poniedziałek, 27 października 2014

To catch Mahdist emir. Pojmać mahdyjskiego emira.

After successful Sudan game week ago, we decided to repeat this last Thursday again. Bill send me some new stats for troops and we decided to try them. This time all my troops were ready for the game, so for the first time I was able to use them all (not quite all, as Donald did not let me use my 7pdr...).
Po sukcesie naszej zeszłotygodniowej sudańskiej gry, zdecydowaliśmy się w ostatni czwartek na rozegranie ponownej gry. Bill przesłał mi nowe statystyki dla oddziałów i postanowiliśmy je wykorzystać. Tym razem moje oddziały były już w całości gotowe i po raz pierwszy mogłem ich uzyć w całości (no może poza 7mio funtówką, której Donald nie pozwolił mi użyć...).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Donald Adamson, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)

NSWC Battalion
Royal Marines Battalion
15th Ludhiana Sikh Battalion
Naval Brigade Battalion

10th Hussars

Gardner Gun
Gatling Gun

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Campbell Hardie, Michael Schneider, Tim Watson)

8 units of Beja Warriors armed with spears
Baggara cavalry armed with spears

2. The Game. Gra.

After victory in the Battle at the Wadi, Admiral Hewit get the information from the spies, that one of the main Mahdist emir will be  at the Blue Oasis. Admiral received the orders to capture him and bring him back to the Suakin for further questioning.
Po zwycięstwie odniesionym w bitwie przy Wadi, admirał Hewit uzyskał informacje od swoich szpiegów, że jeden z ważnych mahdyjskich emirów, będzie w pobliżu Niebieskiej Oazy. Admirał otrzymał rozkaz pojmania go i przyprowadzenia go do Suakinu w celu dalszych przesłuchań.

When Admiral's Brigade get close to the Oasis, he send his cavalry to check the first Wadi, and to the rest of the troops, he order them to create the battle line.
Kiedy brygada admirała dotarła w pobliże Oazy, wysłał swoją kawalerię, by sprawdziła pierwszą Wadi, a reszcie swoich wojsk rozkazał utworzenie linii bojowej.

Spies told the truth. The Emir was there with a small unit.
Szpiedzy mówili prawdę. Emir był tam obecny z małym oddziałem.

Admiral was expecting some surprises from the Mahdists, but he have to capture the emir too. To get him, he have to cross to Wadis. He was going to cross the Wadi one battalion a time, to protect himself from any ambushes.
Admirał spodziewał się pewnych niespodzianek ze strony Mahdystów, jednak musiał również pojmać emira. Aby do niego dojść, musiał pokonać dwie linie Wadi. Zamierzał przekraczać każde Wadi jednym batalionem na raz, aby zabezpieczyć się przed jakimikolwiek zasadzkami.

Suddenly in the distance they heard the big: "Allahu Akbar!!!" and just after this they noticed three units of Mahdists. The emir was not alone...
Wtem z oddali usłyszeli donosne: "Allahu Akbar!!!: i ich oczom ukazały się trzy oddziały Mahdystów. Emir jednak nie był sam...

Despite of that, Admiral continued his march.
Pomimo tego Admirał kontynuował swój marsz.

And now happend, what he was expecting for. From one of the Wadi on his left flank attacked three ambushed Beja units. The Gatling gun answered, but get jammed and finally was destroyed. British pushed back Mahdists, but they have to withdraw behind the first Wadi.
I wtedy stało się to, czego się spodziewał. Z Wadi na jego lewej flance wyskoczyły trzy nowe oddziały Bedżów. Działko Gatlinga odpowiedziało, jednak zablokowało się i w końcu zostało zniszczone. Brytyjczycy odparli atak, jednak sami musieli wycofać się poza pierwszą Wadi.

In the meantime on the right flank, the Naval Brigade supported by Gardner Gun destroyed one of the Baji units.
W międzyczasie na prawym skrzydle, oddział marynarzy wsparty działkiem Gardnera zniszczył jeden z oddziałów Badżów.

After that, the Naval Brigade, together with Sikh battalion and Australians started clearing the gap between the Wadis from the remaining enemy troops. Suddenly the Mahdists, supported by their cavalry attacked the sailors. First they crushed the Gardner gun, and just after this the Naval Brigade battalion. However just after this Mahdists withdraw all their troops. They lost to many men to continue the fight. However the emir left free and therefore the battle finished with the draw.
Po tym Marynarze, wspólnie z Sikhami i Australijczykami przystąpili do oczyszczania przestrzeni pomiędzy Wadi z pozostałych tam wrogich jednostek. Nagle oddziały Mahdystów wsparte ich własną kawalerią zaatakowały marynarzy. Wpierw zniszczyli działko Gardnera a zaraz potem batalion marynarzy. Jednak krótko po tym, Mahdyści wycofali swoje oddziały. Stracili w tej bitwie zbyt dużo ludzi by ja kontynuować, jednakże emir pozostał na wolności i w ten sposób bitwa skończyła się remisem.

Full gallery from the game on Flickr:
Pełna galeria z gry na Flickr:

sobota, 25 października 2014

Polska 1944 (33) - Niemieccy dowódcy i dodatki. Poland 1944 (33) - German commanders and some extras.

Następne figurki dla moich Niemców na 1944 rok w Polsce. Wszystkie pochodzą od Britannia Miniatures. Moje siły tym razem powiększyły się o:

Generała,
7 oficerów,
5 dowódców artylerii,
2 obserwatorów,
2 zespoły z panzerschreckiem
2 moździerze 120mm

Next figures for Poland 1944 Germans. All figures are Britannia Miniatures. This time my forces has increased by:

General,
7 Officers,
5 Artillery Commanders,
2 Spotters,
2 Panzerschreck teams,
2 120mm mortars.


piątek, 24 października 2014

Sudan - gotowy!. Sudan - done!

Moje oddziały na naszą dużą grę Pierwszej Wojny w Sudanie skończone. Oto ostatnie elementy (wszystkie figurki pochodzą od Perry Miniatures):
My units for our big 1st Sudan War are finally finished. That are my last elements (all figures are Perry Miniatures):

10th Hussars:

Gardner Gun:

7pdr:

Cała armia/All forces:


poniedziałek, 20 października 2014

Normański hrabia . Norman Count.

W niektórych systemach potrzebne są specjalne figurki dowódców. To jest mój normański hrabia wraz ze swoim sztandarowym i heroldem. Będzie dowodził oddziałami piechoty. Figurki to Conquest Games.
In some systems one needs some special leaders figures. This is my Norman Count with his banner and Herold. He will be commanding infantry units. Figures are Conquest Games.


niedziela, 19 października 2014

Sudan - nowe oddziały brytyjskie. Sudan - new British units.

Pierwsza Wojna w Sudanie będzie teraz dość popularnym tematem na moim blogu, a to wszystko związane z nadchodzącą wielką dwudniową bitwą na początku listopada. Moim zamiarem jest zbudowanie solidnej brygady do gry, czyli trzech batalionów liniowych, jednego batalionu wsparcia, regimentu kawalerii oraz trzech dział. Dwa bataliony piechoty i jedno działo już pomalowałem, dzisiaj następne dwa bataliony piechoty, mój dowódca i pierwszy z dodatków - znaczniki strat. Wszystkie figurki prezentowane tutaj to produkty od braci Perrych.
First Sudan War will be very popular on my blog in next few weeks. This everything because of upcoming big two day battle on the beginning of November. I am going to create a solid brigade for that game consist of three line infantry battalions, one support battalion, cavalry regiment and three guns. I have already two battalions and one gun done, today my next two infantry battalions, my commander and first of the extras - casualty markers. All figures are the products of Perry brothers.

1. Admiral Hewit.

2. Royal Marines Light Infantry Battalion.

3. New South Wales Contingent Infantry Battalion.

4. Casualty Markers.

sobota, 18 października 2014

Battle at the Wadi. Bitwa przy Wadi.

Our big 1st Sudan War game is very close, so we have decided to check how the Black Powder rules will be working for that period. We played game with two players and umpire. Our figures came from various collections, and some of my figures used in the game were not finished for time of the game (they are now), so I'm really sorry for that.
Nasza wielka gra (pierwsza wojna w Sudanie) jest już blisko, w związku z czym postanowiliśmy sprawdzić jak zasady Black Powder będą się sprawować dla tego okresu. W naszej grze uczestniczyło dwóch graczy plus prowadzący. Użyte figurki pochodziły z kilku kolekcji i część moich figurek, wykorzystanych w grze nie była jeszcze skończona (teraz już są), za co Was wszystkich serdecznie przepraszam.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)

15th Ludhiana Sikh Battalion
Naval Brigade Battalion
Royal Marine Battalion

Bashi Bazouk Cav.

Gatling Gun

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Tim Watson)

6 units of Beja Warriors armed with spears
2 units of Baggara cavalry armed with spears

2. The game. Gra.

In our game British brigade was sent to find the oasis and resupply the water for rest of the army. On the way to the oasis was big Wadi, where British command was expecting to find the enemies, therefore they sent  Arab cavalry to check if there is safe way through Wadi.
W naszej grze brytyjska brygada została wysłana by uzupełnić zapasy wody dla reszty armii. Na drodze do oazy znajdowała się duża Wadi, gdzie brytyjskie dowództwo spodziewało się znaleźć wroga, dlatego też na przód wysłano arabską kawalerię by sprawdziła, czy jest bezpieczna draga przez Wadi.

The decision of sending cavalry forward was very good. As soon they get to the Wadi's ridge they were attacked by hidden Beja Warriors. Cavalry withdraw, but soon after that more Mahdists warriors appear from left and right. British troops created the defending line. The battle has started.
Decyzja by wysłać kawalerię do przodu okazała się bardzo dobra. Jak tylko dotarła do grzbietu Wadi, została zaatakowana przez ukrytych tam wojowników Bedża. Kawaleria się wycofała, lecz zaraz po prawej i lewej stronie pojawiło się więcej Mahdystów. Wojska brytyjskie stworzyły linię obrony. Bitwa się rozpoczęła.

Allied Arab cavalry decided to charge the appearing Mahdists, but they had been destroyed, so British lost first unit... Not a very good start...
Sprzymierzona arabska kawaleria zaatakowała pojawiających się Mahdystów, jednak została ona przez nich zniszczona i w ten sposób Brytyjczycy stracili pierwszy oddział... Niezbyt to dobry początek...

Now Mahdists encouraged by the first victory charged the British. First they attacked the Royal Marines, but it finished with first destroyed Mahdist unit.
Teraz Mahdyści ośmieleni pierwszym zwycięstwem zaatakowali Brytyjczyków. Jako pierwsi zostali zaatakowani Królewscy Marines, ale skończyło się to na zniszczonym pierwszym oddziałem Mahdystów.

As the second the Naval Brigade was attacked, but with the same result, anther Mahdists unit was destroyed.
Jako następny została zaatakowana Brygada Marynarzy ale z tym samym rezultatem, następny oddział Mahdystów został zniszczony.

Then Marines were attacked again, but this time by cavalry and again they were victorious!
Wtedy Marines zostali zaatakowani ponownie, tym razem przez kawalerię, jednak i tym razem okazali się oni zwycięscy!

Now the huge group of Beja's supported by cavalry charged on Sikhs, but they have something for that, the Gatling gun, which was very deadly this day. The gun massacred the Mahdist cavalry, and Sikhs did the same with Beja unit. The British line seems to be undefeated.
Teraz duża grupa Bedżów wsparta kawalerią zaatakowała Sikhów, jednak mieli oni tutaj coś na to, działko Gatlinga, które okazało się być bardzo zabójcze tego dnia. Działko zmasakrowało mahdyjską kawalerię, z kolei Sikhowie to samo zrobili z oddziałem Bedżów. Brytyjska linia wydawała się być niezwyciężona.

Then another group of Bejas charged at Marines again. This time the Marines weren't able to hold the line and they broke... However Sikhs and Naval troops filled the gap and very quickly solved the problem. The battle was over, when the last unit of Bejas left on the field. With two Mahdists leaders killed in action, they were not willing to fight any more. The way to the oasis has been opened, but British had to pay the very high prize for this.
Wtedy kolejna grupa Bedżów zaatakowała Marines. Tym razem jednak nie byli oni w stanie obronić swoich pozycji i zostali złamani... Jednak Sikhowie i Marynarze szybko wypełnili powstałą lukę i szybko rozwiązali nabrzmiały problem. Bitwa się zakończyła, kiedy ostatni oddział Bedżów pozostał na placu boju. Dwóch liderów Mahdystów poległo na placu boju i pozostała reszta nie miała ochoty na dalszą walkę. Droga do oazy została otwarta, jednak Brytyjczycy musieli za to zapłacić wysoką cenę.

3. Summary. Podsumowanie.

The game was quite different than our Zulu game. In this game there was the moment, when the Mahdists were very close to finally broke the British troops. I was very lucky with my Gatling gun, which was very dangerous weapon for Mahdists. It was never blocked and did the job properly. Donald prepared the game perfectly with very good ballance. In our future games we have to keep the minimu 2:1 ratio for every British unit had at least two Mahdist units. This is not the end of the tests, as I believe guys will be willing to try them in bigger game.
Ta gra była całkiem odmienna od naszej zuluskiej gry. W tej był nawet taki moment, kiedy oddziały Mahdystów były bliskie złamania oddziałów brytyjskich. W grze bardzo pomocne okazało się moje działko Gatlinga, które okazało się bardzo niebezpieczną bronią dla Mahdystów. W grze nie zablokowało się ani razu i doskonale wypełniło swoje zadania. Donald przygotował grę perfekcyjnie ze świetnym balansem. W naszych przyszłych grach musimy pamiętać minimalny stosunek 2:1, to znaczy na jeden brytyjski oddział muszą przypadać przynajmniej dwa oddziały Mahdystów. To zapewne nie koniec testów, ponieważ wierzę że chłopaki będą chcieli przetestować je jeszcze raz w większej grze.

4. Some new books. Kilka nowych książek.

At the end I wish to recommend two new books, recently published or will be published very soon. The first is the work of Lt. Col. Mike Snook: "Go Strong Into The Desert. The Mahdist Uprising in Sudan 1881-85". This book is available through Perry Miniatures webstore as same as by Amazon. The book is full of  informations about the First Sudan War. You can find there a lot informations about the war (great story line, orders of battles, pictures of the battlefields), everything what you need to wargame the period. Besides of that, the book is full of pictures and very detailed uniform guide (painted by Michael Perry). For the wargames interested in period it is must have position.
Na koniec chciałbym zarekomendować dwie nowe pozycje książkowe, jedna wydana dość niedawno, druga będzie wydana w niedalekiej przyszłości. Pierwsza z nich to praca Lt. Col. Mike'a Snook: "Go Strong Into The Desert. The Mahdist Uprising in Sudan 1881-85". Książka jest dostępna poprzez sklep internetowy Perry Minaitures jak i przez Amazon. Książka jest pełna informacji na temat Pierwszej Wojny w Sudanie. Znajdziecie tam wiele na temat wojny (świetnie napisana historia, porządki bitew, dzisiejszy wygląd pół bitewnych), czyli wszystko potrzebne do rozgrywania bitew z okresu. Oprócz tego książka jest pełna ilustracji oraz bardzo szczegółowych ilustracji umundurowania (malowanych przez Michaela Perry'ego). Dla wargamerów zainteresowanych tym okresem jest to pozycja, którą muszą mieć w swoich zbiorach.

The second position is new supplement for Black Powder: "Blood on the Nile". It will be available from December  this year (from Warlords webstore) and if it will be the same good as the Zulu War, it will be worth of interest. I definitely will buy it, and when I'll got it I'll write something about it. As you see, it is good period for those of us, who like to play the Sudan.
Druga pozycja to nowy dodatek do Black Powder zatytułowany "Blood on the Nile". Będzie on dostępny od grudnia tego roku (ze sklepu internetowego Warlords) i jeśli okaże się tak dobry jak ten dotyczący wojny z Zulusami, będzie wart zainteresowania. Ja na pewno ten dodatek nabędę i jak go otrzymam postaram się o nim coś tu napisać. Jak widzicie obecnie jest dobry czas dla tych, którzy lubią pogrywać sobie w Sudan.


Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr: