piątek, 26 kwietnia 2013

France 1940 pt. 2; Francja 1940 cz. 2.

Earlier this month, I played with Campbell the game by his scenario, concerning on the campaign in France in 1940 (reports can be found here). This time we played a continuation of that game, but in a much larger group. For the game we used  Bolt Action rules and system tokens with the end of the turn and with special events.
Na początku tego miesiąca, rozegrałem z Campbellem grę wg jego scenariusza dotyczący kampanii we Francji w roku 1940 (relacje znajdziecie tutaj). Tym razem rozegraliśmy kontynuację tamtej gry, jednak w dużo większym gronie. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action i systemu żetonów z końcem tury i zdarzeniami specjalnymi.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Angus Konstam, SESWC
1. Orders/Rozkazy. 
After the capture of the village and the hill, German column reached the river. It turned out that on the other bank is a very large group of French troops. Thus began the struggle to gain control of the crossings over the river: the bridge and the ford.
Po zdobyciu wioski i opanowaniu wzgórza niemiecka kolumna dotarła do rzeki. Okazało się, że za nią znajduje się bardzo duże zgrupowanie wojsk francuskich. Rozpoczęła się więc walka o zdobycie kontroli nad przeprawami przez rzekę: mostem i brodem. 


2. Ordre de bataille

All regular

GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda, Ray Neal)
3 inf. sections - 2 SMG, 1xLMG, 9xK98
Command
3 SdKfz 251/1
MMG team
Light Mortar team
ATR team
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III
PzKpfw IV
FAO - air support
Reinforcements/Uzupełnienia:
Section of infantry as above
Panzerjager I 
FAO - artillery
FRENCH/FRANCUZI
(Bill Gilchrist, Colin Jack)
3 Sections of inf. - 10 MAS36 and LMG
2 Somua S35
Command
MMG
Med Mortar
25mm ATG
75mm Field Gun
FAO - air support  
Reinforcements/Uzupełnienia
2 x Renault R35
1 Char B1
6 Sections 8xMAS36 1xLMG
3. The Game/Gra.
The game started very well for the French, who eliminated in the first movement the German AT gun, which Germans unfortunately set up on top of the hill... It appeared that it was  very important for the whole game, because Germans had been temporarily deprived of the AT support on the left side and  French tanks could move to attack without any threat.
Gra rozpoczęła sie bardzo dobrze dla Francuzów, którzy już w pierwszym ruchu wyeliminowali niemieckie działo ppanc., które Niemcy niefortunnie ustawili na szczycie wzgórza... Okazało sie to bardzo ważne dla całej gry, ponieważ Niemcy zostali czasowo pozbawieni wsparcia przeciwpancernego na lewym skrzydle i francuskie czołgi mogły bezkarnie przejść do ataku. 
The fight with the French tanks tried to make the German tanks, but the accuracy of their guns left a lot to be desired. As a result of that, the first German tank has been destroyed.
Walkę z francuskimi czołgami próbowały podjąć czołgi niemieckie, ale celność ich dział pozostawiała wiele do życzenia. W rezultacie czego pierwszy niemiecki czołg został zniszczony. 
In the meantime, the German infantry took the buildings on both sides of the bridge and began exchanging a fire with the French on the other side of the river. This exchange lasted until the end of the game and beyond eliminating French mortar did not bring any results. The situation has not changed even with arrival of the German infantry team and the Panzerjager I. The infantry was struck by the plane, which appeared as a special event, and the self-propelled gun was immobilized by the French tanks.
W międzyczasie niemiecka piechota zajęła budynki po obu stronach mostu i rozpoczęła wymianę ognia z Francuzami po drugiej stronie rzeki. Taka wymiana potrwała do końca gry i poza wyeliminowaniem francuskiego moździeża nie przyniosła żadnych rezultatów. Sytuacji nie zmieniło tutaj nawet przybyłe: zespół piechoty i Panzerjager I. Piechota została wybita przez samolot, który pojawił się jako zdarzenie losowe, a działo samobieżne zostało unieruchomione przez francuskie czołgi.
The real problem for the Germans was the center of the French defense, namely battery of guns. Against them Germans sent the plane. Although the Luftwaffe eliminated one of the guns, but the rest of the forces remained practical untouched and could continue their fight. 
Prawdziwy problem dla Niemców stanowiło centrum obrony francuskiej, a dokładnie bateria ich dział. Przeciwko nim postanowiono skierować samoloty. Luftwaffe co prawda wyeliminowało jedno z dział, jednak reszta sił pozostała praktycznie nietknięta i mogła kontynuować walkę. 

French response was immediate. First French aircraft knocked out the Pz III and then the French tanks after crossing the river eliminated Pz IV and took the hill. The fight came to an end and the French were victorious. 
Francuska odpowiedź była natychmiastowa. Wpierw francuski samolot wyeliminował Pz III, a następnie francuskie czołgi po przekroczeniu rzeki wyeliminowały Pz IV i zajęły wzgórze. Walka dobiegła końca i Francuzi odnieśli zwycięstwo.  
And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 
And link to the gallery on Bill's flickr (there will be a relation as well placed soon on his blog):
I link do galerii na flickr'u Billa (niedługo tez umieści relację z gry na swoim blogu):
http://www.flickr.com/photos/bill26048/sets/72157633343935671/ 

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Dinosaurs and cadillacs. Dinozaury i cadillaci.

Michael, who for the last few games bravely accompanied us is going back down to England, and therefore he brought to the club his grandnephew, Denim, who is 11 years old. Especially for him, Colin Jack prepared the game according to the Dinosaurs and Cadillacs rules. Ray and Campbell also joined to the game. Colin shared his models and umpired the game.
Michael, który przez ostatnie kilka gier dzielnie nam towarzyszył, wraca do Anglii, przyprowadził do klubu swojego wnuka ciotecznego (nie jestem dobry w pokrewieństwach ale tak to można nazwać) Denima, który ma 11 lat. Specjalnie dla niego Colin Jack przygotował grę wg zasad Dinosaurs and Cadillacs. W grze wzięli również Ray i Campbell. Colin udostępnił swoje modele i poprowadził całą grę. 
The jungle is full of dangerous creatures. Dżungla jest pełna niebezpiecznych stworzeń.
This game has its base in comic book published years ago with the same title. In this game one rides in the jungle and one kills a variety of animals that should not from a long period of time to walk on the earth. So we have the opportunity to hunt the Mammoth or Diplodocus or other Tyrannosaurus rex. Usually, it is also a goal, but rather a part of the terrain which must be occupied by the end of the game. In our case, these were the buildings in the center of the table. I will not bother you with description of the whole game, so I'll describe it very briefly. At the very beginning of the game everyone was much busier in finding the greater and greater creatures to hunt, until I reached the buildings in the centre of table. Then all came together against me, and very quickly I was eliminated from the game. Denim, who very quickly realized what was going on in this game, used the confusion with me and took the buildings, and already he did not leave them until the end of the game letting Ray and Campbell to eliminate each other  their characters. Once Campbell knocked out Ray from the game Denim eliminated Campbell  out of the game and became the well deserved Winner of of the game.
Ta gra ma swoje podłoże w wydawanym kiedyś komiksie o tym samym tytule. Jeździ się w tej grze po dżungli i zabija różne zwierzęta, które już dawno nie powinny spacerować po ziemi. Mamy więc sposobność zapolowania na mamuta, albo diplodoka albo innego tyranozaura. Zazwyczaj jest tez jakiś cel, a raczej element terenu, który trzeba opanować do końca gry. W naszym wypadku były to budynki na środku stołu. Nie będę zanudzał Was opisem całej rozgrywki, dlatego opiszę ją w wielkim skrócie. Na samym początku gry każdy był bardziej zajęty znajdywaniem coraz to większych stworzeń, do czasu kiedy nie dojechałem do budynków, celu naszej gry. Wtedy wszyscy skrzyknęli się przeciwko mnie i bardzo szybko zostałem wyeliminowany z gry. Denim, który bardzo szybko zorientował się o co chodzi w tej grze, wykorzystał zamieszanie i zajął budynki i juz ich nie opuścił aż do końca gry pozwalając aby Ray i Campbell wzajemnie wyeliminowali swoje postaci. Gdy już Campbell wyeliminował z gry Raya, wtedy Denim wyeliminował z gry Campbella i został zasłużonym zwycięzcą. 
You can hunt the Mammouth... Mozesz zapolować na mamuta...
... a diplodocus... ...diplodoka...
... or even King Kong if you like. ... albo nawet na King Konga, jeśli masz na to ochotę.
At the end, I send you to my Flickr where you can see the rest of the photos from this game.
Na zakończenie wysyłam Was do mojego Flickr, gdzie możecie obejrzeć resztę zdjęć z tej gry.  

niedziela, 21 kwietnia 2013

Salute 2013 - p1

So I'm back from the Salute. First I would like to show you what I bought. There is few interesning things. So the first is the picture of models and figures which aither I bought or I received or I won during the show:
No to jestem juz po Salute. Na początku chciałbym się pochwalić co tam kupiłem. Jest tam kilka interesujących rzeczy. Na pierwszym zdjęciu widzicie modele i figurki, które albo kupiłem, albo dostałem albo też wygrałem podczas show:
The second picture is about the books bouth during the show:
Drugie zdjęcie przedstawia książki nabyte podczas show:
Soon I'm going to show you some pictures from the show. Unfornutelly there is not so many as I did it last year - it just was not enought time for this. I played few games, met a lot of friends. Any way, there will be the relation posted very soon on this blog.
Wkrótce pokażę kilka zdjęć, jakie zrobiłem podczas show. Niestety nie ma ich tak dużo, jak to było w zeszłym roku - nie było zbyt dużo czasu na to. Rozegrałem kilka gier, spotkałem wielu przyjaciół.
Relacja z show ukaże się już wkrótce na tym blogu.

wtorek, 16 kwietnia 2013

Drogi (3) i drzewa iglaste. Roads (3) and pine trees.

Waśnie się zorientowałem, że nie pokazałem jeszcze moich nowych elementów na stół. Pierwsze to skrzyżowania do moich dróg (pierwszy zestaw, pracuję jeszcze nad drugim zestawem) i drzewa iglaste (80 szt.), które swego czasu kupiłem na ebayu i którym jedynie dorobiłem bardziej stabilne bazy.
I have just realized that I never showed my new items for my table. The first are to my road junctions (this is the first set, I'm still working on the second set) and pine trees (80 pieces), which  I bought on ebay, and I only based them.

Wszystkie te elementy zostały użyte podczas naszej ostatniej gry (link):
All those elements have been used during our last game (link):

sobota, 13 kwietnia 2013

Belarus 1944. Białoruś 1944.

This week we decided to play the Bolt Action game again in the scale of 20mm. It was a great opportunity to show off on the table a few models from my collection that have not yet had the opportunity to take part in the fight, and in particular it concerned of my artillery and planes, but one by one...
W tym tygodniu postanowiliśmy znowu rozegrać grę Bolt Action w skali 20mm. Była to znakomita okazja do pokazania się na stole kilku modeli z mojej kolekcji, które nie miały jeszcze okazji wziąć udziału w walce, a w szczególności dotyczyło to mojej artylerii i lotnictwa, ale o wszystkim po kolei...


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy. 

During the night a platoon of infantry supported by artillery, crossed  the river and took the ford and the village beside to it. For the German command it creates a very serious danger and has decided to eliminate the Soviet bridgehead, in this purpose they send a platoon of infantry supported by two platoons of tanks. The Soviets at all costs have to maintain this village, they were promised the armored and air support because their action is a part of a much larger action of the Red Army witch will  help win this war. So at any costs they have to keep the ford!
W nocy pluton piechoty wsparty artylerią przeprawił się na drugi brzeg rzeki i zajął bród oraz leżącą nad nim wioskę. Dla dowództwa niemieckiego stwarza to szczególne niebezpieczeństwo i postanawia zlikwidować sowiecki przyczółek, w tym celu wysyła tam pluton piechoty wsparty dwoma plutonami czołgów. Sowieci za wszelką cenę muszą utrzymać tą wioskę, obiecano nawet wsparcie pancerne i lotnicze, ponieważ ich akcja jest częścią dużo większej akcji, która pomoże Armii Czerwonej wygrać tą wojnę. Za wszelka cenę nalezy więc utrzymać bród! 


2. Ordre de bataille
 
GERMANS/NIEMCY
(Michel, Donald Adamson)
 
HQ: 2nd Lieutenant (SMG) + 3 men (SMG, rifle, medic) - Sdkfz 251/10 - regular
FAO team: AO Officer + Radio Operator + 1 man (all SMGs) - Kfz. 15 Horch - regular - can call for 1 plane
1st Infantry Squad: NCO (SMG) + 9men (5-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder) - SdKfz 250/1 - regular
2nd Infantry Squad: NCO (SMG) + 9men (5-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder) - SdKfz 250/1 - regular
3rd Infantry Squad: NCO (SMG) + 9men (5-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder) - SdKfz 250/1 - regular
Support weapons teams: MMG team (3 men), Medium mortar team (3 men) - SdKfz 250/1 - regular
 
Reinforcements/Uzupełnienia:
 
AT gun team: 1x 8,8 cm PaK 43 (5 crew) - truck - regular
3 x PzKpfw IV - all regular
PzKpfw VI Tiger - veteran
StuG III - regular 
 (By mistake I took the model of StuH 42 - but it had characteristics of StuG. Przez pomyłkę zabrałem model StuHa 42 - ale grał on z chcarakterystykami StuGa.)

SOVIETS/SOWIECI:
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)

all regular
HQ: 2nd Lieutenant (SMG) + 3 men (SMG, rifle, medic)
FAO team: AO Officer + Radio Operator + 1 man (all SMGs) -  can call for 2 planes
1st Infantry Squad: NCO (SMG) + 10 men (6-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder)
2nd Infantry Squad: NCO (SMG) + 10 men (6-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder)
3rd Infantry Squad: NCO (SMG) + 10 men (6-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder)
MMG team: 3 men
ATR team: 2 men
Medium mortar team: 2 men
Light AT gun team: 45mm AT gun - crew of 2
Light howitzer gun team: 76mm Inf. gun - crew of 3

Reinforcements/Uzupełnienia:
 
5 x T34/76
2 x T34/85
 
3. The Game/Gra.
 
Germans started the game by dividing their forces into two groups. One of them came on the north road, while the other didn't choose the road leading through the center of the forest, but instead they decided to go around the forest and to attack the village from the south. As it turned out, it slowed considerably German action. On the other hand, by the ford on the river began pass the Soviet tanks. The appearance of the Tiger strongly confused Soviet command, because they did not have enough powers that might destroy this tank. Very soon it showed the superiority of the German equipment and successively Soviet AT gun, then T34/85 which was crossing the the ford, were destroyed.
Niemcy rozpoczęli grę od podzielenia swoich sił na dwie cześci. Jedna z nich pojawiła się na drodze północnej, natomiast druga nie wybrała drogi prowadzącej przez środek lasu, natomiast postanowiła okrązyć las polami i od południa uderzyć na wieś. Jak sie okazało, znacznie to spowolniło niemiecką akcję. Z kolei przez bród na rzece rozpoczęły przejeżdżać sowieckie czołgi. Pojawienie się Tygrysa mocno zaniepokoiło sowieckie dowództwo, ponieważ nie dysponowali siłami mogącymi zniszczyć ten czołg. Szybko tez dała znać wyższość niemieckiego sprzętu i kolejno: sowieckie działo AT, następnie przeprawiajacy się przez bród T34/85 zostały zniszczone. 
 
On the north, Germans brought up infantry squad and support weapons teams. Support weapons to protect themselves from the Soviet infantry fire took the positions in the forest and occupied those until the end of the game. A lot of luck had a Soviet AT rifle team. They destroyed the with the the single shoot an infantry transporter  and with the machine gun fire they pinned the German infantry so effectively that it did not play any role in the fight at all. However, the biggest problem remains with the Tiger. Ambushed at the edge of the village T34/76 tryed to shoot  the cat, but the bullet just bounced off from the massive hull. In response, German tank shoot the T34 and transformed it in a burning wreck. It was therefore necessary to call for an air support... 
Na północy Niemcy sprowadzili skład piechoty i broni wsparcia. Zespoły broni wsparcia, chroniąc się przed ogniem piechoty sowieckiej schroniły się w lesie i tą pozycję okupowały do końca gry. Dużo szczęścia miał sowiecki zespół karabinu ppanc. Celnym strzałem zniszczyli oni transporter piechoty a ogień karabinu maszynowego przygwoździł niemiecką piechotę tak skutecznie, że nie odegrała ona żadnej roli w walce. Jednak największym problemem pozostawał tutaj Tygrys. Przyczajony na krańcu wioski T34/76 oddał strzał od tego kota, ale jego pocisk tylko odbił się od potężnego cielska. W odpowiedzi salwa niemieckiego czołgu zamieniła T34 w płonący wrak. Trzeba więc było wezwać na pomoc lotnictwo... 
Soviet fighter was not able to destroy the German giant, so it was necessary to call the next plane. Germans did the same and also called the Luftwaffe. In the meantime, there arrived more German tanks and the Soviet situation became very critical. However, despite of that, the excellent shot of just arrived Soviet T34/85 destroyed just arrived too, German 'acht-acht'.
Sowiecki myśliwiec nie był w stanie zniszczyć niemieckiego kolosa, więc potrzebne było wezwanie kolejnego samolotu. Niemcy uczynili to samo i również wezwali Luftwaffe. W międzyczasie pojawiło się więcej niemieckich czołgów i sytuacja Sowietów stawała się krytyczna. Jednak pomimo tego, celny strzał oddany przez przybyły własnie T34/85 zniszczyło przybyłą równiez właśnie niemiecką "acht-acht". 
The appearance at the same time two planes led into an air combat. Bolt Action says nothing about what to do in such a situation, but Colin Jack invented an air combat rules for this system, and these rules we used in this situation. Soviet IL2m3faced a German Ju 87 G-2 'Kanonenvogel'. German plane won, but the German happiness did not last long...
Pojawienie się w tym samym czasie dwóch samolotów przyczyniło się do powietrznej walki. Bolt Action nie mówi nic, co zrobić w takiej sytuacji, ale swego czasu Colin Jack wymyślił zasady walki powietrznej i te zasady wykorzystaliśmy w tej sytuacji. Sowiecki IŁ2m3 zmierzył się z niemieckim Ju 87 G-2 „Kanonenvogel”. Niemiecki samolot wygrał, jednak niemiecka radość nie trwała długo...
Stuka instead of the Soviets attacked German tanks. German 37mm gun fire was so sufficient that the Tiger was destroyed. This greatly improved the situation and allowed the Soviets to bring a lot more tanks. German contraction from the south was already very late and was soon stopped by the Soviets. Germans did not regained the ford and village and lost the battle. The next day was a great start to the offensive, known in history under the codename: 'Bagration'...
Stukas zamiast Sowietów zaatakował niemieckie czołgi. Ogień niemieckich karabinów 37mm był na tyle wystarczajacy, że Tygrys został zniszczony. znacznie to poprawiło sytuację Sowietów i pozwoliło sprowadzić znacznie więcej czołgów. Kontrakcja niemiecka z południa była juz mocno spóźniona i szybko została przez Sowietów powstrzymana. Niemcy nie odzyskali więc brodu i wioski i przegrali tą bitwę. Następnego dnia rozpocząć się miała wielka ofensywa, znana w historii pod kryptonimem: "Bagration"...
 
4. Summary/Podsumowanie. 

Germans didn't use in our game, the advantage which gave them possession of halftrucks and did not take the risk of attacking along the road through the forest, but chose the safer but longer route, so they were not able to bring the infantry to get the village on time. Once again made ​​its presence our bad luck when calling the support (aircraft, artillery), and this time the Germans suffered from their own airforces, which also led to the Soviet victory.
In our game we used the card system, created by Campbell. Throughout our game we never draw three aces during one turn, so there were no special events. Reinforcements arrived for each ace or first joker drawn. Both sides  threw D6 and than the winner chose the vehicle or weapon from the list of available reinforcements.
Niemcy w naszej grze nie wykorzystali przewagi, jaką dawało im posiadanie transportów i nie podjęli ryzyka natarcia drogą prowadzącą przez las, wybrali natomiast drogę bezpieczniejszą ale dłuższą, nie byli więc w stanie na czas sprowadzić piechoty, która była by potrzebna do zdobycie wsi. Jeszcze raz dał znać o sobie nasz pech wzywania broni wsparcia (lotnictwo, artyleria) i tym razem gracze niemieccy, na własnej skórze przekonali się o sile własnego lotnictwa, co również przyczyniło się do zwycięstwa strony sowieckiej.
W naszej grze wykorzystaliśmy system kart, opracowany przez Campbella. W całej naszej grze nie wylosowaliśmy trzech asów przed końcem tury, toteż nie było żadnych specjalnych zdarzeń. Uzupełnienia były losowane na każdego asa i pierwszego jokera, z tym że, obie strony rzucały D6 i zwycięzca wybierał sobie pojazd bądź broń dostępną z listy uzupełnień.
 
And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: