piątek, 28 września 2012

Capitaine Gerard Rides Forth.

This week game was an adventure game in 28mm with Black Powder rules. There was another scenario involved Donald Adamson hero Capitaine Gerard. There suppossed to be very quick game, and we actually managed to play two games, one was a little longer and another was very quick.
Scenario said that there was the French garrison in Spanish town of Los Santana. In that town ware the cavalry division, currently consisting of 6 regiments, there was also a small infantry unit in that town. However they ware running short of fodder for the horses. A supply column, guarded by a battalion of infantry was marching to ressuply the garrison. The French task was to save the column and bring the supplies back to Los Santana. Capitain Gerard was with the column.
British and Spanish partisan had a different aim. They had to destroy the French column and as many cavalry as possible. The game started with column stopped by trench digged across the road, and beeing shoot by guerilla battalion commanded by 'Los Diablo'. The partisans was not able to hit by enemy fire. Capitaine Gerard has been ordered to ride at break-neck speed to Los Santana to bring some reinforcements...
Both games ware umpired by Donald.
W tym tygodniu rozegraliśmy przygodową grę w skali 28mm z użyciem zasad Black Powder. Był to kolejny scenariusz Donalda Adamsona o przypadkach jego bohatera Kapitana Gerarda. Według założeń miała to być bardzo szybka gra i udało nam się rozegrać ja dwa razy, jedna była trochę dłuższa natomiast druga była dość szybka.
Scenariusz opowiadał o garnizonie hiszpańskiego miasta Los Santana, w którym stacjonowała dywizja kawalerii, składająca się z sześciu regimentów oraz małego oddziału piechoty. Niestety zapasy paszy dla koni były na wyczerpaniu. Kolumna zaopatrzeniowa podążała do miasta. Francuskim zadaniem było doprowadzić ta kolumnę bezpiecznie do miasta. Kapitan Gerard był razem z kolumną.
Brytyjczycy i hiszpańscy partyzanci mieli odmienny plan. Musieli zniszczyć francuska kolumnę i jak najwięcej kawalerii. Gra zaczynała się od konwoju zatrzymanego przez rów wykopany w poprzek drogi i ostrzał partyzanckiego batalionu dowodzonego przez „Los Diablo”. Partyzanci mogli bezkarnie ostrzeliwać kolumnę. Kapitan Gerard dostał rozkaz aby gnał na złamanie karku do miasta i sprowadził pomoc...
Obie gry były prowadzone przez Donalda.
Capitaine Gerard himself. Kapitan Gerard we własnej osobie.
Battlefield. Pole bitwy.

First game:
Bill Gilchrist (British&Spanish) versus Hugh Wilson and myself (French)
In that game I commanded the column, Capitaine Gerard and later on the French Lancers, Hugh comanded the rest of cavalry. During that game, Capitaine Gerard needed a lot of time to reach the town and bring the help and the Spanish partisans destroyed the infantry battalion and started shoot at the column. They managed to bring them to the shaken level, but then the cavalry arrived and partisans withdraw. The french cavalry stand fast against the British cavalry. The fight was very hard, and Gerard had to ride back to the town for more reinforcements, this time he did this slower then the last time... When the cavalries fight each other, the column  bridged the trench in the road (for a very long time they ware looking for shovels). They managed to remove the obstacle and started to move to the town. In that time British cavalry smashed three battalions of cavalry, but cannot do this with the last one. Then the another French cavalry battalions arrived. They stopped the British and the column arrived safely to the town. The French won the game.
Pierwsza gra:
Bill Gilchrist (Brytyjczycy i Hiszpanie) przeciwko Hugh Wilson i ja (Francuzi)
W tej grze dowodziłem kolumną, byłem Kapitanem Gerardem i później dowodziłem francuskimi lansjerami, Hugh dowodził resztą kawalerii. Podczas tej rozgrywki, kapitan Gerard potrzebował dość sporo czasu, by dotrzeć do miasta i sprowadzić pomoc, w tym czasie hiszpańscy partyzanci zniszczyli francuski batalion i rozpoczęli ostrzał konwoju. Prawie udało im się przełamać ich obronę ale wtedy przybyła kawaleria i partyzanci się wycofali. Francuska kawaleria twardo stanęła przeciwko brytyjskiej kawalerii. Walka była bardzo zacięta i Gerard pognał z powrotem do miasta po więcej posiłków, tym razem wykonał to zdecydowanie wolniej niż poprzednim razem... Kiedy kawalerzyści byli zajęci sobą, kolumnie udało się w końcu zasypać przeszkodę (przez dłuższy czas szukali szpadli) i rozpocząć marsz w kierunku miasta. W tym czasie Brytyjczycy zniszczyli trzy francuskie regimenty kawalerii ale nie mogli zniszczyć ostatniego. Wtedy przybyły następne bataliony francuskiej kawalerii, które zatrzymały Brytyjczyków. Kolumna bezpiecznie przybyła do miasta. Francuzi zwyciężyli.
French column. Francuski konwój.

Capitaine Gerard bringing help. Kapitan Gerard przyprowadza pomoc.

British arrived. Brytyjczycy przybywają.

Fighting cavalries. Walczące kawalerie.

More French. Więcej Francuzów.

'Men with the long sticks' according to Bill. "Faceci z długimi tyczkami" według Bill'a.

The column is save. Konwój jest już bezpieczny.

Second game:
Olivier Lepreux and Bill Gilchrist (French) versus myself (British & Spanish)
In the second game the begginig was very simmilar to the first game, Spanish guerrillas destroyed the column guards and started shoot at the column. However Capitaine Gerard managed to reach the town much quicker than he did this last time. The British tactics was quite different this time. They attacket with the best troops (Dragoons) the column, but they charges ware not very succesful. Three times they charges finished with retires. Finally the forth charge destroyed the column and the game was won by British this time.
There was very good and enjoyable scenario and very good game as well especially when you won two games in the row. 
Druga gra:
Olivier Lepreux i Bill Gilchrist (Francuzi) przeciwko mnie (Brytyjczycy i Hiszpanie)
W drugiej grze jej początek był podobny do pierwszej gry, hiszpańscy partyzanci zniszczyli ochronę konwoju i rozpoczęli jej ostrzał. Tym razem jednak kapitan Geread dotarł do miasta dużo szybciej i odsiecz przybyła w dużo krótszym czasie, niż to zrobiła ostatnio. Brytyjska taktyka w tej grze była odmienna tym razem. Swoimi najlepszymi silami (Dragonami) zaatakowała konwój, ale ich szarże nie były zbyt udane. Trzy razy ich szarże kończyły się niepowodzeniem. W końcu czwarta szarża zniszczyła konwój i gra dla Brytyjczyków zakończyła się zwycięstwem.
To była bardzo dobra gra i bardzo zajmujący scenariusz, szczególnie wtedy, gdy wygrywasz dwie gry pod rząd.
One of the British charges stopped by angry mule (British 8 dices - 8 failed; French 1 dice - 1 hit, no saves...). Jedna z brytyjskich szarż zatrzymana przez zdenerwowanego muła (Brytyjczycy 8 kości - 8 pudeł; Francuzi 1 kość - 1 trafienie, nie uratowane...).

The last charge. British are victorious. Ostatnia szarża. Zwycięzcy Brytyjczycy.
O. de B.:
British&Spanish/Brytyjczycy i Hiszpanie:
1 Heavy Brigade of Cavalry/1 Brygada Ciężkiej Kawalerii (2 regiments/pułki)
1 Light Brigade/ 1 Brygada Lekkiej Kawalerii (2 regiments/pułki)
1 Regiment of Guerrillas/ 1 Pułk Partyzantów

French/Francuzi:
2 Brigades of Light Cavalry/2 Brygady Lekkiej Kawalerii (4 regiments/pułki)
1 Brigade of Heavy Cavalry/1 Brygada Ciężkiej Kawalerii (2 regiments/pułki)
1 Battalion of Infantry/1 Batalion Piechoty
1 Supply Column/1 Kolumna Zaopatrzenia


For gallery from my game, visit my flickr:
Aby zovbaczyć galerię z mojej gry odwiedź mojego flickr'a:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631638940452/

wtorek, 25 września 2012

Trees. Drzewka.

On last Claymore I bought a pack of trees. They are made by Noch, and there are 25 trees in the bag (I paid £10 for this). They are quite good for 15, 20 and 28mm so they will be good enought for all my projects.  I based them today and from now, any of my futures pictures of my new models will receive something extra...
Na ostatnim Claymore kupiłem sobie opakowanie drzewek. Wyprodukowane one są przez firmę Noch i w opakowaniu mieści się ich 25 (zapłaciłem za to £10). Są bardzo dobre do skal: 15, 20 i 28mm, a więc nadają się do wszystkich moich projektów. Dzisiaj dodałem im podstawki i od teraz wszystkie przyszłe zdjęcia moich nowych modeli otrzymają coś ekstra...
Trees with 1/72 PzKpfw IV from Revel for scale:
Drzewka z 1/72 PzKpfw IV od Revela dla skali: 

poniedziałek, 24 września 2012

sobota, 22 września 2012

Bovington (9)

This is another part of my report from Bovington tank Museum. This time I would like to show you what other interesning you can find in that museum.
To jest nastepna część z mojej relacji z wizyty w Bovington Tank Museum. tym razem chciałbym Wam pokazać co jeszcze jest interesującego do obejrzenia w tym Muzeum.

1. Way to museum.
1. Droga do muzeum.
In South England you can drive throw many tank poligons. W Południowej Anglii droga wiedzie wzdłóż wielu poligonów dla bronii pancernej.
You have zebra crossing and this is tank crossing. Macie przejście typu zebra, to jest typu czołg.
Royal Tank Regiment Memorial Statue in front of the museum. Statua pamiątkowa Królewskiego Regimentu Czołgów przed muzeum.
 2. Somma.
Are you ready to join the army? Gotowy wstąpić do wojska?

Way to front line. Droga na linię frontu.

Destroyed French village. Zniszczona francuska wioska.

Trenches. Okopy.

Trenches are very well recreated. Okopy są znakomicie odtworzone.

British HQ. Brytyjskie dowództwo.

German HQ. Niemieckie dowództwo.

Mark I male over our heads. Mark I wersja męska nad naszymi głowami.
3. Extras.
3. Dodatki.
You can try, how good you are in shooting. This is the computer game, but instead of pad you have real weapon! Możesz spróbowac swoich sił w strzelaniu. To jest komputerowa gra, ale zamiast pada masz prawdziwą broń!
Tank barrels (from left):/Lufy dział czołgów (od lewej): 2pdr gun Mk I (Vickers A10 - 1936), 2pdr gun Mk IX (Crusader III - 1937), 37mm M6 gun (M5A1 Stuart - 1939), 75mm M3 (M3 Grant - 1941), 17pdr Mark 2 (Sherman Firefly - 1944), 88mm Kw. K36 (Tiger I - 1942)
This is the last part of relation from my visit in this museum. This is the place you have to visit! For more informations about the museum visit their website.
To już ostatnia realacja z mojej wizyty w muzeum. Jest to miejsce które musisz odwiedzić. Po więcej informacji o samym muzeum polecam odwiedzić stronę internetową muzeum.

Gallery on flickr:
Galeria na flickr'u:
Museum:
Muzeum:

Redinha 1811

The Battlefield. Pole bitwy.


This time in SESWC we played the episode from the Penisular War, the battle of Redinha in 1811. Angus and Bill suplied us with their figures. We used the 28mm soldiers with Black Powder rules.
The game scenario, provided by Bill, placed all action on the fight which had place during the retreat of Ney from Portugal. The Anglo-Portuguese (Angus, myself and later on Campbell as well) forces ware stopped by French (Bill and Ray). All actions during the game was set up allong the stream and was divided on three separated sectors: cavalry charges on Allied left, British trying to cross the ford in the centre and Portuguese supported later by British trying to flank the French on the left side of Allied.
British cavalry made the long run into French positions on the left, but had been stopped by the French square, then arrived the French cavalry and in several charges finally crushed the British and forced them to withdraw.
In the centre the perfect fire from the French gun eliminated very quickly the Portuguese cannon, so the troops over here had been left without the artillery support. Later on the second British brigade bring another gun, but the fire was very uneffective at all. British tryed to cross the ford, but the French defence was very hard over here. The arriving of the second British brigade helped to eliminate the French gun, and then to cross the stream, but the French defence was still hard and till the end of the game British stuck over here in neverendins melees.
On the allied left, the Portuguese tryed to flank the French, but there was the problem here with the village ocupied by French. Portuguese with the help of their skirmishes, blocked the troops in the villa and with two battalions crossed the stream. Here their had to stand with French and Irish battalions. The Irish charged one of the Portuguese battalions and destroy them, whilst the second one was forced to withdraw by deadly French fire. Finally the both opposide forces stand across the stream and fired each other. When the game was almost over, the last Portuguese battalion decided to charged the villa occupied by French, but failed. Game finished with the French victory.
Tym razem w SESWC rozegraliśmy epizod z walk na Półwyspie Iberyjskim, bitwy pod Redinhą w 1811 roku. Angus i Bill dostarczyli figurki do gry. Użyliśmy zasad Black Powder i żołnierzy w skali 28mm.
Scenariusz przygotowany przez Bill'a, umiejscowił całą akcję podczas odwrotu Ney'a z Portugalii. Anglo-Portugalskie siły (Angus, ja i później również Campbell) zostały zatrzymane przez siły francuskie (Bill i Ray). Wszystkie akcje podczas gry rozdzieliły się na trzy odrębne sektory: na alianckim prawym skrzydle walki kawalerii, w środku Brytyjczycy próbujący przekroczyć bród i Portugalczyków wspartych później przez Brytyjczyków próbujących oskrzydlić od lewa Francuzów.
Brytyjska kawaleria wykonała daleki ruch w stronę francuskich pozycji, ale została zatrzymana przez wrogi czworobok. Wtedy nadciągnęła francuska kawaleria i w kilku szarżach odepchnęła Brytyjczyków z powrotem za strumień.
W centrum, perfekcyjny ogień francuskiego działa już na początku gry wyeliminował działo Portugalskie i siły w tej części pozostały bez wsparcia artyleryjskiego. Później sprowadzone przez drugą brytyjską brygadę następne działo okazało się bardzo nieefektywne. Brytyjczycy spróbowali przekroczyć bród w tym miejscu, ale obrona francuska w tym miejscu okazała się zbyt twarda. Druga brygada przybyła w to miejsce wyeliminowała francuskie działo, przekroczyła strumień, ale obrona francuska cały czas była twarda tutaj i do końca gry trwały tutaj niekończące się walki wręcz.
Na alianckim lewym skrzydle Portugalczycy próbowali oskrzydlić francuzów, ale pojawił się tutaj pewien problem w postaci domu obsadzonego przez Francuzów. Portugalczycy przy pomocy swoich harcowników zablokowali Francuzów w willi i dwoma batalionami przekroczyli strumień. Tutaj na ich drodze stanęły dwa bataliony: Irlandzki i Francuski. Irlandczycy w walce wręcz wyeliminowali jeden z portugalskich batalionów, a drugi przez ogień francuskiego batalionu został zmuszony do wycofania się na drugi brzeg strumienia. Ostatecznie obie strony stanęły naprzeciwko siebie po obu stronach rzeczki i ostrzeliwały się wzajemnie. Gdy gra miała się już ku końcowi, ostatni z portugalskich batalionów zaatakował willę zajęta przez Francuzów ale atak ten nie powiódł się. Gra zakończyła się francuskim zwycięstwem.
The French. Francuzi.

The Allied with Angus. Alianci z Angusem.

Irish vs Portuguese. Irlandczycy vs Portugalczycy.

Cavalries. Kawalerie.

Left Allied wing after Portuguese withdraw. Lewe skrzydło aliantów po portugalskim odwrocie.

Fighting over the villa. Walki o willę.


Another raport from this game on Bill's blog:
Inny raport z tej gry na blogu Bill'a:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2012/09/napoleonic-redinha-1811.html
Gallery on my flickr:
Galeria na moim flickr'u:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631593844659/


poniedziałek, 17 września 2012

Poland 1944 (10) - 85 mm air defense gun M1939 (52-K); Polska 1944 (10) - przeciwlotnicze działo kalibru 85mm M1939 (52-K)

My Soviets got some new weapon, the 85 mm air defense gun M1939 (52-K) from Zvezda.
Moi Sowieci otrzymali właśnie nową broń: działo przeciwlotnicze kalibru 85mm typu M1939 (52-K) od Zvezdy.
Bovington (8) - France, Italy, Japan Ireland and Sweden. Francja, Włochy, Japonia, Irlandia i Szwecja.

Here is another part of the pictures from Bovington Tank Museum. This time in one post four countries: France, Italy, Japan and Sweden. There is still one more post to come from this museum, and my relation will be complited.
To następna cześć zdjęć z Bovington Tank Museum. Tym razem czas na cztery państwa: Francję, Włochy, Japonię i Szwecję. Będzie jeszcze jeden post dotyczący tego muzeum i moja relacja będzię w ten sposób kompletna.

FRANCE/FRANCJA

Renault UE
Somua S-35
Char B1
French gallery on flickr:
Francuska galeria na flickr:

ITALY/WŁOCHY

M14/41

Carro Veloce L3/33
Italian gallery on flickr:
Włoska galeria na flickr:

IRELAND/IRLANDIA
Leyland
Irish gallery on flickr:
Irlandzka galeria na flickr:

JAPAN/JAPONIA

Type 95 Ha-Go
Japanese gallery on flickr:
Japońska galeria na flickr:

SWEDEN/SZWECJA

Stridsvagn M/40L
Stridsvagn 103
Swedish gallery on flickr: