piątek, 28 czerwca 2019

sobota, 15 czerwca 2019

THE GREAT GAME 2019 WATERLOO REPLAYED (1).Hi! Today first photo relation from the biggest historical wargame ever, with more than 22 000 figures and more than 100 players from over the world. That is happening in Glasgow. It will be continued tomorrow as well, so if you are in Glasgow, jump into Kelvin Gallery and experience it by yourselves. I play the role of one of the umpires and under my supervision is battlefield from the west of Papelote Farm up to halfway to Le Haye Sainte Farm. So far French managed to push British of their ridge and prepare to break their lines. It is getting very interesting. I'm very curious about how it's going to finish. On the other parts of the battlefield, we have some first Prussian units arrived and I think that French push out British of the Hougoumont, so everything can happen. Below you have some pictures from the first day.
Witam! Dzis pierwsza fotorelacja z największej, dotychczas rozegranej gry, z użyciem ponad 22 000 figurek i przy udziale ponad 100 graczy z całego świata. To się odbywa w Glasgow. Będzie kontynuowane jutro, więc jeśli jakimś cudem jesteś w Glasgow, odwiedź Kelvin Gallery, by na własne oczy obejrzeć to wydarzenie. W tej grze jestem jednym z prowadzących i pod moją pieczą znajduje się teren odpowiadający w rzeczywistości miejscom na zachód od farmy Papelote do połowy drogi do La Haye Sainte. Obecnie Francuzom udało się zepchnać Brytyjczyków z ich wzgórza i przygotowują sie do przerwania ich linii. Zapowiada się ciekawie. Jestem bardzo ciekawy jak to się dalej potoczy. Z innych frontów walki, to pojawiły się pierwsze oddziały pruskie i wydaje mi się, że Francuzi wypchnęli Brytyjczyków z Hougoumont, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć. Ponizej kilka fotografii z pierwszego dnia.


piątek, 14 czerwca 2019

Rome vs Greece. Rzym przeciw Grecji.

Last Thursday we had big To the Strongest game. This time Greece (Michael and Peter) faced Roman forces (Alasdair, Campbell and myself).
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z zasadami To the Strongest. Tym razem Grecja (Michael i Peter) stanęli naprzeciw Rzymowi (Alasdair, Campbell i ja).SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda, Campbell Hardie, Michael Schneider

Michael's Greeks

Peter's Greeks

Campbell and Alasdair Romans

Bart's RomansOur game as always divided into two separate clashes. In the first, Peter faced Campbell and Alasdair. After some initial successes, Peter managed to flank Roman cavalry, but then the brave Roman marines broke the first falangist unit and create a massive gap in Greek lines. Soon after that more Greek unit gets broken and in very short time whole Peter's army lost its morale and disappear from the battlefield. In the meantime, Michael bravely kept his lines. We both lost the light units, but the line remains. Finally, Michael's forces have been hit from the flank. That was enough and soon he also lost his morale. Roma Invicta!
Nasza gra od początku podzieliła się na dwa starcia. W pierwszym, Peter walczył z Campbellem i Alasdairem. Po początkowym sukcesie, Peterowi udało się obejść rzymską kawalerię, jednak wtedy dzielni rzymscy marines złamali pierwszy oddział falangitów i utworzyli olbrzymią wyrwę w greckiej linii. Krótko po tym więcej greckich oddziałów zostało zniszczonych i w bardzo krótkim czasie cała armia Petera straciła swoje morale i ucekła z pola walki. W międzyczasie Michael dzielnie trzymał swoją linię. Oboje straciliśmy lekkie oddziały, ale linia była utrzymana. Ostatecznie siły Michaela zostały uderzone z flanki. To wystarczyło, by on także utracił swoje morale. Roma Invicta!
During the weekend I hope to see some of you during our THE GREAT GAME WATERLOO REPLAYED, where more than 100 players with 22 000 figures (28mm) will refight that famous battle. I will be there as one of the umpires. Expect report from that event soon!
W ten weekend mam nadzieję zobaczyć kilku z Was podczas naszej THE GREAT GAME WATERLOO REPLAYED, gdzie ponad 100 graczy z użyciem 22 000 figurek (w skali 28mm) odtworzy tą sławna bitwę. Ja będę tam jednym z prowadzących. spodziewajcie się raportu z tego wydarzenia juz wkrótce!Links/Linki:

Michael:
to be updated soon

Campbell (SESWC):

Flickr:

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Second Empire. Rebels & Patriots.

Hi! Today two new short reports from games we had during the last two weeks. The first was a test game of new Michael's set for the Franco-Prussian War and is called Second Empire. The other game, played last week was Rebels and Patriots and again I received Indians to play... By the way, we got a new home and soon we will receive keys. Now I busy with packing stuff and prepare to move, so be aware, that this space could be quiet for some time...
Witam! Dziś dwa raporty z naszych gier, rozegranych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pierwsza z nich to testy nowych zasad Michaela dla wojny francusko pruskiej, zwane Second Empire. Druga to gra z poprzedniego tygodnia z zasadami Rebels and Patriots, gdzie znów dostałem do gry Indian... Tak przy okazji, to znaleźliźmy juz nowy dom i wkrótce dostaniemy do niego klucze. Teraz zajęty jestem pakowaniem wszystkich rzeczy i może się tak zdarzyć, że to miejsce zamilknie na pewien czas...

1. Second Empire.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville
French.
Prussians.

Michael started work with this set some times ago and finally decided to introduce us to it. It is an updated version of his previous rules Seven Years War. He changed some rules about actions, added some new to give us a taste of the battlefield of the second half of the 19th century. I on our game French army under my command fought Prussians under Michael's and Mike's command. Both sides were very cautious and most casualties were made by gunfire. At the end of the game, I had my cavalry charges, one against Prussian cavalry and that finished with a good result and one against infantry, that finished very badly. The game finished with a draw. That was the first test and expect more tests soon.
Michael rozpoczął prace nad tymi zasadami jakiś czas temu i w końcu zdecydował się nam je pokazać. Jest to zaktualizowana wersja zasad jego wcześniejszych Seven Years War. Zmianie uległo kilka zasad dotyczących aktywacji, pojawiło się kilka nowych by dać nam odczuć specyfikę pola walki drugiej połowy wieku XIX. W naszej grze Francuzi, pod moim dowództwem walczyli przeciw Prusakom, którymi dowodzili Michael i Mike. Obie strony do walki podchodziły bardzo ostrożnie i większość strat została zadana jedynie ogniem artylerii. Pod koniec gry miałem swoje szarże, jedna przeciw kawalerii i ta zakończyła się dość dobrze i druga, przeciw piechocie, ta zakończyła sie źle. Ostatecznie gra zakończyła się remisem. Był to pierwszy test i spodziewajcie się kolejnych niebawem.Links/Linki:

Michael:

SESWC:

Flickr:

2. Rebels and Patriots.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Mike Evans
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

My French: 2 x Line, 1 x Militia (large), 2 x Militia, 1 x Indians (large), 1 x Gun (manhalded)

Campbell's French: 4 x Line, 2 x Marine, 2 x Coeur de Bois, 1 x Gun (with limber)
Alex's British: 5 x Line, 1 x Indians (small), 1 x Rangers, 1 x gun (manhalded)

Michael's British: 1 x Line (large), 3 x Line, 1 x Rangers, 1 x gun (limbered)


This time we had two objectives (two houses on two hills), which we had to take control over more turns than our opponents. I and Campbell played French and Michael and Alex, the British. Finally, the game divided into two clashes, Michael's and mine and Campbell against Alex. In our game after some initial firing I moved my Indians close to the enemy and once again with a massive charge destroy most of the British forces. That helped me to keep an objective for most of the game. Campbell had a much harder task but managed to finally stop British advantage. Finally, it finished with a French victory, mostly because of my Indians (again!). The game was very brutal for officers. Two of them Alex's and Campbell's get badly wounded and Michael's escaped from the field. At the end of the game, only my officer left on the battlefield. It was a great and funny game.
Tym razem mieliśmy dwa cele gry (dwa domy na wzgórzach), które trzeba było kontrolować przez większość gry niz nasz przeciwnik. Ja i Campbell dowodziliśmy Francuzami a Alex i Michael, Brytyjczykami. Ostatecznie gra przerodziła się dwa osobne starca, moje z Michaelem i Campbella z Alexem. W naszej grze, po ogniu wstępnym podsunąłem Indian blisko przeciwnika i znów dużą zmasowaną szarżą zniszczyłem większość oddziałów brytyjskich. To pozwoliło mi przez większość gry być w posiadaniu celu gry. Campbell miał o wiele cięższe zadanie, ale udało mu się w końcu zatrzymać Brytyjczyków. Ostatecznie zakończyło się to zwycięstwem francuzów, głównie dzięki moim Indianom (znowu!). Gra okazała się bardzo brutalna dla oficerów, dwaj z nich (Alexa i Campbella) zostali ciężko ranni a Michaela uciekł z pola walki. Pod koniec gry tylko mój oficer pozostał na polu walki. to była wspaniała i wesoła rozgrywka.Links/Linki:

Michael:
to be updated soon...

Campbell (SESWC):
to be updated soon...

Flickr:

One more announcement. This week we will have another game in our club. This time it will be To the Strongest for 100 points. During the weekend I hope to see some of you during our THE GREAT GAME WATERLOO REPLAYED, where more than 100 players with 22 000 figures (28mm) will refight that famous battle. I will be there as one of the umpires. Expect report from that event soon!
Jeszcze jedno ogłoszenie. W tym tygodniu w naszym klubie rozegramy To the Strongest na 100 pkt. W ten weekend mam nadzieję zobaczyć kilku z Was podczas naszej THE GREAT GAME WATERLOO REPLAYED, gdzie ponad 100 graczy z użyciem 22 000 figurek (w skali 28mm) odtworzy tą sławna bitwę. Ja będę tam jednym z prowadzących. spodziewajcie się raportu z tego wydarzenia juz wkrótce!