środa, 27 grudnia 2017

2nd Battle of Trenton, 1777. Druga bitwa pod Trenton, 1777.

Welcome all of you after Christmas. I hope that it was amazing time for all of you, as it was for me. Today the game, which became our Christmas tradition. It was refight the 2nd Battle of Trenton. A year ago we played the 1st Battle, originally fought on 26th December 1776, and this year we played the 2nd (much more known as the Battle of Assunpink Creek) was fought few days later after the first battle on the 2nd January 1777. Both games was prepared by Michael. For the game we used Black Powder rules.
Witam wszystkich po Bożym Narodzeniu. Mam nadzieję, że dla wszystkich Was był to wspaniały czas, taki jaki był dla mnie. Dzisiaj gra, która stała się naszą bożonarodzeniową tradycją. Było to odtworzenie drugiej bitwy pod Trenton. Rok temu mieliśmy przyjemność odtworzyć pierwszą bitwę, stoczoną 26 grudnia 1776 roku, a w tym roku rozegraliśmy drugą bitwę (bardziej znaną jako bitwa nad Assunpink Creek) stoczoną kilka dni po pierwszej, 2 stycznia 1777 roku. Obie gry zostały przygotowane przez Michaela. Do gry użyliśmy zasad Black PowderSCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist, Angus Konstam

1. Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael, Bartek)

Cornwallis's Brigade

2 x Infantry Battalion
1 x Jaeger Battalion
1 x Foot Artillery
1 x Horse Artillery

v. Donop's Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x Foot Artillery

Leslie's Brigade (reinforcements, from 5th turn)

4 x Infantry Battalion
1 x Foot ArtilleryAMERICANS/AMERYKANIE
(Bill, Peter, Dougie, Angus)

Washington's Brigade

1 x Dragoons
1 x Foot Artillery

1st Brigade

2 x Militia
1 x Foot Artillery

2nd Brigade

2 x Infantry Battalions
1 x Rifles
1 x Foot Artillery

3rd Brigade

2 x Infantry Battalion
2 x Militia
1 x Foot Artillery

4th Brigade

4 x Militia
1 x Foot Artillery

5th Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x Foot Artillery


2. The game. Gra.


Michael prepared the historic scenario, slightly changing the forces to fit our collections. British could win the battle on two ways. Either by taking the Trenton, which we both consider it as to hard task, almost impossible to achieve or by crossing the Assunpink Creek. Crossing the river was much easier task and we both chose to process it. With my forces I was going to keep busy most of the colonial forces, while Michael was going to cross the river together with incoming reinforcements. That was the plan and as you already knows, the reality is always completely different...
Michael przygotował historyczny scenariusz, jedynie lekko zmieniając biorące udział oddziały, by bardziej odpowiadały one posiadanym przez nas kolekcjom. Brytyjczycy mogli wygrać bitwę na dwa sposoby, albo poprzez zdobycie Trenton, co obaj z Michaelem uznaliśmy za zadane bardzo trudne a wręcz niemożliwe albo poprzez przekroczenie Assunpink Creek. Przeprawienie się przez rzekę wydało się nam dużo łatwiejszym zadaniem i przystąpiliśmy do jego wykonania. Moimi oddziałami miałem zająć jak największą ilość sił kolonistów, podczas gdy Michael wraz z nadchodzącymi posiłkami miał przekroczyć rzekę. Taki był plan, a rzeczywistość po raz kolejny okazała się zgoła odmienna...Michael and I both agreed, that American players will be defending Trenton with most of the troops and will left Angus (who was defending the river) alone. I was going to assault the town and Michael will move against Angus. In front of me I had some Militia forces, which I was considered as the small problem and that was my first mistake. Instead to soften them with the fire of our muskets I decided to charge them with bayonets. That was the biggest mistake of our game. My forces was repulsed by Colonials and then destroyed in melee. After that Bill and Peter concentrated their artillery fire on my troops and I lost the second battalion. That was enough for my units and I decided to withdraw. That opened the flank of the Michael's units...
Obaj z Michaelem uznaliśmy, że większość amerykańskich graczy skoncentruje swoje siły na obronie Trenton i pozostawi Angusa (który bronił rzeki) samemu sobie. Ja miałem zaatakować miasto a Michael miał uderzyć na Angusa. Naprzeciw mnie stała milicja, którą ja uznałem za niewielki problem i to był mój pierwszy błąd. Zamiast powoli zmiękczać ją ogniem swoich muszkietów, zdecydowałem się natrzeć na nią szarżą na bagnety. To był największy mój błąd tej gry. Moje oddziały zostały odparte przez siły kolonialne i następnie zniszczone w walce wręcz. Po tym Bill i Peter skoncetrowali ogień sowich dział na moich oddziałach i w ten sposób straciłem kolejny batalion. To było za dużo dla moich oddziałów i zdecydowałem się wycofać. W ten sposób otworzyłem flankę oddziałów Michaela...Michael moved his forces against the river and start exchanging fire with Angus's units. However Americans had much more artillery and that was our biggest problem, because that allowed to keep us on distance. Soon appeared the another problem with Peter's forces attacked Michael from the flank. However charge of the Dragoons has been stopped by my Jaegers, whose fire destroyed American cavalry. Everything was going according the plan, until my forces broke. That exposed Michael's flank and it was matter of one turn, when his units were destroyed. Americans needed only four turns to destroy our units, so there was no need for reinforcements. The battle finished with historical result.
Michael ruszył swoje oddziały w stronę rzeki i rozpoczął wymianę ognia z oddziałami Angusa. Jednakże Amerykanie posiadali znacznie więcej artylerii i to był nasz największy problem, ponieważ to pozwoliło na trzymanie nas na dystans. Wkrótce pojawił się kolejny problem, kiedy oddziały Petera zaatakowały Michaela z boku. Jednakże szarża dragonów została rozbita przez moich Jegrów, których celny ogień zniszczył amerykańską kawalerię. Wszystko przebiegało zgodnie z naszym planem, do czasu gdy załamały się moje oddziały. To odsłoniło flankę Michaela i w ciągu zaledwie jednej tury zostały one zniszczone. Cała gra zajęła nam jedynie cztery tury i nie było już sensu na sprowadzanie naszych posiłków. Bitwa zakończyła się więc historycznym rezultatem.

3. Links. Linki.


Angus:

Michael:
to be updated soon...

Bill:
to be updated soon...

SESWC:

Flickr:

piątek, 8 grudnia 2017

Problems in Jedburgh. Problemy w Jedburgu.

I still have not much time for wargaming, however I managed to visit my club for AGM last week. Usually the meeting is quite long and take all evening, but this time was different and we managed to play a short game. Angus bring his Border Reivers collection and we played some scenario which was placed back in 1572 in Southern Scotland. It was great opportunity to finally try The Pikeman's Lament rules published by Osprey. For those, who don't know it is the Pike and Shotte version of Lion Rampant and that it is. The main difference with those two sets is that the new one, offers much more shooting.
Wciąż mam mniej czasu na wargaming, jednak w zeszłym tygodniu udało mi się odwiedzić mój klub na doroczne walne zebranie. Zazwyczaj spotkanie to jest dość długie i zajmuje cały wieczór, jednak nie tym razem i udało nam się rozegrać małą grę. Angus przyniósł swoją kolekcję z czasów Border Reivers i zagraliśmy pewien scenariusz, który przeniósł nas do roku 1572 w południowej Szkocji. To była doskonała okazja by spróbować w końcu zasad The Pikeman's Lament, opublikowanych przez Ospreya. Dla tych co nie wiedzą, jest to wersja na czasy piki i muszkietu gry Lion Rampant. Główną różnicą pomiędzy tymi zasadami, jest to, że w tej nowszej jest trochę więcej strzelania.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

It will be short relation this time. There was two sides, one in favour of Mary, Queen of Scots and those against and all set up somewhere close to the town of Jedburgh. I played with Campbell in favour of the queen and we had 5 units of cavalry against the citizens of Jedburgh (played by Peter and Angus), who 2 units of cavalry and 3 units of infantry (some with pikes, some with muskets and some with halberds). 
To będzie bardzo krótka relacja tym razem. Były dwie strony, jedna która opowiadała się za Marią, królową Szkotów i ta przeciw niej a wszystko działo się w pobliżu miasta Jedburga. Razem z Campbellem grałem po stronie królowej i dysponowaliśmy pięcioma oddziałami kawalerii i graliśmy przeciw mieszkańcom Jedburga (Angus i Peter), którzy dysponowali dwoma oddziałami kawalerii i trzema piechoty (jeden z pikami, jeden z muszkietami i jeden z halabardami).

Mary, Queen of Scots forces:
Siły Marii, królowej Szkotów:

Defenders of Jedburgh:
Obrońcy Jedburga:


This game was from the beginning not in our favour. Just in the first turn I lost first unit, which decided to move back to their homes and Angus gain an extra unit. Everything because of bad (me) and incredible good (Angus) dice for activations. Since that time we were hopeless against amazing rolls of Peter and Angus, who soon decimated our units. It did not helped an extra unit we finally got and defenders of Mary, Queen of Scots, defeated, had to withdraw...
Gra od początku nie układała się po naszej myśli. Już podczas pierwszej tury straciłem oddział, który wolał wrócić do ich domów a Angus w przeciwieństwie do nas taki oddział otrzymał. Wszystko dzięki rzutom na aktywację: tych złych (ja) i bardzo dobrych (Angus). Od tego momentu wszystkie nasze akcje okazały się bezsilne wobec niesamowicie dobrych rzutów Petera i Angusa, którzy zdziesiątkowali nasze oddziały. Nie pomógł nam też otrzymany ekstra oddział i ostatecznie pokonani obrońcy królowej Marii, musieli się wycofać...Some other stories of the same game:
Inne opisy tej gry:

Angus:

Campbell:

wtorek, 28 listopada 2017

Winged Hussars. Husaria.

Despite lack of time for hobby I managed to paint some figures. This time it is the mighty Winged Hussars. Those 15mm figures are made from Wargamer. I bought them two years ago on Claymore on B&B as a really good deal. What was the best it was old pack of figures with a metal bases, which I personally prefer. Now I have 12 bases of Hussars, the maximum I can place in my incoming Commonwealth division. Also I need to organize some game, to test them in battle. I hope they'll bring many victories in the future games.
Pomimo braku czasu na hobby, udało mi się pomalować kilka figurek. Tym razem to nasza wspaniała husaria. Te 15mm figurki są od Wargamera. Kupiłem je dwa lata temu na pchlim targu na Claymore po bardzo okazyjnej cenie. Co było jednak najlepsze, to że było to stare wydanie z metalowymi podstawkami, które osobiście dużo bardziej wolę. Teraz mam juz 12 podstawek husarii, czyli maksymalną liczbę, jaką mogę wystawić w powstającej dywizji Rzeczypospolitej. Muszę teraz zorganizować jakąś grę, by przetestować figurki w bitwie. Mam nadzieję, że przyniosą one wiele zwycięstw w przyszłych bojach.

The Battle of Jutland - The run to the South. Bitwa jutlandzka - starcie krążowników liniowych.

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today's report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something naval and with big guns. Angus came across with his idea of refighting the first chapter of the famous Battle of Jutland where Angus's most favourite British admiral, David Beatty met admiral Franz Hipper. This time, beside the big ships we had also some cruisers, destroyers and torpedo boats, all fun! For our game we used the General Quarters: Fleet Action Imminent rules.
Więc się zaczęło! Listopad i grudzień są tymi miesiącami w roku, w których mam mniej czasu na hobby a więcej na pracę. Dzisiaj więc zaległy raport z rozegranej dwa tygodnie temu gry. Nie mogliśmy się na nic zdecydować i w końcu stanęło na czymś morskim i z dużymi działami. Angus wymyślił by odtworzyć pierwszy rozdział sławnej bitwy jutlandzkiej, gdzie jego ulubiony brytyjski admirał, David Beatty spotkał się z admirałem Franzem Hipperem. Tym razem do dyspozycji oprócz wielkich okrętów mieliśmy również krążowniki, niszczyciele i torpedowce. Do gry użyliśmy zasad General Quarters: Fleet Action Imminent.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Michael (GER), Peter)

1st Battle Cruisers Squadron

HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Queen Mary

2nd Battle Cruisers Squadron

HMS New Zeleand
HMS Indefatigable

1st Light Cruiser Squadron

HMS Galatea
HMS Phaeton
HMS Inconstant
HMS Cordelia

1st Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Lydiard
HMS Liberty
HMS Landrail

2nd Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Moorsom
HMS Laurel
HMS Morris

3rd Division/13th Destroyer Flotilla

HMS Narborough
HMS Pelican
HMS Petard
HMS TurbulentHOCHSEEFLOTTE
(Michael (MDF), Angus, Bartek)

I. Aufklärungsgruppe

SMS Lützow
SMS Derfflinger
SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Von der Tann

II. Aufklärungsgruppe

SMS Frankfurt
SMS Elbing
SMS Pillau
SMS Wiesbaden

3. Halbflottille/II. Torpedoboots-Flottille

SMS B98
SMS G101
SMS G102
SMS B112
SMS B97

12. Halbflottille/VI. Torpedoboots-Flottille

SMS V69
SMS V45
SMS V46
SMS S50
SMS G37


2. The Game. Gra.


The game started with big ships firing each other. Soon it became clear for British players, that on long distance it is very hard for their ships to destroy German battlecruisers. Therefore they decided to short the distance. During all that time German ships managed to hit British several times and cause some serious damages. Two of the British lost their main guns: HMS Lion and HMS Indefatigable, which broke the line and retreat from the battlefield. If you thinking that German ships get all those hits without any problems, you will be wrong. Some ships get several damages, specially Seydlitz and Von der Tann, but both ships were still able to fire their guns. During this firing very effective was specially SMS Derfflinger, which every hit was announced to the fellow gamers with changed main theme from James Bond's Goldfinger, which soon became the song of the evening.
Gra zaczęła się od pojedynku ogniowego dużych okrętów. Wkrótce stało się jasne dla brytyjskich graczy, że na dalekim dystansie było bardzo trudno ich okrętom zniszczyć niemieckie krążowniki liniowe. Dlatego zdecydowali się na zmniejszenie zasięgu. Podczas tego czasu niemieckim okrętom udało się kilka razy trafić brytyjskie okręty powodując poważne uszkodzenia. Dwa brytyjskie okręty utraciły swoje główne działa: HMS Lion i HMS Indefatigable, które złamały szyk i wycofały się z pola walki. Jeśli się Wam wydaje, że te sukcesy przyszły Niemcom łatwo, to się mylicie. Kilka okrętów otrzymało poważne uszkodzenia a w szczególności Seydlitz i Von der Tann, jednak oba te okręty wciąż były zdolne by używać swoich dział. Podczas tej wymiany ognia, bardzo skuteczny okazał się SMS Derfflinger, którego każde trafienie oznajmiałem moim współgraczom zmienioną wersją piosenki z filmu z Jamesem Bondem Goldfinger, która wkrótce okazała się piosenką tego wieczora.Suddenly our last ship in line Von der Tann, get hit from unexpected direction with a very heavy gun. It were 15' guns from HMS Barham. She appeared on the table edge with her sister ships HMS Valiant, HMS Warspite and HMS Malaya.  That wasn't good news for our ships, however we had something to prevent it. Our light cruisers put a smoke screen and for some time we had that problem solved. In the meantime we decided to launch a torpedo attack with our t-boots. That was very unsuccessful, because they come under the secondary guns of the British cruisers. The attack failed and cost Germans lost of the V69. So the game had to be decided with big guns. Again very successful was Derfflinger, who managed to hit British ships several times, but the most important was those on HMS Princess Royal. It destroyed the steering on the ship and British cruiser turn starboard, which bring her even closer to the German guns. That was enough and soon she get hit from Derfflinger one more time, but this time in her ammunition magazines and HMS Princess Royal sunk in just few minutes. We stopped our game at this moment, which bring German victory, however this time it wasn't the disaster like in real battle, which gave the British players something to be proud with.
Niespodziewanie nasz ostatni okręt w linii, Von der Tann otrzymał trafienie z nieoczekiwanego kierunku z bardzo dużego działa. Był to pocisk 15 calowego działa z HMS Barham. Okręt ten pojawił się wraz z bliźniaczymi jednostkami: HMS Valiant, HMS Warspite i HMS Malaya. Nie była to dobra wiadomość dla naszych okrętów, jednak mieliśmy coś, co mogło temu przeciwdziałać. Nasze lekkie krążowniki postawiły zaporę dymną i na pewien czas odseparowały nasze okręty od nadchodzącego zagrożenia. W międzyczasie zdecydowaliśmy się na atak torpedowy naszymi t-botami. Ten okazał się bardzo nieskuteczny, ponieważ podczas ataku znalazły się one w zasięgu dział średnich brytyjskich krążowników (między innymi Niemcy stracili V69). Gra miała się więc rozstrzygnąć przy użyciu dział dużych kalibrów. Znowu bardzo skuteczny okazał się Derfflinger, który trafił Brytyjczyków kilka razy, jednak najważniejszym trafieniem okazało się to zadane HMS Princess Royal. Uszkodzenia doznał ster okrętu, który spowodował zwrot na prawą burtę co spowodowało przybliżenie się okrętu do niemieckich dział. To wystarczyło i wkrótce kolejny pocisk z Derfflingera trafił w komorę amunicyjną i HMS Princess Royal zatonęła w kilka minut. Naszą grę zakończyliśmy właśnie w tym momencie, które dało Niemcom zwycięstwo. Należy tu nadmienić, że gra nie zakończyła się katastrofą, tak jak to w oryginalnej bitwie, co daje brytyjskim graczom powód do dumy.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/jutland-1916-the-run-to-the-south/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1520187454685889

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666840207589

piątek, 10 listopada 2017

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Yesterday we tried for another time the General d'Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d'Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)

1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x JaegersHABSBURG'S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)

1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

2nd Brigade
2 x Infantry Battalion

3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment


2. The Game. Gra.


In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus's changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada "nie zrozumiała" rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.


3. Links. Linki.


Angus:
link to be updated soon/link wkrótce

Michael:

SESWC:

Flickr:

środa, 8 listopada 2017

Mahdists. Mahdyści.

Today my first Mahdists, for our Sudan games. Those warbands are from Perry Miniatures plastic kit. Instead of my usual way I base them on cavalry bases, what gave me bigger army look. Those are my first units in, I hope, my bigger army, which will rize in the future. Can not wait to use them in game.
Dzisiaj moi pierwsi Mahdyści, do naszych gier osadzonych w Sudanie. Te oddziały pochodzą z plastikowego zestawu od Perry Miniatures. Zamiast, jak to mam w zwyczaju, umieściłem ich na podstawkach kawaleryjskich, co dało mi wygląd większych oddziałów. To sa moje pierwsze oddziały, z mam nadzieję, większej armii, która powstanie w przyszłości. Nie mogę się już doczekać, kiedy użyję ich w grze po raz pierwszy.

Beja 1:


Beja 2:


Kordofan 1:


Kordofan 2:


All units: