czwartek, 20 sierpnia 2020

Winged Hussars and some flags. Husaria i kilka flag.

Another unit of Winged Hussars is ready. I used again an amazing set from The Assault Group. I am going to make another Pancerni unit with spears and that will finish all cavalries for that project (I think...). That later in the future, now I need more infantry, the work already began. For the flags, I used some pictures from Pinterest.

Kolejny oddział husarii gotowy. Ponownie użyłem fantastycznego zestawu od The Assault Group. Mam zamiar dorobić jeszcze jeden oddział pancernych z rohatynami i będzie to wszystko, jeśli chodzi o kawalerię do tego projeku (tak myślę...). To w niedalekiej przyszłości, teraz muszę skupić się na piechocie, prace już się rozpoczęły. Flagi to wzory pochodzące z Pinterest.


Doing flags and pennons for my Hussars I made some missing flags for different projects. First are the flags for ADCs for my Duchy of Warsaw army. They received the banners of the headquarters, two of 1807 and two from the battle of Leipzig, 1813. Patterns are from an amazing book of Ryszard Morawski, Andrzej Nieuważny, Tadeusz Jeziorowski and Andrzej Dusiewicz: 'Amy of Duchy of Warsaw, Generals, ADCs and Headquarters'.

Robiąc flagi i proporce dla mojej husarii, wykonałem też kilka brakujących flag dla innych projektów. Pierwszym są flagi dla adiutantów do mojej armii Księstwa Warszawskiego. Otrzymali oni proporce sztabów z 1807 roku i z bitwy pod Lipskiem, 1813. Wzory pochodzą ze wspaniałej ksiażki Ryszarda Morawskiego, Andrzeja Nieuważnego, Tadeusza Jeziorowskiego and Andrzeja Dusiewicza: "Wojsko Księstwa Warszawskiego, Generałowie, Adiutanci, Sztaby".


The last flag is for my Viking king. The pattern is from Pinterest and shows two Odin's ravens: Huginn and Muninn.

Ostatnia flaga jest dla mojego wikińskiego króla. Wzór pochodzi z Pinterest i przedstawia dwa kruki Odyna: Hugina i Munina.poniedziałek, 17 sierpnia 2020

When you think you lost, but actually you won. Kiedy myślisz, że przegrałeś, ale w rzeczywistości wygrałeś.

Last Thursday we met at Peter for another game. This time it was 28mm Black Powder Napoleonic. The scenario was simple, the village in the centre as the main objective and both opposite armies with the same strength. I also added some punctuation: 10 points for occupied building, 5 points for a destroyed unit of cavalry or infantry and 1 point for a gun.

W ostatni czwartek spotkaliśmy się ponownie u Petera. Tym razem była to gra z czasów napoleońskich w skali 28mm i z uzyciem zasad Black Powder. Scenariusz był prosty, wioska w centrum jako główny cel z przeciwnikami o podobnej sile. Dodatkowo dodałem punktację: 10 punktów za zajęty budynek, 5 punktów za zniszczony oddział kawalerii lub piechoty i 1 punkt za działo.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Peter, Michael)

CinC (level 9)

1st Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Light Cavalry
1 x Horse Artillery

2nd Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
1 x Highlanders
3 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Guard Cavalry
1 x Light Cavalry
1 x Horse ArtilleryPOLES & WURTTEMBERGS / POLACY i WIRTEMBERGCZYCY
(Bartek, Cambell)

CinC (level 9)

Polish Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Lancers
1 x Chasseurs
1 x Horse Artillery

Wurttemberg Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Dragoons
1 x Light Cavalry
1 x Horse Artillery


2. The game. Gra.


The game started very well for us. Very quickly I managed to get 2 BUAs and prepare my units against incoming Peter's division. We started with cavalry clash, where my lancers proved their superiority over British light cavalry. Then my infantry charged and with support of my lancers destroyed the unit of infantry. That forced Peter to withdraw and the village from my side was protected. However, the situation on the German flank seems to be very bad and required my support...

Gra zaczęła się dla nas bardzo dobrze. Bardzo szybko zająłem 2 BUA i przygotowywałem moje oddziały do walki z dywizją Petera. Zaczęłiśmy od walk kawaleryjskich, gdzie moi ułani dowiedli wyższości nad lekką kawalerią brytyjską. Wtedy moja piechota uderzyła ze wsparciem ułanów i zniszczyli oddział piechoty. To zmusiło Petera do wycofania się i wioska z mojej strony była zabezpieczona. Jednakże, sytuacja na flance niemieckiej wyglądała bardzo źle i wymagała mojego wsparcia.

Campbell started the game very well but took only one BUA. The other get in Michael's hands. Then Campbell did something unexpected. He put his units in lines and decided to fight with the British with his muskets (sic!). That was a very bad idea. The situation was even worse when British cavalry destroyed German cavalry. Campbell outflanked very quickly started to lose his units. Finally survived only one in the BUA...

Campbell zaczął grę bardzo szybko, jednak zajął tylko jeden BUA. Drugi wpadł w ręce Michaela. Wtedy Campbell zrobił coś nieoczekiwanego. Ustawił swoje oddziały w linie i zdecydował się na walkę z Brytyjczykami przy uzyciu swoich muszkietów (sic!). To była bardzo zła decyzja. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy brytyjska kawaleria pobiła niemiecką. Campbell otoczony, bardzo szybko zaczął tracić swoje oddziały. Ostatecznie przeżył tylko jeden w BUA...In that situation, I had to do something to stop Michael. Being secured from Peter I decided to send my two infantry units against incoming Brits. My first charge failed and one of my infantry battalions get destroyed. Lucky for us the time for a game was over. When I have calculated the victory points I made some mistakes and doubled my casualties. The final score is: French allies got 46 points (30 points for 3 BUAs, 15 points for destroyed units (1 infantry and 2 cavalries) and 1 point for destroyed gun), British got 42 points (10 points for 1 BUA, 30 points for destroyed units (4 infantry and 2 cavalries) and 2 points for guns). The game finished with our victory, but few turns and the score could be completely different.

W tej sytuacji musiałem zrobić coś, by zatrzymać Michaela. Będąc zabezpieczonym od Petera, zdecydowałem się wysłać moje dwa oddziały piechoty przeciw nadchodzącym Brytyjczykom. Moja pierwsza szarża zakończyła się porażką i straciłem batalion piechoty. Na szczęście dla nas gra się skończyła. Podczas podsumowywania punktów zwycięstwa popełniłem błąd i podwójnie zliczyłem moje straty. Ostateczny wynik to: sojusznicy Francji zdobyli 46 punktów (30 za 3 BUA, 15 za zniszczone oddziały (1 piechoty i 2 kawalerii) i 1 punkt za działo), Brytyjczycy zdobyli 42 punkty (10 punktów za 1 BUA, 30 punktów za zniszczone oddziały (4 piechoty i 2 kawalerii) i 2 punkty za działa). Gra zakończyła się naszym zwycięstwem. Ale kilka dalszych tur i wynik mógł znacznie się różnić.piątek, 7 sierpnia 2020

Games are back on the menu! Gry z powrotem w menu!

Yes! You are absolutely right, we are back with the games. However, not yet as the normal club games and with a full team. The situation is not that good yet, but we are able to have a game. Boys had already a few games, but my work amendments did not allow me to join them. Finally, I was able to do it. For the first game, my choice went For The King and Parliament rules. I was going to check on the table all the rules I am preparing for the Polish-Lithuanian Commonwealth. The new army and the new beginning. Let see, how it was.

Tak! Macie całkowitą rację, wracamy z grami. Jednakże nie jest to jeszcze regularne klubowe granie i jeszcze nie w pełnym składzie. Warunki na to jeszcze nie pozwalają, ale możemy w końcu rozgrywać nasze gry. Chłopaki mają juz kilka rozegranych gier za sobą, mi na to nie pozwalały obowiązki w pracy by do nich dołączyć. Aż w końcu, mogłem to zrobić. Jako piewszą grę wybrałem For The King and Parliament. Miałem zamiar sprawdzić zasady przygotowywane dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nowa armia i nowy początek. Oto, jak to wyglądało.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.ROYALISTS / ROYALIŚCI
(Peter, Campbell)

1st Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

2nd Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

3rd Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

Dragoon Brigade
2 x Dragoons

1st Infantry Brigade
3 x Pike and Shotte
1 x Heavy Pike

2nd Infantry Brigade
4 x Pike and Shotte

Artillery
1 x Medium Gun

POLISH LITHUANIAN COMMONWEALTH, PARLAMENTARIANS 
RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW, PARLAMENTARZYŚCI
(Bartek)

1st Cavalry Brigade
1 x Winged Hussars
1 x Cossack Style with Spears
1 x Pancerni
2 x Cossack Style

2nd Cavalry Brigade
2 x Tartar Cavalry
1 x Pancerni
2 x Cossack Style
2 x Swedish Style

1st Infantry Brigade
2 x Commanded Shott

2nd Infantry Brigade
3 x Pike and Shotte
1 x Heavy Pike

3rd Infantry Brigade
4 x Pike and Shotte

Artillery
1 x Medium Gun2. The game. Gra.


It started very well for me. My Winged Hussars and Cossack Cavalry with spears moved through Peter's cavalry like a hot knife through the butter. However, soon numbers and some of my rules for Polish units worked against me. After that game, I decided to take them off, so I will not mention them here. Anyway, soon my cavalries almost disappeared from the table. However, Peter paid for that success with a great loss.

Zaczęło się całkiem nieźle dla mnie. Husaria i jazda kozacka z rohatynami przebiła się przez kawalerię Petera, jak gorący nóż przez masło. Jednakże wkrótce liczby i niektóre zasady dla moich polskich oddziałów zadziałały przeciw mnie. Po tej grze zdecydowałem się je wyrzucić, więc nie będę o nich tu wspominał. W każdym razie, wkrótce moja kawaleria prawie zniknęła ze stołu. Jednak Peter zapłacił za ten sukces dużymi stratami.
On the infantry side, I had my clash with Campbell. For a long period, neither I nor he was able to get an advantage. Finally, my fault and I moved my heavy pike too far. It gets attacked from the flank and finally destroyed. That finished the game, with my lost. I must also admit, that my gun, during the first turn, destroyed the opposite gun with the first shot! Priceless! It was a great game, thank you Peter for hosting it! It is good to be back!

Po stronie piechoty, miałem swój pojedynek z Campbellem. Przez długi czas nikt nie mógł zdobyć przewagi. Ostatecznie za daleko ruszyłem swój oddciał ciężkich pikinierów i zostałem zaatakowany z flanki i ostatecznie zniszczony. To zakończyło grę, moją przegraną. Muszę tu jeszcze dodać że, moje działo, w pierwszej turze, zniszczyło działo przeciwnika pierwszą salwą! Bezcenne! To była wspaniała gra i dziękuję Peterowi za jej organizację! Dobrze być z powrotem!
3. Links. Linki.


Campbell:
to be updated soon...

Flickr:

środa, 5 sierpnia 2020

Duchy of Warsaw: 2nd, 3rd and 6th Uhlans Elite Companies. Księstwo Warszawskie: 2. 3. i 6. pułki ułanów, kompanie wyborcze.

Some times ago, when I painted the 2nd Uhlan regiment for my Duchy of Warsaw army I was complaining about the lack of figures of uhlans elite companies in Front Rank range. Firstly, I decided to stay without elite companies, then I decided to look for it in other producers. My choice went to Murawski Miniatures. They also have a massive collection of Duchy of Warsaw figures and they have uhlans elite companies. I made an order and after some issues I finally got them. By the way, they need to update their website, shop and the way they communicate with customers. We are in the 2020s, not the1990s... I bought two sets of their Elite Uhlans and managed to do the base each for 2nd, 3rd and 6th Uhlans regiments. I also converted one base from 2nd Uhlans regiment line company into 6th regiment. The pennons are from Front Rank and as you will notice one base is missing one. It will stay like this until I will make a new order from Front Rank. The next in this matter will be other companies and commands for 3rd and 6th Uhlans regiments. Bases are from Warbases.
Jakiś czas temu, gdy pomalowałem 2. pułk ułanów dla mojej armii Księstwa Warszawskiego, narzekałem na brak ułańskich kompanii wyborczych w ofercie Front Rank. Na początku zdecydowałem sie, że nie będę ich miał ale potem poszukałem w ofercie innych producentów. Mój wybór padł na Murawski Miniatures. Oni także mają olbrzymią kolekcję dla Księstwa Warszawskiego i w swojej ofercie mają kompanie wyborcze dla ułanów. Zrobiłem zamówienie i po paru problemach w końcu je otrzymałem. Tak na marginesie, to powinni oni zedytować swoją stronę i sklep internetowy oraz sposób ich komunikowania się z klientami. Mamy lata 20. XXI wieku a nie 90. wieku XX... Kupiłem dwa ich zestawy kompanii wyborczych i zrobiłem po podstawce dla 2., 3. i 6. pułku ułanów. Dodatkowo przemalowałem jedną z podstawek 2. pułku, komanii liniowej na taką samą, ale 6. pułku. Proporczyki są od Front Rank i jak zauważyliście brak mi jednej. Na razie zostanie tak jak jest do czasu kolejnego zamówienia od Front Rank. Następne w tej materii będą brakujące kompanie i dowództwa dla 3. i 6. pułku ułanów. Podstawki są od Warbases.

2nd Uhlans. 2. pułk ułanów.3rd. Uhlans. 3. pułk ułanów.
6th Uhlans. 6. pułk ułanów.

Here is the whole 2nd regiment with a new company:
Tutaj cały 2. pułk z nową kompanią: