sobota, 28 sierpnia 2021

Norman Saga: When a hangover destroys your battle plans. Kiedy kac niweczy twoje plany bitewne.

Finally, our postponed game. It should be played 18th months ago, but in the meantime we had lockdown and no chances to play it. Here is a little summary of the storyline. Last time combined forces of Rolund, Rudolf the Insane and Rainer sized the town of Fetthausen and killed the bishop Luipold Der Fette. However, they have not been aware, that Henri Younger still blocking the town from the distance. After a long party (the raping, drinking and pillaging included), Vikings returned to their homes and after some time Normans decided to return to their lands too. They felt safe, so the discipline among the troops relaxed a lot and many warriors were still drunk. The biggest problem for Henri was, which way the Normans will take to leave the town and decided to block all four gates. When they finally move out of the town he will call all the forces into the place. For the game, we used the Hail Ceasar with some House rules.

W końcu, nasza przełożona gra. Powinna zostać rozegrana 18 miesięcy temu, ale w międzyczasie mieliśmy lockdown i brak szans na jej rozegranie. Teraz przypomnienie fabuły. Ostatnim razem połączone siły Rolunda, Rudolfa Szalonego i Rainera obległy miasto Fetthausen i zabili biskupa Luipolda Grubego. Jednakże, nie byli świadomi, że siły Henryka Młodszego wciąż z dystansu blokuje miasto. Po długiej imprezie (włączając w to gwałty, grabieże i picie), Wikingowie powrócili do swoich domów a po pewnym czasie również Normanowie zdecydowali się wrócić na swoje ziemie. Czuli się bezpiecznie i dyscyplina wśród oddziałów bardzo się rozluźniła i wielu wojowników wciąż było pijanych. Największym problemem Henryka było to, którą bramą upuszczą miasto wrogowie, dlatego zdecydował się blokować je wszystkie i gdy w końcu je opuszczą w to miejsce zwoła swoją armię. Do gry użyliśmy zasad Hail Ceasar z kilkoma House rules.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.RUDOLF THE INSANE / RUDOLF SZALONY
(Bartek, Campbell)

Household Cavalry Brigade

1 x Household Knights with Rudolf  the Insane
1 x Heavy Cavalry with Rolund
1 x Medium Cavalry
1 x Light Cavalry

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry (one with Rudolf Junior)
1 x Medium Cavalry
1 x Light Cavalry

1st Heavy Infantry Brigade

2 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

2nd Heavy Infantry Brigade

2 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

1st Light Infantry Brigade

2 x Light Infantry
1 x Archers

2nd Light Infantry Brigade

2 x Light Infantry
1 x Archers
HENRI YOUNGER / HENRYK MŁODSZY
(Michael)

1st Cavalry Brigade

1 x Household Cavalry (with Henri Younger)
2 x Heavy Cavalry

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry

1st Infantry Brigade

1 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

2nd Infantry Brigade

1 x Heavy Infantry
1 x Archers

1st Peasant Army

2 x Archers
4 x Peasants

2nd Peasant Army

6 x Peasants2. The game. Gra.

Before the game, Michael had to roll for a blocking brigade set up on the table. He rolled for his 1st Infantry Brigade. Starting from turn 2 he rolled for reinforcements. On a roll of 5 or 6, he received 2 brigades, on a roll of 3 or 4, 1 brigade and on a roll of 1 or 2 none. A different way was with Rudolf's forces. They were able only to enter through the town's gate. After their first move, they had test if they are still drunk or not. On a roll of  1 or 2, they get drunk and the whole brigade gets disorganised. If the brigade gets disordered, every new turn it has to roll if they get sober or not. On a roll of 5 or 6, they succeed otherwise, they stay disordered. For all units, if they are off the table to enter they roll against 7 and when they are on the table they roll against 8.

Przed grą Michael musiał rzucić, która brygada znajdzie się na stole jako pierwsza. W wyniku rzutu wypadło na pierwszą brygadę piechoty. Od tury drugiej rzucał na posiłki. Na rzut 5 lub 6, otrzymywał 2 brygady, na rzut 3 lub 4, jedną a na rzut 1 lub 2, rzadną. Inaczej było z siłami Rudolfa. Na stół mogli jedynie wejść poprzez bramę miasta. Po swoim pierwszym ruchu, musieli testować, czy wciąż są pijani czy też nie. Na rzut 1 lub 2, byli i cała brygada zostawała zdezorganizowana. By przywrócić porządek, w każdej kolejnej turze brygada sprawdzała czy wytrzeźwiała, czy też nie. Na rzut 5 lub 6, udawało im się to, inaczej pozostawali zdezorganizowani. Wszystkie oddziały przed weściem na stół testowały przeciw 7, a gdy już były na stole testowali przeciw 8.
It started very well for Rudolf. Both heavy infantry and one light infantry brigades moved out of the town, but his cavalry was still drunk and blocked the way off the town for almost 10 turns. In the meantime, Henri called all his troops, set them in the defending line and awaited attack. He initially tried to charge Rudolf's infantry ut get repulsed.

Zaczęło się bardzo dobrze dla Rudolfa. Obie brygady ciężkiej piechoty i jedna lekka opuściły miasto, jednak jego kawaleria była wciąż pijana i w ten sposób zablokowała drogę wyjścia z miasta na około 10 tur. W międzyczasie Henryk zwołał całe swoje siły, uformował je i oczekiwał ataku. Początkowo próbował zaszarżować na piechotę Rudolfa, ale został odparty.

Finally, the cavalry left the town, but the next unit of light infantry blocked the gate in the same way... Rudolf decided to act without more support, but Henri acted first. He charged with all his cavalry. That attack was devastating for Rudolf, who hardly avoided the death. He had to withdraw back to town and prepare for a siege. Unfortunately, Henri does have not enough troops to retake the town and have to wait for some reinforcements (it means Michael have to paint some more troops ;) )

W końcu kawaleria opuściła miasto, jednak kolejny oddział zablokował bramę dokładnie w taki sam sposób... Rudolf zdecydował się więc na walkę z tym co miał pod ręką, jednak Henryk go wyprzedził. Cała jego kawaleria zaszarżowała. Atak był dewastujący dla Rudolfa, który z trudem unikną śmierci. Po tym musiał wycofać swoje oddziały do miasta i przygotować się do oblężenia. Niestety, Henryk nie dysponuje wystarczającymi siłami, by zdobyć miasto i musi poczekać na posiłki (to znaczy, że Michael musi pomalować więcej figurek ;) )

TO BE CONTINUED...

CDN...
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/08/shortly-after-start-of-dark-ages.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4257672450937362

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719752833812


sobota, 21 sierpnia 2021

Do never trust in Austrian cavalry! Nigdy nie ufaj austriackiej kawalerii!

Finally, after a long period of time, our club is reopened! It is an amazing feeling once again to have a meeting with a group of wargamers and do some dicing. For the first game, we choose Michael's Seven Years rules. It was a great opportunity to use our new armies. I was able to put my freshly painted Saxons and Michael his Prussians.

W końcu po długim okresie oczekiwania, nasz klub jest ponownie otwarty! To wspaniałe uczucie móc znów spotkać się z grupą wargamerów i porzucać trochę kostkami do gry. Na pierwszy raz wybraliśmy Michaelowe Seven Years. To była doskonała okazja by użyć naszych nowych armii. Ja mogłem wystawić moich świeżo pomalowanych Sasów a Michael swoich Prusaków.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

AUSTRIA & SAXONY / AUSTRIA i SAKSONIA
(Bartek)

CinC

1st Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
2 x Light Gun

2nd Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
2 x Light Gun

1st Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Cuirassiers
1 x Dragoons

2nd Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Dragoons
1 x Hussars

Gun Battery (Austrian)

2 x Medium Gun

PRUSSIA / PRUSY
(Campbell & Michael)

CinC

1st Infantry Brigade

1 x Fusiliers (Elite)
2 x Grenadiers (Elite)

2nd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

2 x Musketeers
1 x Light Gun

1st Cavalry Brigade 

1 x Cuirassiers
1 x Dragoons

2nd Cavalry Brigade

1 x Dragoons
1 x Hussars

1st Gun Battery

2 x Medium Gun

2nd Gun Battery

2 x Medium Gun
2. The game. Gra.

I was going to execute my usual plan. With cavalries broke the enemy flanks, block their flank infantry brigades. Then my both infantries attack and destroy their elite brigade. Sounds great? It appeared to be the opposite. Campbell charged me first and the nightmare begins. In just one turn he destroyed my left flank! On the other side, the situation was almost the same, with that difference, that my cuirassiers survived. Things looked very bad for me...

Tym razem miałem zamiar użyć mój zwykły plan na bitwę. Kawalerzyści mieli rozbić wrogie flanki i dzięki temu zająć boczne brygady piechoty. Wtedy moja piechota miała zaatakować ich elitarną brygadę piechoty i ją zniszczyć. Brzmi nieźle? Okazało się być całkowicie inaczej. Campbell zaszarżował na moją kawalerię na mojej lewej stronie i w ciągu jednej tury ją rozbił! Po drugiej stronie sytuacja była prawie identyczna, z tą różnicą, że moi kirasjerzy przetrwali. Sprawy przybrały dla mnie bardzo zły obrót...I had to create something like a massive square, but it was a matter of time when the Prussians will be able to shorten the range and destroy my units with their muskets and guns. When it finally happened and my first unit broke, I decided to do what the Saxons did at Pirna and surrendered. 

Musiałem stworzyć coś na kształt wielkiego czworoboku, ale to była tylko kwestia czasu, gdy Prusacy w końcu skrócą dystans i rozstrzelają mnie przy użyciu swoich muszkietó i dział. Kiedy w końcu się to stało i mój pierwszy oddział został zniszczony, zdecydwowałem się zrobić co, Sasi zrobili pod Pirną i się poddałem.3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/08/1757-saxons-gets-it-seven-years-war.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4235162546521686

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719713632616


wtorek, 17 sierpnia 2021

Saxony. Saksonia. IR3 Prinz Friedrich August, IR9 Fürst Lubomirski, GB2 Kavannagh

New units for my Saxons for SYW. Once again all figures are from Crann Tarra Miniatures and bases from Warbases. For the first time, I have used Citadel Contrast paints. The only one I'm not happy with was the white, the one I was counted the most... Sadly I had to do the whole process in the old way, so the base, the wash, the highlights... Anyway, I'm more than happy for the rest of the colours, and I know from that moment that all futures cavalries will be painted much quicker. This time I painted two regiments: IR3 Prinz Friedrich August, IR3 Fürst Lubomirski and combined (from both of those regiments) 2nd Grenadier Battalion Kavannagh. They also received the General Major and the gun. This time it is 6pdr  Geschwindstück, a bigger version of the previous 3pdrs. The flags are again from Frédéric Aubert (thank you a lot mate!). After that, I change a scale and period, but for the next Saxons, I am going to do either another infantry brigade or some cavalry. If it will be cavalry it has to be uhlans! 

Nowe oddziały dla moich Sasów do wojny siedmioletniej. Ponownie użyłem figurek Crann Tarra Miniatures i podstawek Warbases. Po raz pierwszy użyłem farb Citadel Contrast. Jedyną, z której nie jestem zadowolony to ich biały, na który najbardziej liczyłem... Niestety i cały proces trzeba było zrobić po staremu, czyli podkład, wash i highlighty... Jednak z reszty kolorów jestem bardzo zadowolony. Od teraz wiem, że przyszłe malowanie kawalerii będzie znacznie szybsze. Tym razem pomalowałem kolejne dwa pułki: IR3 Prinz Friedrich August, IR 3 Fürst Lubomirski oraz łączony (z tych dwóch pułków) 2. batalion grenadierów Kavannagh. Otrzymali oni również Generała Lejtnanta i działo. Tym razem to 6 funtowa Geschwindstück, większa wersja wcześniejszych 3 funtówek. Flagi są znowu od Frédérica Auberta (wielkie dzięki stary!). Teraz zmieniam skalę i okres, ale po powrocie do Sasów mam zamiar pomalować albo kolejną brygadę piechoty albo jakąś kawalerię. Jeśli będzie to konnica, to na pewno ułani!