piątek, 31 lipca 2015

Polska 1920 (#1). Poland 1920 (#1)

Dzisiaj kolejna porcja  nowych figurek, lecz tym razem są one w skali 28mm. Już jakiś czas temu chodziłem z zamiarem rozpoczęcia nowego projektu, który  nazwałem Polska 1920. Dwa lata temu kupiłem już nawet pierwsze figurki, jednak inne projekty przykuły moją uwagę i przeleżały sobie na półce ten okres. Teraz gdy szykuję się do naszej dużej październikowej gry, z grupą AB1 , w końcu mam okazję się za nich zabrać. Do tego czasu muszę przygotować siły składające się z 10 elementów. I oto pierwsze z nich. Pokazywane przeze mnie figurki pochodzą od Scheltrum Miniatures i może historycznie nie są one najlepsze, jednak dla moich potrzeb są one wystarczające.
Today another part of my newly painted figures, this time it is 28mm. Some time ago I was going to start new project, which I called Poland 1920. Two years ago I bought first figures, but then other projects took my attention and those figures spend the time on my shelf, waiting for better times.Now when I preparing myself for our big AB1 game in October, finally have the opportunity to move forward with this project. Till this time I have to prepare the forces consist of 10 elements. Those are the first. All figures showed by myself today are Scheltrum Miniatures. They are not 100% historical correct, however they good enough for me.

Oficerowie/Officers:

Lkmy/LMGs:

Amunicyjni do lkmów/LMG's loaders:

Pierszy/First:

Drugi/Second:

Trzeci/Third:

Wszyscy razem/All together:

czwartek, 30 lipca 2015

Polska 1944 (37): Sowieci i LWP. Poland 1944 (37): Soviets and PPA.

Dzisiaj kolejne uzupełnienia do mojego projektu Polska 1944.  Tym razem to figurki sowieckiej piechoty. Jest to miks figurek od Dixon Miniatures jak i Britannia Miniatures, sam nie wiem które są które. Dość dawno temu kupiłem od Billa Gilchrista pudełko pełne figurek i w końcu postanowiłem w końcu je opróżnić.
Today something new for my Poland 1944 project. This time they are figures of Soviet infantry. It is mix of toy soldiers from Dixon Miniatures and Britannia Miniatures. I have no idea which is which. Long time ago I bought a box full of figures from Bill Gilchrist and finally I decided to emptied it.

Żołnierze z karabinami/Soldiers with rifles:

Z Pepeszami/With SMGs:

Dodatkowa obsługa do dział/Extra loaders:

Dowódcy artylerii/Artillery COs:

Generał, Oficer z radiem, snajperka/General, Officer with radio. sniper.

Wszyscy razem/All together:

Oprócz Sowietów, skończyłem również Polaków z Armii Berlinga (błędnie nazywanej LWP). Figurki pochodzą od Streletsa.
In addition to the Soviets, I have finished my Poles from Berling's Army (wrongly named Polish People Army). All figures are Strelets.

Pierwsza/First:

Druga/Second:

Trzecia/Third:

Czwarta/Fourth:

Wszyscy razem/All together:środa, 29 lipca 2015

28mm Army of the Levant. Armia Lewantu w 28mm.


Today something I'm not doing on my blog very often. I would like to invite all of you to back up the Kickstarter project of my club pal, Campbell Hardie. It is about the 28mm army for Vichy French Colonial units. The figures was moulded  by Kamil Milaniuk. As my opinion they looks great. Here you have the sample together with well known British from Warlord:
Dzisiaj coś czego nie robię na moim blogu zbyt często. Chciałbym Was zaprosić do wsparcia kickstartera mojego klubowego kumpla, Campbella Hardiego. Chodzi tutaj o armię w skali 28mm oddziałów kolonialnych Francji Vichy. Figurki zostały wyrzeźbione przez Kamila Milaniuka. W mojej opinii wyglądają wspaniale. Tutaj macie próbkę razem z dość dobrze znanym modelem Brytyjczyka od Warlorda:


Link to the Kickstarter:
Link do Kickstartera:

wtorek, 28 lipca 2015

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Cossacks. Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Kozacy.

Last Thursday in our club we had a By Fire and Sword game. It was opportunity to finally try my Swedes in full of their strength. As not all in the club have the copy of Deluge, we decided to use the army list from the main book. So Jack placed a 19 FPS Cossacks against my 11FPS Swedes.
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z zasadami Ogniem i Mieczem. Była to okazja by w końcu sprawdzić moich Szwedów i w ich pełnej sile. Jako, że nie wszyscy w naszym klubie posiadają kopię Potopu, zdecydowaliśmy się użyć list armii z głównego podręcznika. Na przeciw siebie stanęły siły kozackie na 19 pkt. przeciwko Szwedom na 11 pkt.

SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol scenario from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Jack Glanville, Bartek Żynda

Jack and Ian Carter played Cossacks and me and Petr played Swedes. Unfortunately during the game we lost a lot of time for looking for the rules, as we did not played them for the long period of time. This slowed the game dramatically and when we finally had some action we had to finish the game. Game finished with tactical Cossack victory, but this Thursday my Swedes will take revenge!
Jack i Ian Carter grali Kozakami, natomiast ja i Petr graliśmy Szwedami. Niestety podczas gry straciliśmy dość dużo czasu na szukanie odpowiednich zasad, jako że nie graliśmy ich od dawna już. To bardzo spowolniło grę i gdy w końcu zaczęło się coś dziać, skończył się czas na grę. Gra zakończyła się taktycznym zwycięstwem Kozaków, jednak w ten czwartek moi Szwedzi spróbują wziąć odwet!

Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

poniedziałek, 27 lipca 2015

The raid on Inchcolm island. Najazd na Wyspę Inchcolm.

Last Wednesday we had a lovely game at Hugh. The game was set in the 10th century and was based on a raid on Inchcolm island. There is a medieval monastery on the island , but this game goes back to the days of Culdees (Celtic priests) and the imagined fate of the shin-bone of St Andrew - a fabled (at least around these parts) relic. We have used the Hail Cesar rules for the game.
W ostatnią środę spotkaliśmy się na grę u Hugh'a. Gra była umieszczona w X wieku i bazowała na rajdzie na wyspę Inchcolm. Znajduje się tam średniowieczny klasztor, ale nasza gra sięgała znacznie wcześniej do czasów Culdees (celtyckich księży) i wymyślonego losu kości piszczelowej Św. Andrzeja, legendarnej (przynajmniej w tych stronach) relikwii. Dla naszej gry użyliśmy zasad Hail Cesar.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Donald Adamson

1. Inchcolm Island. Wyspa Inchcolm.


This is how the island looks present days:
Oto jak wyspa wygląda obecnie:

Here how it looked thousand years ago (recreated by Hugh):
Tak wyglądała tysiąc lat wstecz (odtworzona przez Hugh'a):

2. Forces. Siły.


Three Viking warlords (Angus Konstam/Tim Watson, Martin Gibson, Dave M), each in a longship, wanted the treasure of Inchcolm, and three Mormaers (Earls)(Bill Gilchrist, Colin Jack/Ray Neal, Bartek Żynda) wanted to save the abbey (although they intended to transfer the shin-bone to a church in their earldoms). Two of these came from the newly formed Scotland (The Mormaers of Fif and Fothrif), whilst one came from the southern shore of the Forth (The Mormaer of Lothian) - still Northumbrian at the time.
Trzej wikińscy dowódcy (angus Konstam/Tim Watson, Martin Gibson i Dave M.), każdy na swojej łodzi pożądają skarbu z Inchcolm, oraz trzej Mormaerzy (Earlowie) (Bill Gilchrist, Colin Jack/Ray Neal, Bartek Żynda) chcą uchronić opactwo (chociaż bardziej by woleli przenieść kość piszczelową do kościoła w ich dobrach). Dwóch z nich pochodzi z nowo utworzonej Szkocji: Mormaerzy Fif i Fothrif, oraz jednego z południowego wybrzeża zatoki Forth, Mormaera z Lothian, w tym czasie wciąż we władaniu Northumbrii.

Every force consist of one harthguard unit and four warrior units.
Każda strona dysponowała jednym oddziałem hearthguard i czterema oddziałami wojowników.

3. The game. Gra.


In the first turn two Viking warbands (Dave and Angus) and one Scottish (Collin/Ray) landed on the island. From the beginning game divided into two separate games. One about the survival and the second about the bone. Everything because of Martin, who successfully blocked two Scottish and one Viking forces on the eastern part of island. There first Colin/Ray fought against Dave and when Vikings finally pushed back Scots, they were attacked by incoming new Scottish unit under Bill (landed in third turn). After the fierce battle Dave finally lost, however soon after new unit of Vikings arrived (again under Dave) and smashed Bill's forces. In the meantime Colin/Ray tried broke Martin's blockade, but unsuccessfully and finally all of them get isolated from the main objective of the game, the shine-bone of St. Andrew.
W pierwszej turze na wyspie wylądowały dwa warbandy wikińskie (Dave i Angus) oraz jeden szkocki (Colin/Ray). Od początku gra podzieliła się na dwie oddzielne gry. Jedna na przeżycie, druga o kość. Wszystko to stało się za sprawą Martina, który udanie zablokował dwa szkockie oddziały i jeden wikiński na wschodniej części wyspy. Tam jako pierwsi walczyli Colin/Ray przeciwko Dave'wi i kiedy Wikingowie odrzucili Szkotów, zostali ponownie zaatakowani przez nowy oddział Szkotów, pod dowództwem Billa (wylądował w trzeciej turze). Po zaciętej walce Dave w końcu został pobity, jednak wkrótce przybyła nowa zgraja Wikingów (znów pod wodzą Dave'a) i rozgromiła siły Billa. W międzyczasie Colin/Ray próbowali przełamać blokadę Martina, jednak bezskutecznie i w ostateczności wszyscy oni zostali wyeliminowani z walki o główne trofeum, kość piszczelową Św. Andrzeja.

On the other island end Angus very quickly moved to the Abbey and took the bone. However to get the bone wasn't that easy as to take it back to the ship. The main problem was my and Martin's forces. Angus chose the quickest way to his ship, but I managed to encircle his main forces and destroy them. Then Angus escaped under the protection of Martin's Vikings, but strangely, Martin did not use the opportunity to take the bone off the Angus and even supported him in fight against me. But it wasn't enough and finally I took the bone off the Angus hands. After that I was finally attacked by Martin and for the moment I lost the bone to him, but I managed to retake it and push back Martin forces back on the beach. Finally new Viking arrived on the island (Angus had to go home, and Tim took his place). Tim attacked my forces and I managed to defend myself and the bone. At this moment we stopped the game with me as a winner!
Na drugim końcu wyspy, Angus bardzo szybko dostał się do opactwa i zabrał kość. Jednakże zdobyć kość było łatwą sprawą, dużo trudniejszą było dostarczyć ją na okręt. Głównym problemem były tutaj oddziały moje i Martina. Angus wybrał najkrórtszą drogę na swój okręt, jednak udało mi się okrążyć jego główne siły i je wybić. Wtedy Angus schował się za oddziałami Martina, który o dziwo nie wykorzystał tej sytuacji i zabrał Angusowi kości a nawet wsparł go w walce przeciwko mnie. Jednak to nie wystarczyło i już wkrótce kość była moja. Po tym w końcu zaatakował mnie Martin i przez moment straciłem na jego rzecz kość, jednak szybko ją odzyskałem i odepchnąłem siły Martina z powrotem na plażę. W końcu przybył nowy oddział Wikingów (Angus musiał się zbierać do domu i dowodzenie przejął Tim). tim zaatakował moje oddziały, jednak udało mi się obronić siebie i kość. W tym momencie zakończyliśmy grę, ze mną jako zwycięzcą!

4. Links. Linki.


Angus relation from the game in his jurnal:
Relacja angusa z gry na jego stronie:

My gallery on Flickr:
Moja galria na Flickr: