środa, 26 lutego 2014

Frederick II, Landgrave of Hesse-Kassel. Fryderyk II Heski.

Today first from the things, which keeps me busy. At the end of the last year I was asked to join the Wargaming Group called Anything But One. It is a group of wargamers from Central Scotland. Usually the groups met two times per year on weekends. During two days we have the opportunity to play very big games. This weekend we are going to play the scenario: What if the Mediatisation have not been so peacefull process? What if some of the German states have said clearly: not! That's what we are going to play. All of us had to choose the side: for mediatisation or against. I have chose the mediatisation and became the leader of the side! For the time line we have chose just after the Seven Years War. As this is not my prefered period, I had to only paint the command base. I have chose the Landgrave of Hessia, and Frederick the 2nd. Here is ready base. I have used the Front Rank Figurines models. As you can see I still have some problems with eyes, but I'm getting better. Just at the end of the painting I had some issue with my varnish. As I had never problems with this, this time it just removed some parts of the paints from the models (the paint was dryed, not wet). Strange... The models are great, the sculpture is very clear. It was pure pleasure to paint those models. I think that when I will finally decide to paint my Napoleonic Poles, I know from where I am going to buy my figures ;)
Dzisiaj pierwsza z rzeczy, która ostatnio zajmuje mi dużo wolnego czasu. Pod koniec zeszłego roku zostałem zaproszony by dołączyć do grypy wargamingowej zwanej Anything But One. Jest to grupa zrzeszająca graczy z Centralnej Szkocji. Zazwyczaj ma swoje spotkania dwa razy w roku w weekendy. Podczas tych dwóch dni istnieje możliwość rozgrywania naprawdę dużych gier. W ten weekend rozegramy scenariusz: Co jeśli Mediatyzacja nie była by tak pokojowym procesem? Co jeśli niektóre niemieckie państewka powiedziały by wyraźne nie! To właśnie zamierzamy rozegrać. Wszyscy z nas musieli się opowiedzieć po której stronie staną: popierając mediatyzację, czy przeciwko niej. Ja wybrałem za i zostałem wybrany na przywódce frakcji! Jako przedział czasowy wybraliśmy zaraz po Wojnie Siedmioletniej. O ile nie jest to mój preferowany okres, musiałem pomalować jedynie podstawkę dowódcy. Wybrałem Langrafowstwo Hesji i Fryderyka II Heskiego. Oto gotowa podstawka. Użyłem figurek Front Rank Figurines. Jak widzicie cały czas mam mały problem z oczami, jednak wychodzi mi to już coraz lepiej. Na sam koniec malowania pojawił się problem z moim lakierem. O ile nigdy nie miałem z nim problemu, tak teraz przy jego nakładaniu zmył mi część farby z modelu (farba była sucha, nie wilgotna). Dziwne... Figurki są naprawdę wspaniałe, ich rzeźba jest bardzo wyraźna. To była czysta przyjemność malowanie takich modeli. Gdy w końcu zdecyduję się pomalować Polaków do napoleonki, już wiem gdzie nabędę figurki. ;)

poniedziałek, 24 lutego 2014

Two battles: Seelow Hights and 1863 ACW. Dwie bitwy: Wzgórza Seelow i Wojna Secesyjna 1863 rok.

It will be very briefly post. I'm quite busy with painting, therefore I do not have much time for blogging. It will change after this weekend.
Ten post będzie naprawdę krótki. Obecnie jestem trochę zajęty malowaniem, w związku z czym nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie. To jednak zmieni się po tym weekendzie.
Today two battles. First: Battlegroup, Fall of the Reich. I decided to show this rules to the much more our club members and organised a very big game.  I created the Seelow Hights scenario. It was battle for more or less 900 pts each side game. The opinion about game was divided, some of the gamers was positive and some of them ware negative, however this is not the end of those rules in our club, as most of the gamers were going to play this set again. In our game Soviets supported by Poles broke the German positions in the village and took the minor victory over this game.
Dzisiaj dwie bitwy. Pierwsza: Battlegroup, Fall of the Reich. Postanowiłem pokazać te zasady większej ilości graczy z naszego klubu i zorganizowałem dla nich dużą grę. Stworzyłem scenariusz zatytułowany Wzgórza Seelow. To była gra na około 900 pkt na stronę. Opinie o grze były podzielone od negatywnych po pozytywne, jednakże nie jest to koniec tych zasad w naszym klubie, ponieważ część z graczy wyraziła chęć dalszych gier. W naszej grze Sowieci wspierani przez Polaków złamali niemieckie pozycje we wiosce i odnieśli minimalne zwycięstwo.
Unfortunately, the Polish T34s had a little accident before the game and we had to use the ISes instead. (however, all datas remained unchanged). Niestety, polskie T34 miały mały wypadek przed grą i musieliśmy zamiast nich użyć ISów. (wszystkie dane taktyczne pozostały jednak bez zmian).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Bartek Żynda.

Soviets/Sowieci:
(Ray Neal, Angus Konstam)


T34/85 – Senior Officer

VVS ACO - jeep
Soviet Motorised Rifle Platoon:
             trucks, AT granades, Maxim MG, ATR team, light mortar, 45mmL66 AT gun
T34/85 platoon,
SU 85 battery
T80 tank
BA64 AC
37mm AA gun with truck
Air support: IL2m3

Poles/Polacy:
(Colin Jack)

Rifle Platoon
             AT granades, Maxim MG, ATR team, Zis3 gun, Infantry gun
T34/85 platoon

Germans/Niemcy:
(Campbell Hardie, Tim Watson)

Tiger II – senior officer
Volksgrenadiers Platoon 
             SdKfz 250 and 251 transport, 2 panzerfausts each squad, medium mortar team, MG42 (tripod)                    team
Fallschirmjaeger Platoon
             2 panzerfausts each squad, medium mortar team
Panther tank; Pancer Ace/Elite
Panzer IV Platoon 
Marder II
Wirbelwind
Flak 36 gun.

More pictures from that game on my flickr:
Więcej zdjęć z tej gry na moim flickr:


The second game was the Longstreet. This quite new (in our club) set of rules for the American Civil War games. I was asked few questions about this set and now I had the opportunity to watch this game. Gents played further campaign game, this was the 1863 game. In the campaign system you have to play one 1861, two 1862, two 1863, two 1864 games and one 1865 game (I hope I'm right with this). Of course at the begining the Confederates are better, but with the time the advantage of Union troops became larger and larger. This is card driven game, where you activate your troops on several types of cards. Usually every card have some special actions, like double the enemy casualties  etc, but you can use them for movement, engineering works or for schooting. The game is I go You go game. In our club game was played with 10mm figures, but I personally believe, that you can play them with all sizes of the figures (you just need  to resize the ranges). I see the big potential with the mechanics of this game, which can be used for all late 19th century games. If you like this period, you need to try them for sure.
Druga gra to Longstreet. Jest to nowy (w naszym klubie) zestaw zasad do rozgrywania gier z czasów Wojny Secesyjnej. Byłem kilka razy pytany o te zasady i w końcu miąłem możliwość obejrzenia gry z ich udziałem. Panowie grali kolejna grę ich kampanii, ta gra rozgrywała się w 1863 roku. W systemie kampanii macie do rozegrania jedną grę w 1861 roku, po dwie w 1862, 1863 i 1864 i jedną w 1865 roku (chyba nic tu nie przekręciłem). Na początku Konfederaci mają dużą przewagę, jednak z czasem zwiększa się wartość oddziałów Unii. Jest to gra używająca systemu kart, gdzie na każda kartę aktywujesz swoje jednostki. Każda karta posiada specjalne akcje, takie jak np. podwajanie strat zadawanych przeciwnikowi itp., jednak każdą z nich można użyć do wykonania zwykłych rozkazów, takich jak ruch, prace inżynieryjne czy też strzelanie. Gra jest typu I go You go. w naszym klubie do gry używane były figurki w skali 10mm, jednak uważam, ze można uzyć do niej każdej wielkości modeli (trzeba jedynie przeskalować zasięgi). Widzę duży potencjał mechaniki tej gry, który może być użyty do jakiejkolwiek batalii z końca XIX wieku. Jeśli lubisz ten okres, powinieneś spróbować tych zasad.

sobota, 8 lutego 2014

D-Day +2

Today continuation of our big game of Normandie landing. This is our third game and so far British did very well. About previous games you can read here:
Dzisiaj kontynuacja naszej wielkiej gry lądowania w Normanii. To już trzecia gra i jak dotad Brytyjczykom powodzi się bardzo dobrze. Poprzednie relacje możecie znaleźć tutaj:

D-Day: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/01/d-day.html
D-Day +1: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/02/d-day-1.html

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Hugh Wilson, Angus Konstam.

1. Reinforcements/Uzupełnienia.

During the third day the following forces received their reinforcements:
Trzeciego dnia poszczególne siły otrzymały swoje uzupełnienia:

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bill Gilchrist, Angus Konstam, Ray Neal, Bartek Żynda)

3rd wave of the landing troops:
3. fala desantu:

1st Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular; in truck
2nd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular, in truck
3rd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular, in Kangaroo
2 x M4 Sherman, all Regular
M10, Regular

GERMANS/NIEMCY
(Donald Adamson, Hugh Wilson, Tim Watson, Campbell Hardie)

StuG IV, Regular
SdKfz 7/1, Regular
PzKpfw 35R 731 (f), Regular
Panzerschreck team, Inexperienced
7.5 cm PaK 40, Regular

3. Game/Gra

During last two days, British finally moved out of the beach. They cleared the St.Felix-sur-Mer and made their way to the town defending by British Paras (by other called Polish - because of me, commanding them). However, the forces was not strong enough for final attack, British had to wait for their 3rd wave, to made their way from the beach to the fighting zone.
Podczas ostatnich dwóch dni, Brytyjczycy wyrwali się z plaży, oczyścili St.Felix-sur-Mer i skierowali się w kierunku miasta bronionego przez brytyjskich spadochroniarzy (przez innych nazywanych polskimi - ze względu na mnie - ich dowódcę). Jednak siły nie były wystarczające i trzeba było zaczekać na trzecią falę desantu, aby dotarła do strefy walk z plaży.

During this time, British Paras mortar spread death through German troops. The very accurate fire eliminated two German Infantry squads. There was enought for Huns. German mortar had very big luck and with the first salvo eliminated the threat. British Paras without their mortar cannot did anything more, so they just wait in the town for the troops from the beach and kept their positions till the end of the game.
W tym czasie, moździerz brytyjskich spadochroniarzy szerzył śmierć wśród niemieckich oddziałów. Jego bardzo celny ogień wyeliminował z walki dwie niemieckie drużyny piechoty. Tego było za dużo dla Hunów. Niemcy bardzo szczęśliwie dla niech wstrzelili się ogniem swojego moździerza i w ten sposób wyeliminowali zagrożenie. Spadochroniarze bez swojego moździerza nie mogli już nic zdziałać więcej, postanowili wiec pozostać w mieście i poczekać na oddziały z plaży i tym samym utrzymać swoje pozycje do końca gry.

The whole fights spread into two separate clashes. First was about the control over the main road. It started with very long duel between one of the Cromwells and StuG IV. Finally German gun was eliminated, but more German troops was hiding there. Ambushed German Infantry eliminated with their Panzerfaust British M10, but get under the fire from Cromwell and Kangaroo and had been eliminated. To deal with the German SdKfz 7/1, British called the Air Support. Typhoon with its rockets eliminated this issue very quickly. The main road was opened for British!
Całe walki rozdzieliły się na dwa różne starcia. Pierwsze dotyczyło kontroli nad główną drogą. Zaczęło się od bardzo długiego pojedynku pomiędzy jednym z Cromwelli i StuGiem IV. W końcu niemieckie działo zostało wyeliminowane, lecz ukrywało się tam więcej Niemców. Zamaskowana niemiecka piechota przy użyciu panzerfausta wyeliminowała brytyjski M10, jednak dostała się pod ogień Cromwella i Kangaroo i w ten sposób została wyeliminowana. By poradzić sobie z niemieckim SdKfz 7/1, Brytyjczycy wezwali wsparcie lotnicze. Przybyły Typhoon bardzo szybko poradził sobie z tym kłopotem za pomocą swoich rakiet. Główna droga była otwarta dla Brytyjczyków!

The second clash was about the town hold by British Paras. It started with British tanks assaulted the town. Very quickly they get under the fire from the French tanks in German service. Sadly for German tanks, British were much better and when tanks from the main road join to the fight, they had no chance and all had been eliminated. Finally to tanks joined British infantry and started to cleared the last German positions in the town. Some surprice for British was ambushed Panzerschreck team. They tried to destroy one of the British Shermans, but failed and after that they had been eliminated by British infantry. Finally Germans were onlu inside the Church, however they had been surrounded by British. The war was over for them!
Drugie starcie rozegrało się o miasto dotąd bronione przez brytyjskich spadochroniarzy. Zaczęło się od szturmu brytyjskich czołgów na miasto. Bardzo szybko dostały się pod ogień stacjonujących tutaj francuskich czołgów w niemieckiej służbie. Na nieszczęście dla Niemców ich czołgi były znacznie gorsze od brytyjskich i gdy do walki dołączyły czołgi z głównej drogi nie miały żadnych szans na powodzenie i wszystkie zostały zniszczone. W końcu do czołgów dołączyła piechota by oczyścić pozostałe niemieckie pozycje. Niemałym zaskoczeniem dla Brytyjczyków był zamaskowany zespół z panzerschreckiem. Próbowali wyeliminować jeden z brytyjskich Shermanów, jednak nie udało im się to i następnie sami zostali wyeliminowani przez brytyjską piechotę. W końcu w rękach niemieckich pozostał jedynie kościół, ale był on otoczony przez Brytyjczyków. Dla tych Niemców wojna się skończyła!

3. Summary. Podsumowanie.

It was our last game with this scenario. The British victory was full, Germans had no chances to win this game. Once again I would like to said thank you to Hugh for keeping the unchanged magnificient table for almost four weeks and for Suzanne (his wife) for preparing the snacks for us. For next game we comming back to our club, where we are going to check the "new" suplement to the Battlegroup rules: Fall of the Reich.
To była nasza ostatnia gra z tym scenariuszem. Brytyjskie zwycięstwo było pełne, Niemcy nie mieli żadnych szans na wygranie tej gry. Jeszcze raz chciałbym podziękować Hughowi za trzymanie przez prawie cztery tygodnie niezmienionego stołu i Suzanne (jego żonie) za przygotowywanie przekąsek dla nas. W następnym tygodniu powracamy do klubu by sprawdzić "nowy" dodatek  Battlegroup: Fall of the Reich.

Some links:
Kilka linków:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:
Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:


niedziela, 2 lutego 2014

D-Day +1

Another evening at Hugh and another game using the fantastic table done by our host. It is continuation of the game started two weeks ago. All players besides Angus played this game. If you haven't read the raport from the first day you can do it at the links below:
Kolejny wieczor u Hugha i kolejna gra na fantastycznym stole przygotowanym przez naszego gospodarza. Jest to kontynuacja gry rozpoczętej dwa tygodnie temu. Wszyscy gracze oprócz Angusa stawili się do kolejnej gry. Jeśli nie czytaliście relacji z dnia pierwszego poniżej możecie to zrobić:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/01/d-day.html

In the meantime Angus produced his relation on his jurnal too:
W międzyczasie Angus sporządził w swoim pamiętniku relacje z poprzedniej gry:

http://www.edinburghwargames.com/Journal%2090.htm

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Hugh Wilson.

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

During the second day the following forces received their reinforcements:
Drugiego dnia poszczególne siły otrzymały swoje uzupełnienia:

BRITISH/BRYTYJCZYCY:

2nd wave of the landing troops:
2. fala desantu:

1st Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular.
2nd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular
3rd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular
3 Cromwell tanks; all Regular

Commandos:
Komandosi:

No 2 Commando: NCO, 7 riflemen, LMG, PIAT, Veteran & Tough

The Paratroops:
Spadochroniarze:

MMG team: 3 crew

GERMANS/NIEMCY:

Atlantic Wall:

3rd Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG; Inexperienced.

Other units:
Inne jednostki:

4th Infantry Section: NCO, 8 riflemen, LMG team; Inexperienced
5th Infantry Section: NCO, 8 rilfemen. LMG team; Inexperienced
Medium mortar: 3 crew; Inexperienced
Nebelwerfer: 2 crew; Inexperienced
2 x PzKpfw 35-S 739(f); Regular
StuG IV; Regular


2. The Game. Gra.

After first day, situation was much better for the British, but incoming German reinforcements were able to push back incoming second wave of landing troops back to the sea. We decided for the very risky plan. British paratroops (I don't know why all other players call them Polish paratroops???) have to get all attention of the incoming German reinforcements, so the second wave would have time for landing, for clearing all German bunkers and then clearing the St. Felix-sur-Mer from all remaining Germans. We were expecting that all paratroops will be probably eliminated, but their sacrifice would gave rest of the British troops time for their actions. 
Po pierwszym dniu, sytuacja wyglądała znacznie lepiej dla Brytyjczyków, jednak niemieckie uzupełnienia były w stanie zepchnąć nadchodzącą następna fale desantu z powrotem do morza. Zdecydowaliśmy się na bardzo ryzykowny plan. Brytyjscy spadochroniarze (nie wiem czemu wszyscy inni gracze nazywają ich polskimi spadochroniarzami???) musieli skupić na sobie całą uwagę nadchodzących niemieckich posiłków, co dało by czas drugiej fali na oczyszczenie wszystkich pozostałych bunkrów i wioski St. Felix-sur-Mer z pozostałych tam jeszcze Niemców. Spodziewaliśmy się, że wszyscy spadochroniarze zostaną wyeliminowani, ale ich poświęcenie dało by czas reszcie Brytyjczyków na wykonanie swoich zadań.

And everything what was happend was exactly as we predicted. All German reinforcements have been moved to eliminate British paratroops in the village. Germans used their infantry and both S-35 tanks. Finally after tough fights, they took control over the church, but paratroops still hold half of the village.
I wszystko potoczyło się zgodnie z naszymi przewidywaniami. Wszystkie niemieckie posiłki ruszyły przeciwko Brytyjskim spadochorniarzom w wiosce. Niemcy użyli całej dostępnej im piechoty wspartej oboma czołgami S-35. W końcu po ciężkich walkach zdobyli oni kościół, jednak połowa wioski pozostawała dalej w rękach spadochroniarzy.

German actions in the village left defenders of the coast alone. British had enough time to eliminate all bunkers one after one. When the frontal attack failed, Commandos cleared the bunkers from the back. Finally  all bunkers were cleared and the beach was free from Germans. Now was the time for the St.Felix-sur-Mer.
Niemieckie akcje we wiosce pozbawiły wsparcia oddziały walczące na wybrzeżu. Brytyjczycy mieli wiec wystarczająco dużo czasu by wyeliminować wszystkie bunkry, jeden za drugim. Kiedy frontalny atak zawodził, bunkry były zdobywane od tyłu przez komandosów. W końcu wszystkie zostały zdobyte i plaza wyczyszczona ze wszystkich Niemców. Teraz przyszła kolej na St.Felix-sur-Mer.

In St.Felix-sur-Mer the German garrison hold their positions. British tanks were halt by panzerschreck team from one side and Stug from other. Lucky for British both German units were not very efective and did nothing to the British tanks. Finally tanks get support from infantry arrived from the beach. It was to much for the Germans, so they had to withdraw. On their way back German infantry team decided to eliminate MMG team of British paratroops. In the melee much better were paratroops and St.Felix-sur-Mer was cleared from Germans too.
W St.Felix-sur-Mer niemiecki garnizon utrzymywał swoje pozycje. Brytyjskie czołgi zostały zatrzymane przez sekcję z panzerschreckiem z jednej strony i StuGa z drugiej. Szczęśliwie dla Brytyjczyków, niemieckie oddziały nie były zbyt efektywne i nie wyrządziły szkód brytyjskim czołgom. W końcu czołgi uzyskały wsparcie piechoty przybyłej z plaży. Było to za dużo dla Niemców i musieli się wycofać. W drodze natknęli się na pozycję karabinu maszynowego brytyjskich spadochroniarzy, który postanowili wyeliminować. W walce wręcz lepsi okazali się spadochroniarze i w ten sposób St.Felix-sur-Mer zostało również wyczyszczone z Niemców.

During whole game Germans still receiving their reinforcements. Most of them moved against the British paratroops. Especially arriving of German Nebelwerfer made British players concern. However our FAO get off the beach and was able to call for the air support. The plane was deadly for the Nebelwerfer and it stopped to be an issue. After this we stopped the game and decided for the another game on this table. The third wave of landing troops make their way to the beach...
W ciągu całej gry Niemcy stale otrzymywali swoje uzupełnienia. Większość z nich była kierowana przeciwko spadochroniarzom. Szczególnie niemiecki Nebelwerfer wzbudził w brytyjskich graczach spore obawy. Jednakże nasz obserwator lotniczy włąśnie wydostał się z plaży i mógł wezwać wsparcie lotnicze. Przybyły samolot okazał się zabójczy dla wyrzutni i przestał być problemem. Krótko po tym zdecydowaliśmy się przerwać grę i kontynuować ją następnym razem. Trzecia fala desantu właśnie zbliża się do plaży...

3. Summary. Podsumowanie.

The second day was very succesfull for British players. They managed to clear the beach and St.Felix-sur-Mer, British paratroops still hold half of the village and the third wave is making their way to the beach. Next game next Thursday. We will see how it is going to finish.
Drugi dzień okazał się bardzo udany dla Brytyjczyków. Udało im się oczyścić plażę i St.Felix-sur-Mer, a brytyjscy spadochroniarze wciąż utrzymują połowę wioski oraz trzecia fala desantu zbliża się do plaży. Następna gra w ten czwartek. Zobaczymy jak to się zakończy.


And some links:
I kilka linków:

Bill's relation:
Relacja Billa:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2014/01/28mm-bolt-action-normandy-operation.html
My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157640422967416/