czwartek, 23 kwietnia 2020

Poland 1944 (#42): something for Germans. Polska 1944 (cz.42): Coś dla Niemców.

Last time I have added something for Soviets, so this time something for Germans. Working on future scenarios I needed some proper antitank artillery and some crew for my rocket launcher pieces.
Ostatnim razem było coś dla Sowietów, to teraz coś dla Niemców. Pracując nad przyszłymi scenariuszami potrzebowałem porządnej broni ppanc jak i obsługi dla moich wyrzutni rakietowych.
The first model is the famous Ferdinand. The model comes from Zvezda. Unfortunately, during the construction of the model, one of the tracks shifted and when I noticed it, it was too late to fix it... In my games, it will be played the role of both Ferdinands and Elefants.
Pierwszy model to sławny Ferdinand. Wykonała go Zvezda. Niestety, podczas budowy modelu, przesunęła mi się jedna z gąsienic i było już za późno by to naprawić, gdy to zauważyłem... W moich grach, będzie odgrywać role zarówno Ferdynandów jak i Elefantów.

The second model is the Hummel from ESCI. The crew is from PSC.
Drugim modelem jest Hummel od ESCI. Załoga pochodzi od PSC.

The last models are some figures for my Nebelwefers. I made the launcher models some time ago and needed crew for them. Figures are from two sources: ESCI and Pegasus. On the figures, I experimented with German camo and it worked very well. However, I'm not good in picture making so you have to believe my words (after the COVID mayhem I'm going to buy a better lamp and build some tent for pictures, that should help).
Ostatnie models to kilka figure dla moich Nebelwerferów. Wyrzutnie rakiet pomalowałem jakiś czas temu, teraz potrzebowałem dla nich obsługi. Figurki są od dwóch producentów: ESCI i Pegasus. Na figurkach eksperymentowałem z niemieckim kamo i wyszło mi całkiem nieźle. Jednakże, nie jestem dobry w robieniu zdjęć i musicie mi tu uwierzyć na słowo (po tej całej masakrze z COVIDem mam zamiar kupić lepszą lampę i zbudować namiot, to powinno pomóc).

niedziela, 12 kwietnia 2020

Poland 1944 (#41) / Polska 1944 (cz. 41): PARM-1 & BM-13

New models from long not seen on my blog project Poland 1944. I have not painted in 20mm for a long period of time and for that project particularly. Planning future games after the pandemic, I decided, that I have some models which will be needed for scenarios and are still in my box of unpainted models. This time something for Soviets. Two models, I bought ages ago on Claymore. Both are from a company called AER from Moldova.  2 interesting models, but for very experienced modellers. This is because of problems with parts fitting. After the model is put together, the green stuff work is required. With my experience, it not looks very well. Anyway, both models are ready to show. The first model is PARM-1. It is a repair truck. In my games, it will be either a repair truck or radio truck. The second model is the BM-13 Katiusha. I needed 2 models of them to field a battery (Rapid Fire!). The other model I bought from Colin, some time ago, when he was reducing his collection. Now I have it. Both models are on GAZ chases (first looks like AA and the second AAA).
Nowe modele z długo niewidzianego projektu Polska 1944. Nie pomalowałem nic w skali 20mm przez dłuższy już czas a w szczególności dla tego projektu. Planując przyszłe grey, gdy pandemia się już skończy, zdecydowałem, że mam kilka modeli mi potrzebnych dla scenariuszy, ale wciąż znajdujące się w moim pudełku z nie pomalowanymi modelami. Tym razem coś dla Sowietów. Dwa modele, które kupiłem wieki temu na Claymore. Oba pochodzą od tego samego producenta, AER z Mołdawii. 2 interesujące modele, ale dla doświadczonych modelarzy. Głównie z powodu złego spasowania części. Gdy model jest już gotowy, wymagana jest obróbka z green stuffem. Z moim doświadczeniem wyszło to średnio. Jakkolwiek modele są gotowe do pokazania. Pierwszy to PARM-1. Jest to pojazd warsztatowy. W moich grach będzie pełnił dwie funkcje: warsztatową i pojazdu wsparcia radiowego. Drugi to BM-13 Katiusza. Potrzebowałem 2 modeli, by wystawić baterię (Rapid Fire!). Drugi model kupiłem jakiś czas temu od Colina, gdy ten redukował swoją kolekcję. Teraz w końcu mam to. Oba prezentowane dziś modele są na podwoziach samochodu GAZ (pierwszy wygląda na AA a drugi na AAA).

niedziela, 5 kwietnia 2020

Thirty Years War - cavalry. Wojna trzydziestoletnia - kawaleria.

Next units for incoming AB1 October game (I hope that the situation with the virus will stabilize till that time). This time some Polish horsemen. All figures, as before, are from Old Glory
Kolejne oddziały do nadchodzącej w październiku gry grupy AB1 (mam nadzieję, że sytuacja z wirusem się w końcu ustabilizuje do tego czasu). Tym razem polscy kawalerzyści. Wszystkie figurki, tak jak poprzednio, pochodzą od Old Glory.

The first unit is the Pancerni. As the riders are quite ok, their horses were terrible. Firstly the matrixes should be replaced because the number of deformations was shocking! Secondly, the metal used for the production was very fragile and one of the horses lost the tail. As I still cannot visit my parents and use their printer, I will add the flag for them later.
Pierwszy oddział to pancerni. Figurki jeźdźców są w miarę ok, to ich konie są straszne. Po pierwsze matryce powinny zostać wymienione, ponieważ zatrważa liczba odkształceń! Po drugie, metal użyty do produkcji jest bardzo kruchy i jeden z koni stracił ogon. Wciąż nie mogę odwiedzić moich rodziców i użyć ich drukarki, dlatego chorągiew dostaną później.The second unit is Mounted Dragoons. The figures are once again, are reasonably good. The same issue I had with the horses as with the Pancerni ones. I still have to paint one Dismounted Dragoons, but will not use the Old Glory figures for that, but new Wargamer instead. They just published their new game, Anno Domini 1666 and one of the new set consist dismounted Dragoons. Like Pancerni, they will receive their flag later.
Drugi oddział to dragoni konno. Tak jak poprzednio figurki są w miarę dobre. Problemem, tak jak u Pancernych są konie. Będę musiał jeszcze pomalować spieszonych dragonów, ale do tego zamiast produktu Old Glory użyję nowych figurek od Wargamera. Właśnie wydali oni nową grę, Anno Domini 1666 i jeden z nowych zestawów zawiera spieszonych dragonów. Tak jak pancerni, swoją chorągiew dostaną później.