piątek, 30 sierpnia 2013

Hold Until Relieved - Bolt Action.

Last Thursday we decided to refresh the Bolt Action rules. For this purpose we used the Campbell's figures and models. As we cannot decided how the game should look like, we have chosen the scenario from the main book: Hold Until Relieved. It was quite surprising, but we actually never played any scenario from the book, so it was very good opportunity to give it try. For the game we did not used the Bolt Action dice, but the cards, with end of turn and Campbell's special events cards.
W ostatni czwartek postanowiliśmy sobie odświeżyć zasady Bolt Action. Do tego celu użyliśmy figurek i modeli Campbell'a. Ze względu na to, ze nie mogliśmy się zdecydować jaki kształt miała mieć nasza gra, wybraliśmy jeden ze scenariuszy z głównego podręcznika, a mianowicie Hold Until Relieved. To dość zaskakujące, ale my faktycznie nigdy nie korzystaliśmy ze scenariuszy przygotowanych przez autorów gry, była to więc dobra okazja by w końcu przetestować i tą część gry. Do gry nie użyliśmy kości Bolt Action, a karty z końcem tury i Campbell'owe karty specjalnych zdarzeń.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Allessio Cavatore
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
 
1. Ordre de Bataille
 
Germans (defenders)/Niemcy (obrońcy)
(Bartek Żynda)
 
HQ: 2 men (Officer + Medic)
Light Mortar team: 2 crew
MG34 (tripod) team - 3 crew
3 riffle teams: 10 men (NCO (SMG), SMG, 6 Rifles, LMG team (2 crew))
SdKfz 231 (8-Rad)
PzKpfw 38(t)
 
French (attacker)/Francuzi (atakujący)
(Campbell Hardie)
 
HQ: 2 men (Officer + Medic)
Medium Mortar team: 3 crew
MMG team - 3 crew
3 riffle teams: 12 men (NCO (SMG), SMG, 8 Rifles, LMG team (2 crew))
Renault R-35
Schneider P-16
 
2. Orders/Rozkazy.
 
According to the book scenario, both sides to win, had to hold the objective. The objective can be only hold by any infantry unit and we have chosen as the objective ruined house from our club collection.
Zgodnie ze scenariuszem z podręcznika, obie strony aby wygrać musiały na koniec gry być w posiadaniu głównego celu gry. Jako ten cel wybraliśmy model ruiny domu z kolekcji naszego klubu.

3. Game/Gra

As the deffender part of my troops (infantry squad and 231) started the game very close to the objective, so I as the first took the house, and had to defend it. French as attackers could put all infantry on the table in the first turn, what gave them a little advantage. The game started very lucky for me. My 231 pinned hard one of the French infantry squads and after few turn eliminated them. The second French infantry squad failed with the close assault - and this way two French units have been lost.
Jako obrońca, część moich oddziałów (drużyna piechoty i 231, zaczęły grę bardzo blisko domu, co pozwoliło mi na dość szybkie jego opanowanie i teraz musiałem go obronić. Francuzi, jako atakujący mogli wystawić całą piechotę na stół już w pierwszej turze, co dawało im pewną przewagę. Gra rozpoczęła się bardzo szczęśliwie dla mnie. Moja 231ka mocno spinowała jedną z francuskich drużyn piechoty i kilka tur później całkowicie ją wyeliminował. Druga francuska drużyna została rozbita podczas szturmu na budynek - w ten sposób Francuzi stracili dwa oddziały.

Then comes the French tank support, and my 231 had been destroyed. This has allowed the third squad of French infantry to take another try with close assault, and this time it passed. The Germans lost the objective. But then two another German infantry units arrived with the support weapons and one Pz 38(t). 
Wtedy przybyło francuskie wsparcie pancerne i moja 231ka została zniszczona. To pozwoliło trzeciej francuskiej drużynie na następną próbę szturmu budynku, i tym razem zakończoną pomyślnie. Niemcy utracili punkt zwycięstwa. Wtedy do walki ruszyły dwa następne oddziały piechoty wsparte ciężką bronią piechoty i jeden Pz 38(t).

Otherwise, than Campbell, I decided to first soften the home defense, by massed firing. This gave a result of reducing the French unit to one soldier who was not an issue when I took the building. The objective was recaptured! After this I decided to eliminate all infantry units, which could be a threat with taking my victory. Some kind of help I got from my tank. As the main French concern - it took all hevier guns firing. It got heavily pinned, and finally abandoned (first time in all our games), but my infantry could do whatever they want. Finally, when my tank wasn't any concern, French took a try to reduce my infantry by using their AFVs - it was to late. My infantry by assaulting the tanks protected in that way the objective. Finally my infantry unit get the last French infantry unit - French HQ, and the game was over, with the German tactical victory. 
Inaczej niż Campbell, zdecydowałem się wpierw zmiękczyć obronę domu przez zmasowany ostrzał. Dało to w rezultacie redukcję francuskiego oddziału do jednego żołnierza, który nie stanowił już problemu podczas szturmu budynku. Punkt zwycięstwa został odbity! Zaraz po tym zdecydowałem się na eliminację wszystkich pozostałych oddziałów piechoty, które mogły być zagrożeniem dla mojego zwycięstwa. Pewien rodzaj pomocy otrzymałem od mojego czołgu. Jako główne zmartwienie Francuzów - dostał się pod ogień wszystkich cięższych dział. Został ciężko spinowany i w końcu porzucony przez załogę (pierwszy raz w naszych grach zdarzyło się coś takiego), jednak moja piechota mogła robić co jej się chciało. W końcu, gdy mój czołg przestał już być zmartwieniem, Francuzi zabrali się za eliminowanie mojej piechoty przy użyciu ich pojazdów bojowych - na to jednak było już za późno. Piechota przez ciągłe ataki na pojazdy zabezpieczała w ten sposób punkt zwycięstwa. W końcu moja piechota dopadła ostatni oddział francuskiej piechoty - francuskie dowództwo i gra została zakończona. Niemcy odnieśli taktyczne zwycięstwo.

4. Summary/Podsumowanie.

The scenario and the Campbell's card system worked well. Maybe for me, but not really for Campbell, who probably got all bad events. Campbell at the beginig of the game forgot about his medic, what probably safe some casualties at the beginig of the game. My mistake was put my AFVs in the open, where they easily got pinned and eliminated. It was very good game.
Scenariusz i campbellowski system karciany spisały się znakomicie, no może dla mnie, ale nie całkiem dla Campbella, który w tej grze dostał chyba wszystkie negatywne zdarzenia. Campbell na początku gry zapomniał o medyku, co prawdopodobnie ocaliłoby kilka strat na początku gry. Moim błędem było wystawienie wozów bojowych w terenie otwartym. gdzie bardzo łatwo zostały spinowane i następnie wyeliminowane. To byłą bardzo dobra gra.

And as usual the flickr gallery:
I jak zawsze galeria na flickru:

niedziela, 25 sierpnia 2013

Snowhill.

Becouse of the health issues my game did not have place last thursday I joined to the Michael's game. It was continuation of that game:
Ponieważ z powodu problemów zdrowotnych moja gra nie doszła do skutku w ostatni czwartek, dołączyłem do gry Michaela. Była to kontynuacja wcześniejszej jego gry:
http://meneken.blogspot.co.uk/2013/08/the-battle-of-snowhill.html

Game was played with Michael's 28mm AWI figures with the special rules about the snow (the movement distances ware reduced). We used the Blackpowder rules. Michael's games have very special begining - its a card driven pregame. I tryed it and it is very clever system, which prepare whole game. This pregame difines your future battlefield, your commanders, wether conditions etc. The cards are double sided and their reverse you define your troops quality, the type and its number etc. This system is ideal for the games till 19th century and with some modifications for the 20th and modern, and for the futures as well. This card driven game is good when you are lack of scenarios or ideas for them. Very good idea Michael!
Gra była rozgrywana z 28mm figurkami Michaela (okres amerykańskiej wojny o niepodległość) w systemie Blackpowder ze specjalnymi zasadami dotyczącymi śniegu (zredukowane dystanse poruszania). Gry Michaela mają bardzo specjalne rozpoczęcie  -  specjalna przedgra karciana. Spróbowałem jej i jest to bardzo mądry system, który przygotowuje całą grę. Ta przedgra definiuje Twoje przyszłe pole bitwy, twoich dowódców, warunki pogodowe itp. Karty są dwustronne i na rewersie możesz definiować wyszkolenie oddziałów, ich ilość i rodzaj itd. Ten system jest idealny dla wszelkich gier do XIX wieku, natomiast po paru drobnych korektach do gier XX-wiecznych, współczesnych i dziejących się w przyszłości. Ta karcianka jest doskonała gdy brak Tobie scenariuszy lub brak Tobie już na nie pomysłów. Bardzo mi się ta idea podoba!

In our game I received the command of the American left flank. As the last game finished with the British victory (Brits occupied the hill in the battlefield centre - the key objective of the game), I gave Michael the flanking attack idea. It would spread the British troops, and give us the chance for the victory. Those game was very deadly for the generals. First I lost mine, but my troops ware able to move under initiative, and blocket whole British right wing. But the battle was won on the American right and centre. In the centre the American artillery eliminated the British artillery, and have the fire advantage over the opponent. On the right Americans have some problems and as the first lost the unit, but British dragoons get in problems and was a threat of loosing them. It bring the idea of movement sending the main British commander to rescue them - thats was big mistake! British general gets shoot and whole British left wing was unmovable! Amricans decided then to move all thier troops to their left and tactical won the game.
W naszej grze otrzymałem dowództwo amerykańskiego lewego skrzydła. Jako, że poprzednia gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem (Brytyjczycy utrzymali wzgórze w centrum pola walki - główny cel bitwy), dałem pomysł flankującego ataku, który rozdzieliłby siły brytyjskie a nam szansę na zwycięstwo. Gra ta była bardzo zabójcza dla generałów. Wpierw ja straciłem mojego, ale moje oddziały mogły się poruszać posiadając inicjatywę i dzięki temu blokowały całe prawe brytyjskie skrzydło. Jednak bitwa zastała wygrana w centrum i na prawym skrzydle Amerykanów. W centrum amerykańskiej artylerii udało się wyeliminować brytyjską i dzięki temu zdobyto przewagę ogniową nad przeciwnikiem. Na prawo Amerykanie mieli początkowo problemy i jako pierwsi stracili oddział, ale brytyjscy dragoni mieli problemy i było duże zagrożenie ich utraty. To przyniosło pomysł wysłania tam głównego brytyjskiego dowódcy w celu ich uratowania - i to był duży błąd! Brytyjski generał został zastrzelony, czym pozbawił możliwość ruchu całe swoje lewe skrzydło! Amerykanie zdecydowali się więc przesunąć swoje siły na lewo i taktycznie wygrać grę.

It was very good game. Paul played British, and Michael and myself, the Americans. For Michael's relation from the game see his blog, and for better pictures see my flickr:
To była bardzo dobra gra. Paul grał Brytyjczykami, natomiast Michael i ja Amerykanami. Relację Michaela z gry można znaleźć na jego blogu, natomiast zdjęcia w lepszej rozdzielczości na moim flickr:


środa, 21 sierpnia 2013

Coastal Patrol.

Last Thursday, we continued playing the rules from TooFATLardies and this time we chose the set called Coastal Patrol. It is a system for gaming the clashes between the smaller ships in WW2. Before I will describe our game some words about the rules. We have completely freedom of choises of different types of ships (but some of them are missing). We had some concerns about some of the characteristicks of the ships (German Schnellboots ware much to slow etc.). During the game the most important thing is the quality of our crew - its determinate the number of action we can take during the turn (0-3, ships are activated on their own cards). As far the movement is very simple, firing is much more complicated (you need to check the result of firing in several different tables). In general, the system is quite enjoyable and very playable and  we probably go back to it someday.
W ostatni czwartek kontynuowaliśmy gry ze stajni TooFATLardies i tym razem nasz wybór padł na Coastal Patrol. Jest to system pozwalający na rozgrywanie starć pomiędzy mniejszymi okrętami w realiach II Wojny Światowej. Zanim opiszę naszą grę, krótko o samym systemie. Mamy pełna dowolność różnych typów okrętów, chociaż pewnych typów brakuje. Nasze wątpliwości wzbudziły też pewne charakterystyki okrętów (np. niemieckie Schnellbooty wydały nam się znacznie za wolne itp.). W grze duże znaczenie ma jakość naszej załogi, która ma znaczenie, przy określaniu liczby dozwolonych akcji na turę (0-3, jednostki są aktywowane na własne karty). O ile poruszanie się jednostek jest bardzo proste, to strzelanie jest już znacznie bardziej skomplikowane, dość duża ilość tabel określających wyniki trafień itp. Generalnie system jest dość przyjemny i grywalny i pewnie jeszcze kiedyś do niego wrócimy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
MODELS/MODELE: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. Forces/Siły.

BRITISH: 

Isle Class Trawler (Campbell Hardie)

Rescue Sqdr.:

MGB 335 (Derek Hodge)
Vosper 72 (Jack Glanville)

Reinforcements:

MGB 628 (Derek Hodge)

AXIS:

German S 95 (Bartek Żynda)
Italian MAS 12 (Jim Loutit)


2. Game/Gra.
In our game the objective was the British Isle class Trawler, which was hiding among the isles after succesful mission somewhere on the Adriatic Sea. British had to safely escort the ship to their base, whilst the Germans and Italians have to sink her. At the beginig of the game neither British nor Axis knew wher the Trawler was. The game proceeded in three stages: the duel of German S95 and British MGB 335 Italian MAS 12 and British Vosper 72, and attack of the Italian-German ships on British trawler.
W naszej grze głównym punktem był brytyjski trawler klasy Isle, który ukrywał się wśród wysepek po udanej akcji minowej, gdzieś na Adriatyku. Brytyjczycy mieli za zadanie eskortować ten okręt do bazy alianckiej, natomiast Niemcy i Włosi mieli zatopić trawler. Na początku gry, żadna ze stron nie wiedziała gdzie trawler dokładnie się znajduje. Gra przebiegła w trzech etapach: pojedynku niemieckiego S95 i brytyjskiego MGB 335, włoskiego MAS 12 i brytyjskiego Vosper 72, oraz ataku okrętów włosko-niemieckich na brytyjski trawler.
Blue clouds are the possible location of a British trawler. Niebieskie plamy to prawdopodobne położenie brytyjskiego trawlera.
German S95 and Italian MAS 12. Niemiecki S95 i włoski MAS 12.
The British trawler was firstly localized by Royal Navy boats. Axis boats moved against them. Faster German ship came quickly into fire contact with British MGB 335. Much more succesful was the German boat and the fire from her 20mm guns hit the British fuel tank, coused fire and the boiler explosion. The British lost the first ship.
Pierwsze brytyjski Trawler zlokalizowany okręty brytyjskie. Przeciwko nim ruszyły jednostki państw Osi. Szybsza niemiecka jednostka szybko weszła w kontakt ogniowy z brytyjską łodzią MGB 335. Wywiązała się krótka walka, w której więcej szczęścia miała jednostka niemiecka. Seria puszczona z działek 20mm trafiła w zbiornik paliwa Brytyjczyka, wywołało to pożar i spowodowało eksplozję kotła. Brytyjczycy stracili pierwszy okręt.
S95 sinks MGB 335. S95 topi MGB 335.

Just across the Italian boat fought a duel with the British  Vosper 72. In this duel much better was Italian ship wchich maneuvered British ship and becouse of that she could take part in the last part of the battle.
Po drugiej stronie włoska łódź toczyła pojedynek z brytyjską łodzią Vosper 72. W tym pojedynku lepszy okazał się włoski okręt, który wymanewrował brytyjski okręt i dzięki temu mógł wziąść udział w ostatniej części bitwy. 
MAS 12 vs. Vosper 72

Those started very promising for the Axis ships. S95, despite of firing from the British trawler and just arrived MGB 628, managed to fire her torpedos, but both missed its target. And then started the German ship drama. Heavy gunfire from the British ships coused heavy damages, but the German ship was still on the surface. Finally the  stearing control system has been damaged and the ship crashed into the rocks of the nearby island. However the Italian ship tryed to support the German ship and twice perform the torpedo attack, but without any success and had to escape under the cover of the smokescreen.
Ta zaczęła się dość obiecująco dla okrętów Osi. Pomimo ostrzelania S95 przez trawler i włąśnie przybyłą MGB 628, Niemcowi udało się odpalić torpedy, jednak obie chybiły celu. Wtedy tez zaczął się dramat tej jednostki. Ciężki jej ostrzał powodował duże uszkodzenia okrętu, jednak ten cały czas pozostawał na powierzchni. W końcu nastąpiła awaria układu sterującego i okręt rozbił się o skały pobliskiej wysepki. Włoska łódź próbowała jeszcze dwukrotnie wykonać atak torpedowy ale także bezskutecznie i musiała uchodzić z pola bitwy przy użyciu zasłony dymnej.
S95 hit by trawler. S95 trafiony przez trawler.
S95 fires her torpedos to trawler. S95 strzela swoimi torpedami w kierunku trawlera.
S95 under the fire. of the British vessels. S95 pod ogniem brytyjskich jednostek.
Last moments of S95. Ostatnie chwile S95.
Crashed! Rozbity!
The game finished with British victory. They lost one ship, but managed to safe the Trawler. Axis lost one ship as well, but failed with the sinking of their objective.
Gra zakończyła się zwycięstwem brytyjskim. Stracili co prawda jeden okręt, jednak uratowali trawler. Okręty osi straciły również jeden okręt i nie zatopiły głównego celu.

As usual the better resolution gallery at my flickr:
I jak zawsze galeria w lepszej rozdzielczości na moim flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157635156040393/

niedziela, 18 sierpnia 2013

20 000 visits! 20 000 odwiedzin!

My blog just noticed 20 000 visits! Thank you very much!
Mój blog właśnie odnotował 20 000 odwiedzin! Dziękuję Wam za to bardzo!

czwartek, 15 sierpnia 2013

Święto Wojska Polskiego. Polish Armed Forces Day

Aby przypomnieć:
 As to remaind:W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, którego uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały  bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.
generał broni Stanisław Szeptycki
rozkaz nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923r.

I that day army and all society celebrating glory of Polish armed forces, which the embodiment and expression is a soldier. On the aniversary of victory over Bolshevik onslaught in Battle of Warsaw we celebrate the memory of all fallen in battles with old enemy of  indivisibility and independence of Poland.
Lieutenant General Stanisław Szeptycki
order No 126 from the day of 4th of August 1923

Polish propaganda poster: To arms. Join the Volunteer Army!

piątek, 9 sierpnia 2013

Chain of Command.

I finally found the time to test a new set of rules from TooFATLardies: Chain of Command. The rules ware introduced to me by Derek Hodge and Jim Loutit - main testers of this game in our club
W końcu znalazłem czas aby przetestować nowy zestaw zasad od TooFATLardies: Chain of Command. Z zasadami zapoznali mnie Derek Hodge i Jim Loutit - główni testerzy tej gry w naszym klubie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, SESWC
 
Paul also joined to the game and played Germans, whilst I played British. According to the scenario, British have to forced the Germans to retreat off their positions.
Do gry dołączył takze Paul, który grał Niemcami, z kolei ja grałem Brytyjczykami. Scenariusz zakładał wyparcie Niemców z ich pozycji i zmuszenie do odwrotu.

1. Preliminary Round/Runda Wstępna.
Now about the game. Chain of Command has a quite specific mechanic, which divide the game on two rounds: the preliminary and the main rounds. The first round is about to take the best starting positions for your troops. How it is working? Both sides start from the starting points (usually this point is determinated by the scenario). From this point both sides, mutually move their tokens. These tokens moves by 12 inches, however, not completely freely. Each new token must be placed on the top of an equilateral triangle formed by the two closest  tokens and the third new point occupied by the new token. When the opposing tokens will be at a minimum distance of 12 inches from each other - then both get locked (both tokens are marked as locked) and can no longer be moved. The whole procedure is carried out until all the tokens are locked.
Teraz o grze. Chain of Command ma dość szczegółową mechanikę, zanim przystąpi się do gry właściwej, następuje tak zwana runda wstępna. Polega ona na tym, że obie strony starają się wybrać jak najlepsze pozycje wyjściowe, dla swoich oddziałów. Jak to się odbywa? Obie strony zaczynają od punktu wyjściowego dla swojej strony (zazwyczaj ten punkt generowany jest przez scenariusz). Od tego punktu obie strony, nawzajem przemieszczają znaczniki. Te znaczniki przemieszcza się o 12 cali, jednak nie do końca dowolnie. Każdy nowy znacznik musi znajdować się na wierzchołku trójkąta równobocznego tworzonego przez dwa najbliższe punkty, na których znajdują się znaczniki i trzeci nowy punkt, zajęty przez trzeci znacznik. Gdy przeciwne znaczniki znajdą się w odległości minimum 12 cali od siebie - wtedy  następuje ich blokada (znaczniki zostają oznaczone jako zamknięte) i nie mogą już być przenoszone. Cała ta procedura odbywa się do momentu, aż wszystkie znaczniki zostaną zamknięte w ten sposób.
 
After this is time to set up the Jump-Off points. From this points we will be activating our units. Setting these points it is quite specific. From the closest enemy tokens we "draw" two lines crossing on our token, and now at the extension of this lines, in the distance od 6 inches from our token in the nearest cover we are able to put our Jump-Off point.
Następnie określa się tak zwane punkty wyjścia. To z tych punktów będziemy mogli aktywować nasze jednostki. Ustalanie tych punktów też jest dość specyficzne. Od dwóch najbliższych wrogich punktów przeprowadza się linie, które stykają się w najbliższym na naszym najbliższym znaczniku. Jeżeli ich przedłużenie znajduje się za jakąś osłoną w odległości 6 cali od naszego znacznika, to możemy tam umieścić nasz punk aktywacji jednostek. 

2. The main round/Runda właściwa.
As we have already set our Jump-Off points (we have to determine three such points), we can start to activate our units. For this purpose, we throw five activation dice  (D6). The "1" will activate the section on "2" team, on "3" junior officer, on "4" senior officer. We can add up our results  and  two dice with the results of "1" and "2" can be changed to activate the junior officer etc. However, we cannot create "5" and "6" this way . So we can sum up the results, but we cannot divide them and from for example "4" create "3" and "1". Activation is typical for other games of this type, so we can with our unit or section move, shoot, etc. Our activation dice may also give us a special results: each "5" moves us on the line of command by one point, when we move about 6 points, we receive a special card, which enables us to perform special actions such as making a move during the opponent's turn, to end of his turn at any time, etc. "6" on the activation dice determines the initiative in the next turn, and so one "6" passes initiative to the enemy after the end of our turn, two "6" maintain our initiative, and we have an additional turn, after the end of our turn, the opponent just watching our actions, etc.
Gdy mamy juz ustalone nasze punkty wyjścia (mamy do ustalenia 3 takie punkty), Możemy przystąpić do aktywacji naszych oddziałów. Do tego celu rzucamy pięcioma kośćmi aktywacji (D6). Na "1" aktywujemy sekcję, na "2" zespół, na "3" młodszego oficera, na "4" starszego oficera. Nasze rzuty możemy sumować i tak dwie kości z wynikiem "1" i "2" możemy zamienić na aktywację młodszego oficera Jednak nie możemy w ten sposób uzyskać "5" ani "6". Możemy więc sumować wyniki, ale nie możemy ich dzielić i na przykład z "4" uzyskać "3" i "1". Aktywacja jest już typowa dla innych gier tego typu, więc możemy nasz oddział bądź sekcję ruszyć, strzelić itp. Nasze kości aktywacji mogą też nam dać wyniki specjalne: każde "5" przesuwa nas na lini dowodzenia o jeden punkt, gdy przesuniemy o 6 punktów, otrzymujemy specjalną kartę, która upoważnia nas do wykonania akcji specjalnych takich jak wykonanie ruchu w turze przeciwnika, zakończenie jego tury w dowolnym momencie itp. "6" uzyskane na kościach aktywacji determinuje inicjatywę w następnej turze i tak jedna "6" przekazuje inicjatywę przeciwnikowi po zakończeniu naszej tury, dwie "6" utrzymują naszą inicjatywę i mamy dodatkową turę, po zakończeniu naszej tury, przeciwnik tylko obserwuje nasze akcje itd. 
The system at first sight appears to be quite complicated, but is not. I get it the rules very quick and had no problems with their interpretation. I especially like the preliminary round. There is no classical deployment of the units, and in return, we need planning strategically to get our points in the the most suitable locations for the execution of our mission. The system is likely to have its premiere in late August (however on the TooFATLardies page is already available). I would recommend this system very much!
System na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowany, jednak taki nie jest. Bardzo szybko załapałem zasady i nie miałem problemów z ich interpretacją. Szczególnie podoba mi się runda przedwstępna. Nie ma tutaj klasycznego rozstawienia jednostek, a w zamian za to musimy planować strategicznie, aby uzyskać punkty w jak najdogodniejszym dla wykonania misji miejscu. System ma mieć swoją premierę prawdopodobnie pod koniec sierpnia (chociaz na stronie TooFATLardies, jest już dostępna). Polecam ten system bardzo mocno!

3. The game/Gra.
 
Our game had very balanced character. Fighting continued mainly on the central crossroads and farm buildings. Neither side managed to get a significant advantage, but the British captured a German Jump-Off point. Both sides suffered similar losses (several killed), and the game ended with a draw.
Nasza gra miała bardzo wyrównany charakter. Walki trwały głównie o centralne skrzyżowanie i o zabudowania farmy. Żadnej ze stron nie udało się uzyskać znaczącej przewagi, chociaż Brytyjczykom udało się przejąć niemiecki punkt aktywacji. Obie strony poniosły podobne straty (kilku zabitych) i gra zakończyła się remisem. 
Fights for these crossroads were very fierce. Walki o te skrzyżowanie były bardzo żażarte.
British gain German Jump-Off Point. Brytyjczycy zdobywają niemiecki Jump-Off Point.
At the end the Sherman arrived, but did not take any part in the game. Na sam koniec przybył Sherman, ale nie wziął już udziału w grze.

At the end the gallery from the game on my flickr:
I na koniec galeria z gry na moim flickr:
 

środa, 7 sierpnia 2013

Mary Rose.

Today just few pictures from the Mary Rose exhibition in Portsmouth Historic Dockyard. It is the place you must see. This exhibition is full of multimedia and all exponats are 100% authentic. In the museum are the same restrictions as on HMS Victory - no flesh photos... (gallery below Polish relation).
Me and my new buddy ;) Ja i mój nowy kumpel ;)

Dzisiaj kilka zdjęć z wystawy poświęconej Mary Rose w Portsmouth Historic Dockyard. To jest miejsce naprawdę godne odwiedzenia. Ekspozycja pełna jest multimediów i eksponaty są w całości autentyczne. W tym muzeum są identyczne restrykcje jak na HMS Victory - zdjęcia bez fleszy... (galeria poniżej).

And how the Mary Rose is preserved (crappy quality, but something is seen)
A tak Mary Rose została zachowana (jakość nędzna, ale coś tam widać...)wtorek, 6 sierpnia 2013

HMS Victory.

Today another part of my photo relation from my visit to the Portsmouth Historic Dockyard. Today the main dish: HMS Victory. Unfornutely she is under reconstruction now, and some of the part of the ship are closed for the visitors, like upper deck and others. The work are in progres and when she will be ready, I will visit her again. By the way, some of the photos are not very good - thats the reason the flash cameras are forbiden on that ship. Enjoy the gallery (link under the Polish relation):

Dzisiaj kolejna część mojej foto relacji z wizyty w Portsmouth Historic Dockyard. Dzisiaj danie główne: HMS Victory. Niestety trwają na niej obecnie prace rekonstrukcyjne, w związku z czym pewna cześć okrętu jest zamknięta dla zwiedzających (m.in. pokład górny). Praca wre, a gdy się zakończy będzie powód by odwiedzić ten okręt ponownie. Tak przy okazji, niektóre zdjęcia nie są najlepszej jakości, a to dlatego, że pod pokładem zabronione jest wykonywanie zdjęć przy użyciu fleszy. Zapraszam więc do galerii (link znajduje się poniżej):

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Claymore 2013

Next year and the next Claymore behind us. This time again, I was busy at the Bring and Buy, but I had some time for myself and I made some pictures of the tables, but I did not have enought time for any game... Here are some of them:
Następny rok i następne Claymore za nami. Tym razem znów byłem zajety przy Bring and Buy, jednak miałem trochę czasu dla siebie i wykonałem kilka zdjęć, jednak nie na tyle aby zagrać w jakąś grę... Oto niektóre z nich: 
Claymore Castings - Best Demonstration Game.
Take a look at this fort -my No 1! Spójrzcie na ten fort - mój zdecydowany nr 1! Claymore Castings.
I love that church! Bardzo podoba mi się ten kościółek! Falkirk and District Wargaming Club.
Thats how should to look the participation game - RAF Leuchars and their Divine Wind - absolutelly winner of this category. Tak powinna wyglądać gra z udizłaem publiczności - RAF Leuchars i ich Divine Wind - absolutny zwycięzca tej kategorii.

Those and other pictures can be find on my flickr:

Te i inne zdjęcia można obejrzeć na moim flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157634937745941/The winners:
Zwycięzcy:
http://seswc.co.uk/2013/08/04/claymore-winners/  
Others relations:
Inne relacje:

Dave O'Brian's:
http://davestoybox.blogspot.co.uk/2013/08/aughrim-at-claymore.html

Dave Imrie's:
http://saxondog.blogspot.co.uk/2013/08/the-eagle_3.html

Jim Duncan's:
http://jim-duncan.blogspot.co.uk/2013/08/my-day-at-claymore-2013.html

Darrell's:
http://justaddwater-bedford.blogspot.co.uk/2013/08/claymore-rep.html

And soon many more ;)
I wkrótce wiele innych ;)