poniedziałek, 28 września 2020

Burning Ships, Exploding Ships! Płonące okręty, wybuchające okręty!

Here we go again, a semi lockdown is back in Scotland. That stops us from gaming again and at work is getting hectic again. That is the reason, why there are no new posts on my blog. Today our last game, we managed to play, before we were forced to not visiting other houses. During the first lockdown, Campbell largely increased his 17th-century Anglo-Duch Wars, paper ships collection and we decided to use it alongside with the Tiller and Whipstaff rules.

No to mamy to znowu, ponowna kwaratanna w Szkocji. To znowu powstrzymuje nas przed graniem a w pracy znowu zrobiło się gorąco. To jest powód, że na moim blogu znowy zrobiło się cicho. Dzisiaj raport z ostatniej gry, jaką udało nam się rozegrać, zanim byliśmy zmuszeni do nieodwiedzania innych domostw. Podczas pierwszej kwarantanny, Campbell znacząco powiększył swoją kolekcję papierowych okrętów do wojen angielsko holenderskich z XVII wieku. Postanowiliśmy ich użyć wraz z zasadami Tiller and Whipstaff.SCENARIO / SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: Campbell Hardie
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie


1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Peter, Bartek)


ROYAL SOVEREIGN
ROYAL OAK
ROYAL KATHERINE
ROYAL CHARLES
ROYAL JAMES
DUTCH & FRENCH NAVIES / FLOTY HOLENDERSKA i FRANCUSKA
(Campbell)


EENDRACHT (D)
AMSTERDAM (D)
ORANJE (D)
OLIPHANTE (D)
ST. PHILLIPE (F)


2. The game. Gra.


It was another game when I used my letter Y tactic. So far it was very effective and I was hoping that it will gave us the victory again. However, it has its weakness, as during that manoeuvre you spread your forces on two smaller squadrons and it is a possibility to be outgunned. The idea of that tactic is to force the opponent to get inside two arms, which both trying to put the letter T on the enemy, one of those arms will finally do it. Campbell knowing what is going to happen, he turns his ships, but then he met Peter's squadron ready to board the Duch ships.

Była to kolejna gra, w której uzyłem mojej taktyki postawienia litery Y. Jak do tej pory okazała się ona bardzo skuteczna i miałem nadzieję, że doprowadzi ona nas znów do zwycięstwa. Jednakże, ta taktyka ma swoje słabe strony, ponieważ wymaga podzielenia siły na mniejsze eskadry i istnieje prawdopodobieństwo, że strona przeciwna może użyć przewagi ogniowej względem jednej z naszych podzielonych eksadr. Ideą praewodnią tej taktyki jest zmuszenie przeciwnika do wpłynięcia pomiędzy dwa ramiona, które będą starały się postawić literę T względem przeciwnika i jednemu z ramion w końcu się to udaje. Campbell zdając sobie sprawę co się zaraz stanie, wykonał zwrot swoimi okrętami, ale tu natknął się na okręty Petera, gotowe do abordażu holenderskich okrętów.


So it started. First Oliphante boarded Royal Katherine and Oranje attacked Royal James. English managed to repulse the Dutch attack, but soon next ships joined the fight. Close range fire caused that the ships started to catch fire. Situation becoming very serious and dangerous for both sides. After some rounds of melees, the Royal Navy managed to broke off with a prize. They captured Oliphante. However Duch and French did not stop attacking English ships. Royal Charles gets under attack, but again point-blank fire caused a lot of fire on the ships.

Zaczęło się. Wpierw Oliphante dokonał abordażu na Royal Katherine a Oranje na Royal James. Anglikom udało się odeprzeć atak, ale wkrótce kolejne okręty dołączały do walki. Ostrzał na bliskim zasięgu powodował wzniecenie pożarów na okrętach. Sytuacja zaczęła stawać się poważna i niebezpieczna. Po kilku rundach walki wręcz, Anglikom udało się oderwać od nieprzyjaciela i przy tym porwać zdobycz. Tą zdobyczą był Oliphante. Jednakże Holendrzy i Francuzi nie przestali oatakować okrętów angielskich. Royal Charles został zaatakowany, lecz znów ostrzał na krótkicm zasięgu spowodował wybuch pożarów.

During that period, fire on a wooden ship. packed with explosives almost certainly equal an explosion. So we had it too. The first ship to explode was captured Oliphante. The next one was St. Philippe. The explosions caused more fire and soon most of the Duch fleet looked more like a bonfire than ships. We stopped the game at this point as the Royal Navy victory was more than clear.

W tym okresie, ogień na drewnianych okrętach, wypełnionych materiałami wybuchowymi, prawie zawsze prowadziła do eksplozji. Mieliśmy i my coś takiego. Jako pierwszy eksplodował zdobyty Oliphante, kolejny był St. Philippe. Eksplozje spowodowały jeszcze więcej pożarów i wkrótce holenderskie okręty bardziej przypominały wielkie ognisko, niż flotę. W tym momemncie skończyliśmy naszą grę, ponieważ zwycięstwo Royal Navy było jednoznaczne.

3. Links. Linki.

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157716168292987środa, 9 września 2020

Rome vs Seleucid. Rzym przeciw Seleucydom.

Last Thursday we met again at Peter's flat to have a game with To the Strongest! rules. This time it was Campbell's Marian Rome supported with a couple of my commanders against Peter's Late Seleucid. Both armies were 160 points and have 4 commands.

W ostatni czwartek ponownie spotkaliśmy się w mieszkaniu Petera by rozegrać grę z użyciem zasad To the Strongest! Tym razem był to Campbellowy Rzym po reformach Mariusza przeciw późnym Seleucydom Petera. Obie armie miały wartość 160 pkt i posiadały czterech dowódców.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.ROME / RZYM
(Campbell, Bartek)


1 x Veteran Legionnaires
8 x Legionnaires
4 x Light Infantry
1 x Artillery
1 x Cavalry
2 x Light Cavalry
SELEUCIDS / SELEUCYDZI
(Peter, Michael)

4 x Phalangites
2 x Legionnaires
4 x Light Infantry
1 x Indian Elephant with screen
2 x Lance Cavalry
1 x Cataphracts
2 x Light Cavalry2. The game. Gra.


Our plan was very simple. Move forward as quickly as possible, crash the Seleucid centre, before we will get outflanked by their cavalry. The biggest issue on our side was lack of Roman cavalry on our right flank, so the protection task had to be passed to our Legionnaires. That weakened our attack.

Nasz plan był bardzo prosty. Ruszyć do przodu jak to możliwie najszybciej, zgnieść centrum Seleucydów, zanim ich kawaleria, wejdzie nam na flanki. Poważnym problemem był brak rzymskiej kawalerii na naszej prawej stronie, więc ochronę tej strony trzeba było przekazać legionistom. To osłabiało nasz atak.

Our central units moved slowly, but steady forward and after initial clashes forced phalangites to withdraw. My legionnaires managed to destroy one unit of pikes. But that was it, what we achieved during the game...

Nasze centralne oddziały powoli ale stabilnie do przodu i po wstępnych walkach zmusiły falangi do cofnięcia się. Moim legionistom udało się też zniszczyć jeden oddział pikinierów. To było jednak wszystko, co mogliśmy osiągnąć podczas tej gry...

On my flank, we had a cavalry clash. Unexpectedly, the Roman cavalry stand for a long time and was destroyed at the end of the game. 

Na mojej flance mieliśmy walkę kawalerii. Niespodziewanie rzymskiej kawalerii udało się walczyć przez długi okres czasu i została zniszczona pod koniec bitwy.

The biggest problem was on Campbell's flank. Peter's cavalry outflanked Romans and managed to destroy a few units. Even Elephants this time were successful in a melee. Finally, we lost all medals and the battle was lost. Vae victis!

Największe problemy były na flance Campbella. Kawaleria Petera wymanewrowała Rzymian i zniszczyła kilka oddziałów. Nawet słonie okazały się skuteczne w walce wręcz. Ostatecznie straciliśmy wszystkie nasze medale i bitwa została przegrana. Vae victis!3. Links. Linki.

Campbell:

to be updated soon...

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2020/09/just-about-105bc-somwhere-near-greece.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157715901744598