środa, 29 maja 2019

War of the Ring & Muddy CoC.

Hi! It was a long time, since my last post. I'm quite busy right now as I'm looking for a new home and that takes a lot of my free time. Until I will not solve that problem, my posts will be much shorter, than usual. Sorry about that. Today two games we recently had. First was War of the Rings and the second Muddy CoC
Witam! Upłynęło trochę czasu od mojego ostatniego posta. Jestem ostatnio bardzo zajęty, a to dlatego że szukam nowego mieszkania. Zajmuje mi to prawie cały wolny czas. Do czasu, aż nie rozwiążę tego problemu, moje posty bedą niestety krótsze, niż zazwyczaj. Bardzo Was za to przepraszam. Dzisiaj dwie ostatnie gry. Pierwsza to War of the Rings, druga to Muddy CoC.


1. The Battle of Three Armies. Bitwa trzech armii.SCENARIO/SCENARIUSZ: Alasdair Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alasdair Watson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair Watson

Dwarfs and Elves.
The Enemy.


In this game, the join forces of Dwarfs and Elves (me) stand up against forces of Sauron (Michael). Despite their bravery and sacrifice, the Good has been defeated. The key points of the game were deadly Ork horde, especially on long distance and the death of Galadriel... Anyway, we will be back for those rules once more again.
W tej grze, poczone siy Krasnoludów i Elfów (ja) stanęły przeciw siłom Saurona (Michael). Pomimo ich bohaterstwa i poświęcenia, siły Dobra zostały pokonane. Kluczowymi elementami gry była zabójczo skuteczne na dalekim zasięgu horda orków oraz śmierć Galadrieli... Pomimo tego, zapewne powrócimy jeszcze do tych zasad.Some links:
Kilka linków:

Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/when-you-feel-urge-for-overkill-ar-bart.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2211667105537917

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157708819130933


2. Muddy CoC, once again. Muddy CoC, po raz kolejny.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


British.
Stormtroopers.
German Infantry.

Our next game was Muddy CoC with British against Germans. In our game, we had Veteran British Infantry Platoon (Peter) supported with a Vickers machine gun against two German platoons. Regular (Alasdair) and Stormtroops (me) supported with a flamethrower. Germans were attacking, however, they did manage to break through British lines. Finally game finished with a draw as the none of the sides get broke.
Naszą kolejną grą było Muddy CoC z Brytyjczykami przeciw Niemcom. W naszej grze pluton brytyjskiej piechoty (Peter), weterani wsparci karabinem maszynowym Vickersa stanął przeciw dwóm plutonom niemieckim: regularnemu (Alasdair) i Stormtruperami (ja) wspartymi miotaczem płomieni. Niemcy atakowali, jednak nie udało im się przełamać brytyjckiej obrony. Ostatecznie gra zakończyła się remisem, ponieważ żadna ze stron nie została złamana.Some links:
Kilka linków:

Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/absolutely-nothings-new-on-western-front.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157708819813631

wtorek, 14 maja 2019

Villeneuve, 1781.

Hello! Last Thursday we returned with new campaign game. Michael once again returned with AWI, but this time with a different rules. About those you can read on Michael's blog. Every game is pregamed with Eve of Battle, the card game also written by Michael and which I had a privilege to test. In our campaign we have four players: American (Mike), French (myself), British (Alasdair) and Hessians (Peter). In our first game I faced Alasdair. For our games we using Black Powder rules.
Witam! W ostatni czwartek zaczęliśmy naszą nową kampanię. Michael znów powrócił z Wojną o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem z odmiennymi zasadami. O nich możecie przeczytać na blogu Michaela. Każda gra poprzedzona jest grą z użyciem Eve of Battle, karcianka, również napisana przez Michaela, którą miałem zaszczyt testować. W naszej kampanii mamy czworo graczy: Amerykanie (Mike), Francuzi (ja), Brytyjczycy (Alasdair) i Hesowie (Peter). W naszej pierwszej grze stanąłem do walki z Alasdairem. Do naszych gier używamy zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Michael Schneider
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
FRANCE & UNITED STATES/FRANCJA i STANY ZJEDNOCZONE
(Bartek)

CinC (level - 9)

2 x French Line
1 x Continental Line

BC (level - 8)

1 x Continental Line
1 x MilitiaGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA

CinC (level - 9)

4 x British Line

BC (level - 8)

1 x British Grenadiers


2. The game. Gra.


From the Eve of Battle I received: the river, the fortified position, building and forced marsch, British got only surprised attack. My plan was to set up units as quick as possible on defending line and in the building and await British attack. However British grenadiers appeared on my left flank and I had to detach 2 units to deal with them.
Z Eve of Battle dostałem: rzekę, umocnioną pozycję, budynek i forsowny marsz, Brytyjczycy dostali jedynie niespodziewany atak. Mój plan to: zająć jak najszybciej linię obrony i budynek i tam oczekiwać Brytyjczyków. Jednakże grenadierzy brytyjscy pojawili się na mojej lewej flance i musiałem wysłać dwa oddziały by się nimi zająć.First fight started with Grenadiers. My Continentals started with their muskets, then joined my Militia and one unit of French, who took the positions, but was able to turn around, as the main enemy forces were still away. I was three units against one. Alasdair did not decided to charge any of my units and started to exchange the fire. The Math was against him and soon he had to withdraw, my Americans followed him and in last fire round destroyed his best unit. That how I received my first glory point.
Jako pierwsza zaczęła się walka z grenadierami. Moja piechota kontynentalna rozpoczęła walkę swoimi muszkietami, wtedy dołączyła milicja i jeden z oddziałów francuskich, który mógł się odwrócić, jako, że wrogie siły były wciąż daleko. Trzech na jednego. Alasdair nie zdecydował się na szarżę i rozpoczął wymianę ognia. Matematyka była przeciw niemu i wkrótce musiał się wycofać. Moi Amerykanie podążyli za nim i ostatnia ich salwa zniszczyła jego najlepszy oddział. W ten sposób zdobyłem swój pierwszy punkt chwały.In the meantime, rest of the British moved into position. Now were four British against three French and American, but I had fortified position and BUA. Once again Alasdair decided to solve the battle with the fire, but that did not worked well. The situations became quite problematic for British, who started  losing the game. The only solutions for that was a massive charge with two units against my house. That happened, but not only my Continentals defended position but received support from French, who outflanked British and in result destroyed another their unit. I got the second glory point. 
W międzyczasie, reszta Brytyjczyków dotarła na pozycje, Teraz były cztery oddziały brytyjskie przeciw trzem francuskim i amerykańskim, jednak ja miałem umocnioną pozycję i BUA. Znów Alasdair zdecydował się rozstrzygnąć bitwę ogniem, jednak to się nie udało. Sytuacja stawała się problematyczna dla Brytyjczyków, ponieważ zaczęli przegrywać grę. Jedynym rozwiązaniem była druzgocąca szarża na budynek. To się stało, jednak moi Kontynentalni, nie dość że obronili budynek, to jeszcze otrzymali flankujące wsparcie od Francuzów i zniszczyli kolejny oddział. W ten sposób zdobyłem drugi punkt chwały.As that was 6 turn of our game, Alasdair decided to withdraw his forces and I got third glory point. Now we decided to continue the game out of campaign record. The fight for the building continued, but not well for British, who lost another unit. Then I moved my other French unit and in short range fired at next British unit, which get destroyed. That finished the game. 
Jako, że była to 6 tura, Alasdair zdecydował się wycofać swoje oddziały i w ten sposób zdobyłem trzeci punkt chwały. Teraz mogliśmy kontynuować grę bez wpływu na kampanię. Walka o budek trwała i nie skończyła się dobrze dla Brytyjczyków, którzy stracili kolejny oddział. Wtedy mój drugi oddział francuski posunął się do przodu i na krótkim zasięgu zniszczyli ogniem kolejny oddział brytyjski. to zakończyło grę.


3. Links. Linki.


Rules of the campaign on Michael's blog:

Michael's relation from the game:

SESCW:

Flickr:

wtorek, 7 maja 2019

Where is my money? Gdzie są moje pieniądze?

Hi! Today we had a game last Thursday. We returned to our saga. As you remember from our last game Henri the Red get killed and Bishop Luitpold Der Fette get captured. It was great victory for joint forces of Rolund, Rudolf the Insane and Reiner. That massive army need money and bishop promised to pay for his freedom a lot of money. Victorious commanders agreed for that conditions and set him free. The promised money should arrived in one month time, but didn't. Now the commanders decided to pay a visit in Fetthausen, where bishop live. They don't know that bishop called Henri II son, Henri III for help... For game we used Hail Caesar! rules. 
Witam! Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszły czwartek. Powróciliśmy do naszej sagi. Jak zapewne pamiętacie podczas ostatniej gry Henryk Rudy został zabity a biskup Luitpold Gruby dostał się do niewoli. Było to wielkie zwycięstwo dla Rolunda, Rudolfa Szalonego i Reinera. Ta duża armia wymagała jednak zapłaty i biskup obiecał zapłacić olbrzymią kwotę za swoją wolność. Zwycięzcy dowódcy zgodzili się na to i uwolnili go. Obiecane pieniądze miały nadejść w ciągu miesiąca, jednak to nie nastąpiło. Teraz dowódcy postanowili odwiedzić biskupa w Fetthausen, gdzie miał swoją siedzibę. Nie wiedzieli jednak, że biskup wezwał na pomoc syna Henryka II, Henryka III... Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda, Mike Evans

1. Forces. Siły.ALLIED/SPRZYMIERZENI.

Alasdair commanded whole infantry and I took Vikings and whole cavalry.
Alasdair dowodził całą piechotą ja natomiast wziąłem wikingów i kawalerię.

Rudolf the Insane (CinC - 9)

1 x Knights of the House
1 x Knights

Rolund (CinC - 9)

2 x Knights

Rudolf Junior (8)

2 x Knights

Berthram (8)

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Odes (8)

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Rudolf the Jungest (8)

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Ives (8)

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Reiner (8)

1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x Bondi
1 x ArchersBISHOP/BISKUP
(Michael and Mike)

Bishop Luitpolt Der Fette (CinC - 9)

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry
2 x Archers
1 x Slingers

Luidolf Der Pickelige (8)

2 x Heavy Infantry
2 x Archers
2 x Crossbows

Bishop's Cavalry (8)

3 x Knights

Bishop's Peasants (8)

10 x PeasantsHENRI III/HENRYK III
(Michael)

(They can arrive on turn D6+1)

Henri III (CinC - 9)

1 x Knights of the House
4 x Knights

2. The Game. Gra.


Our plan for the battle was to move whole cavalry against bishop's cavalry, destroy it and then attack the peasant forces from the flank and from the front with our infantry. In the meantime Vikings were going to attack the village and took better forces off the main battlefield. We asked John, one again, to secretly rolled for Henri III and every turn we asked him, if he can arrive on the table.
Naszym planem bitewnym było zaatakowanie kawalerii biskupiej, naszą. Zniszczenie jej i wtedy uderzenie od flanki na wieśniaków, przy jednoczesnym uderzeniu na nich od czoła naszą piechotą. W międzyczasie wikingowie mieli uderzyć na miasto i w ten sposób odciągnąć doborowe oddziały od głównego pola walki. Poprosiliśmy znów Johna, by w sekrecie rzucił dla Henryka III i przy każdej turze pytaliśmy się go, czy jego oddziały mogą wejść na stół.The battle started with cavalry charges and fire with our ranged weapons, bows, crossbows and slings. After some problems my cavalry managed to destroy the bishops cavalry (I lost 2 units, bishop 3, commanded by Mike, who is also a great cavalry commander and my great opponent in many games). During that time Alasdair moved whole infantry and was ready to assault.
Gra się rozpoczęła walką kawaleryjską i ostrzałem broni dalekiego zasięgu, łuków, kusz i proc. Po pewnych trudnościach mojej kawalerii udało się zniszczyć biskupią (ja straciłem 2 oddziały, biskup 3, dowodzone przez Mike'a, który jest równoczesnie doskonałym dowódca kawaleryjskim i moim doskonałym przeciwnikiem w wielu grach). W tym samym czasie Alasdair podprowadził piechotę i był gotowy do ataku.Cavalry attacked from the flank and our infantry from the front. It was a total slaughter! One by one peasant units were vanish from the field. Among the fallen was also Luidolf Der Pickelige. Then all the bishop forces were called to withdraw to the town...
Kawaleria zaatakowała od flanki a nasza piechota od czoła. To była totalna rzeź! Jeden za drugim oddziały chłopskie były niszczone. Jedną z osób poległych tam był Luidolf Der Pickelige. Wtedy wszystkie oddziały biskupie zostały wezwane by wycofać się do miasta...When the peasant army was slaughtered, Reiner's vikings attacked directly town. They managed to cross the first wall, when they met main forces of the bishop. In the melee, bishop's knight get killed together with their commander. Bishop was dead! The town was lost! Looting and rape began fuelled by general drunkenness of all victorious troops. However in the distance the late forces of Henri III arrived. They were not able to help bishop, but were ready for revenge. Especially the next day, whey the massive hangover will met the allied army... TO BE CONTINUED...
Kiedy chłopska armia była masakrowana, wikingowie Reinera zaatakowali bezpośrednio miasto. Udało im się przebić przez pierwszy mur i tam napotkali główne siły biskupa. W walce wręcz biskupi rycerze zostali zabici wraz z ich dowódcą. Biskup był martwy! Miasto przepadło! Zaczęły się grabieże i gwałty podsycane ogólnym pijaństwem zwycięskich oddziałów. Jednakże w oddali pojawiły się spóźnione oddziały Henryka III. Nie były w stanie pomóc biskupowi, ale były gotowe do rewanżu. Szczególnie wtedy, gdy następnego dnia sprzymierzeni będą musieli zmierzyć się z olbrzymim kacem... CDN...


3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/rolund-and-henri-ii-saga-end-of.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2186641148040513

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678126515877