poniedziałek, 28 grudnia 2015

Garigliano (1503)

Last Tuesday we had our last game of the 2015. We all agreed for the Pike and Shotte game proposed by Michael. His choice was the battle fought in December 1503 at Garigliano between Spanish and French forces. We used the Pike and Shotte rules for this game.
W ostatni wtorek, mieliśmy naszą ostatnią grę w 2015 roku. Zgodziliśmy się na rozegranie gry zaproponowanej przez Michaela. Jego wybór padł na bitwę pod Garigliano stoczoną w grudniu 1503 roku pomiędzy Hiszpanami i Francuzami. Do gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły. 


KINGDOM OF SPAIN/KRÓLESTWO HISZPANII
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

1 x Gendarmes
2 x Men-at-Arms
1 x Mounted Crosbows
1 x Striadoti

3 x Landsknechts Pikemen
2 x Landsknechts Arquebusiers
1 x Swordsmen
1 x Doppelsoeldner

1 x medium gun
3 x light guns

KINGDOM OF FRANCE/KRÓLESTWO FRANCJI
(Angus Konstam)

1 x Gendarmes d'Ordonnace
1 x Men-at Arms
1 x Archer d'Ordonnace
1 x Mounted hand gunners

2 x Swiss Pikemen
1 x Landsknechts Pikemen
1 x Halberdiers (heavy)
1 x Halberdiers (light)
1 x Swiss Arquebusiers

2 x heavy guns
1 x medium gun

2. The game. Gra.

Sometimes when I read the stories about the battles and find the situation when everything went not in the way, which not supposed to go and thinking about the possibilities of different actions, the games like that one we had last time, stand in front of my eyes. The plan was great, but to perform it, that was something completely different. First I misunderstand Michael and started the game with my whole army off the table, then I got blunder on my army. that slowed me very much. Finally when I managed to cross the river it was only my cavalry. They managed to destroy French Men-At-Arms and push French Gendarmes back, but without support of the infantry they get nearly blasted by Spanish guns. Finally my infantry crossed the river, but that was performed with the speed of snail. When the time for the game was nearly over I decided to gamble. I push my Gendarmes against French Gendarmes. That gives me the chances of winning the game as I had open way against Spanish guns and infantry and as we know it is very hard to stop charging heavy knights. However not this time. They lost the melee as the whole game...
Czasem, kiedy czytam jakieś opisy bitew i są w niej sytuacje, kiedy wszystko poszło nie tak jak zaplanowano, takie gry jak ta, stają mi wtedy przed oczyma. Plan był znakomity, jednak jego wykonanie, to już zupełnie coś innego. Wpierw źle zrozumiałem Michaela i zaczałem grę spoza stołu, potem miałem "blunder", co znacznie spowolniło moją armię. W końcu kiedy udało mi się przekroczyć rzekę, zrobiła to tylko moja kawaleria. Udało im się zniszczyć francuskich kopijników i odepchnąć francuskich Żandarmów, jednak pozostawieni bez wsparcia piechoty, stali się łatwym celem dla francuskiej artylerii. W końcu i moja piechota przekroczyła rzekę, ale w dalszym ciągu poruszała się z prędkością ślimaka. Kiedy czas na grę już się miał ku końcowi, postanowiłem zaryzykować i ruszyłem moimi Żandarmami na ich francuski odpowiednik. To dawało mi jakieś szanse na zwycięstwo, ponieważ jeśli bym ich pokonał, otwierało by mi to drogę przeciwko hiszpańskiej artylerii i piechocie. Jak wiemy bardzo ciężko jest w takiej sytuacji zatrzymać ciężkie rycerstwo. Jednakże nie tym razem. Przegrali pojedynek jak i całą grę...

Michael had also bad performance too. He send his light cavalry to cut off French crossbowmen on the hill, but they met the French cavalry. As our unit was the lighter, they were forced to withdraw. The main Spanish forces moved against the hill, but every time they became disordered by accurate French fire. Finally they stuck there for good without any chances to move forward. Now they were hoping that my Gendarmes would win the battle...
Michael miał podobnie jak ja niezbyt udane akcje. Wysłał swoją jazdę, by okrążyła francuskich kuszników na wzgórzu, jednak tam napotkała ona francuską kawalerię. Jako że, nasz oddział był lżejszy, został zmuszony do wycofania się. Główne siły hiszpańskie ruszyły przeciw wzgórzu, jednak za każdym razem zostawały one zdezorganizowane celnym ostrzałem francuskim. W końcu utknęli tam na dobre. Teraz jedynie liczyli, że moi żandarmi będą w stanie wygrać bitwę...

3. Links. Linki.


Angus's relation:
Relacja Angusa:

Michael's relation:
Relacja Michaela:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

czwartek, 24 grudnia 2015

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! MERRY CHRISTMAS!

Życzę wszystkim moim czytelnikom wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia!

Merry Christmas to all my readers!

podchor Edward Wojtczak z 2 bryg panc 12.1944

niedziela, 20 grudnia 2015

The Battle of Liliane-Funcken (1758). Bitwa pod Liliane-Funcken (1758).

Last Thursday we tried the Honours of War for the second time. This time we prepared a bigger game with three brigades on the side. This time it was French army against Hessians in fictitious battle of Liliane-Funcken. That was great opportunity to use my model of Frederick the 2nd of Hesse model as the main commander again. However this time with a much better result...
W ostatni czwartek ponownie spotkaliśmy się z zasadami Honours of War. Tym razem przygotowaliśmy większą grę z trzema brygadami na stronę. W naszej fikcyjnej bitwie pod Liliane-Funcken starły się armie francuska z heską. Ta gra była doskonałą okazją by użyć po raz kolejny mój model Fryderyka II Heskiego, jako głównodowodzącego. Jednakże tym razem z dużo lepszym rezultatem...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


HESSE/HESJA

Frederick the 2nd of Hesse (Bartek Żynda)

1st Brigade
(Michael Schneider)

4 Infantry Battalions
2 medium guns
2 Cavalry Regiments


2nd Brigade 
(Bartek Zynda)

3 Infantry Battalions
Heavy and light gun


3rd Brigade
(Cambell Hardie)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 Cavalry Regiments
Cavalry gun

FRANCE/FRANCJA

1st Brigade
(Bill Gilchrist)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 medium guns
4 Cavalry Regiments

2nd Brigade
(Tim Watson)

4 Infantry Battalions
2 Cavalry Regiments

3rd Brigade
(Angus Konstam)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 medium guns
2 Cavalry Regiments

2. The game. Gra.


This time we were going to test the 'build-up-areas', so there was two objectives of the game, villages: Liliane and Funcken. All flank brigades moved quickly to their objectives. The quickest was Campbell's brigade who enter the Funcken as the first, however right after him Angus took the second part of the village and they finished with the stalemate. Campbell's tried to encircle Angus in village and met heavy fire from French artillery and had to withdraw. After his first failure, he decided to encircle Funcken from the other side and use his cavalry to cut the the French off their main forces. However he did not have enough time to do it and we finished with a draw on our right.
Tym razem mieliśmy zamiar przetestować zasady walk w obszarach zabudowanych, dlatego też ustaliliśmy dwa cele gry, wioski Liliane i Funcken. Nasze skrzydłowe brygady ruszyły szybko w kierunku celów. Najszybszy w tym był Campbell, który jako pierwszy wszedł do Funcken, jednak zaraz za nim do drugiej połowy wsi wszedł Angus ze swoimi oddziałami. To stworzyło sytuację patową. Campbell próbował okrążyć Angusa w wiosce, jednak spotkał się z silnym ogniem francuskiej artylerii i musiał się wycofać. Po swym pierwszym niepowodzeniu, spróbował okrazyc wioskę z drugiej strony, jednak na dokończenie akcji zabrakło mu czasu i na naszym prawym skrzydle gra zakończyła się remisem.

In the center, my brigade faced the Tim's brigade. First I have moved straight forward and waited for Tim to move his forces against me. However my opponent had problems with discipline of his army, as they did not listen to his orders. Finally he moved his units forward, just only to met fire from my guns. Heavy fire from my guns disorganised French and causes them useless for the rest of the game.
W centrum, moja brygada stanęła naprzeciw brygady Tima. Wpierw ruszyłem do przodu i czekałem, aż Tim ruszy przeciw mnie. Jednak tym razem Tim miał duży problem z dyscypliną swojej armii, jako że ci nie słuchali jego rozkazów. W końcu udało mu się poruszyć swoje oddziały ale tylko po to by spotkać się z ogniem mojej artylerii. Ciężki ogień zdezorganizował Francuzów i spowodował, że stali się oni bezużyteczni do końca gry.

The best performance of the game made Michael's brigade. They took the half of the Liliene and Bill took the second. However Michael unlike like Campbell decided to push Bill off the village. Bill managed to repulse the first attack, but in second action French lost the first battalion. Half of the village remain empty and we won the initiative and Michael's troops enter the second part of the Liliene. Now Bill decided to attack Hessians, but this time it finished with a big French disaster. At this moment we had to finish the game with Liliane in Hessian hands which gaves us victory.
Najlepiej w całej grze wypadła brygada Michaela. Zajęli pół Liliene a Bill zajął drugą część wioski. Jednak w przeciwieństwie do Campbella, Michael zdecydował się wypchnać Billa ze wsi. Billowi udało się odeprzeć pierwszy atak, jednak drugi  spowodował zniszczenie francuskiego batalionu. Połowa wsi pozostała nieobsadzona i to my mieliśmy inicjatywę, co pozwoliło Michaelowi zająć drugą część wioski. Teraz Bill zdecydował się zaatakować Hesów, lecz skończyło się to francuską katastrofą. W tym momencie musieliśmy zakończyć grę z Liliane w naszych rękach, co dało nam zwycięstwo.

3. Summary. Podsumowanie.


Honour of War worked very well this time too. The game is a little slower than the Black Powder, however had much quicker and simpler firing and melee system. Quite surprising is the effectiveness of the artillery. I'm not sure if the guns were so deadly during that period and I believe that it is a little overrated. We are planning another big game next year, however we are planning to fight a battle on the plains. We will see how it going to work.
Honour of War tym razem działała bardzo dobrze. Gra jest trochę wolniejsza niż Black Powder, jednak sposób walki i strzelania jest dużo bardziej prostszy. Dość zaskakująca jest skuteczność artylerii. Nie wydaje mi się, by była ona w tym okresie aż tak zabójcza i w mojej opinii jej skuteczność jest troszkę zawyżona. Naszą następną grę w przyszłym roku planujemy rozegrać na równinach. zobaczymy jak to nam wypadnie.

4. Links. Linki.


Angus'es relation in his Jurnal (you can find few other games we have recently played together):
Relacja Angusa w jego Pamiętniku (znajdziecie w nim równiez kilka innych gier wspólnie ostatnio rozegranych):

Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

Few pictures on our club's Facebook profile (together with other games of that evening):
Kilka zdjęć na naszym profily facebookowym (oraz inne gry tego wieczora):

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

wtorek, 15 grudnia 2015

Fort Washington.

Our AWI campaign finally moved forward. After the initial battle of White Plains we had another battle. This time I decided to clear whole area of right hand side of Hudson river from the rebels, so I send Campbell (gen Clinton) up north to fight remaining of Colonial Army and Angus (gen Grant) to chase Washington, who already crossed the Hudson. I (gen. Howe) joined the fresh Anglo-Hesse troops and with some loyal militia from New York and with support of Royal Navy, I have attacked Fort Washington.
Nasza kampania Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych ruszyła do przodu. Po początkowej bitwie pod White Plains, mieliśmy następną bitwę. Tym razem postanowiłem wyczyścić całą prawą strone rzeki Hudson z rebeliantów, więc wysłałem Campbella (gen. Clinton) na północ, by zgniótł resztki armii kolonialnej oraz Angusa (gen. Grant) by ściagał Washingtona, który właśnie przekroczył rzekę Hudson. Ja (gen. Howe) dołączyłem do sił anglo-heskich oraz przy pomocy lojalnej milicji z Nowego Jorku oraz wsparcia ze strony Royal Navy, uderzyłem na Fort Washington.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda, Angus Konstam) 

Gen Howe

Lt Gen. v. Knyphausen
           1st Hess. Jaeger (S)
Col. v. Lossbergv
            2nd Hess Jaeger (S)
            v. Dittfurth Fusiliers (L)
Maj. Gen. v. Stirn
            v. donop Musketiers (N)
            v. Mirbach Fusiliers (N)

Maj. Gen. Jones
           10th Foot (N)
           37th Foot (N)
           38th Foot (N)
           52nd Foot (N)
           Gun (6pdr)

Royal Navy
           2 Siege Guns

AMERICANS/AMERYKANIE
(Jim, Michael Schneider)

Col McGraw
           Attlee's Militia  (Pen) (L)
           Pennsylv. 3rd CA Regt. (N)
           Gun (6pdr)

Capt. Mc Whistle
          20th CA Regt. (N)
          Watt's Militia  (Pen) (L)
          Swope's Militia  (Pen) (N)
          Gun (6pdr)

Capt. O'Haggis
          Baxter's Militia (Pen) (N)
          Montgomery's Militia (Pen) (N)
          5th Pennsylv. CA Regt. (N)

Fort Washington
          2 Siege Guns

This part will be added later.
Ta część zostanie dodana później.

2. The game. Gra.


The Americans started game deployed. They had the task to keep the Fort Washington for the 14th turns and caused as much as they possible could, casualties among the British units. However they did not know from which side the enemy will enter the battlefield. I had three options. On 1st turn I could enter on south side, that was the most obvious, but it would cost me a lot. The second option was from the east, on turn 2, but then again, it would be very costly. Finally the third option, from the north, but on turn 3. I have chosen the option 3, as I have noticed the small gap in American defends and this would allow me to sneak into the fort very quickly. The game started from Royal Navy bombardment, which very quickly cleared Fort Washington from any Colonial units and its artillery. Well done Admiral!
Amerykanie rozpoczęli grę rozstawieni. Mieli za zadanie utrzymać Fort Washington przez 14 tur i spowodować jak największe straty wśród brytyjskich oddziałów. Jednakże, nie mieli pojęcia od której strony wróg wkroczy na pole bitwy. Miałem tu trzy opcje. W pierwszej turze wejść od strony południowej, to było najbardziej oczywiste, jednak pociągnęło by za sobą dość duże straty. Opcja druga, od wschodu w drugiej turze, również bardzo kosztowna. W końcu opcja trzecia, od północy, lecz dopiero w trzeciej turze. Wybrałem opcję trzecią, jako że zauważyłem małą przerwę w obronie amerykańskiej, która dawała mi szansę przekraść się bardzo szybko do fortu. Gra zaczęła się od ostrzału z okrętów Royal Navy, który bardzo szybko wyczyścił Fort Washington ze wszystkich oddziałów Kolonistów oraz z całej artylerii. Doskonała robota, admirale!

This time everything went according to the plan. Our attack has been stopped, but my jaegers sneak up through the American lines and in turn 4th enter the fort. However fire from Royal Navy ships could damaged our unit, so I had to withdraw it. In the same time rest of our forces attacked the American lines. Pushed them off their initial defences and forced them to withdraw. American counterattack was not strong enough and soon the Colonist lines has been broken and large Hessian unit, on turn 7th, enter the Fort Washington. That ended the game. Great victory for British forces, especially as we did not lost any of our units.
Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz atak został zatrzymany, jednak moi jegrzy przekradli się przez amerykańskie linie i w czwartej turze wkroczyli do fortu, jednak ze względu na trwający ostrzał artyleryjski z okrętów Royal Navy, musiałem go z tamtąd wycofać. W tym samym czasie reszta naszych sił zaatakowała amerykańskie linie, odrzucając ich z początkowych pozycji i zmuszając do odwrotu. Amerykanie kontratakowali, jednak ich siły nie były na tyle mocne, by pokonać wroga i wkrótce linie Kolonistów pękły. Duży oddział heski wkroczył w siódmej turze do Fortu Washington. To zakończyło grę. Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków, specjalnie kiedy weźmie się pod uwagę, że nie stracili ani jednego oddziału.

3. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

Relation from Angus on his website:
Relacja od Angusa , na jego stronie internetowej:


My gallery on Flickr:
Moja galeria na flickr:

The campaign map after the capture of Ft. Washington. Mapa kampanii po zdobyciu Ft. Waszyngton.

czwartek, 10 grudnia 2015

Cornwall 1630. Kornwalia 1630.

Yesterday I have visited Hugh Wilson to pick up few my things I bought from him. As it was Wednesday it was time for game at his place. I did not had enough time for gaming, however I managed to do few moves. This time it was Pirate game prepared by Tim Watson. The game was about Barbary Pirates ride on Cornwall in 1630. We used the set of rules invented by Hugh. As Pirates played Colin Jack, Dave O'Brian and myself (later my place was taken by Tim) and Hugh and Donald Adamson acted as Militia and citizens. Pirate's task was to capture as much as they can civilians as the slaves. When I was leaving the game I had managed to captured 4 citizens. The rest of the game will be for sure described on Tim's blog.
Wczoraj odwiedziłem Hugha, aby odebrać kilka rzeczy które kiedyś od niego kupiłem. Jako, że była to środa, był to też czas na kolejną u niego grę. Nie miałem czasu by wziąć udział w całej rozgrywce, jednak udało mi się wykonać kilka ruchów. Tym razem była to gra piracka, przygotowana przez Tima Watsona. Gra była na temat rajdu piratów berberyjskich na Kornwalię w 1630 roku. Do gry użyliśmy zasad specjalnie na ten czas wymyślonych przez Hugha. Jako piraci zagrali Colin Jack, Dave O'Brian i ja (później moje miejsce zajął Tim) oraz Hugh i Donald Adamson jako cywile i miejscowa milicja. Zadaniem piratów było uprowadzenie jak największej ilości cywili by zmienić ich w niewolników. Kiedy opuszczałem grę udało mi się uprowadzić czterech cywili. Relacja z całości gry na pewno pojawi się na blogu Tima.

Some links:
Kilka linków:

Dave's relation on facebook:
Relacja Dave'a na facebooku:

Tim's blog:
Blog Tima:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662105994281