wtorek, 29 października 2013

Ruhr 1919 (p3)

This time we met again at Hugh Wilson's home and we played the continuation of our game from the week before. This time we used the Bolt Action rules, just to check which rules are better for this period. 
Tym razem spotkaliśmy się w domu u Hugha Wilsona i rozegraliśmy kontynuację gry sprzed dwóch tygodni. Tym razem jednak użyliśmy zasad Bolt Action, aby sprawdzić, które zasady są lepsze dla tego okresu.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist, Colin Jack
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack, Dave O'Brian, Hugh Wilson
1. Introduction/Wprowadzenie.
After last battle the Spartakist forces took control over the town of Rhineburg, however the Freikorps troops did not give up from recapturing the town. Communists know that they have to prepare for the attack in any moment...
Po ostatniej bitwie Spartakiści przejęli kontrolę nad Rhineburgiem, jednakże siły Freikorpsu nie zamierzały rezygnować z odzyskania miasta. Komuniści wiedzieli o tym, że muszą być gotowi na atak w każdej chwili...


2. Ordre de bataille  

Freikorps:
(Ray Neal, Hugh Wilson, Tim Watson, Bartek Żynda)

HQ Veteran Captain, 2 rifles, Medic
Freikorps von Neal Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps von Zynda Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps von Wilson Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps Totenkopf Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps Rottkampf Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps Bavaria Veteran NCO, 9 men inc LMG
Freikorps MMG Regular 3 crew
Bavaria MMG Veteran 3 crew
Sturmkompanie Veteran NCO, 8 men w SMGs + LMG
Ruhr Polizei Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Artillery Company Regular Light gun 3 crew
Bussing A/C Regular 3 MMGs
Erhardt A/C Regular 3 MMGs

Revolutionaries:
Rewolucjoniści:
(Colin Jack, Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Campbell Hardie)
HQ Regular Captain, 2 rifles, Medic
Volksmarine No 1 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine No 2 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine No 3 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine No 4 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine MMG Regular NCO, 9 men inc LMG
Marinekadette Inexperienced NCO, 9 men
Marinekadette MMG Inexperienced 3 crew
Heer Kadette Inexperienced NCO, 9 men inc LMG & Flame
Heer Kadette MMG Inexperienced 3 crew
Panzerstorer Inexperienced NCO, 9 men AT
Militia Company No1 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No2 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No3 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No4 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No5 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Russo-Balt A/C Regular 2 x MMG
Flak gun on truck Regular Light Artillery

This is an official list of the Red troops, but looking at the pictures I noticed at least two more units on the table than those includes that list over. Tell me if I'm wrong.
To jest oficjalna lista czerwonych oddziałów, ale analizując zdjęcia dostrzegłem przynajmniej dwa oddziały, które na tej liście nie są uwzględnione. Jeśli się oczywiście nie mylę.
3. The game/Gra.
Freikorps made a huge mistake at the beggining of the game, they spread their forces and this mistake cost them a lot, however at the begining everything looks all right. Freikorps very easy took control over the half of the town inter alia eliminated the position of the Marinekadetts.
Freikorps na samym początku gry popełnił duży błąd, zbytnio rozdzielili swoje siły i ten ten błąd miał ich kosztować bardzo dużo, na początku jednak wszystko szło jak należy i z bardzo dużą łatwością Freikorps przejął kontrolę nad połową miasta, między innymi eliminując pozycje Kadetek Marynarki.

The problems begins, when the Volksmarine started their attack. They separated Freikorps units (from von Watson group) and eliminated them one after another. Even use here the Sturmkompanie did not helped. Their assault on the Armoured Car failed, and they become pinned on the middle of the street. Finally all Freikorps positions were broken and this part of the town was "red" again.
Problem zaczął się w momencie ataku Volksmarine. Wykorzystali przewagę liczebną i oddzielali poszczególne oddziały Freikorpsu i eliminowali je jeden za drugim. Nawet użycie Kompanii Szturmowej nie pomogło. Ich atak na samochód pancerny nie powiódł się a oni sami zostali przygwożdżeni na środku drogi. W końcu wszystkie pozycje Freikorpsu zostały tu złamane i ta część miasta była znowu "czerwona".

In the centre, both sides took their positions in the building on the opposite sides of the street, and with fire of their rifles and machine guns tryed to gain an advantage. It not helped, and finally Reds used their flamethrowers. This weapon is very deadly, and I felt it on my own skin. My personal unit get under attack of that weapon. They survived (roughly) but failed the morale test and they fled. After this all units in that area concentrated their fire on that unit with flamethrower, so the minutes of that team were counted. The other issue in that area was the Reds MG on the top of the central building. It pinned our armoured cars very efficiently (for the game purposes all armoured cars were counted as the open topped vehicles, in other way nobody would be able to destroy them). To eliminate this MG, Freikors had to use their artillery and finally wiped this MG away. Another building was cleared, however the incoming Volksmarine troops portended the Freikorps defeat.
W centrum, obie strony zajęły pozycje po obu stronach ulicy i przy użyciu ognia swoich strzelb i karabinów maszynowych próbowały zdobyć przewagę. To nie pomogło. W końcu Czerwoni użyli ich miotacza płomieni. Ta broń jest bardzo zabójcza i przekonałem się o tym na własnej skórze. Mój osobisty oddział dostał się pod ogień tej broni. Ocaleli (mniej więcej) ale nie zdali testu morale i uciekli. Po tym cały ogień został skierowany na oddział z miotaczem, tak więc jego minuty zostąły policzone. Innym problemem był tutaj km umieszczony na szczycie centralnego budynku. Przygwożdżał on bardzo efektywnie swoim ogniem nasze samochody pancerne (dla celów gry wszystkie były liczone jako wpółotwarte, w innym wypadku nikt nie byłby w stanie ich wyeliminować). Aby pozbyć się tego karabinu, Freikorps musiał użyć swoje artylerii i w końcu mu się to udało. Następny budynek został wyczyszczony, jednak nadciąganie oddziałów Volksmarine zwiastowało klęskę Freikorpsu.

On the other side of the town the Freikorps attack has stuck by the very well prepared Communist defending positions. Freikoprs troops managed to pinned most of the troops, but the Reds very efficient played with their HQ over here and rised their morale value of the pinned troops. Finally they failed here as well and all game was over with the Revolutionist victory.
Po drugiej stronie miasta ataki Freikorpsu utknęły na dobrze przygotowanych pozycjach obronnych Czerwonych. Oddziałom Freikorpsu udało się spinowac większość z oddziałów, jednak Czerwoni gracze bardzo umiejętnie rozgrywali tutaj swoim dowództwem podnosząc w ten sposób morale swoich oddziałów. Ostatecznie również i tu atak się nie powiódł i Rewolucjoniści osiągnęli zwycięstwo.

4. Summary/Podsumowanie.
As I wrote it above, the Freikorps by spreading their forces lost the battle. Reds used very wisely their best troops and actually did what the Freikorps should be done. That's how the thing are, the side with less mistakes always win and how it was this time as well.
Tak jak napisałem to powyżej, Freikorps zbytnio rozdzielił swoje siły i w ten sposób przegrali bitwę. Czerwoni bardzo rozsądnie użyli swoich najlepszych oddziałów i faktycznie zrobili to, co powinien zrobić Freikorps. Taku to już jest, że strona z mniejsza ilością popełnionych błędów wygrywa i tak było oczywiście i tym razem.
At the end the gallery from the game with the pictures of all troops used during the game:
I na koniec galeria z gry ze zdjęciami wszystkich oddziałów biorących udział w grze:

środa, 23 października 2013

Podjazd Koronny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polish Skirmish of Polish-Lithuanian Commonwealth.

W końcu udało mi się skończyć mój Podjazd Koronny. Wszystkie figurki wchodzą w skład zestawu startowego pochodzącego od Wargamera - wydawcy gry Ogniem i Mieczem.  Oto zawartość tego podjazdu:

Finally I finished my Polish Skirmish Set. All figures come from Wargamer and are the part of the Starter Kit from Wargamer - the publisher of By Fire and Sword. This set includes:

1. Pułkownik/Colonel.
2. Pancerni z rohatynami/Pancerni Cavalry with Spears.
3. Jazdę Wołoską/Wallachian Cavalry.
4. Jazdę Kozacką/Cossack Style Cavalry.
Cały zestaw daje mi według informacji z pudełka trzy rozkazy i 5 PS - tyle samo co moi Szwedzi.
Whole set gives me according to the information  from the box, three orders and 5 FSP - the same as my Swedes.

Galeria na flickr:
Flickr gallery:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157636875171784/with/10443788375/

Si Deus nobiscum, quis contra nos!

wtorek, 22 października 2013

Drogi (4). Roads (4).

Kolejne drogi do mojej kolekcji. Technika wykonania podobna do tej przedstawionej tutaj:
Another roads for my collection. The way I made them is the same as I presented it here:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2013/04/drogi-roads.html

Nowe drogi. New roads.
Tym razem drogi są mniejsze, mają tylko 4,75 cm szerokości (1,75 cala) i reprezentują drogi polne. doskonale nadają się do modeli w skalach 15, 20 i 28mm. Teraz czas na połączenia dróg głównych i polnych a w przyszłości na drogi brukowane dla miast.
This time the roads are smaller, they are only 4.75 cm wide (1.75'') and will represent the country roads. They are great for 15, 20 and 28mm models. Now I'm going to do the main and country road connections and after them the paved roads for towns.
Porównanie drogi polnej z drogą główną. Comparison of the country road with the main road.

poniedziałek, 21 października 2013

Clash of the Ironclads. Starcie Okrętów Pancernych.

I have something special for the post number 200, our last game in SESWC. Bill created the  rules for the 1860-70 naval battles and we took its first try. This was also my first game ever with the American Civil War, as this period is not very popular in our club. Bill's system works quite well , however there were some issues, but they have been resolved during the game.
Na post numer 200 przygotowałem coś specjalnego, naszą ostatnią grę w SESWC. Bill stworzył zasady dla gier morskich z okresu 1870-70 i przeprowadziliśmy pierwszy test tych zasad. Była to także moja pierwsza gra z okresu Wojny Secesyjnej, a to dlatego, że okres ten nie jest zbyt popularny w moim klubie. System Billa pracował całkiem nieźle jednak nie bez pewnych problemów, aczkolwiek które udało nam się rozwiązać podczas gry.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist,SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam


1. Introduction/Wprowadzenie.
Confederates brought the supply of cotton to the Cape Fear River, waiting for the arrival of fast blockade runners from Bermuda. Union Commodore Du Pond has decided to launch a raid on the port to cut out the barges. The task is clear: if Confederates lost their cotton, it  will strike its finances needed for foreign military equipment.
Konfederaci sprowadzili dostawy  bawełny do ujścia rzeki Cape Fear, oczekujące teraz na łamacze blokady z Bermudów. Komandor Unii Du Pond zdecydował się przeprowadzić rajd aby zdobyć te barki. Zadanie jest jasne: utrata przez Konfederatów bawełny, uderzy w ich finanse potrzebne na zakup zagranicznej broni.
 
2. Ordre de bataille  
 
United States/Stany Zjednoczone
 
Ironclad Squad: USS Tecumseh, USS Keokuk (Colin Jack)
Gunboat Squad: USS Sassacus, USS Mattasesett (Ray Neal)
Command Squad: USS New Ironsides (Campbell Hardie), USS Miami (Matt)

Confederate States/Stany Skonfederowane

Cape Fear Fort (Bartek Żynda)

Ironclad Ram Squad: CSS Savannah, CSS Palmetto State (Tim Watson)
Cottonclad Ram Squad: CSS General Beauregard, CSS General Bragg, CSS General Earl Van Dorn (Bartek Żynda)


3. The game/Gra.
In our battle plan, decided to push our strongest ships against the strongest Union ships with our Cottonclads kept in reserve. All game was started with not very succesful firing from our fort. Our guns was to weak for the Union Ironclads. So we had to find the different tactic. 
Nasz plan bitwy polegał na zaatakowaniu naszymi najsilniejszymi okrętami najsilniejszych okrętów Unii a słabsze kotonklady trzymać w rezerwie. Cała gra rozpoczęła się od niezbyt udanego ostrzału dokonanego przez nasz fort. Okazało się, że nasze działa są zbyt słabe na pancerniki Unii. Musieliśmy więc zmienić naszą taktykę.

Those different tactic was raming. And soon our Cottonclads rammed Union gunboats. This attack was not fully successful. As far the USS Mattasesett sunk, Confederates paid for  this with CSS Gen Van Dorn, which damages removed this ship from any further actions.
Tą inną taktyką było taranowanie. Już wkrótce kotonklady staranowały kanonierki Unii. Ten atak nie był zbyt udany. Co prawda zatopiono USS Mattasesett, jednak Konfederaci zapłacili za to wyłączeniem ze względu na uszkodzenia z dalszej akcji USS Gen Van Dorn.
Next Union Gunboat was eliminated in the same way, by raming. But USS Sassacus was not sunk this time, only removed from any further action and again Confederates paid for this with another ship: CSS Gen Beauregard.
Następna kanonierka Unii została wyeliminowana w ten sam sposób, przez taranowanie. Tym razem jednak USS Sassacus nie został zatopiony, a tylko wyłączony z dalszych akcji. Konfederaci znów zapłacili za to kolejnym okrętem: USS Gen Beauregard.
Now it comes the time for the clash of the main forces. The both sides Ironclades cannot harm each other, their armour was to strong and the guns to weak. The different situation was with the USS Miami. It faced the last Cottonclad and the Confederate fort. USS Miami had a lot of luck, as the fire from the fort's guns only caused the confusion on the ship and nothing more than this. Confederate Ironclades coused some damages on USS Miamia, but had to to stop firing at her, as the new threat arrived.
Teraz doszło do starcia głównych sił. Pancerniki obu stron nie były w stanie wyrządzić sobie większych strat, ponieważ ich pancerze były za silne, a ich działa za słabe. Inna sytuacja była z USS Miami. Stanęła ona do walki z ostanim kotonkladem i konfederackim fortem. USS Miami miała tutaj bardzo dużo szczęścia, ponieważ ostrzał z fortu nie powodował na okręcie nic poza zamieszaniem. Konfederackie pancerniki dokonały wprawdzie pewnych uszkodzeń okrętu, ale musiały przestać, ponieważ przybyło nowe zagrożenie.
This threat was the Union flag ship: USS New Ironsides. Her heavy guns was strong enought to bring the serious damages to the Confederate Ironclads. At this moment the battle was over, because not disturbed Union Ironclades broke the blockade and reach the barges with cotton. Confederates lost the battle.
Tym zagrożeniem był flagowy okręt Unii: USS New Ironsides. Jego ciężkie działa były wystarczająco silne by poważnie uszkodzić konfederackie pancerniki. W tym jednak momencie bitwa została zakończona. Pancerniki Unii, nie niepokojone przez nikogo przerwały blokadę i dotarły do barek z bawełną. Konfederaci przegrali walkę.
 
4. Summary/Podsumowanie.
 
Losses of both sides/Straty obu stron:
Union/Unia:
USS Mattasesett - sunk/zatopiony
USS Sassacus - destroyed/zniszczony
USS Miami - heavily damaged/ciężko uszkodzony
USS Keokuk - slightly damaged/lekko uszkodzony
USS New Ironsides - slightly damaged/lekko uszkodzony

Confederates/Konfederaci:
CSS General Van Dorn - destroyed/zniszczony
CSS General Beauregard - destroyed/zniszczony
CSS Savannah - heavily damaged/ciężko uszkodzony
CSS Palmetto State - heavily damaged/ciężko uszkodzony
CSS General Bragg - slightly damaged/lekko uszkodzony
 
Bill's system working quite well and I really enjoyed the game. There are still some issues, but I hope, that Bill resolve them very quickly. Bill still thinking about the name for the game, and there are some ideas about that matter, but nothing official yet. I cannot wait till next game with this rules.
System Billa działa dość dobrze i naprawdę byłem zadowolony z tej gry. Są jeszcze pewne problemy, ale Bill powinien bardzo szybko sobie z nimi poradzić. Bill ciągle też myśli nad nazwą dla tej gry i są już nawet pewne pomysły w tej materii ale nic oficjalnego jeszcze. Nie mogę się doczekać kolejnej gry z tymi zasadami.

Some links at the end:
Kilka linków na koniec:

Relation on Bill's blog:
Relacja na blogu Billa:
And my gallery on flickr:
Moja galeria na flickr: