środa, 27 maja 2015

Normańscy rycerze. Norman knights.

Dzisiaj moje nowe, skończone figurki. Tym razem to normańscy rycerze. Produkt Conquest Games. To powoli kończy moją armię Normanów, chociaż wciąż zostało mi jeszcze do pomalowania 6 pieszych figurek. Na dzień dzisiejszy mogę spokojnie wystawić silną armię do Sagi na 6 pkt lub do Lion Rampant na 40 pkt. W ten czwartek cały mój zastęp przejdzie testy z Sagą przeciwko Wikingom Paula. Raport z gry już wkrótce.
Today my newly finished figures. This time there are the Norman knights. They are Conquest Games. That slowly finishing my Norman army, although I still have 6 more foot soldiers to paint. Right now I can easily place the 6 pts Saga warband or 40 pts Lion Rampant army. This Thursday my warband will have their first game against Paul's Vikings. The relation from that game soon on my blog.


wtorek, 26 maja 2015

Somewhere in France 1918. Gdzieś we Francji w 1918.

Finally my blog is up to date. At least with all game reports, still some new paintings awaiting a post. Today the game we had last week in our club. The collection of late WW1 figures increased and this time we were able to play with six players. Once again we have used the Chain of Command rules with the Great War Supplement.
W końcu mój blog jest na bieżąco, jeśli chodzi o raporty z gier. Wciąż moje nowe malunki oczekuja na posta. Dzisiaj gra, którą mieliśmy tydzień temu w naszym klubie. Kolekcja figurek z późnej I WŚ rozrosła się do tego stopnia, że byliśmy w stanie rozegrać grę z sześcioma graczami. Znów użyliśmy zasad Chain of Command z suplementem do Wielkiej Wojny.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jack Glanville, Michael Schneider, Campbell Hardie, Donald Adamson

1. Forces. Siły.


ALLIED/ALIANCI
(Campbell Hardie, Matt [the Greek], Bartek Żynda)

1 French Platoon 
1 Senegalese Platoon
1 British Platoon

Support:
1 Howitzer
1 Mortar
1 HMG

GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Michael Schneider, One more person but I don't remember his name)

1 Stoßtruppen Platoon [ELITE]
2 Regular Infantry Platoons

2. The Game. Gra.


From the beginning of the game we made one serious mistake. We have underestimate German elite troops and we have concentrated on German regular infantry. That was serious mistake. As the game stayed much more the trench warfare look like (but without the trenches), that the Michael's Stoßtruppen bring the Germans victory. My units were much to weak and without any serious support was unable to stop them. Finally they got me in hand to hand battle and literally they slaughter my troops. Very quickly my morale was down to 0 and the game was over. It was very quick game with a good lesson for the future games.
Już na samym początku gry popełniliśmy poważny błąd. Nie doceniliśmy niemieckich jednostek elitarnych i zbyt mocno skoncentrowaliśmy się na zwykłej piechocie niemieckiej. To był poważny błąd. Jako że gra bardzo szybko przybrała formę walki pozycyjnej (jednak bez okopów), to właśnie Stoßtruppen Michaela przynieśli Niemcom zwycięstwo. Moje oddziały bez poważnego wsparcia, były zbyt słabe by ich zatrzymać. W końcu zmusili mnie do walki wręcz i dosłownie wyrżnęli moje oddziały. Bardzo szybko moje morale spadło do 0 i było po grze. To była była bardzo szybka gra z lekcją na przyszłe spotkania.

3. Links. Linki.


My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:

poniedziałek, 25 maja 2015

Verkhopenye 1943. Werkhopenje 1943.

Updates of the blog continued. Today game played on 14th of May at our club. We had a game of Rapid Fire and we have used the scenario from the Third Supplement. We had to slightly change the OdBs to fit our collections. Bill Gilchrist supplied all Germans and supported me with Lend Lease tanks for Soviets.
Następne uzupełnienie bloga. Dzisiaj gra rozegrana 14 maja w naszym klubie. Tego dnia rozegraliśmy grę z użyciem zasad Rapid Fire i do tej gry użyliśmy scenariusza z Trzeciego Suplementu. Musieliśmy lekko zmienić OdBy by wpasowac je w posiadane przez nas modele. Bill Gilchrist dostarczył w całości Niemców, moich Sowietów natomiast wsparł pojazdami Lend Lease.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


SOVIETS/SOWIECI
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)

200th Tank Brigade

Brigade HQ: CO + 3 fig, M3 half track

191st Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x T-34/76

192nd Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x M3 Lee

146th SU Regiment
Coy: SU-76, SU-122

200th Motor Rifle Battalion
HQ:CO + 3 fig, AT rifle, Jeep
1st SMG Coy: 6 figures, truck
2nd SMG Coy: 6 figures, truck
3rd SMG Coy: 6 figures, truck
Gun Coy: 3 figures, 1x76mm IG, M5 half truck
Support Coy: 12 figures, 1xMaxim MG, 1x82mm Mortar, 1x45mm AT gun, 1x37mm AA gun, 3 trucks

Guards Mortar Battery
Battery: 4 figures, SP BM-13 "Katyusha"

AIR SUPPORT: P39 Airacobra

GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)

Großdeutschland Battle Group.

Großdeutschland Recce Battalion
HQ: CO + 3 Figs, Sd250/1, SP 20mm AA
1nd Armd Car Coy: Sd250/10 (37mm)*, 2 Sd251/9 (20mm)
2nd Armd Recce Coy: 8 Figs, Sd251/1, Sd250/8 (75mm)
3rd Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
4th Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
5th Hvy Coy: Sd251/9 (75mm), 120mm Mortar, Lt Truck, 75mm ATG, Sd251/1

Großdeutschland Assault Gun Battalion
HQ: StuG III
1st Coy: StuG III
2nd Coy: StuG III
3rd Coy: StuH III

SP Artillery Battalion
OT: H39 OP
Battery: 2 x Wespe

AIR SUPPORT: Me 109

2. The Game. Gra.


This battle was originally fought on 8th of July 1943. It has finished with the German victory, however together with Bill, we decided to change the history. Our plan was simply the Guderian variation, with tanks moving fast forward and creating the corridor for following them infantry and rest of the support. This was risky plan, but situation on the battlefield and knowing that Germans will be awaiting somewhere in ambush, that was the only right plan. We have split our forces on two groups, Bill took the 192nd Battalion and I took the 191st and along the main road we started our attack.
Ta bitwa oryginalnie została stoczona 8 lipca 1943 roku. Zakończyła się niemieckim zwycięstwem, jednakże wspólnie z Billem postanowiliśmy nieco zmienić historię. Nasz plan to po prostu wariacja ataku Guderiana, z czołgami poruszającymi się szybko do przodu i tworzącymi w ten sposób korytarz dla nadciągającej piechoty i broni wsparcia. To był ryzykowny plan, jednak sytuacja na polu walki i świadomość, że Niemcy będą czekali gdzieś tam w zasadzce, czyniła z tego planu jedyny właściwy. Nasze siły rozdzieliśmy na dwie grupy, Bill wziął 192. batalion, natomiast ja wziąłem 191. i wzdłuż głównej drogi rozpoczęliśmy nasze natarcie.

Soon our concerns become truth. My tanks has been attacked by ambushed German vehicles. Lucky for us it were only half trucks. However I lost the first tank. The same situation happened to Bill, and he also has been stopped by ambushed light vehicles.
Wkrótce nasze obawy stały się prawdą. Moje czołgi zostały zaatakowane z zasadzki przez niemieckie pojazdy. Na szczęście okazały się to tylko half trucki, jednakże straciłem tam pierwszy czołg. Identyczna sytuacja przytrafiła się Billowi i on także został zaatakowany z zasadzki, przez lekkie pojazdy wroga.

Just after this arrived Soviet infantry and they began to deal with German infantry supporting the light vehicles, which has been destroyed by Soviet tanks. Then our plane arrived and we discovered that the main German forces are concentrated in the Verkhopenye. We started the airstrike on German vehicles and we managed to destroy the first StuG III. Lucky for Germans next turn the German plane arrived and till the end of the game they were busy fighting with each other.
Zaraz p tym przybyła sowiecka piechota, która zajęła się piechotą niemiecką wspierającą lekkie pojazdy, które zostały zniszczone przez sowieckie czołgi. Wtedy przybył nasz samolot i odkryliśmy, ze główne siły niemieckie są skoncentrowane w Werkhopenje. Rozpoczęliśmy atak lotniczy na niemieckie pojazdy i udało nam się zniszczyć pierwszego StuGa III. Na szczęście dla Niemców w następnej turze nadleciał niemiecki samolot i oba zajęły się walką między sobą do końca gry.

When our infantry fought with German infantry, our Katyusha arrived. We fired at the village and our fire caused a serious casualties to the German infantry. In the meantime Bill's tanks started fight with two German StuGs. Two German guns has been destroyed, but it cost T-34 and M3 Lee tanks destroyed on our side. This caused in failed morale test, and withdraw the 192nd Battalion off the battlefield. NKVD will talk to them later for sure...
Kiedy nasza piechota walczyła z niemiecką piechotą, przybyła nasza Katjusza. Ostrzelaliśmy z niej wioskę, co spowodowało poważne straty w niemieckiej piechocie. W międzyczasie czołgi Billa stoczyły bój z dwoma niemieckimi StuGami. Oba działa zostały zniszczone, jednak za cenę zniszczonego T-34 i M3 Lee, to z kolei spowodowało test morale, który został oblany i czołgi  192. batalionu wycofały się z pola bitwy. Na pewno, wkrótce porozmawia z nimi NKWD...

In the same time, my tanks attacked Verkhopenye. They have destroyed the last StuG, but payed for this with destroyed T-34. On our back the German plane destroyed our Katyusha, but this not effect the score of the game. The casualties in German infantry were so big, that any further lost forced them to another morale test. So all our efforts concerned on hitting the German soldiers. Finally our mortar get the hit and this bring another German morale test, but failed this time and Grossdeutschland had to withdraw! Victory for Soviets!
W tym samym czasie moje czołgi zaatakowały Werkhopenje. Zniszczyły ostatniego StuGa, płacąc za to zniszczonym T-34. Na naszych tyłach niemiecki samolot zniszczył naszą Katjuszę, jednak nie wpłynęło to na rezultat gry. Straty niemieckiej piechoty były na tyle duże, że kazda następna powodowała obowiązkowy test morale. Wszystkie nasze wysiłki skoncentrowaliśmy więc na trafianiu niemieckich żołnierzy. W końcu nasz moździerz uzyskał trafienie, co spowodowało kolejny test dla Niemców, tym razem nie zdany i Grossdeutschland musiała się wycofać! Sowieckie zwycięstwo!

3. Summary. Podsumowanie.


It was another great game with the Rapid Fire rules. They still are my favourite set of WW2 wargaming rules. In our game the old Guderian tactic worked very well, however Germans helped us a little with putting all StuGs at the back of the forces instead set them in ambush at the forward edge of German deployment zone. Better German guns on short range could made our job much more difficult. 
To była kolejna udana gra z zasadami Rapid Fire, które pozostają mim ulubionym systemem drugowojennym. W naszej grze stara taktyka Guderiana zadziałała, jednak Niemcy pomogli nam trochę umieszczając wszystkie StuGi na tyłach swych sił a nie ustawiając je w zasadzce na przedniej krawędzi swojej strefy rozstawienia. Lepsze niemieckie działa strzelające na krótkim zasięgu mogły spowodować naszą robotę bardziej trudną.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

sobota, 23 maja 2015

England 1377. Anglia 1377.

Updating the blog is not goes as I have planned, but finally I found some time to report another game. This was played week ago at Hugh. Dave O'Brian prepared the very interesting scenario from not well known chapter of Hundred Year War. In that game all had the chance to play both sides. More details you can find on the attached file below.
Uzupełnianie bloga nie idzie tak jak to sobie zaplanowałem, jednak znalazłem trochę czasu, by opisać kolejną grę. Ta odbyła się tydzień temu u Hugha. Dave O'Brian przygotował bardzo interesujący scenariusz, z niezbyt znanego rozdziału Wojny Stuletniej. W tej grze każdy z graczy miał szansę zagrać po obu stronach. Więcej szczegółów znajdziecie w załączonym do raportu pliku (opis jest tylko w języku angielskim).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Dave O'Brian


1. Forces and orders. Siły i rozkazy.


To check all details check attached pdf file:
By zapoznać się ze szczegółami, otwórzcie załączony plik pdf (tylko w języku angielskim):


2. Initial setup. Rozstawienie początkowe.


Everybody started in the chosen villages, with Tim Watson had 2 units, Hugh Wilson, Bill Gilchrist and myself   with 3 units each and Donald Adamson and Ray Neal had 4 units each. Details of starting points showing the map:
Wszyscy zaczęli z wybranych przez siebie wiosek, Tim Watson miał 2 jednostki, Hugh Wilson, Bill Gilchrist i ja mieliśmy po 3, Donald Adamson i Ray Neal mieli ich po 4. Szczegóły rozstawienia przedstawia załączona mapka:

3. The game. Gra.


The English troops appear on the table very quickly and we all started the race to our ships. Most of the players choose the way straight to the ships, however Donald decided that the number of loot wasn't enough for him and decided to attack the abbey. He was expecting that English hiden there a lot of treasures. He found a strong unit of English, which he defeated after fierce battle, but in abbey he found only fighting monks, who attacked them now supported by the other English unit who attacked Donald's forces from behind. Donald was unable to win and all his units were destroyed.
Angielskie oddziały pojawiły się na stole bardzo szybko i wszyscy rozpoczęliśmy wyścig do naszych okrętów. Większość graczy wybrała drogę prosto na statki, jednakże Donald stwierdził, że posiadana ilość łupów go nie satysfakcjonuje i wyruszył w kierunku opactwa. Spodziewał się, że Anglicy ukryli tam pokaźną ilość skarbów. Napotkał tam silny oddział angielski, który udało mu się pokonać po zaciętej walce, jednak jedyne co znalazł w opactwie to wojowniczych mnichów, którzy zaatakowali go wsparci innymi oddziałami angielskimi, które zaatakowały Donalda od tyłu. W tej sytuacji nie mógł już wygrać i wszystkie jego oddziały zostały rozbite.

Rest of the players was concerned on their way to the beach. However with incoming English units it become harder and harder. First Tim's units have been destroyed and then Hugh and Bill had to fight with another units, however both managed to destroy the attackers. Finally Hugh outmaneuver English players and as the first reach the ships. Then he decided to secure his win and attacked my units, which were just behind his. I managed to destroy traitors, but in the meantime English troops closed the way to the beach and all French units have been captured in the trap. The game winner was definitely Hugh, who as the French secured his loot, and then as the English managed to stop rest of the French to move to the ships.
Reszta graczy skoncentrowała się na dotarciu do plaży, jednakże wraz z przybywającymi jednostkami angielskimi stawało się to coraz trudniejsze. Jako pierwsze zostały zniszczone oddziały Tima a po nich zaatakowane zostały oddziały Hugha i Billa, jednak im udało się zniszczyć atakujących. W końcu Hughowi udało się wymanewrować graczy angielskich i jako pierwszy dotarł do statków. Wtedy aby zabezpieczyć swoją wygraną, zaatakował znienacka moje oddziały, znajdujące się tuz za nim. Udało mi się rozbić zdrajców, jednak w tym czasie Anglikom udało się zablokować drogę na plażę i reszta oddziałów francuskich znalazła się w pułapce. Zwycięzcą gry okazał się Hugh, który jako gracz francuski zabezpieczył swój łup i jako gracz angielski zamknął drogę innym graczom francuskim do statków.

4. Links. Linki.

Dave O'Brian's gallery on Facebook:
Galeria Dave O'Briana na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: