sobota, 25 sierpnia 2018

Rolf's last stand. Ostatnia walka Rolfa.

Our Norman saga continues. After last game (link here), my forces split off. Rolund move back to his land and Rolf moved to plunder Henri's land. That was mistake, as Henri's forces still were at full strength. Norman prince send his spies to track Viking. Finally they found them camping at the lonely hill. That was the opportunity for the Henri to destroy those annoying pagans. He moved his forces to catch them. He did that and they were lonely, but prepared for the battle. Henri didn't know, that Rolf is waiting here to join forces of Rolund, but no one knows when he will arrive. The battle begins... For the game we used Hail Caesar rules.
Kolejny odcinek naszej normańskiej sagi. Po ostatniej bitwie (link tutaj), moje siły rozdzieliły się. Rolund wrócił na swoje ziemie a Rolf wyruszył rabować ziemie Henriego. To był błąd, ponieważ siły Henriego były cały czas bardzo silne. Normański książe wysłał swoich szpiegów, by śledzili Wikinga. W końcu odnaleźli go, obozującego na samotnym wzgórzu. To była doskonała okazja dla Henriego by zniszczyć tych denerwujących pogan. Ruszył więc swoje siły by ich pochwycić. Udało mu się to i dodatkowo byli oni sami, lecz przygotowani do bitwy. Henri nie wiedział o tym, że w tym miejscu Rolf oczekiwał na siły Rolunda. Niestety nikt nie wiedział gdzie on się akurat znajduje. Bitwa się rozpoczęła... Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. SiłyROLUND & ROLF
(Bartek)

Rolf's band:

1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x BondiRolund's forces (will arrive on D6+3 turn)

Rolund's own band:

3 x Norman Knights

Bertram's band:

1 x Crossbows
1 x Archers
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Brother Hugh band:

1 x Crossbows
2 x Archers
1 x Heavy Infantry
1 x Light InfantryHENRI
(Michael, Alisdair)

Henri's band:

3 x Norman Knights

Bishop Luitpolt Der Fette band:

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry

Support band:

1 x Crossbows
1 x Archers

Luidolf Der Pickelige band:

5 x Peasants
1 x Peasant Archers

The Monk on Donkey band:

5 x Peasants


2. The game. Gra.


To make our game much more interesting and unpredictable, we asked Jim (our club member) to made a roll for Rolund's forces. From the beginning of turn 4 forward, he came to our table and informed us is Rolund coming or not. That was crucial for my Vikings. The game started and Rolf's units created shield walls and something like an early version of square. With the shouting name of their main god, Odin, they were waiting for the enemy. Henri had some problems with moving his troops forward to clash the enemy. It took him two turns to do it, where his archers and crossbowmen possibly scarred of the Viking war chain moved back of the battlefield (the first blunder of the game). Finally at turn two, the fight began. First the Henri's knight charged on Hirdmen, forced them to step back and finally destroy them. Then Peasants hit the Bondi, but have been pushed back, the same happened with Heavy Infantry charging on the second Hirdmen unit. Next turn the charge was repeated with better result. Both Hirdmen and  Bondi units were destroyed. During the fight Rolf get killed too. The last unit of Berserkers moved back the river under new command of Sævil Hælæifsson. That was turn 6th, when Rolund arrived with his cavalry...
By nasza gra była bardziej interesująca i nieprzewidywalna, poprosiliśmy Jima (członka naszego klubu) by wykonał dla sił Rolanda rzut kością. Począwszy od tury czwartej i dalej na początku każdej z nich informował nas o tym, czy posiłki przybyły, czy też nie. To było bardzo ważne dla moich Wikingów. Gra zaczęła się od stworzenia i oddziały Rolfa utworzyły ścianę z tarcz i coś w rodzaju wczesnego czworoboku. Wykrzykując imię swojego głównego boga, Odyna, oczekiwali na wroga. Henri na początku miał pewne problemy by ruszyć swoje oddziały do przodu, by rozpocząć walkę z wrogiem. Zajęło mu to dwie tury i na przykład jego oddziały łuczników i kuszników, prawdopodobnie przestraszone wojennym okrzykiem Wikingów wycofały się z pola walki (pierwszy blunder gry). Ostatecznie podczas drugiej tury walka się rozpoczęła. Wpierw rycerze Henriego uderzyli na jeden z oddziałów Hirdmenów, czym zmusili ich do cofnięcia się o krok i ostatecznie niszcząc go. Wtedy wieśniacy uderzyli na oddział Bondi, jednak ten atak odparł, to samo stało się w ataku ciężkiej piechoty na drugi oddział Hirdmenów. W następnej turze szarża została powtórzona z dużo lepszym rezultatem. Oba oddziały, Hirdmeni i Bondi zostali zniszczeni. W walce poległ również Rolf. Ostatniemu oddziałowi Bersekerów, pod nowym dowództwem Sævila Hælæifssona, udało się wycofac za rzekę. Była właśnie tura szósta i właśnie przybyli rycerze Rolunda...Soon after Rolund, the brother Hugh band arrived too. The forces started became equal now. For two turns both cavalrymen prepared their battle order to prepare themselves for the charges. First charged Henri's cavalry and get repulsed and one unit get destroyed. Then charged mine and get repulsed, but not destroyed. In next turn my two units of cavalry get forced to withdraw from the battlefield. Both units were shaken, so they were not allowed to come back on the battlefield. Once again Henri's cavalry were better then Rolund's horses.
Wkrótce za Rolundem na pole bitwy przybył brat Hugh. Siły zaczęły się wyrównywać. Przez dwie tury, obie kawalerie porządkowały swoje szyki by przygotować się do nadchodzących szarż. Pierwsza zaatakował kawaleria Henriego i została odparta i jeden z jej oddziałów został zniszczony. Wtedy zaatakowała moja kawaleria i też została odparta, lecz nie została zniszczona. W kolejnej turze konnica Henriego zmusiła moją konnicę do wycofania się z pola bitwy. Oba oddziały były jednak w fatalnej formie i już nie powróciły na pole bitwy (oba oddziały miały status shaken). Po raz kolejny kawaleria Henriego okazała się lepsza od kawalerii Rolunda.On the other flank brother Hugh faced the forces of Henri's peasants. Sadly Alisdair blundered and those forced his forces to move through his own units, which finished with a large number of disorganised units. That helped Hugh to push them back. Sadly his forces were never supported by units of Bertram, as his band never get on battlefield. Finally the game was over, as our time for it was over too. It finished with Henri's victory, but he don't know, that another player is going to join the war at Rolund's side. To be continued...
Na drugiej flance siły Hugha stanęły do walki z wieśniakami Henriego. Nieszczęśliwie Alisdair miał kolejnego blundera i jego oddziały ruszyły przez inne oddziały co skończyło się dużą ilością dezorganizacji. To pomogło Hughowi odeprzeć ich do tyłu. Niestety jego oddziały nie zostały wsparte oddziałami Bertrama, który nie zdążył przybyć na pole bitwy. Ostatecznie gra się zakończyła, ponieważ czas na grę dobiegł również do końca. Bitwa skończyła się zwycięstwem Henriego, jednak nie wie on o tym, że kolejny gracz dołączył do wojny po stronie Rolunda. Ciąg dalszy nastąpi...3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

środa, 22 sierpnia 2018

Narrow Seas - time for torpedoes and bigger guns. Narrow Seas - czas na torpedy i większe działa.

Another test game of Narrow Seas. This time we decided to test how the torpedoes and bigger guns work.
Kolejna gra testowa Narrow Seas. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak działają torpedy i większe działa.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Peter, Alisdair, Bartek)

MTB-75
MTB-76
MTB-82
MTB-413
MTB-414
MTB-447KRIEGSMARINE


(Campbell, Michael)

SS AGATHA
GR-312
KFK-19
KFL-76


2. The game. Gra.


Angus put his scenario somewhere in the English Channel, close to the French coast. The small German convoy get attacked by British MTB flotilla.  The main task for Royal Navy, was to sunk SS Agatha and for Kriegsmarine to prevent it. It started with firing the guns and British boats moving towards the main target. The 3' gun on SS Agatha appeared very powerful. In first round it hit one of my boats and kills the steering man. It confused my crew and they remaining  to swim forward for the rest of the game. As soon we came on the correct distance we fired our torpedoes. I fired only one, as the second tube of my remaining in action boat was hit by German Flak gun, Alisdair fired two torpedoes and Peter one. They quickly moved into the target, SS Agatha. Peter's torpedo missed and my and Alisdair's were on target. Sadly both Alisdair's torpedoes went down the ship, but my hit the target. That wrecked the  ship, which slowly started to sink. We could win the game, but then the German Flak guns get their answer. Because of them soon all of our boats were wrecked. That finished game with a draw, as we sunk the german ship and German destroyed our flotilla. It was great game and we all agreed, that the Narrow Seas will be the coastal game of our choice.
Angus umieścił swój scenariusz gdzieś na wodach Kanału La Manche, w pobliżu wybrzeża francuskiego. Mały niemiecki konwój został zaatakowany przez flotyllę brytyjskich łodzi torpedowych. Głównym zadaniem Royal Navy, było więc zatopienie SS Agathy a dla Kriegsmarine by temu zapobiec. Zaczęło się od wymiany ogniowej z dział i karabinów maszynowych i brytyjskie łodzie ruszyły w kierunku głównego celu. 76mm działo SS Agathy okazało się bardzo mocne. W pierwszej rundzie trafiło jedną z moich łodzi i zabiło sterującego łodzią, co spowodowało zamieszanie i że przez resztę czasu poruszała się tylko do przodu. Wkrótce znaleźliśmy się na odpowiednim dystansie, w związku z czym odpaliliśmy nasze torpedy. Ja jedną (druga tuba mojej drugiej łodzi została ogniem z niemieckiego Flaka), Alisdair wystrzelił dwie a Peter jedną torpedę. Szybko ruszyły w kierunku celu, SS Agathy. Torpeda Petera minęła cel, więc tylko trzy były w celu. Niestety obie torpedy Alisdaira przeszły pod celem i tylko moja trafiła w cel. Dzięki temu statek zamienił się we wrak i zaczął powoli się topić. W tym momencie moglibyśmy wygrać grę, jednak wtedy odezwały się niemieckie Flaki. Wkrótce dzięki nim wszystkie nasze łodzie zamieniły się we wraki. W ten sposób gra zakończyła się remisem, ponieważ udało nam się zatopić niemiecki statek a Niemcom udało się zniszczyć naszą flotyllę. To była naprawde pasjonująca gra i wszyscy się zgodzili, że Narrow Seas zostaną naszymi zasadami do walk małych okrętów.3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-death-of-a-flotilla-1941/

Campbell (SESWC)
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1824549737582991

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157700144903644

środa, 15 sierpnia 2018

Saint-Avold, 1870.

Today the game we had last Thursday. It was Bonnie Blue Flag 10mm Franco-Prussian War game, prepared by Michael.
Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w ostatni czwartek. Była to gra z użyciem zasad Bonnie Blue Flag w skali 10mm tocząca się w czasach wojny francusko-pruskiej. Gra została przygotowana przez Michaela.

© Michael Schneider


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Gerry

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Jack, Peter, Garry)

2 x Infantry Corps.
1 x Cavalry Corps.

© Angus Konstam


PRUSSIA/PRUSY
(Angus, Dave, Bartek)

2 x Infantry Corps.
1 x Cavalry Corps.


2. The game. Gra.


Prussian forces a little outnumbered the French, however the French had better defending positions. Because of some changes to the rules the distance between the forces appeared to be the main issue determining the outcome of the game. However lets do the in the correct way.
Siły pruskie były trochę bardziej liczniejsze od sił francuskich, ale te drugie miały lepsze pozycje obronne. Z powodu pewnych zmian w zasadach, dystans pomiędzy obie armiami okazał się głównym czynnikiem rzutującym na wynik gry. Jednak nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy od początku.

© Angus Konstam


In the center our troops slowly moved forward, mostly because of the accurate fire from French artillery. Every two inches of the movement forward came with one inch movement back, so the progress was very slowly. Finally Dave, who commanded here, limbered the artillery and moved it to the position, where it could shoot on normal distance, specially that the French were almost out of ammo. Sadly, when he was ready to execute the final push, the game was over, because we had to went home...
W  centrum nasze siły bardzo wolno poruszały się do przodu, głównie z powodu celnego ognia francuskiej artylerii. Każde dwa cale ruchu do przodu było redukowane o jeden cal do przodu. więc ten ruch był naprawdę powolny. W końcu Dave zaprzodkował swoją artylerię, ruszył z nią do przodu i ustawił w pozycji, gdzie mogła strzelać na normalny zasięg, szczególnie że francuskiej zaczęło brakować amunicji. Niestety zabrakło czasu na wykonanie ostatecznego rozkazu szturmu, ponieważ musieliśmy wracać do domu...

© Michael Schneider


On my side of the table, I commanded the Cavalry Corps. First my units get under the fire of large Garry's artillery battery, so I had to withdraw my units into the woods and slowly prepared for my big attack. I also moved my artillery on my flank and when I put it on position, started fire at Garry's guns. I forced them to withdraw and then pushed my Cavalry to a frontal charge. Amazingly, they managed to force French to withdraw and even survived that attack, being almost untouched. Sadly we did not have enough time to see what would happen next here.
 Po mojej stronie stołu, dowodziłem korpusem kawalerii. Na początku gry moje oddziały dostały się pod silny ogień baterii Garrego i musiałem wycofać swoje oddziały i schronić je w lesie, by tam powoli przygotować je do ostatecznego ataku. Moje działa przeniosłem na moją flankę i stąd rozpocząłem ostrzał dział Garrego. Udało mi się je zmusić do wycofania i wtedy puściłem moją kawalerię do frontalnego ataku. O dziwo, udało im się zmusić Francuzów do cofnięcia się, ponosząc tylko nieliczne straty. Niestety nie mogliśmy już sprawdzić co by się stało dalej z tym ataku, bo czas na grę się skończył.On our other flank, Angus pushed slowly his forces against Jack. French managed to outmaneuver the Prussians and broke few of their units. The situation was not good for us over here, but once again the time was over. Finally Prussian did not achieved any of the objectives (the town in the centre and the hill, in front of my troops), so the game finished with French victory.
Na naszej drugiej flance, Angus pchał powoli swoje oddziały przeciw siłom Jack'a. Francuzom udało się wymanewrować Prusaków i zniszczyć kilka ich oddziałów. Sytuacja po tej stronie była dla nas najmniej ciekawa, jednak znów gra zakończyła się. Ostatecznie Prusacy nie osiągnęli żadnych celów gry (miasto w centrum i wzgórze naprzeciw mojej flanki), więc gra zakończyła się zwycięstwem Francuzów.

© Michael Schneider

3. Summary. Podsumowanie.


I found the Bonnie Blue Flag as very realistic set of rules, however they are not fit for the club evening, but rather for a day game. To much calculations had to be done to resolve the fighting. also taking off the D6 throw increasing the movement from the original rules, was not good idea. that slowest the game very much. Anyway the rules are written very well and will try them later, but maybe during the Sunday game and not on Thursday.
Bonnie Blue Flag okazały się zasadami bardzo realistycznymi, jednak nie nadającymi się do gry podczas wieczoru w klubie. Zbyt dużo kalkulacji, by rozstrzygnąć walkę. Dodatkowo zdjęcie możliwości rzutu K6, który zwiększał bazowy ruch jednostek z oryginalnych zasad nie było dobrą decyzją, to bardzo spowolniło grę. Jednakże zasady są napisane bardzo dobrze i bardzo chętnie zagrałbym w nie jeszcze raz, tylko że może raczej w niedzielną grę, niż czwartkową.

4. Links. Linki.


Angus:

Michael:

SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Claymore 2018.

Today, quick raport from Claymore 2018. Again I was very busy during the Bring and Buy and had only about an hour to watch the show, do some shopping and have a chat with some wargamers, I haven't seen for a while. I did not made a lot of pictures of the games presented, just a few of the games, which cathed my eye.
Dziś szybki raport z Claymore 2018. Znów byłem bardzo zajęty pracą przy Bring and Buy i na obejrzenie show, zrobieniu kilku zakupów i pogadanki z dawno niewidzianymi wargamerami miałem tylko godzinę. Nie zrobiłem też dużej ilości zdjęć, jedynie kilku grom, które wpadły mi w oko.

First game was 28mm prepared by League of Augsburg: Aspen Campaign 1809. Sadly I have not got enough time to talk about the game.
Pierwsza gra była przygotowana przez League of Augsburg: Aspen Campaign 1809 w skali 28mm. Niestety nie miałem czasu by porozmawiać więcej o tej grze.Second game  was Ancient naval game prepared by Tynside Wargames Club.
Drugą grą była starożytna bitwa morska przygotowana przez Tynside Wargame Club.


Third game was done by East Neuk Irregulars. It was Anglo Iraq War of 1941.
Trzecią grą była zrobiona przez Eas Neuk Irregulars. Była to wojna angielsko iracka 1941 roku.


Next was done by the Chris & Pat Brown together with Aberdeen Wargames Club. It was game called Road to the Reich 1944. It was Market Garden look like game with use of Bolt Action rules with a hundreds of figures and tens of tanks. The best was PzIV with its own engine. 5 euro on Ebay, but a lot of fun! In my opinion it was the best display game.
Kolejna gra była przygotowana przez Chrisa i Pata Brownów razem z Aberdeen Wargames Club: Droga do Rzeszy 1944. Była to gra w stylu operacji Market Garden z użyciem zasad Bolt Action i setkami figurek i dziesiątkami czołgów. Najlepszy był PzIV z małym silniczkiem. 5 euro na Ebayu dało mnóstwa zabawy. Według mnie była to najlepsza gra demonstracyjna.


There were also other games, which I liked, especially T in the Park (Berlin 1945) by Kirriemuir Wargames Club, Suez 1956 by Gothenburg Gamers and Carry On Up the Khyber by Leuchars Veterans (they won the best participation game award), but you have that games already on Carronade 2018 (link below). Because of lack of time I did not played any games during the show...
Były też i inne gry, które mi się podobały. Szczególnie T in the Park (Berlin 1945) przygotowane przez Kirriemuir Wargames ClubSuez 1956 przez Gothenburg Gamers i Carry On Up the Khyber przez Leuchars Veterans (za tą grę otrzymali pierwszą nagrodę za najlepszą grę w której można było wziąć udział), ale te gry mogliście już zobaczyć w relacji z Carronade 2018 (link poniżej). Z powodu małej ilości czasu nie rozegrałem tym razem żadnej gry...