środa, 24 kwietnia 2019

To the Strongest! The Ancient Mischmasch. To the Strongest! Starożytny miszmasz.

Our last Thursday game was set up for fun. Most of us have an Ancient collections, but for different period. Few weeks Peter bring an idea to have the game with all of them. That game has been postponed several times and finally we had it on our table. Initially we set up the game for 130 points with 3 command each, but on the table with the size of 8'x4' it would be to crowded, as finally we had 6 armies ready to play. I gave the idea to limit that forces to 100 points with 2 commands and that how it stayed. The rules used for that game was To the Strongest!
Nasza ostatnia czwartkowa gra była zorganizowana dla czystej rozrywki. Większość z nas posiada kolekcje figurek do starożytności, jednak do różnych okresów. Kilka tygodni Peter zaproponował grę z tymi kolekcjami. Gra ta była kilka razy przekładana i w końcu zawitała na naszym stole. Początkowo miała to być gra na 130 punktów z 3 dowódcami, jednak na stole o rozmiarach 8 na 4 stopy, było by zbyt tłoczno. Zaproponowałem obniżenie tej wartości do 100 punktów z 2 dowódcami i na tym stanęło. Zasadami użytymi do tej gry to To the Strongest!SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Mike Evans, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


Before the game we all draw a card for the side. After that Alasdair, Michael and Campbell were on one side and Peter, Mike and myself on the other.
Przed grą wszyscy losowaliśmy kartę, po której przydzielono nas do jednej ze stron. Po losowaniu po jednej stronie znaleźli się Alasdair, Michael i Campbell a po drugiej Peter, Mike i ja.

SPARTA:

Spartan (Michael):

Gauls (Alasdair):Marian Romans (Campbell):ROME/RZYM:

Marian Roman (Peter):Athenians (Mike):Polybian Roman (Bartek):2. The Game. Gra.


Both armies moved against each other. Gauls against my Romans, Spartans against Peter's Romans and Campbell's Romans against Athenians. Both sides clashes, but no one get the advantage. Finally Gauls tried their flanking attack with cavalry, but get stopped by my Velites. Now was the time for my counterattack. Moved my lights at the back and my Principes and Hastati moved forward. This time God of Mars was on our side. First I disorganized Gauls and soon they lost one unit after another and finally their morale collapsed. That opened our opponents right flank.
Obie armie ruszyły przeciw sobie. Galowie przeciw moim Rzymianom, Spartanie przeciw Rzymianom Petera a Rzymianie Campbella przeciw Ateńczykom. Obie strony zwarły się w walce, jednak żadna ze stron nie uzyskała przewagi. Ostatecznie Galowie spróbowali obejść nas swoją konnicą, ale powstrzymani zostali przez moich Welitów. Teraz nadszedł czas na mój kontratak. Wycofałem lekkie oddziały na tyły i ruszyłem moich Principes i Hastati do przodu. Tym razem bóg Mars był po naszej stronie. Wpierw zdezorganizowałem oddziały galijskie i wkrótce zaczęli tracić oddział po oddziale  i w końcu stracili  wolę walki. To otworzyło ich prawą flankę.On our right Roman traitors under Campbell used the elephants against Athenians. But that was not enough and soon Greeks started to push the Romans out. The most undecided was in the center. Here Spartans showed their bravery and stand hard against Peter's Romans. Until the time...
Na naszej prawej rzymscy zdrajcy Campbella użyli słoni przeciw Ateńczykom. To było jednak niewystarczające i wkrótce Grecy zaczęli odpychać Rzymian. Najbardziej zaciekle było w centrum, gdzie Spartanie pokazali swojego ducha i dzielnie stawali przeciw Rzymianom Petera. Do czasu...After defeating Gauls I attacked the Spartan flank. There was no escape for them. They die bravely and soon they were broken too. This gave us total victory!
Po pokonaniu Galów zaatakowałem flankę Spartan. Nie było dla nich ucieczki. Umieral dzielnie i wkrótce ich szyki zostały złamane. To dało nam całkowite zwycięstwo!3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

wtorek, 16 kwietnia 2019

Mediterranean Sea and Boer War. Morze Śródziemne i wojna burska.

Hi! Recently I don't have a lot of time for blogging and that because I am working hard with Simon Miller (creator of To the Strongest! rules) on Polish late Medieval army list. As soon as it will be done, you will be first, who get that news. I promise! Back to the blog and gaming. During last two weeks I had two games. First with General Quarters  2WW Mediterranean naval game, Regia Marina versus Royal Navy. Second was First Boer War with The Men Would be the Kings. Both reports will be short. As soon as the list will ready, I will be back with longer posts.
Cześć! Obecnie nie posiadam zbyt dużej ilości czasu na blogowanie, a to z powodu tego, że wspólnie z simonem Millerem (twórcą zasad To the Strongest!) pracujemy nad listą armijną dla Polaków na okres późnego średniowiecza. Jak tylko będzie ona gotowa, będziecie pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą. Obiecuję! Wracając do blogu i gier. W ciągu ostatnich dwóch tygodni rozegrałem dwie gry. Pierwsza z zasadami General Quarters, drugowojenne starcie w bitwie morskiej na Morzu Śródziemnym Regia Mariny z Royal Navy. Druga to pierwsza wojna burska z zasadami The Men Would be the Kings. Oba raporty będą krótkie. Jak tylko lista będzie gotowa, obiecuję, że następne raporty będą już dłuższe.

1. Defend that convoy! Obroń ten konwój!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.REGIA MARINA
(Bartek)

Convoy:

Muzio Attendolo (LC)
Raimondo Montecuccoli (LC)
Geniere (D)
Augusto Da Mosto (D)

San Paolo (Ta)
Athena (Fr)
Aegan (Fr)

Secure team:

Gulio Cesare (B)
Caio Duilio (B)
Giovanni Da Verrazzano (D)
Nicoloso Da Recco (D)ROYAL NAVY
(Alasdair)

First attack team:

HMS Dido (LC)
HMS Aurora (LC)
HMS Sydney (LC)
HMS Sikh (D)
HMS Nubian (D)
HMS Mohawk (D)

Second attack team:

HMS Warspite (B)
HMS Neptune (LC)
HMS Jervis (D)1.2. The game. Gra.


Italian convoy had to move from one corner of the table to the other. On its way moved the first British attack team. We played with night time rules, so the visibility was 1200 yards. To be honest I did not expected that Italians will win this battle, so my plan was to strike first and then retreat under cover of my battleships (I had to roll for it every turn). The battle began and sadly for my ships all their salvos missed, however the British fire was very accurate and my ships started to suffer serious damages. Finally I decided to fire all my torpedoes and I got result! HMS Sikh has been hit by one of them and sunk. That was all for the achievement of the RM. All their ships were seriously damaged and tried to escape using the cover of the smoke. That did not helped and soon all my light cruisers were wrecks, who started to sunk. What was the worst all my convoy was in bed shape too, tanker and one freighter sunk. Happily for my forces, Italian battleships finally arrived and saved what was left from my convoy... That was not good day for the Regina Marina...
Włoski konwój musiał przepłynąć z jednego rogu stołu na drugi. Na jego drodze znalazł się pierwszy zespół brytyjski. Graliśmy z zasadami walki nocnej, widoczność była na 1200 jardów. By być szczerym, to nie wierzyłem, by Włosi byli w stanie wygrać tą walkę. Moim planem było uderzyć pierwszym  wtedy zawrócić mój konwój i uciec nim pod osłonę moich pancerników (o ich przybycie musiałem rzucać podczas każdej tury). Bitwa zaczęła się i niestety moje okręty niestety chybiły swoich celów, jednakże odpowiedź brytyjska była bardzo celna i moje okręty poczęły otrzymywać poważne trafienia. Ostatecznie zdecydowałem się odpalić wszystkie swoje torpedy i się udało! HMS Sikh został trafiony i zatonął. To były jednak wszystkie osiągnięcia RM tego dnia. Wszystkie jej okręty były poważnie uszkodzone i próbowały skryć się za zasłoną dymną i uciec. To się nie udało i wkrótce oba moje lekkie krążowniki były jedynie powoli tonącymi wrakami. Co było jednak najgorsze mój tankowiec i jeden frachtowiec zatonęły. Na szczęście dla moich okrętów, pojawiły się włoskie pancerniki i uratowały resztę moich sił... To nie był dobry dzień dla Regina Marina.1.3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon...

SESWC:

Flickr:

2. Farm. Farma.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

2.1. Forces. Siły.
BOERS/BUROWIE
(Bartek)

4 x Irregular Infantry with modern rifles
2 x gunBRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Alasdair )

4 x Regular Infantry
1 x Regular Cavalry
1 x Gun
1 x Machine Gun


2.2. The game. Gra.


Sometimes everyone can have a worst day. That was with myself last time. First we had different day of the game, Tuesday instead of Thursday as we had local election and our club was converted into polling place. That disorganised my week. I forgot that we had the game that day, so I was late for a game. Then I miscalculated my forces for the game and then argue about that for long period of time. So as you see I was a disaster that day. That affected the game, in which my Boers had to defend the farm. This obviously never happened, as my troops were badly beaten by British forces. A deserved defeat! Sorry for that day, guys!
Czasem każdy może mieć gorszy dzień. Tak właśnie było ze mną podczas ostatniego razu. Wpierw był to inny dzień na rozgrywkę, niż zazwyczaj. Spotkaliśmy się we wtorek zamiast w czwartek, a to z tego powodu, że na ten dzień zaplanowane były lokalne wybory i nasz klub pełnił funkcję lokalu wyborczego. To zdezorganizowało mój tydzień. Tego dnia zapomniałem, że mamy grę, co w konsekwencji skończyło się tym, że byłem dość dużo spóźniony. Potem źle obliczyłem wartość punktową moich oddziałów i jeszcze się o to sprzeczałem przez dłuższy czas. Tak więc widzicie, że byłem porażka tego dnia. To wpłynęło na grę, w której moi Burowie mieli bronić farmy przed Brytyjczykami. To oczywiście się nie stało, moje oddziały zostały mocno przetrzebione przez Brytyjczyków. Zasłużona przegrana! Przepraszam Was Panowie za ten dzień!


2.3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon...

SESWC:
To be updated soon...

Flickr:

czwartek, 4 kwietnia 2019

Leipzig 1813, pt. 3. Lipsk 1813, cz. 3.

Hi! Today my third part of our big Leipzig 1813 game. Before I will go to it, I owe you some emedations. First is that we were replaying the southern part of the battle with the real troops and not as I wrote in 1st part loosely based. Bill, who prepared the scenario and layout of the table chose the 16th of October 1813, the first day of the battle. In our game we used 4 700 figures and 162 guns with about 900 being still in reserves. All game was played on four 12'x6' tables with 5' gaps. The tables did not interact, except that units within 2' of the respective table edges, where able to move between tables.
Witam! Dzisiaj trzecia część naszej dużej gry Lipsk 1813. Zanim jednak przejdę do tego kilka słów sprostowania wcześniejszych relacji. Po pierwsze rozgrywaliśmy południową część bitwy z użyciem właściwych sił, a nie jak napisałem w pierwszej części relacji, luźno opartych. Bill, który przygotował scenariusz i plan gry wybrał dzień 16 października 1813, czyli pierwszy dzień bitwy dla naszej gry. W niej użyliśmy 4 700 figurek i 162 działa, z dodatkowymi 900 będącymi cały czas w rezerwie. Cała gra była rozgrywana na czterech stołach o wymiarach 12 na 6 stóp z odstępem pięciu stóp pomiędzy nimi. Stoły nie współgrały ze sobą, jedynie te oddziały, które znajdowały się w odległości 2 stóp od krótszych krawędzi stołu, mogły przechodzić z jednego stołu na drugi.1. Poniatowski's defend. Obrona Poniatowskiego.


My forces were on the western table. Under my command I had 26th and 27th Polish infantry divisions, Polish Cavalry Division and 66th French infantry division. My plan for the battle was to keep with Polish infantry the main defence line lined with village of Markkleeberg. During the game it proved be the wise decision. As the reserves I was going to use the French 66th division and fill the gaps with their soldiers. My cavalry units were also kept in reserves, I was going to use it as the counterattack, if my lines would broke. I was not going to attack Crostewitz. In front of me was the von Kleist's Army Corps  (14th Russian Division, Prussian 12th Brigade, 3rd Russian Cuirassiers Division). Russians and Prussians were going to broke my defence lines with one massive assault.
Moje oddziały były na zachodnim stole. Pod moim dowództwem były 26. i 27. polskie dywizje piechoty, polska dywizja kawalerii i 66. francuska dywizja piechoty. Moim planem na bitwę było trzymanie polską piechotą linii obrony opartej o wioskę Markkleeberg. Podczas gry okazało się to bardzo mądrą decyzją. Jako rezerwy trzymałem francuską 66. dywizję, by zasklepiać jakiekolwiek wyrwy jej żołnierzami. Moją kawalerię również utrzymywałem w rezerwie, by w przypadku rozerwania linii obrony, móc nią kontratakować wrogie oddziały. Nie miałem zamiaru by atakować Crostewitz. Naprzeciw mnie był Korpus von Kleista (rosyjska 14. dywizja, pruska 12. brygada i 3. rosyjska dywizja kirasjerów). Rosjanie i Prusacy zamierzali przerwać moją linię obrony jednym zmasowanym uderzeniem.

Russian and Prussian infantry moved against my lines, however my Poles stand very fast and forced enemies to withdraw. The attack proved to be the disaster for the attackers. The front units get lost and the supported had to withdraw to lick their wounds. From that moment Russian nad Prussians put their units behind the guns and with constant bombardment they decided to broke my lines. Then reinforcements arrived. For Russians 2 divisions of Grenadiers and for my French division of  dragoons. Also on my table arrived Napoleon, to watch at my troops. With extra cavalry, in my head brighten the idea. I had to delay the enemies action and the best would be the massive cavalry charge. I used my lancers and dragoons to attack Prussian and Russian lines. The attack was quite effective, however very costly. I push my enemies even closer to their table edge, but had to withdraw my cavalry behind my lines to rally them and prepare for the next charge.
Rosyjska i pruska piechota ruszyła przeciw moim liniom, jednakże Polacy bronili się bardzo dzielnie i zmusili wrogów do odwrotu. Atak okazał się dla atakujących katastrofą. Przednie oddziały zostały zniszczone a wspierające musiały się cofnąć by wylizać się z ran. Od tego momentu Rosjanie i Prusacy postanowili skryć się za swoimi działami i ich ogniem zmusić do złamania moich linii. Wtedy przybyły wzmocnienia. Rosjanie otrzymali dwie dywizje grenadierów a ja francuską dywizję dragonów. Również wtedy na mój stół przybył Napoleon, by spoglądać na moich żołnierzy. Z dodatkową kawalerią, w mojej głowie pojawił się pomysł. Musiałem opóźnić wrogie akcje i najlepsza do tego byłaby zmasowana szarża kawaleryjska. Moimi ułanami i dragonami natarłem na pruskie i rosyjskie linie. Atak okazał się bardzo efektywny ale i bardzo kosztowny. Wypchnąłem przeciwników bliżej ich krawędzi stołu, jednak musiałem wycofać kawalerię za moje linie by je uporządkować i przygotować na kolejny atak.For another charge I needed more cavalry (the best would be the light), to support my lancers and dragoons. Jack, who fight on the table next to me, decided to send me his light cavalry, which was quite ineffective on his side. I took it and started to rally it, to prepare them for their task. In the meantime Russian grenadiers decided to attack once more. Now much more intensive. During the melee my lines get broke few times, but I managed to fill the gaps with new units. Finally Poles get advantage and push back the enemies again. This time the Russian losses were very big and if we had much more time I was ready to do the massive charge with my cavalry, which could be devastating for the enemy. Sadly there was not enough time for that. The battle was over and von Kleist's Corps was almost destroyed. Polish and French victory as the whole game.
Do następnej szarży potrzebowałem więcej kawalerii (najlepsza byłaby lekka), by wesprzeć atak moich ułanów i dragonów. Jack, który walczył na stole obok, zdecydował się wysłać mi jego konnicę, która była mało efektywna u niego. Zabrałem ją i przystąpiłem do porządkowania jej szeregów by była gotowa do wykonania powierzonego jej zadania. W międzyczasie rosyjscy grenadierzy zdecydowali się na kolejny atak. Tym razem bardziej intensywny. Podczas walki, moje linie zostały złamane w kilku miejscach, ale udało mi się załatać w niej dziury, nowymi oddziałami. Ostatecznie Polacy odrzucili wrogów jeszcze raz. Tym razem straty rosyjskie były bardzo poważne i jeśli mielibyśmy więcej czasu, moja szarża kawalerią mogła okazać się dewastująca dla przeciwnika. Niestety na to zabrakło czasu. Bitwa się zakończyła a korpus von Kleista był prawie rozbity. Polsko francusko zwycięstwo, jak i całej gry.During the game Russian cavalry turned to be very useless on our table. John few times failed to order it. For most of the game he kept cavalry in Crostewitz, thinking that I will attack this village. I did not. That helped me a lot with my cavalry, who attacked only enemy infantry and their guns. I have no need to use units of French 66th division only their guns, which covered the rally action of my Polish guns. During the whole game I lost 3 infantry units (I got 14 in total, not included skirmishes - 20% losses), 2 dragoons (4 in total - 50% losses), 1 lancers (4 in total - 25%) and 3 gun batteries (5 in total - 60% losses), that gives me 9 units lost (29 in total - 31%). For the casualties and whole number of units I did not included French light cavalry, which hasn't been used in my game. Prussians and Russian losses were: 9 infantry units (20 in total - 45%), 5 guns (8 in total - 62.5%), cavalry hasn't been used. Total Russian and Prussian losses were 14 units (28 in total - 50%!).
Podczas gry rosyjska kawaleria okazała się być bezużyteczną na naszym stole. Johnowi kilka razy nie udało się wydać jej rozkazu i przez większość gry trzymał ją w pobliżu Crostewitz, myśląc, że zaatakują tą wioskę. Tego nie zrobiłem. To pomogło bardzo mojej kawalerii, która takaowała jedynie piechotę i działa. Nie musiałem użyć w akcji francuskiej 66. dywizji, jedynie ich działa pomogły mi zakryć moje, polskie działa, gdy je porządkowałem. Podczas całej gry straciłem 3 oddziały piechoty (miałem ich 14, nie wliczając harcowników - 20% strat), 2 oddziały dragonów (całość 4 - 50% strat), 1 ułanów (4  na początku - 25%) i 3 działa (5 na początku - 60% strat), daje mi to ogólna liczbę 9 oddziałów straconych (razem miałem ich 29, czyli 31% strat). Do całości strat i stanów początkowych nie wliczyłem francuskiej lekkiej kawalerii, która w ogóle nie wzięła udziału w walce. Prusacy i Rosjanie stracili: 9 oddziałów piechoty (całość 20 - 45%), 5 dział (całość 8 - 62,5%), kawaleria nie została użyta. Całościowe straty Rosjan i Prusaków wyniosły 14 oddziałów (całość 28 - 50%!).


2. Other tables. Inne stoły.


On the central tables neither the sides managed to get advantage. In both situations Allies were not able to break  French lines and the French to brake the enemies. Different situation was on the eastern table, where French broke the Allies (they suffer the biggest loses there). As it was mentioned before Allied lost 2 infantry and 3 cavalry divisions and French only 1 division of infantry.
Na centralnych stołach żadnej ze stron nie udało się zdobyć przewagi. W obu przypadkach Sprzymierzeni nie byli zdolni by złamać linie francuskie i odwrotnie. Odmienna sytuacja była na stole wschodnim, gdzie Francuzom udało się złamać Sprzymierzonych (tam ponieśli największe straty). Tak jak już o tym wspomniałem poprzednio Sprzymierzeni stracili 2 dywizje piechoty i 3 kawalerii natomiast Francuzi jedynie jedną dywizję piechoty.


3. Links. Linki.

Full 1st day of the game:

Full 2nd day of the game:

Bill:

Angus:
to be updated soon...

Campbell:
to be updated soon...

Bill's Flickr:

My Flickr: