poniedziałek, 31 grudnia 2018

Last game, figures and models of 2018. Ostatnia gra, figurki i modele roku 2018.

Today we have last day of 2018. For the year review I will write separate post soon, but now last wargaming events of passing year.
Dziś mamy ostatni dzień roku 2018. POdsumowanie roku znajdzie się w osobnym poście, który opublikuje już wkrótce, a teraz ostatnie wargamingowe wydarzenia mijającego roku.

1. Last Game: Galleys, Guns and Glory. Ostatnia gra: Galleys, Guns and Glory.SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Alasdair, Angus, Campbell)

1 x Galeassa
3 x Lanternas
5 x Galleys
6 x Galliots

OTTOMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMANÓW
(Jack, Peter, Bartek)

3 x Lanternas
7 x Galleys
6 x Galliots

1.2. The game. Gra.


As usual the time between Christmas and Hogmanay is not very busy at our club, so the game planned for 8 players had them only 6. Anyway it was still quite amusing. Both fleets moved against each other (even Venetians). Jack reach Alasdair ships as the first and soon they both started several boarding actions and gun firing. That not finished good for Jack, who finally lost 5 ships against Alasdair's 3. In the centre Campbell moved against Peter, but he spread his ships (he was planning to ram my ships). That finished with disaster. As the first ship he lost his flag ship and by morale tests, most of his ships fleed or stroke their colors. That finished with all his ships soon or later were gone. On the other end Venetians fought against my Anatolians. During our past games the mighty Galeassa, did not acted well and usually finished very badly, but not this time. Her guns were very successful this time and because of that I lost 3 ships. However I managed to capture Venetian flag ship, but this time the test were more than good. Finally the Holy League lost 10 ships (including 2 flag ships) against 8 of Ottomans (no flag ships lost) which gave us clear Muslim victory. 
Jak zazwyczaj czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, nie należy do okresów, kiedy nasz klub jest tłumnie odwiedzany i dlatego gra zaplanowana na 8 graczy odbyła się tylko z udziałem 6. Pomimo tego wciąż była to gra bardzo zajmująca. Obie floty ruszyły do przodu (nawet Wenecjanie). Jack dopadł okręty Alasdaira jako pierwszy i wkrótce obaj rozpoczęli serię abordaży i ostrzałów artyleryjskich. To nie skończyło się zbyt dobrze dla Jack'a, który w tej walce stracił 5 okrętów a Alasdair tylko 3. W centrum Campbell ruszył przeciw Peterowi, jednak rozdzielił swoje okręty (zamierzał staranować moje okręty). To skończyło się katastrofą. Jego pierwszym straconym okrętem okazał się jego okręt flagowy i w wyniku testów morale większość jego okrętów albo się poddało albo wycofało się. Wkrótce został pozbawiony reszty okrętów. Na drugiej flance Wenecjanie walczyli z moimi Anatolijczykami. W naszych poprzednich grach, potężna galeasa, nie odgrywała znaczącej roli  zazwyczaj kończyła bardzo źle. Nie tym razem jednak. Jej działa były tym razem bardzo skuteczne i zniszczyły mi 3 okręty. Jednak mi udało się zdobyć wenecki okręt flagowy, jednak tym razem testy okazały się dużo bardziej niż dobre. Ostatecznie Święta Liga straciła 10 okrętów (w tym 2 flagowe) przeciw osmańskim 6 (żaden okręt flagowy nie został stracony), co dało wyraźną wygraną sił muzułmańskich.


1.3. Links. Linki.


Angus:
to be updated soon

Campbell (SESWC):

Flickr:


2. Last Figures and Models: Poles 1939.  Ostatnie figurki i modele: Polacy 1939.


Here are some of my new models and figures for my Poles on 1939 in 20mm:
Oto kilka nowych modeli i figurek dla moich Polaków na 1939 w skali 20mm:

PZL-23B Karaś from MISTER CRAFT


PZL P.11c from ARMA HOBBY


C4P(late), C4P(early), Krupp Protze (polish version), all from FtF


100mm howitzer wz. 14/19: early, late, with DS wheels, all from FtF


75mm wz. 1897 Schneider gun on DS wheels, from FtF:


Polish gun crew from FtF:


My next project will be Polish infantry of Duchy of Warsaw in 28mm.
Moim następnym projektem będzie polska piechota dla Księstwa Warszawskiego w skali 28mm.


To all my readers, have a Happy and Creative New 2019 Year!!!
Wszystkim moim czytelnikom życzę Szczęśliwego i Kreatywnego Nowego, 2019 roku!!!

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Tashkent, 1919. Taszkient, 1919.

Our last Thursday game was big Back of Beyond game with Set an East Ablaze rules. Game was prepared by Peter and I helped him to umpire. The plan was to explore the city, finding the gold and silver coins hidden in the buildings and prevent other groups to fulfill their goals. 
Nasza ostatnia czwartkowa gra była z cyklu Back of Beyond z zasadami Set an East Ablaze. Rozgrywka została przygotowana przez Petera, a ja mu jedynie pomogłem ją poprowadzić. Zadaniem graczy było przeszukiwanie miasta, znajdowanie złota i srebra ukrytego w budynkach oraz przeszkadzanie innym graczom w wypełnianiu ich celów.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda, Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.
Team 1:

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael S.)

Commander
4 x Infantry
1 x HMGPOLES/POLACY
(Bartek)

Commander
3 x Infantry
1 x HMG
Armoured CarTeam 2:

BOLSHEVIKS 1/BOLSZEWICY 1
(Angus)

Commander
2 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
Armoured CarBOLSHEVIKS 2/BOLSZEWICY 2
(Peter)

Commander
2 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
Armoured CarTeam 3:

TURKS 1/TURCY 1
(Alexander)

Commander
3 x Infantry
1 x HMG
Armoured CarTURKS 2/TURCY 2
(Mike E.)

Commander
3 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
Team 4:

WHITE RUSSIANS 1/BIALI ROSJANIE 1
(Alasdair)

Commander
3 x Infantry
1 x Field Gun
TachankaWHITE RUSSIANS 2/BIALI ROSJANIE 2
(Michael C.)

Commander
3 x Infantry
1 x HMG
Tachanka2. The Game. Gra.


All teams from the beginning rushed into buildings to look for the gold and silver and very quickly all treasure was discovered. Now the problem was how to keep the gold. The fight begins. White Russians fought Bolsheviks and Turks. Bolsheviks fought against all. Turks fought White Russians, British and Bolsheviks. British fight against Bolsheviks and Turks. Poles fought against Bolsheviks only. Only Poles and British decided to move their gold out of table. There also was one event, which was crazy pilot, who was randomly operated by all players. The game was a big fun. Michael S. was declared the individual winner (mostly by overtaking Angus's money) and together with Poles were the winning team of the day. Also only Poles, British and Alasdair's White Russians did not lost a single unit. The most beaten were Angus's Bolsheviks, who were left with Commander and 2 units...
Wszystkie drużyny od początku gry ruszyły do przeszukiwania budynków w celu znalezienia złota i srebra i bardzo szybko cały skarb został odnaleziony. Teraz problemem było jak to złoto zatrzymać. Walka się rozpoczęła. Biali Rosjanie walczyli z Bolszewikami i Turkami. Bolszewicy walczyli przeciw wszystkim. Turcy przeciw Białym Rosjanom, Brytyjczykom i Bolszewikom. Brytyjczycy walczyli z Bolszewikami i Turkami. Polacy walczyli jedynie z Bolszewikami. Jedynie Polacy i Brytyjczycy zdecydowali się na wyniesienie ich złota poza stół. Mieliśmy także jedno zdarzenie losowe, którym był szalony pilot, losowo prowadzony przez każdego gracza. Gra była naprawdę udana. Michael S. został uznany zwycięzcą indywidualnym (głównie poprzez przejęcie pieniędzy Angusa), a razem ze złotem zdobytym przez Polaków, byliśmy zwycięskim zespołem. Również Polacy, Brytyjczycy i Biali Rosjanie Alasdaira nie stracili żadnego oddziału. Najbardziej pobitym byli Bolszewicy Angusa, którym został jedynie dowódca i dwa oddziały...This is my last post before Christmas, so I wish to all of you Merry Christmas!
To jest mój ostatni post przed świętami, dlatego życzę Wam wszystkich Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon

Angus:

SESWC:

Flickr:

czwartek, 20 grudnia 2018

Afghanistan 1880.

Initially last week game should be Seven Years War game with freshly published Michael's rules, however due to his Christmas Party duties, this game had to be postponed. Instead of that we were going to play some Sudan game with Black Powder, but due to taxi duties of Campbell, that game had to be also postponed. Finally we finished with The Men Who Would Be Kings. Firstly it supposed to be Second Boer War, however Angus cannot find his figures and brought his Second Afghan War collection.
Początkowo na zeszły tydzień mieliśmy zaplanowaną grę z okresu wojny siedmioletniej, ze świeżo wydanymi zasadami Michaela, jednak z powodu jego obowiązków podczas przyjęcia bożonarodzeniowego, ta gra musiała zostać odwołana. Zamiast tego padł pomysł rozegrania gry z okresu wojny w Sudanie z zasadami Black Powder, ale ta również musiała zostać odwołana z powodu obowiązków Campbella jako taksówki. Ostatecznie skończyliśmy z The Men Who Would Be Kings. Początkowo to miała być druga wojna burska, jednak Angus nie mógł znaleźć figurek i w końcu przyniósł do klubu swoją kolekcję z drugiej wojny afgańskiej.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario B: Seek And Destroy from main book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.AFGHANS/AFGAŃCZYCY
(Angus, Bartek)

2 x Irregular Cavalry
3 x Irregular Infantry
1 x field gun
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Alisdair, Peter)

2 x Regular Infantry
1 x Regular Cavalry
1 x Field Gun2. The Game. Gra.


This scenario is mostly about destroying the hostile village. British were attacking and Afghans defending the village. We put half of our troops in the buildings and the other half has to turn later on. British deployed very quickly and started bombard our houses with their gun. This time Alisdair, who usually have very poor rolls, this time had them amazing. Very quickly he destroyed the first building with one of our unit. However both British players decided to play very defensively and pushed back as soon our reinforcements appeared on the table. They decided to clear the field first and then destroy the village. Soon they managed to do it and one of cavalry unit and infantry were destroyed. Finally when the area was cleared from our units they started destroying the remaining buildings. Sadly it took them to much time and managed to destroy completely one more house. That was the moment when we had to finish our game. Both sides finished with 6 victory points each, which gave us a draw.
Ten scenariusz głównie polega na niszczeniu wrogiej wioski. Brytyjczycy atakowali a Afgańczycy bronili wioski. Połowę naszych sił umieściliśmy w budynkach a drugie pół miało przybyć później. Brytyjczycy wystawili się bardzo szybko i przystąpili do bombardowania naszej wioski. Tym razem Alisdair, który słynie z bardzo słabych rzutów, tym razem miał je znakomite i w bardzo krótkim czasie zniszczył pierwszy budynek z jednym z naszych oddziałów. Jednak brytyjscy gracze postanowili działać defensywnie i wycofali się, jak tylko przybyły nasze posiłki. Zdecydowali wpierw oczyścić przedpole i dopiero wtedy zniszczyć wioskę. Wkrótce po jednym z naszych oddziałów piechoty i kawalerii zostały zniszczone. Dopiero wtedy, gdy pole walki zostało oczyszczone rozpoczęli ponowne niszczenie budynków. Niestety zajęło im to zbyt dużo czasu i udało im się zniszczyć kompletnie jeden budynek. W tym momencie gra się zakończyła. Obie strony zdobyły po 6 punktów i gra zakończyła się remisem.


3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon

SESWC:

Flickr:

czwartek, 13 grudnia 2018

Onomatopoeia, 423 BC.

Last Thursday I was invited to the Hail Caesar game. Michael S. just painted new armies and we were going to test them on the table. As the counterpart came Mike with his Ancient Greek collection.  So we had Athenians vs Spartans clash. For this game Michael came up with some house rules we were also going to test.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Hail Caesar. Michael S. właśnie pomalował nową armię i mieliśmy zamiar przetestować ją na stole. Jako przeciwwagę dla tejże, Mike wystawił swoją kolekcję antycznych Greków. Mieliśmy więc starcie Ateńczyków ze Spartanami. Do tej gry Michael przygotował kilka zasad domowych, które mieliśmy zamiar również przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Mike Evans

1. Forces. Siły.SPARTA
(Michael, Bartek)

1 x Elite Hoplites
5 x Hoplites
2 x Hippei
1 x Slingers
2 x Light CavalryATHENY/ATENY
(Mike)

6 x Hoplites
2 x Hippei
1 x Slingers
2 x Light Cavalry


2. The game. Gra.


The game started with light forces and cavalries clash. After some initial successes to our troops,  Athenians slowly  started getting advantage. Soon we left with no light troops and our last hope was with our Hoplites, specially with elite Spartan. However those refuse to move for the most of the game (I never had so many bad rolls for activations). That left Michael to fight without my support and it finished badly. Soon all but mine elite Spartans were destroyed. Then happened something, what if would happened in real life would be as much famous like Thermopylae. My King's bodyguards together with their king repulsed one Athenian charge after another. Finally they fought surrounded, but even that did not broke them. Finally we had to finish game, with Spartans still on the table! That was great game, specially the ending was very emotional. Michael's house rules worked very well and I think we will use them during our future games with that period. If you wanna know more about them visit Michael's blog's page.
Gra zaczęła się od starcia sił lekkich. Po kilku początkowych naszych sukcesach, Ateńczycy powoli zaczęli osiągać przewagę. Wkrótce zostaliśmy bez sił lekkich i nasza ostatnia nadzieja spoczywała w naszych Hoplitach, szczególnie w elitarnych oddziałach Spartan. Ci z kolei odmówili wykonywania jakichkolwiek rozkazów (nigdy nie miałem tak złych rzutów na aktywację). To pozostawiło atak Michaela bez mojego wsparcia i skończyło się bardzo źle. Wkrótce po naszej stronie pozostali jedynie elitarni Spartanie. Wtedy stało się coś, co gdyby wydarzyło się naprawdę, było by na równi sławne z Termopilami. Moi królewscy gwardziści wraz ze swoim królem odpierali jedną po drugiej ateńską szarżę. W końcu zostali okrążeni, ale nawet wtedy nie zostali pobici. Ostatecznie musieliśmy grę zakończyć, ze Spartanami ciągle na stole! To była bardzo udana gra, szczególnie końcówka gry była bardzo emocjonująca. Domowe zasady Michaela doskonale się sprawdziły i wydaje mi się, że będziemy ich używać do naszych przyszłych gier z tym okresem. Jeśli chcielibyście poznać bliżej te zasady, zapraszam na blog Michaela.3. Links. Linki


Michael:


SESWC:

Flickr: