sobota, 24 lutego 2018

SPQR (4)

Today Principes for my legion. All figures are from Victrix.
Dzisiaj Principes dla mojego legionu. Wszystkie figurki od Victrixa.


FIW: Blockhouse.

Today, very short report from our last game. Bill invited us for his Muskets and Tomahawks game. This time it was the British settlement, somewhere in North American woods. It was attacked by allied forces of French and Indians. Colonist has to survive till the expected reinforcements will arrive. Nothing new, beside the fact, that Bill bring his impressive blockhouse, which became the main point of the game.
Dzisiaj bardzo krótki raport z ostatniej gry. Bill zaprosił nas do swojej kolejnej gry z zasadami Muskets and Tomahawks. Tym razem była to brytyjska osada, gdzieś w północno amerykańskich lasach. Została ona zaatakowana przez połączone siły Francuzów i Indian. Koloniści musieli przeżyć do czasu przybycia oczekiwanych posiłków. Nic nowego, oprócz faktu, że Bill przyniósł swój imponujący blockhouse, który stał się głównym punktem gry.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bill Gilchrist
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill GilchristAs I mentioned above it was French and Indian (Peter and Campbell) raid on British settlement defended by Angus, who was waiting for reinforcements lead by myself. Indians and French from the beginning started the massive attack. Soon all Civilians had to retreat to the blockhouse together with defenders, to look for a shelter. In the same time inviders started to burn the buildings. Soon the situation of the British was very serious and the reinforcements did not arrived yet (mostly because of my terrible dicing). Finally they arrived but I got the phone from home about some accident and had to finish the game . Later I got the new, that the blockhouse remain in British hands, however the game was won by French and Indians.
Jak wspomniałem powyżej to był francusko indiański (Peter i Campbell) rajd na brytyjską osadę bronioną przez Angusa, który oczekiwał na posiłki dowodzone przeze mnie. Indianie i Francuzi od początku zaczęli od zmasowanego ataku. Wkrótce wszyscy cywile wraz z obrońcami musieli uciekać do blockhause'u, by szukać tam schronienia. W tym samym czasie atakujący rozpoczęli palenie budynków. Wkrótce sytuacja Brytyjczyków była bardzo krytyczna a posiłki nie nadchodziły (głównie dzięki moim złym na to rzutów). W końcu one nadeszły, ale ja otrzymałem z domu telefon o małym wypadku i musiałem zakończyć grę. Później dowiedziałem się, że blockhouse pozostał w brytyjskich rękach, jednak całą gra zakończyła się francusko indiańskim zwycięstwem.Links/Linki:

Angus:
will be updated soon

Bill:
will be updated soon

Campbell (SESWC):

Flickr:

poniedziałek, 19 lutego 2018

SPQR (3)

I managed to finally finish my Hastati for my Roman legion. I got seven maniples, but that has to be enough for incoming battle. I will made missing three maniples later. All figures are from Victrix. I changed my mind and decided to do maniples smaller than I was going to do it before. I decided for 12 figures maniples and as I noticed that the pattern which is very common in my club and my wargame group. Now is time for Principes, which got their base coat today. I need to hurry up as I got only one month left to finish my army...
W końcu udało mi się skończyć moich Hastati dla mojego rzymskiego legionu. Mam teraz siedem manipułów, jednak na razie to musi wystarczyć na nadchodzącą bitwę. Brakujące trzy manipuły dorobię później. Wszystkie figurki pochodzą od Victrixa. Zmieniłem zdanie co do wielkości moich manipułów i będę je robił mniejsze niż zamierzałem. Będą się składały z 12 figurek, to według moich obserwacji obowiązujący wzór w kolekcjach innych graczy z mojego klubu i grupy wargamingowej. Teraz czas na Principes, którzy otrzymali podkład dzisiaj. Muszę podkręcić tempo malowania, ponieważ pozostał mi jedynie miesiąc na dokończenie mojej armii...

Centurions/Centurioni:

Signifers/Signiferzy:

Cornicerns/Cornicerni:

Hastati with gladius/Hastati z gladiusem:

Hastati with pilum/Hastati z pilum:

Velites:

Sorry for the conditions of the pictures, but my camera is dead and I have to do it with my mobile. So that the reason for 'moved' pictures and also I used the flash option, which wasn't necessary. I had the lesson for the future pictures.
Przepraszam za jakość zdjęć, mój aparat się popsuł i zmuszony byłem robić zdjęcia moją komórką. więc zdjęcia wyglądają na poruszone, co było powodem używania lampy błyskowej, co nie było konieczne. Lekcja odrobiona, na przyszłe zdjęcia.

środa, 14 lutego 2018

Junta

Last week we had something completely different. It was board game called Junta. Few weeks ago Michael invited us to play it, despite some concerns about it from few of us. For those, who don't know the game. It is about some fictional banana republic and us to govern it. The game is very simple and during the turn it has the phases of election for the presidente, receiving the foreign aid, voting for budget, assassinations, banking, coup and then the ending phase.  The winner of the game is the person with the biggest amount of money on its swiss account. Very simple and very funny as well.
W poprzednim tygodniu mieliśmy coś zupełnie innego. Była to planszówka pod tytułem Junta. Kilka tygodni temu Michael zaprosił nas do gry, pomimo pewnych obiekcji kilku z nas. Dla tych, którzy nie znają tego tytułu, opowiada ona o fikcyjnej bananowej republice i nas, którzy nią rządzą. Gra jest bardzo prosta i podczas tury mamy kolejne fazy: wybory nowego presidente, otrzymywanie zagranicznej pomocy, głosowanie nad budżetem, zabójstwa, bankowość, przewroty oraz fazę końcową. Zwycięzcą gry zostaje osoba z największą ilością gotówki na szwajcarskim koncie. Bardzo proste ale i bardzo zabawne.


There was 7 players (Michael, Campbell, Lars, Malcolm, Angus, Chris and myself). During our only one presidente survived more then one turn, it was me. My character was killed during the second one by assassins of the Security Minister. Michael during the game was elected two times for the presidente and he won the game (I was second ex aequo with Angus). The game was hilarious and we will play it again soon.
W grze wzięło udział 7 graczy (Michael, Campbell, Lars, Malcolm, Angus, Chris i ja). Podczas gry tylko jeden presidente przetrwał więcej niż jedną turę, to byłem ja. Mój charakter został zabity podczas drugiej tury przez zabójców Ministra Bezpieczeństwa. Michael podczas gry został wybrany dwa razy jako presidente i wygrał całą grę (ja byłem drugi, ex aequo z Angusem). Gra okazała się bardzo zabawna i na pewno zagramy w nią jeszcze raz.Links/Linki:
Angus:
awaiting for an update

Michael:

Campbell(SESWC):

środa, 7 lutego 2018

Chrząszczyżewoszyce 1939.

Today the game we had last week and my favourite 2WW system: Rapid Fire! Sadly we didn't have any game with this set recently last year, so to prevent that situation recent year I invited our club members for a game. The other opportunity was to finally use my collection for Poland 1939 in 20mm. For the first game I once again used the fictitious village of Chrząszczyżewoszyce and put the scenario loosely inspired by the battle of Wizna. 
Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszłym tygodniu i mój ulubiony system drugowojenny: Rapid Fire! Niestety w zeszłym roku nie mieliśmy żadnej gry z tym zestawem i w bieżącym postanowiłem temu zaradzić i zaprosiłem kilku członków naszego klubu do mojej gry. Inną okolicznością było w końcu użycie mojej kolekcji do Polska 1939 w skali 20mm. Do pierwszej gry znów użyłem fikcyjnej wsi Chrząszczyżewoszyce i scenariusz bardzo luźno oparłem o wydarzenia bitwy pod Wizną.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Introduction. Wprowadzenie.


The German  blitzkrieg into the center of Poland continues. There is a big chance to close large number of Polish units in a huge encirclement. However Polish command is aware of that situation and trying to move their forces away of the enemy. Wehrmacht forces reach small river close to the village of Chrząszczyżewoszyce, defended by National Defense Battalion. Germans need to cross that river over the bridge (there is no other possibility as around are only swamps, imposible terran for German tanks), but the Poles are prepared and will resist. Will Germans execute their plan or will it be stopped by Polish defenders?
Niemiecki blitzkrieg do centrum Polski trwa. Jest duża szansa na okrążenie dużej liczby polskich jednostek w jednym ogromnym okrążeniu. Jednakże polskie dowództwo jest świadome tej sytuacji i próbują oderwać się od nieprzyjaciela. Siły Wehrmachtu dotarły do małej rzeczki, nieopodal wioski Chrząszczyżewoszyce, bronionej przez Batalion Obrony Narodowej. Niemcy muszą tą rzeczkę przekroczyć przez most (nie ma innej możliwości, ponieważ dookoła są tylko bagna, nieprzekraczalne dla niemieckich czołgów), jednak Polacy są przygotowani na taką ewentualność i będą stawiać opór. Czy Niemcom uda się wykonać ich plan, czy tez zostaną zatrzymani przez polskich obrońców?

Victory conditions:

German victory: 50% Polish forces destroyed or 3 German units cross the Polish table edge.
Polish victory: 50% German forces destroyed or Germans unable to cross the river with vehicles at the end of 12th turn and no German vehicles on Polish side.

Warunki zwycięstwa:
Zwycięstwo Niemców: 50% polskich sił zniszczonych lub 3 niemieckie oddziały osiągną polską krawędź stołu.
Zwycięstwo Polaków: 50% niemieckich sił zniszczonych lub Niemcy niezdolni do przekroczenia rzeki pojazdami na koniec 12 tury i brak pojazdów niemieckich po polskiej stronie rzeki.

Time for the game: 12 turns and German forces move as the first.
Czas gry: 12 tur, Niemcy zaczynają.2. Forces. Siły.
POLES/POLACY
(Peter)

Initial Forces:


HQ:
CO+1 figure (Radio)

Demolition team
2 figures

National Defense Battalion (Poor) ( morale saves as the whole battalion)
HQ: CO+3 figure (1 x ATR, 1 x Granatnik wz. 36)
1. Coy: 9 figures
2. Coy: 9 figures
3. Coy: 9 figures
HMG Coy: 3 figures (1 x Maxim MMG)

Gun Battery (Regular)
Battery: 3 figures (1 x 75mm)Reinforcements:

Can be called by HQ from next turn when the first German unit enter the table. (Roll 1D6: 1,2 - no reinforcements this turn; 3-5 - 1 unit this turn; 6 - 2 units this turn)
Mogą zostać wezwane przez HQ od następnej tury w jakiej pierwszy niemiecki oddział wkroczy na stół. (Rzuć 1K6: 1,2 - brak posiłków, 3-5 - 1 oddział w tej turze, 6 - 2 oddziały w tej turze).

Infantry Batalion (Regular) ( morale saves as the whole battalion)
HQ: CO+6 figures (1 x ATR, 1 x GL wz. 36)
1. Coy: 12 figures
2. Coy: 12 figures
3. Coy: 12 figures
Support Coy: 6 figures (1 x Maxim MMG, 1 x 81mm mortar wz. 31)
Gun Coy: 6 figures (1 x Bofors ATG, 1 x 75mm)(both truck tow)

Independent Recce Tank Company (morale saves as the whole company)
Coy: 2 x TKS, 1 x TKS (20mm)

Independent Tank Company (V) (morale saves as the whole company)
Coy: 2 x Vickers (gun), 1 x Vickers (VKM)

Demolition team can blow up the bridge, at any moment during the game. For that roll D6, on 2-6 the ignition worked well and a bridge together with everything on it get destroyed. On roll 1 roll another D6. If a 1 is rolled again, the charge under the bridge is no longer available and it need to be set up again. 1 figure from Demolition Team need to move to the bridge and roll D6. On a roll 2-6 the charge is set up again, on 1 the operation failed and need to be repeated during next turn.
Saperzy mogą wysadzić most w dowolnym momencie gry. Do tego celu rzuć K6, na 2-6 zapalnik zadziałał i most razem ze wszystkim co się na nim znajdowało został zniszczony. Na rzut o wartości 1 rzuć kolejny raz K6. jeśli wypadnie 1, ładunek nie może być  użyty i musi zostać wymieniony. Jedna z figurek z oddziału saperów musi ruszyć się w kierunku mostu i rzucić K6. Wynik 2-6 oznacza, że ładunek został wymieniony, na 1 operacja się nie udała i musi zostać powtórzona podczas następnej tury.GERMANS/NIEMCY
(Campbell, Michael)

HQ
SdKfz 232 (6rad)

1. Infantry Battalion (Regular)(morale saves as the whole battalion)
HQ: CO + 5 figures (1 x AT rifle, 1 x 50mm mortar)
1. Coy: 9 figures
2. Coy: 9 figures
3. Coy: 9 figures
Support Coy: 9 figures (2 x MG34 MMG, 1 x 81mm mortar)
Gun Coy: 6 figures (1 x 37mm PaK, 1 x 75mm IG) (both towed by trucks)

2. Infantry Battalion (Regular)(morale saves as the whole battalion)
HQ: CO + 5 figures (1 x AT rifle, 1 x 50mm mortar)
1. Coy: 9 figures
2. Coy: 9 figures
3. Coy: 9 figures
Support Coy: 9 figures (2 x MG34 MMG, 1 x 81mm mortar)
Gun Coy: 3 figures (1 x 37mm PaK 36) (towed by truck)

Engineer Company (Regular) (morale saves as the whole company)
Coy: 9 figures (1 x flamethrower, truck)

Armoured Car Recce Company (Regular) (morale saves as the whole company)
Coy: 2 x Kfz. 13

Luftwaffe Spotter (Regular)
Coy: 1 x Kfz. 14

Panzer Battalion (Regular) (morale saves per companies)
HQ: 1 x SdKfz 265, 1 x PzKpfw I
1. Coy: 2 x PzKpfw I, 3 x PzKpfw II
2. Coy: 2 x PzKpfw I, 3 x PzKpfw II
3. Coy: 3 x PzKpfw II, 2 x PzKpfw III

All German units must be put in order, in which it will enter the table. Every turn Roll a D6 and on 1, no units this turn; on 2-4 - 1 unit this turn; 5-6 - 2 units this turn. The road is very narrow and no vehicle can overtake another until it crosses the bridge.
Wszystkie niemieckie jednostki muszą zostać ustawione w kolejności w jakiej pojawią się na stole. Podczas każdej tury rzuć K6 i na 1, brak oddziałów, 2-4 - jeden oddział, 5-6 - 2 oddziały podczas tej tury. Droga jest bardzo wąska i pojazdy nie mogą się wyprzedać, dopóki nie przekroczą mostu.

As soon as the Luftwaffe Spotter is on the table, he can call for the air support. The target must be visible for any German unit. At the beginning of  German turn, the player mark one target for Luftwaffe and roll D6 (it will arrive on 3-6), it is Me109 (2 x MMG, 2 lights bombs).  On a roll of 1 roll another D6. If 1 is rolled again, the Polish player designate 1 German unit, to be the target for the plane. Plane stay on table for 1 turn. You cannot call an aircraft for the next turn if it is still on the table. If the Luftwaffe Spotter is lost, then Force HQ can call the plane (will arrive only on 5-6).
Jak tylko Obserwator Luftwaffe pojawi się na stole, może wezwać wsparcie lotnicze. Cel musi być widoczny dla jakiegokolwiek oddziału niemieckiego. Na początku niemieckiej tury, gracz oznacza jeden cel dla Luftwaffe i rzuca K6 (wsparcie jest dostępne na wynik 3-6), jest to Me109 (2 x MMG, 2 lekkie bomby). Na rzut o wartości 1, wykonaj kolejny rzut. Jeśli wypadnie kolejna 1, wtedy polski gracz wybiera dowolny cel wśród oddziałów niemieckich, który jest od teraz nowym celem. Samolot pozostaje na stole przez 1 turę i nie można go wezwać jeśli jest obecny na stole. Jeśli Obserwator Luftwaffe zostanie zniszczony, wsparcie lotnicze może być wezwane przez główne HQ (wsparcie dostępne po uzyskaniu 5 lub 6)

Vehicles can crossed the the river only by the bridge. In case of bridge damage it can be fixed only by the engineers. They need to be with a contact of the broken bridge. The repair must be their only task during the turn. The bridge will be repaired on a roll  of D6 of 5 or 6 from next turn. Infantry can cross the river and swamps as the linear obstacle.
Pojazdy mogą przekroczyć rzekę tylko przez most. W przypadku zniszczenia mostu, może on zostać naprawiony przez Saperów. by go naprawić, muszą się oni znaleźć w bezpośrednim kontakcie z mostem. Naprawa mostu musi być ich jedynym zadaniem na turę. Most zostaje naprawiony gdy na K6 uzyska się 5 lub 6. Piechota może pokonywać rzekę i bagna jak przeszkodę poprzeczną.3. The game. Gra.


Campbell as the main German commander put his troops in the following order:
Campbell jako główny niemiecki dowódca ustawił swoje oddziały w następującym porządku:

  1. Armoured Car Recce Company
  2. Panzer Battalion (1st Company, then 2nd Company, then HQ and 3rd Company at the end)
  3. Luftwaffe Spotter
  4. 1st Infantry Battalion
  5. Engineer Company
  6. 2nd Infantry Battalion
  7. HQ


Peter put his troops around the village and some of them were hidden and some of them were put in trenches. 
Peter umieścił swoje oddziały wokół wioski z czego część została ukryta, a część umieszczona w okopach.The first German vehicles appeared on the table and as soon as it entered the bridge Peter blow it up. He bought some time for himself to take the reinforcements. First he called the Vickers tank Company, then TKS Company and the infantry at the last. In the meantime German forces stuck in big traffic jam. Campbell and Michael had  been forced to move them on foot. Here I allowed Campbell to change his order and exchanged 3rd Tank company with Luftwaffe Spotter, to keep German players interested in the game.
Pierwsze niemieckie oddziały pojawiły się na stole i jak tylko wkroczyły na most, Peter go wysadził, kupując sobie czas na przybycie wsparcia. Wpierw wezwał kompanię czołgów Vickers, następnie TKSy i na końcu piechotę. W międzyczasie niemieckie oddziały utknęły w gigantycznym korku. Campbell i Michael zostali zmuszeni do poruszania się na piechotę. Tutaj pozwoliłem Campbellowi na pewna modyfikację porządku wejścia na stół i zamiast trzeciej kompanii czołgów pojawił się Obserwator Luftwaffe. To wszystko by utrzymać zainteresowanie niemieckich graczy grą.The support of Luftwaffe helped Germans a lot. They managed to softened Polish defence lines in the village and Engineers managed to reach the broken bridge. On turn 5th the bridge was reopened. Now nothing was able to stop German tanks. Finally on turn 12th they managed to destroy more then 50% of Polish troops and finally won the game. I think, that if I would not allow for any changes in German order, the game would finish with completely different result. The scenario will be continued.
Wsparcie Luftwaffe bardzo pomogło niemcom. Udało im się zmiękczyć polską obronę we wiosce a saperzy mogli dotrzeć do mostu. Podczas tury 5, udało im się naprawić most. Teraz nic nie mogło powstrzymać niemieckich czołgów. Ostatecznie na koniec tury 12. udało im się zniszczyć ponad połowę polskich oddziałów i w ten sposób wygrać grę. Wydaje mi się, że gdybym nie pozwolił na żadne zmiany w niemieckim porządku, gra mogła by mieć kompletnie inny rezultat. Ten scenariusz będzie miał oczywiście swoją kontynuację.


4. Links. Linki.


Battle of Chrząszczyżewoszyce in 1944:

Michael:
Campbell (SESWC):

Flickr: