środa, 29 kwietnia 2015

Pike and Shotte game.

I'm back from Salute now. I still need to made some work with the pictures and then I will put some relations. I believe to do it tomorrow or day after, so watch this space. Meanwhile last Thursday game. First it should be the Bill's Ironclads game, however he wasn't able to come to the club, so I have joined Michael's and Paul's Pike and Shotte game. Michael changed his formation and created small units, so now we were able to play it in a larger scale, which in my opinion are much better now.
Powróciłem już z Salute. Wciąż muszę jeszcze poobrabiać zdjęcia i wtedy będę mógł opublikować relacje. Wierzę, ze uda mi się to zrobić jutro bądź pojutrze. W międzyczasie gra z ostatniego czwartku. Wpierw miała to być gra z Billowymi Ironcalds, ale nie mógł on być w tym czasie w klubie, więc dołączyłem do Michaela i Paula i ich gry z użyciem zasad Pike and Shotte. Michael zmienił swoje formacje i stworzył w ten sposób mniejsze oddziały, wiec mogliśmy rozegrać grę na wyższej skali, która moim zdaniem jest teraz znacznie lepsza.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.


HOLY ROMAN EMPIRE with KINGDOM OF SPAIN
ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE z KRÓLESTWEM HISZPANII
(Michael Schneider, Paul [the Greek])
© Michael Schneider

KINGDOM OF FRANCE
KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda)
© Michael Schneider


2. The game. Gra.


Our game started from artillery fire from both sides, however it wasn't very effective so we decided to solve the game in traditional way. The Imperial right flank decided not to move, so most of the actions was on Imperial left. Forces of both sides moved towards the road, but the French were much quicker and took the better positions before the slaughter begins.
Nasza gra rozpoczęła się od ognia artyleryjskiego z obu stron, jednak nie był on zbyt skuteczny, więc zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć to w bardziej tradycyjny sposób. Imperialne prawe skrzydło postanowiło się nie ruszać, więc cała akcja przeniosła się na cesarskie lewe skrzydło. Siły obu stron ruszyły w kierunku drogi, jednak to Francuzi szybciej zajęli lepsze pozycje zanim zaczęła się rzeźnia.

As the French took as the first dislocated their forces, they attacked as the first. The French Gendarmes charged on German Gendarmes. Imperial knights broke but  when victorious French returned to their initial position get fire from French guns and broke too. Then comes time for the pikes...
Jako że, Francuzi jako pierwsi rozlokowali swoje oddziały, to oni zaatakowali jako pierwsi. Szarża francuskich Gendarmes na ich niemiecki odpowiednik zakończyła się rozbiciem niemieckich rycerzy, ale kiedy zwycięscy Francuzi powrócili na swoje pozycje wyjściowe dostali się pod ogień francuskich dział i również ulegli rozbiciu. Wtedy przyszedł czas na piki...

Again French attacked as the first. And now conclusion to read the enemy units stats before the battle if you have the option to do it. I did not and had to paid the price. My pikes attacked German Swordsmen. That was mistake. My soldiers get massacred by them. This stopped my advantage, now comes time for Imperial troops.
Znów Francuzi zaatakowali jako pierwsi. Teraz taka konkluzja by zawsze czytać statystyki jednostek przeciwnika przed bitwą gdy ma się taką szansę. Ja tego nie zrobiłem i musiałem ponieść konsekwencje. Moi pikinierzy zaatakowali niemieckich Swordsmenów. To był błąd i moi żołnierze zostali zmasakrowani. To zatrzymało moje postępy, teraz nadszedł czas na cesarskie oddziały.

German units charged with the pikes, but this time their attack has been stopped and pushed back. So all started again, but we did not have more time for this, so we finished the game with a draw.
Niemieckie oddziały zaatakowały swoimi pikinierami, jednak ich atak został zatrzymany i odepchnięty. Wszystko więc wróciło do punktu wyjścia, ale nie mieliśmy już czasu by to rozstrzygnąć, więc gra zakończyła się remisem.

We need to mention about this what during all that times happend on the Imperial right. Unfornutelly happend nothing. Paul only uses the artillery to soft my cavalry, but haven't bring satisfactory effects. Then I tried to provoke Imperial cavalry to do any action, but I failed, and the Imperial right flank stayed still. Sadly...
Musimy oczywiście wspomnieć o tym co wydarzyło się na imperialnym prawym skrzydle. Niestety nic. Paul używał jedynie artylerii by zmiękczyć moją kawalerię, jednak nie przyniosło to satysfacjonujących rezultatów. Wtedy spróbowałem sprowokować imperialną kawalerię do akcji, bezskutecznie i prawa cesarska flanka pozostała nieruchoma. Niestety...

3. Summary. Podsumowanie.


Michael's idea of reducing the number of figures per unit was very good. We had full flavour of the battle on one side of the table, with initiative moving from one side to another and if only Paul would decide to be more active we could have very bloody battle. Anyway it was very good game, we all enjoyed.
Pomysł Michaela, by zmniejszyć liczbę figurek w oddziałach była bardzo dobra. Mieliśmy pełny oraz bitwy na jednej połowie stołu z inicjatywą przechodzącą ze strony na stronę i jeśli by Paul zdecydował się na bycie bardziej aktywnym mogliśmy mieć naprawdę krwawą bitwę. Mimo tego była to bardzo dobra gra i wszyscy byliśmy po niej bardzo zadowoleni.

4. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

piątek, 24 kwietnia 2015

Coś dla Normanów. Something for Normans.

Udało mi się pomalować kilka figurek dla moich Normanów. Są to łucznicy i kusznicy - tych nigdy za wiele. Została mi jeszcze do skończenia konnica (jest już pomalowana w 80%) i można ten projekt będzie uznać za zakończony.
Finally managed to paint some new figures for my Normans. They are archers and crossbowmen - there are never enough of them. I still need to finish my horseriders (they are done in 80%) and I can declare this project as finished.

Kusznicy/Crossbowmen - Perry Miniatures:

Łucznicy/Archers - Perry Miniatures:

Łucznicy/Archers Gripping Beast


A teraz wybywam do Londynu i po rocznej przerwie znów zawitam na Salute. Mam nadzieję spotkać tam co niektórych z Was. Relacje z show oczywiście znajda się na moim blogu. Do zobaczenia w Londynie!
And now I moving to London and after year break I back to Salute. I hope to see some of you there. After my comeback I promise to put some relations from the show on my blog. So see you in London!

czwartek, 23 kwietnia 2015

Legends of the Wild West.

Week ago in our club we decided to test the Ray's and Tim's display game: The Legends of the Wild West. They simplify the rules, so they fit to very quick  participation game - it is quick, easy and enjoyable now, all you need for the show. Colin Jack support them with the buildings, so the game itself looks very good. During our evening we managed to play 3 games and all of them were good and very cinematic, as the Wild West games should be!
Tydzień temu w naszym klubie zdecydowaliśmy się przetestować grę na konwenty Raya i Tima: The Legends of the Wild West. Uprościli oni zasady, by dopasować je do warunków szybkiej gry z uczestnikami - jest więc szybka, łatwa i bardzo wciągająca, czyli wszystko czego potrzebujesz na show. Colin Jack wsparł ich ze swoją kolekcją budynków, wiec gra wygląda również dobrze od strony wizualnej. Podczas wieczoru udało nam się rozegrać 3 gry i wszystkie one były bardzo dobre, bardzo filmowe, czyli takie jakie gry z Dzikiego Zachodu być powinny!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Ray Neal, Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Ray Neal
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Ray Neal, Tim Watson.

1. The table. Stół.


This time I'll start with the table. Colin's building collection is very impressive, so enjoy the view of the Wild West town:
Tym razem zacznę od stołu. Kolekcja budynków Colina jest bardzo imponująca, więc na początek proponuję byście delektowali się widokiem miasteczka z Dzikiego Zachodu:

2. The bands. Bandy.


During our games we had three players in two first games and four in the last game. The two first games were very similar. Campbell and I had five men gangs who were going to either kill or free the prisoner who was escorted to the gallows by marshall's men (5 men),  lead in all games by Ray. In third game Ian Carter joined the game and took control over the golden wagon, which need to be moved into the marshall's office. The wagon had two armed men of security and the driver.
Podczas naszych gier w dwóch pierwszych wzięło udział trzech graczy i w trzeciej czterech. Dwie pierwsze były bardzo podobne. Campbell i ja posiadało pięcioosobowe bandy, które miały za zadanie albo zabić albo uwolnić więźnia eskortowanego na szubienicę przez ludzi szeryfa (5 ludzi), dowodzonych przez Raya we wszystkich grach. W trzeciej grze dołączył do nas Ian Carter, który przejął kontrolę nad wozem ze złotem, który miał dojechać do biura szeryfa. Wóz miał dwóch uzbrojonych strażników i woźnicę.
Campbells
Barts

3. Game 1. Gra nr 1.


In the first game Campbell had to free the prisoner and I have to kill him. My plan was very simple to attack the officers at the marshal's office and then continue this attack to the gallows, where I had hidden men who would finish the prisoner if I did not succeed at the office. Lucky for me I managed to overholm the officers and very quickly wounded the prisoner. The marshall's and Campbell's men forced me to withdraw, but then I decided to the crazy plan. One of my men jump off the cover and started shooting on the marshall's men. This took all Campbell's and Ray's attention. Where they were busy with my desperado, other guys sneak to the prisoner and finish him. The first game was finished with my victory.
W pierwszej grze Campbell miał za zadanie uwolnić więźnia, ja natomiast go zabić. Mój plan był bardzo prosty by zaatakować oficerów zaraz przy biurze szeryfa i kontynuowac ten atak do szubienicy, gdzie miałem ukrytego człowieka, który by wykończył więźnia jeśli mój atak przy biurze by się nie powiódł. Szczęśliwie dla mnie udało mi się zyskać przewagę nad ludźmi szeryfa i bardzo szybko ranić więźnia. W odpowiedzi stróże prawa i ludzie Campbella zmusili mnie do wycofania się, ale wtedy wpadłem na szalony plan. Jeden z moich ludzi wybiegł z ukrycia i zaczął strzelać do ludzi szeryfa. To zwróciło całą uwagę Campbella i Raya. Kiedy oni byli zajęci moim desperado, inni podkradli się do więźnia i go wykończyli. Pierwsza gra się zakończyła moim zwycięstwem.

4. Game 2. Gra nr 2.


The second game looks very similar to the first one, but this time Campbell had to kill the prisoner and I had to save him. This time Ray took much more care about the prisoner. When Campbell's men start shoot at him, he take cover in the nearer store. My and Campbell's men jump after him the the building and the fight begins. This time Campbell managed to kill the prisoner, just after he was free by my men. 
Druga gra była bardzo podobna do pierwszej, z tą różnicą, że tym razem to Campbell miał zabić więźnia a ja go uratować. Teraz Ray wykazał się dużo większą ostrożnością o więźnia. Kiedy ludzie Campbella rozpoczęli jego ostrzeliwać schował się do najbliższego sklepu. Moi ludzie i Campbella wskoczyli do budynku za nimi i bijatyka się zaczęła. Tym razem to Campbellowi udało się zabić więźnia zaraz po tym jak moi ludzie go uwięzili.

5. Game 3. Gra nr 3.


This time Ian joined the game. We decided to use the very nice model of wagon from the Colin's collection. The wagon need to be escorted to the marshal's office. Campbell and I were going to rob it and Ray to help Ian to save the wagon. Campbell and I agreed the plan to attack the wagon together and then when it will be ours we will decide who will take the gold in wild west way of course. The wagon moved to the town and Campbell very quickly stopped it and assaulted, but has been repulsed. Now comes my time. I decided to kill the horses first and in this manner stop the wagon, however I had to send few of my people to prevent the marshall attack. When my guys were busy with the wagon, Campbell attacked my guys from the back. The agreement was broken and my guys turn against the Campbell. His guys were pushed back, and my guys took control over the wagon. One horse was still alive, however I had to cut off the dead one. The marshal's men were busy with rest of my gang and Campbell's were withdraw. This set me as the narrow winner of the third game.
Traz do gry dołączył Ian. Zdecydowaliśmy się wykorzystać bardzo fajny model wozu z kolekcji Colina. Wóz miał być eskortowany do biura szeryfa. Campbell i ja mieliśmy go obrabować a Ray miał pomóc Ianowi by dotarł on do miejsca przeznaczenia. Campbell i ja uzgodniliśmy, że zaatakujemy wóz wspólnie, a kiedy będzie on już w naszych rękach, zdecydujemy kto przejmie nad nim kontrolę, oczywiście w sposób przyjęty na dzikim zachodzie. Wóz wjechał do miasta i Campbell bardzo szybko go zatrzymał i zaatakował, ale został odparty. Teraz przyszedł czas na mnie. Postanowiłem wpierw zabić konie i w ten sposób zatrzymać wóz, jednak musiałem część swoich ludzi wysłać przeciwko ludziom szeryfa. Kiedy moi ludzie byli zajęci wozem, Campbell zaatakował mnie od tyłu. Ugoda została zerwana i moi ludzie obrócili się przeciwko ludziom Campbella. Jego banda została odparta, a moi w tym czasie przejęli kontrolę nad wozem. Jeden z koni był ciągle żywy, natomiast drugiego, zabitego musiałem odciąć. Ludzie szeryfa byli zajęci resztą mojego gangu a Campbell się wycofał. To postawiło mnie w roli minimalnego zwycięscy trzeciej gry.

6. Summary. Podsumowanie.


Tim and Ray created very good game. During the three hours of the evening we managed to play three games, which is very good score for the show game. I think that the game will be a great success on the next upcoming shows. I know that the guys have some other ideas and we are going to test them very shortly.
Tim i Ray stworzyli bardzo dobrą grę. Podczas trzech wieczornych godzin udało nam się rozegrać trzy gry, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na konwentową grę. Wydaje mi się, ze gra okaże się dużym sukcesem na najbliższych show. Wiem też, że chłopaki maja inne pomysły i je również zamierzamy przetestować w najbliższym czasie.

7. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649798190434/


wtorek, 21 kwietnia 2015

Mortimer's Cross 1461

Last week we all met at Hugh to play War of the Roses game. This time the game was prepared by Donald and Martin, who made a great job. They've chose the Battle of Mortimer's Cross. All of us received the historical character, who will be playing during the game and all necessary informations about that person. This idea was very good. For the game we have used the Hail Cesar rules and in majority it worked very well.
W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się u Hugh'a by rozegrać grę z czasów Wojny Dwóch Róż. Gra ta została przygotowana przez Donalda i Martina, którzy wykonali kawał dobrej roboty. Do gry wybrali bitwę pod Martimer's Cross. Każdy z nas otrzymał postać historyczną, którą będzie odtwarzał w grze oraz wszystkie potrzebne informacje na temat tej osoby. To był naprawdę dobry pomysł. Do gry użyliśmy zasad Hail Cesar i w większości przypadków pracowały one dość dobrze.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson, Martin Gibson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Martin Gibson

1. Forces. Siły.


LANCASTRIAN/LANCASTEROWIE

Beuford, Duke of Somerset (Tim Watson) - CO
Lord Clifford (Issac Neal)
Courtney, Earl of Devon (Ray Neal)
Talbot, Earl of Shrewsbury (Dave O'Brian)
Stafford, Duke of Buckingham (Bartek Żynda)

20 units: 1 of Cavalry, 5 of Retinue, 1 of skirmishers armed with handguns, 12 units of longbowmen or billmen.

YORKIST/YORKOWIE

Edward, Earl of March (Dave M.) - CO
Neville, Earl of Warwick (Martin Gibson)
Neville, Lord Fauconberg (Bill Gilchrist)
Edmund Earl of Rutland (Colin Jack)
Edmund, Lord Grey (Hugh Wilson)

20 units: 1 of Cavalry, 5 of Retinue, 1 of skirmishers armed with handguns, 12 units of longbowmen or billmen.

Before the game has started few players has the option of changing the sides. Only Stafford and Edmund, Lord Grey managed to do it. Their forces were:
Przed grą kilku graczy miało możliwość zmiany stron. Jedynie Staffordowi i Edmundowi, Lordowi Grey udało się to zrobić. Ich siły to:

Stafford:
1 of Retinue, 1 Cavalry, 1 of skirmishers armed with handguns and 1 longbowmen.

Lord Grey:
1 of Retinue, 1 cavalry, 1 billmen and 1 longbowmen.

2. The game. Gra.

The battle started with Lord Clifford moving fast forward against forces of Edward. Very quickly they  charged, however Edward managed to push them back. That bravely attack cost Lord Clifford's life.
Bitwa zaczęła się od forsownego marszu Lorda Clifforda przeciwko siłom Edwarda. Bardzo szybko zaszarżowali, jednak Edwardowi udało się ich odepchnąć. Ten brawurowy atak kosztował jednak życie Lorda Clifforda.

On the other end Lord Grey charged on Warwick's forces. This attack has been stopped, but Yorkists lost their bombard, which was very useless during the battle.
Na drugim końcu Lord Grey zaszarżował na siły Warwicka. Ten atak został zastopowany, jednak Yorkowie stracili swoją bombardę.

On my table end, my forces charged the Beuford's forces. The foot knights, survived the charge of the mounted knights who also get slaughtered. The same happened to my handguns and I had to withdraw with the rest of my troops to get some support from the rest of the Yorkists.
Na moim końcu stołu, moje siły zaatakowały siły Beuforda. Piesi rycerze, przeżyli szarżę moich konnych rycerzy, którzy również zostali wyrżnięci. To samo spotkało moich strzelców i musiałem się wycofać z reszta moich oddziałów, by zyskać wsparcie reszty Yorków.

Finally to the fight in the centre joined rest of the troops: Warwick and Earl of Rutland supported Edward and Talbot supported and later Courtney, the forces of dead Lord Clifford. During this clash the Kingmaker get killed. That forced the Yorkists to move back, however they managed to do it in good order and still were able to hold the line.
W końcu do walki w centrum dołączyła reszta oddziałów: Warwick i Earl of Rutland wzmocnili Edwarda a Talbot i później Courtney siły poległego Lorda Clifforda. Podczas tego starcia zginął Twórca Królów. To zmusiło Yorków do wycofania się, jednak zrobili to w dobrym porządku i linia została utrzymana.

When it looked like the game finished with a draw, the forces of Lord Fauconberg joined finally the battle. Together with my and Earl of Rutland's forces attacked Beuford forces. The Lancastrian commander get surrounded and in the next turn would be possible get killed, however we have not enough time to figure it out. The game finished with narrow Yorkist victory with 6 of their units destroyed against 7 of Lancastrian.
Kiedy wyglądało na to, że gra zakończy się remisem, do walki w końcu dołączyły siły Lorda Fauconberga. Razem z moimi i Earla of Rutland siłami zaatakowały oddziały Beuforda. Dowódca sił Lancasterów został otoczony i w następnej turze najprawdopodobniej ubity, jednakże nie mieliśmy już wystarczająco czasu by się o tym przekonać. Gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Yorków z 6 utraconymi oddziałami przeciw zniszczonym 7 Lancasterów.

3. Links. Linki.


Dave's O'Brian gallery on Facebook:
Galeria Deve'a O'Briana na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: