poniedziałek, 31 maja 2021

To the Strongest!: The return. Powrót.

It was a while when we were able to meet indoors and have a game. Happily, the vaccination process is up to date (unfortunately, it avoids those who moved house during the pandemic and the NHS forgot to update its data, so I still have to wait for my first jab...) and the restrictions are eased. Therefore, we were able to finally have a game. As the first choice, it was a hypothetical clash of mixture Roman, Greek and all available nations with the To the Strongest rules.

Minęło już sporo czasu, od kiedy mogliśmy spotykać się wewnątrz naszych domów i rozgrywać nasze gry. Na szczęście proces szczepień trwa w najlepsze (niestety omija tych, co przeprowadzili się podczas pandemii a NHS zapomniał zaktualizować swoich danych i wciąż oczekuję mojej pierwszej dawki...) i restrykcje są luzowane. Z tego powodu mogliśmy w końcu spotkać się i zagrać. Jako pierwszy nasz wybór to hipotetyczne starcie Rzymian, Greków i wszystkich dostępnych narodów z zasadami To the Strongest.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


ROME / RZYM
(Bartek)

3 x Velites
3 x Veteran Legio (Hastati/Principes/Triari)
2 x Cavalry
BITHYNIA / BYTYNIA
(Michael)

4 x Roman Legio (Late Republican)
1 x Spear Phalanx
2 x Thracians
2 x CavalrySELEUCID / SELEUCYDZI
(Peter)

4 x Pike Phalanx
1 x Thorakitae Spearmen
2 x Skirmishers
2 x Cavalry with lances
EARLY IMPERIAL ROME / WCZESNE IMPERIUM RZYMSKIE
(Mike)

4 x Legio (Early Imperial)
2 x Auxiliary Spearmen
2 x Auxiliary Skirmishers
2 x Cavalry

2. The game. Gra.


It was a clash between my Polybian Romans allied with Bithynians against Early Imperial Romans allied with Seleucides. The best plan for that kind of game to slowly moved forward and protect the flanks. Simply to said, but harder to execute. We moved forward and soon our cavalries on both flanks clashed. Sadly one of my units gets destroyed. However, I was expecting something like that. In the meantime, my Velites tried to disorganise the incoming pike blocks, but not very successful. Only one get disordered. Soon my legionnaires were going to fight the pikes.

Było to starcie moich Rzymian z czasów Polibiusza wspartych siłami Bytynii a wczesnym Imperium Rzymskim wspartych siłami Seleucydów. Najlepszym planem na tego typu gry, to powoli ruszać do przodu i chronić flanki. Proste do powiedzenia, ale trudniejsze do wykonania. Ruszyliśmy do przodu i wkrótce nasze kawalerie starły się z kawalerią przeciwnika na obu flankach. Na nieszczęście dla moich oddziałów, jeden z nich został zniszczony. Jednakże, spodziewałem się czegoś takiego. W międzyczasie moi welici próbowali zdezorganizować nadciągające bloki falangitów, bez większych sukcesów. Tylko jeden blok został zdezorganizowany. Wkrótce moi legioniści mieli się z nimi zetrzeć.

On Michael and Mike side, they also clashed and there was a long time exchanging blows. Once Michael was removing his unit from the table, then Mike had to do it as well. The most important thing was that we still kept the line!

Na stronie Michaela i Mike'a, oni również doprowadzili do starcia swoich sił i rozpoczęła się długa wymiana ciosów. Raz Michael musiał zdjąć swój oddział ze stołu, potem Mike musiał zrobić to samo. Najważniejszą jednak rzeczą było to, że utrzymywaliśmy linię!Finally, it happened. My Legionnaires clashed with Phalanx. The problem with pikes in these rules is, that if the pike unit hit you (doesn't matter if you save it or not), you are not able to hit it back. So for most of the times, I had been hit by pikes, but not able to return the favour. Finally, I had to rally my units and exchange the ranks. That helped with getting new pilums. I throw them on the enemy and charge. It worked very well and soon I managed to broke one of the blocks. After that it was quick. Disorganised Phalanxes were an easy target for my Legions. We started winning the game. 

W końcu to się stało. Moi legioniści stali się z falangą. Problemem w tych zasadach, jest to, że gdy blok pikinierski zaliczy uderzenie (nie ważne czy uda się tobie to zasejwować, czy też nie), nie jesteś w stanie oddać ciosu. Przez większą część czasu byłem uderzany przez piki i nie mogłem się odwdzięczyć. W końcu musiałem uporządkować swoje oddziały i wymienić szeregi. To pomogło, zyskałem też nowe pilum . Rzuciłem nimi i uderzyłem wroga. Zadziałało i wkrótce pierwszy blok został złamany. Po tym wszystko następowało bardzo szybko. Zdezorganizowane falangi były łatwym celem dla moich legionów. Zaczęliśmy wygrywać grę.
We just needed the last hit. I tried, but Peter saved them all. Then Michael managed to hit and destroyed the unit. That was enough, we won! It was a pleasure to finally get a normal game. Hope we will return to our club soon as well. Finger crossed!

Potrzebowaliśmy ostatniego uderzenia. Spróbowałem, ale Peter wszystko odbił. Wtedy spróbował Michael trafił i zniszczył oddział. To wystarczyło, wygraliśmy! To była przyjemność móc znów zagrać normalną grę. Mam nadzieję, że już wkrótce powrócimy do naszego klubu. Trzymam za to kciuki!


3. Links. Linki.

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719311214074

piątek, 28 maja 2021

Kicheren 1870 (1).

I'm sorry, but I haven't enough time for blogging last week, so a few reports from the games are missing. Today played a week ago. It was a 10mm Franco Prussian War with Black Powder rules with some amendments made by Michael. The game was played over the Internet so all pictures once again are courtesy of Michael.

Przepraszam, ale w ciągu ostatniego weekendu nie miałem zbyt dużo czasu na blogowanie, więc kilka raportów z gier jestem Wam winny. Dziś gra rozegrana tydzień temu. Była to wojna prusko francuska w skali 10mm i z zasadami Black Powder z kilkoma dodatkowymi zasadami napisanymi przez Michaela. Gra została rozegrana przez Internet, więc znów wszystkie zdjęcia, dzięki uprzejmości Michaela.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.PRUSSIA / PRUSY
(Campbell)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

Cavalry Division

9 x Cavalry Regiment
1 x Horse Guns

Artillery Divison

4 x Heavy Guns
2 x Medium Guns
1 x Horse Guns
2 x Ammunition Wagon


FRANCE/FRANCJA
(Bartek)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

Cavalry Division

6 x Cavalry Regiment

Artillery Division

6 x Medium Gun
1 x Artillery Wagon
2. The game. Gra.

I started with attacking the Prussian right flank with my cavalry. Sadly only half of the forces, as I blundered with part of my cavalry brigade, retreated from the battlefield. As I did not attack with full strength, my attack was repulsed. I tried again when the units arrived but still no success here. This time Prussian flank stayed unbroken.

Zacząłem od  ataku moją kawalerią na prawą flankę pruską . Niestety, tylko połową sił, ponieważ wydając rozkaz drugiej części moich oddziałów miałem "Blunder" i wycofała się ona z pola bitwy. Ponieważ nie zaatakowałem całością sił, zostałem odparty. Próbowałem jeszcze raz, gdy moje oddziały powróciły ale znów bez sukcesu. Tym razem pruska flanka nie została złamana.

Soon to the Prussian cavalry joined their infantry. Their combined attack slowly started to push back my infantry. However, the French managed to stop them. 

Wkrótce pruska kawaleria została wsparta przez ich piechotę. Połączony atak zaczął spychać moją piechotę. Jednak Francuzom udało się to powstrzymać.
On the other flank, Prussian dominated the field with their powerful artillery. I was unable to respond to that, therefore I had to wait. Soon Prussians moved to attack, but the lonely regiment was quickly decimated by my artillery and machine guns. Then Prussians tried again with bigger forces, but again they were stopped by the accurate French fire.

Na drugiej flance, silna pruska artyleria zdominowała pole walki. Nie byłem w stanie na to odpowiedzieć i dlatego musiałem oczekiwać na to, co nastąpi potem. Wkrótce Prusacy natarli, ale atak samotnym regimentem zakończył się jego zdziesiątkowaniem przez moje działa i karabiny maszynowe. Wtedy Prusacy spróbowali ponownie, większymi siłami, ale znowu atak został zatrzymany przez celny ogień Francuzów.

At that crucial moment, when the game was going to decide, we had to stop. The next day I started work very early and had to go to bed. We will continue that game very soon.

W tym decydującym momencie musieliśmy przerwać grę. Następnego dnia zaczynałem pracę bardzo wcześnie i musiałem położyć się spać. Ta gra będzie kontynuowana już wkrótce.

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/05/1870-surprise-at-kicheren-1-franco.html