sobota, 31 maja 2014

Muskets & Tomahawks big game.

Week before we had a big game of Muskets and Tomahawks. This game was played on big Hugh Wilson's table. It was an episode from the French Indian War. British  players had to save few objectives (mostly the setlements) and unfortunely they failed most of them. I had to keep an eye on the fort and save them, therefore most of my troops was out of action. Only my one unit protecting the river bank and during the firing with French regulars my unit lost only one figure. I did my work, but I did not bother about other units and then we lost the game... I was only obey to my orders!
W poprzednim tygodniu rozegraliśmy wielka grę z użyciem zasad Muskets and Tomahawks. Ta gra została rozegrana na wielkim stole należącym do Hugha Wilsona. Był to episod z wojny francusko-brytyjskiejj. Brytyjscy gracze mieli za zadanie ocalić kilka celów (głównie osiedla) i niestety im się to nie udało. Ja za zadanie miałem ochraniać fort i dlatego większość moich oddziałów była wyłączona z walki. Jedynie jeden z nich ochraniał brzeg rzeki i wdał się w strzelaninę z francuskim oddziałem regularsów, tracąc tylko jedna figurę. Wykonałem swoją pracę, jednak brak wsparcia dla innych graczy zakończył się przegraną naszego zespołu... Ja tylko byłem posłuszny moim rozkazom!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam, Colin Jack

Forces/Siły:

British/Brytyjczycy:
(Tim Watson, Donald Adamson, Ray Neal, Bartek Żynda)
British players: Mr Ray and myself. Brytyjscy gracze Mr. Ray i ja.

3 x Regular
3 x Rangers
6 x Militia
1 x Indians
5 x Civilians

French/Francuzi:
(Dave O'Brian, Colin Jack, Hugh Wilson, Campbell Hardie)

2 x Regular
3 x Irregular
6 x Indians
Battlefield. Pole bitwy.
British ship in the port... Brytyjski okręt w porcie...
... and after Indian visit. ... i po wizycie Indian.
British fort. Brytyjski fort.

As I did not have my camera that day with me, all pictures comes from Bill Gilchrist. If you visit his blog, you can read full battle report from that game:
Jako, ze tego dnia nie miałem ze sobą mojego aparatu, wszystkie zdjęcia są autorstwa Billa Gilchrista. Jeśli odwiedzicie jego blog, będziecie mogli zapoznać się z całym raportem z gry:


niedziela, 25 maja 2014

Liebster Awards 2014 - I got nominated! Zostałem nominowany!

Big thank you to Rodger from Rebel Barracks blog for nominated my blog to Liebster Awards 2014. It is first time something like this happend to me so big thank you for this Rodger. 
Wielkie dzięki dla Rodgera z bloga Rebel Barrack za nominowanie mnie do tegorocznej Liebster Awards. Jest to pierwszy raz kiedy coś takiego mi się przytrafiło i wielkie dzięki Rodger za to.

So now I have to:
Teraz muszę więc:

1: Copy and paste the award on your blog linking it to the blogger who has given it you.
2. Pass the award to your top 11 blogs with less than 200 followers by leaving a comment on one of their posts to notify them that they have won the award and listing them on your own blog.
3. Sit back and bask in the warm fuzzy feeling that comes with knowing you have made someones day!
4. There is no obligation to pass this onto someone else but it's nice if you take the time to do so.


1. Kopiuj i wklej nagrodę na swój blog z linkiem do osoby ciebie nominującej.
2. Przekaż nagrodę do Twojej listy najlepszych blogów, które maja mniej niż 200 obserwatorów, poprzez pozostawienie komentarza o nominacji i wygranej nagrodzie i opublikuj listę na swoim blogu.
3. Usiądź i delektuj się tym, że właśnie poprawiłeś komuś jego dzień!
4. Nie ma żadnej obligacji do tego aby dalej przekazać tą wiadomość, ale było by bardzo miło gdybyś poświęcił na to trochę swojego czasu.

The blogs I would like to pass the award are:
Oto blogi, które chciałbym nagrodzić:
Also there are some questions you need to answer and they are:
Jest tez kilka pytań na które musisz odpowiedzieć, oto one:

1. Why did you start blogging?
1. Dlaczego rozpocząłes blogowanie?

It was inspiration by other great blogs and I wish to have some place with all good memories about my hobby. I know I'm little nostalgic...
Było to inspirowane przez inne wspaniałe blogi i mieć miejsce gdzie mógłbym umieścić wszystkie wspomnienia dotyczące hobby. Wiem jestem troche nostalgiczny...

2. If you could change one thing about the wargaming hobby, what would it be?
2. Jeśli mógłbyś zmienić jedną rzecz w wargamingowym hobby, co by to było?

All the toys could be cheeper ;) 
Wszystkie zabawki mogły być tańsze ;)

3. What is best in life?
3. Co jest najważniejsze w życiu?

Hard to answer that question... Don't worry be happy!
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie... Don't worry be happy!

4. Do you want to live forever?
4. Chciałbyć żyć wiecznie?

No. Forever is a very long time. Too long...
Nie. Wiecznie to bardzo dużo. Za dużo...

5. Fame or fortune? 
5. Sława czy fortuna?

Both ;)
Oba ;) 

6. What miniatures are you most proud of having painted?
6. Z których miniatur jakie pomalowałeś jesteś najbardziej dumny?

All of them. 
Wszystkie.

7. How do you deal with burn out?
7. Co robisz by zapobiec wypaleniu się?

Painting Soviet tanks. It's easy, quick and really relaxing ;) If I have big problem with this I do anything to forget about the problem, watching move reading the book etc.
Maluję sowieckie czołgi. Jest to łatwe, szybkie i naprawdę relaksujące ;) Jeśli już mam naprawdę poważny z tym problem, wtedy staram się o nim zapomnieć poprzez film, książkę itp.

8. Why is a raven like a writing desk?
8. Dlaczego kruk jest jak biurko?

Sorry I don't understand...
Przykro mi, ale nie rozumiem pytania...

9. Star Wars or Star Trek?
9. Gwiezdne Wojny czy Star Trek?

Star Wars.
Gwiezdne Wojny.

10. If you could only buy from one miniature company from now on, which one would it be?
10. Jeśli mógłbyś tylko kupować figurki od tej pory tylko od jednego producenta, który by to był?

The best ;)
Najlepsza ;)

11. What is your favourite takeaway?
11. Jakie jest Twoje ulubione danie na wynos?

Pizza!

That's all. You are free to answer all above questions or you can add new. It is only fun and promotion others blogs! 
I to wszystko. Masz wolna wolę odpowiedzieć lub nie na powyższe pytania, możesz tez dodać nowe. To przecież tylko zabawa i jednocześnie promacja innych blogów. 
niedziela, 18 maja 2014

A Fistful of Kung Fu 2

Last Thursday we had a wee game with A Fistful of Kung Fu. This time I played again with the Soviet team against some Partisans (or something like this) lead by Colin Jack and Campbell Hardie. This time my team again was better and in the last action my Commisar finally killed the opposite hero. It was our second game with this system and I become a great fan of them. Specially this system with reactions - countereactions is just brilliant and I even know how to use them with something different. As it was mentioned it was our second game and this time only Colin have read the rules so the game was much more about looking into the book and finding proper paragraphs, but I believe that next time the game will be much quicker.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę z zasadami A Fistful of Kung Fu. Tym razem znów grałem Sowietami przeciwko Partyzantom (lub czymś w tym rodzaju) prowadzonym przez Colina Jacka i Campbella Hardiego. Tym razem mój zespół znów był lepszy i w ostatniej akcji mój Komisarz ubił wrogiego bohatera. Była to nasza druga gra z tymi zasadami i stałem się ich wielkim fanem. specjalnie podoba się mi system akcji - reakcji, który już wiem że będę mógł wykorzystać gdzie indziej. Jak już wspomniałem była to nasza druga gra i dlatego że tylko Colin był jedynym który faktycznie przeczytał zasady, ta gra była bardziej zaglądaniem do książki i szukaniem odpowiednich paragrafów ale wierzę, że następna gra będzie już znacznie szybsza. 

Forward Comrades!
No step backward!
Don't mess with KGB!
This team hasn't have stats yet...

niedziela, 11 maja 2014

The Mekong River (3). Rzeka Mekong (3).

This Thursday we met again in Hugh Wilson's house to finish our Vietnam Bolt Action game. We managed to finally finish our game with a very controversial score... 
W ten czwartek znów spotkaliśmy sie u Hugha Wilsona by dokończyć naszą grę przy użyciu zasad Bolt Action z uzupełnieniem dotyczącym konfliktu w Wietnamie. Udało nam się dokończyć grę jednak z dość kontrowersyjnym wynikiem...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

I still don't have a full list of used troops, I will try to make an update later during the week. This time we played game 4 on 3. Four Vietnamese players (Bill Gilchrist, Hugh Wilson, Donald Adamson and Campbell Hardie) vs three Allied players (Tim Watson, Ray Neal and myself). This time Allied did not received any reinforcements, however they were able to call for air support. Vietnamese received a new tank and a lot of new infantry units.
Wciąż nie posiadam pełnej listy oddziałów wykorzystanych w grze, później w tym tygodniu postaram się dodać nowego posta z updatem. Tym razem rozegraliśmy grę czterech na trzech. Czterech wietnamskich graczy (Bill Gilchrist, Hugh Wilson, Donald Adamson i Campbell Hardie) przeciw trzem graczom alianckim (Tim Watson, Ray Neal i ja). Tym razem Alianci nie otrzymali żadnych posiłków, jednak mieli ponowna możliwość wykorzystania wsparcia lotniczego, natomiast Wietnamczycy otrzymali nowy czołg i całe mnóstwo nowych oddziałów piechoty.

2. The Game. Gra.

This time my convoy had to face Bill's North Vietnamese troops again. After the lesson he gave me during first game, this time was totally different. All Bill's attack has been repulsed. However I lost one infantry unit, but saved the Convoy. On the other side the river my Convoy was attacked by VietCong commanded by Donald, but he had concentrated on escort instead of the supply trucks, so after quick fight and with a small delay, my convoy made its way through the battlefield. My succes would be full if I left my back escort in the village I passed on the begining of the game. I left it behind and Bill's soldiers took it at the end of the game. 
Tym razem mój konwój musiał ponownie stawić czoło siłom Północnego Wietnamu, dowodzonym przez Billa. Po lekcji udzielonej mi podczas pierwszej gry, tym razem było zupełnie inaczej. Wszystkie ataki Billa zostały odparte. Co prawda straciłem jeden oddział piechoty, jednak ocaliłem konwój. Po drugiej stronie rzeki konwój został zaatakowany przez siły Vietcongu dowodzonych przez Donalda, jednak skupili się oni wyłącznie na eskorcie a nie na ciężarówkach z zaopatrzeniem, tak więc po krótkiej walce i z małym opóźnieniem mój konwój przedarł się przez pole bitwy. Mój sukces byłby stu procentowy, gdybym pozostawił moją straż tylną we wiosce, którą mijałem na początku gry. Zostawiłem ją i Bill korzystając z tego zajął ją pod sam koniec gry.

It was again very easy day for Ray. His troops have strenghtened their positions and have repulsed VietCong assault. After this Ray could fully concentrated on his helicopters. He managed to support the US base, which was under  attack of Vietnamese forces, saved a lot of wounded troops and few downed pilots. 
To był kolejny łatwy dzień dla Raya. Jego oddziały umocniły swoje pozycje i odparły atak Vietcongu. Po tym Ray mógł całkowicie skoncentrować się na jego helikopterach. Udzielił wsparcia amerykańskiej bazie, będącej atakowanej przez siły wietnamskie oraz ratując mnóstwo rannych żołnierzy i kilku strąconych pilotów.

Like last time, the main fight was about the US base. It was attacked by most of the Vietnamese forces and they managed for the while took control over it. The air strike called during the game flattered the base to the ground, but all Vietnamese troops managed to withdraw. American troops did not managed to take the base back, as the more VietCong troops arrived during the reinforcements. However there was nothing to taking back, as the base did not existed any more...
Jak i ostatnim razem, główne walki toczyły się o amerykańską bazę. była ona atakowana przez większość oddziałów wietnamskich i udało im się nawet na krótko przejąć nad nią kontrolę. Atak z powietrza zrównał ją z ziemią, jednak wszystkie wietnamskie oddziały zdążyły się z niej wycofać. Oddziałom amerykańskim nie udało się jednak jej odzyskać, ponieważ przybyło tam więcej sił Vietcongu. Jednak nie było tam już nic co można było odzyskać, ponieważ baza przestała istnieć...

3. Summary. Zakończenie.

When it came to check the Victory points, it was stated on Vietnamese victory, however I would call it as the draw, becouse we were not able to defeat the enemies forces with no reinforcement for Allies. On every destroyed Vietnamese unit it could come back on randomly selected part of the table and becouse of this at the end of the game it was still the same number of Vietnamese troops as it was at the begining of the game. The special event rule favoured Vietnamese side, becouse only them were able to get an extra troops and if they would be very lucky they could received a tank (however they got only one extra tank during whole game). Allied forces managed to clear two villages of three from enemies (one was simply flattered) and finally get the convoy off the battlefield (it was second convoy, but the first was destroyed using the old rules, very unfair for Allied troops). Ray saved all wounded troops and all downed pilots, so finally we get 3 points of 5 available from our orders (we did not saved the base and for convoy and villages I would gave 0.5 a point each). Except that controversial verdict the game was very good and I spend a very good time with it. This week we come back to the club with next Kung Fu game.
Kiedy przyszło do podliczania punktów, zostało ogłoszone zwycięstwo wietnamskie, jednak ja uznał bym to za remis, ponieważ było bardzo trudno pokonać siły wietnamskie bez żadnych dodatkowych oddziałów dla aliantów. Każdy zniszczony oddział wietnamski mógł ponownie pojawić się w wylosowanym miejscu na stole. W ten sposób pod koniec gry było wciąż tyle samo oddziałów wietnamskich na stole ile na początku gry. System dodatkowych zdarzeń wyjątkowo faworyzował stronę wietnamską, jako że tylko oni mieli możliwość otrzymywania dodatkowych oddziałów a jeśli w przypadku naprawdę dobrego wylosowania mogli nawet otrzymać dodatkowy czołg (w ciągu całej gry udało im się jednak otrzymać tylko jeden taki pojazd). Siłom alianckim udało się oczyścić dwie wioski z trzech z wrogich jednostek (jedna została po prostu zmieciona z powierzchni ziemi) i ostatecznie przeprowadzić konwój przez pole bitwy (był to co prawda drugi konwój, jednak pierwszy został stracony gdy graliśmy z użyciem starych zasad, bardzo nie fair dla Aliantów). Rayowi udało się ocalić większość rannych i wszystkich zestrzelonych pilotów, tak więc w sumie wykonaliśmy trzy zadania z pięciu nam przydzielonym (nie ocaliliśmy bazy a za wioski i konwój dałbym po pół punkta). Pomimo tego kontrowersyjnego werdyktu, gra była bardzo dobra i bardzo miło upłynął mi z nią czas. W tym tygodniu powracamy do klubu z drugim podejściem do Kung Fu.

Gallery on flickr:
Galeria na flickru:

poniedziałek, 5 maja 2014

A Fistful of Kung Fu.

Today game played last Thursday. We gave a try to the new set of rules from Osprey called  A Fistful of Kung Fu. It is very interesning set of rules. It is skirmish, where we command of the team of our gang, soldiers, police, kung fu students etc. etc. Everything you can find in the Made in Hong Kong movies. Your team is usually made of a main hero, his co and bunch of normal soldiers who always die as the first... And thats would be all, but this set have something special. A new activation system. Usually our figure can make to up three actions on the turn, if it chose to do only movement it is free and moves as the no it normal, but if it want to do something more he need to test it. If it passes then he can continue the action, but if fail, then opposite hero can make free action. I like this idea very much!
Dzisiaj relacja z gry rozegranej w ostatni czwartek. Przetestowaliśmy nowy system od Ospreya: A Fistful of Kung Fu. Jest to bardzo interesujący zestaw. Jest to skirmish, gdzie dowodzimy gangiem, żołnierzami, policjantami, studentami kung fu itp. itd., wszystkim tym co możemy znaleźć w filmach Made in Hong Hong. Twój zespół składa się z głównego bohatera, jego zastępcy i kilku żołnierzy, którzy zazwyczaj umierają jako pierwsi... I to mogło być wszystko, ale ten system ma coś ekstra. Jest to nowy system aktywacji. Zazwyczaj nasza figurka może wykonać do trzech akcji na turę, jeśli wybierze tylko ruch, to wtedy może wykonać go za darmo, ale jeśli chce wykonać jakąś inną akcję, wtedy musi poddać się testom. Jeśli zda testy, wykonuje wtedy te akcje, jeśli nie, wtedy wrogi bohater może wykonać jakąś akcję. Bardzo mi się ten pomysł podoba!

During the evening in SESWC we managed to play three games. First was about to learn the rules and was played by Ray Neal vs Tim Watson and Campbell Hardie. After that we divided the table on half and played two more games: Bill Gilchrist vs Cambell and Tim agains me. In the first game Bill defeated Campbell and in the second I won with Tim by lucky shot in the Volgas fuel tank. We of course missed few rules, but  will come back to the rules and give them the second try.
Podczas wieczoru w SESWC udało nam się rozegrać trzy gry. Pierwszą by nauczyć się zasad rozegrali Ray Neal przeciwko Timowi Watsonowi i Campbellowi Hardiemu. Po tym podzieliśmy stół na pół i rozegraliśmy dwie następne gry: Bill Gilchrist przeciwko Campbellowi oraz Tim przeciwko mnie. W pierwszej grze Bill pokonał siły Campbella, a ja dzięki szczęśliwemu strzałowi w zbiornik paliwa Wołgi wygrałem z Timem. Oczywiście kilka zasad nam umknęło, ale na pewno powrócimy do tych zasad i damy im kolejną szansę.

All models and figures comes used during the game comes from Colin Jack's collection.
Wszystkie modele i figurki użyte w grze pochodzą z kolekcji Colina Jacka.

niedziela, 4 maja 2014

The Mekong River (2). Rzeka Mekong (2)

As I'm busy with some very important project right now (I believe it should be finished in two weeks time), I did not have much time for blogging so I owe you some games. First is the game played two weeks ago. It was continuation of our Vietnam Bolt Action game played at Hugh Wilson's house. This time Bill, as he was on his holiday was absent and has been replaced by Donald Adamson. Hugh joined Vietnamese forces as Dave cannot participate in our game as well.
Jako, że ostatnio jestem skupiony na bardzo ważnym dla mnie projekcie (prace nad nim powinny zakończyć się za jakieś dwa tygodnie), nie miałem zbyt dużo czasu na blogowanie, w związku z czym jestem winny kilka raportów z gier. Pierwszą z tych gier była gra sprzed dwóch tygodni, a była nią kontynuacja naszej wietnamskiej gry z udziałem zasad Bolt Action rozgrywanej w domu u Hugha Wilsona. Tym razem Bill, który był nieobecny z powodu swoich wakacji, został zastąpiony przez Donalda Adamsona. Hugh dołączył do sił wietnamskich, ponieważ Dave nie mógł również wziąć w niej udziału.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack

1. Forces. Siły.

I still don't have the whole list of the troops used. I'll try to do it next time. Allied forces were commanded by Tim Watson, Ray Neal and myself and Vietnamese by Donald Adamson, Hugh Wilson and Campbell Hardie.
Cały czas nie mam pełnej listy użytych oddziałów, postaram się to zrobić następnym razem. Alianckie siły były dowodzone przez Tima Watsona, Raya Neal i mnie, natomiast siły wietnamskie były dowodzone przez Donalda Adamsona, Hugha Wilsona i Campbella Hardiego.

2. The Game. Gra.

After the destruction of the first convoy, HQ send another convoy. This time I set it in very different way. Every truck was supported by two armoured vehicles. My infantry had an order to destroy every possible threat. It had slow down my convoy, but save it as well. I lost only one truck. This time I have won this fight!
Po zniszczeniu pierwszego konwoju, dowództwo postanowiło wysłać następny. tym razem inaczej ustawiłem pojazdy i każda ciężarówka była wspierana przez dwa opancerzone pojazdy. Moja piechota miała rozkaz eliminować każde możliwe zagrożenie. To spowolniło mój konwój, ale jednocześnie go ocaliło i tym razem straciłem tylko jedną ciężarówkę. Tym razem to ja byłem zwycięski!

On the other river bank, US Marines continued fights for small village. This time they used air support very wisely and kept their positions. However the whole area hasn't been fully cleared and still a lot of work must be done over there...
Na drugim brzegu rzeki, US Marines kontynuowali walki o małą wioskę. Tym razem jednak mądrzej uzyli wsparcia z powietrza i utrzymali swoje pozycje. Niestety cały teren nie został jeszcze oczyszczony i wciąż wiele jest tam jeszcze pracy do wykonania.

The main action was about the US base this time. It has been attacked from three sides, from the water, from the hill village and from the main road. The Vietnamese used the the junk with hidden AT gun and even tanks. Finally Americans had to called the air strike, which gave a little help, but not too much. However the base has been saved but the situation wasn't  cleared enought and we need another game to finally get some score.
Główne walki tym razem toczyły się o amerykańską bazę. Została zaatakowana z trzech stron, z wody, od strony wioski na wzgórzu i od strony głównej drogi. Wietnamczycy użyli dżonki z ukrytym działem ppanc. na pokładzie i nawet czołgów. Ostatecznie Amerykanie musieli wezwać wsparcie lotnicze, które lekko pomogło ale nie za bardzo. Jednak udało się ocalić bazę ale nie wyjaśniono do końca sytuacji i potrzebna będzie jeszcze jedna gra na uzyskanie jakiegoś ostatecznego wyniku.

And some links:
I kilka linków:

Short Colin's relation on LA forum:
Krótka relacja Colina na forum LA:

Gallery on flickr:
Galeria na flickru: