czwartek, 24 maja 2018

Jizzakh 1919. Dżyzak 1919.

Last Thursday we finally had postponed many times Back of Beyond game. Angus came up with a scenario placed in town of Jizzakh in Uzbekistan. It was fight of two alliances: White Russia with Polish troops against Bukharan and Turkish soldiers. For the game we used the Set An East Ablaze with some house rules.
W ostatni czwartek w końcu zagraliśmy w kilkakrotnie przekładaną grę Back of Beyond. Angus umiejscowił swój scenariusz w mieście Dżyzak w Uzbekistanie. Była to walka dwóch sojuszy: Białej Rosji z polskimi oddziałami przeciw bucharskim i tureckim żołnierzom. Do gry użyliśmy zasad Set An East Ablaze z pewnymi house rules.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie, Peter Mearns, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.WHITE RUSSIA/BIAŁA ROSJA
(Angus)

HQ,
4 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
1 x Field GunPOLAND/POLSKA
(Bartek)

HQ
4 x Infantry
1 x Infantry with Bombs
1 x Cavalry
1 x HMGBUKHARA/BUCHARA
(Campbell)

HQ
4 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
1 x Field GunTURKEY/TURCJA
(Peter)

HQ
5 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG2. The game. Gra.


In our game we had five objectives in the town: palace, old mosque, train station, radio station and the government building. The side with bigger number of objectives would won the game. All forces started the game with reduced number of troops on table (4 units), only Poles were able to set all their units. The game started and all moved quickly to the town. The quickest was Campbell, who took palace and the mosque. Angus managed to take the train and radio stations, whereas I took the government building. Sadly for the Turks, Russians blocked their way for the most of the game. In hard fight Turks finally managed to enter the town and took one of the buildings, but then they get destroyed by my Poles. Till the end of the game, despite some actions, the possessions remains unchanged. At the end of the game the Russo-Polish forces had three objectives and Muslim forces two, therefore I call me and Angus as winners of the game.
W naszej grze było pięć celów do zajęcia w mieście: pałac, stary meczet, stacja kolejowa, stacja radiowa i budynek rządowy. Strona z większą ilością posiadanych na koniec gry wymienionych wyżej budynków zostanie zwycięzcą tej gry. Wszystkie strony, oprócz Polaków zaczęły grę z zredukowaną liczbą dostępnych oddziałów (4 oddziały). Gra się rozpoczęła i wszyscy szybko ruszyli w stronę miasta. Najszybszy był Campbell, który zajął pałac i meczet. Angusowi udało się zająć stację kolejową i radiową a mi udało się zająć budynek rządowy. Na nieszczęście turków na ich drodze stanęli Rosjanie, którzy skutecznie ich blokowali przez większość gry. Po ciężkiej i zaciętej walce udało im się w końcu przedrzeć do miasta, ale tam zostali zniszczeni przez moich Polaków Do końca gry stan posiadania stron się nie zmienił, pomimo kilku prób jej zmiany. Na jej koniec siły rosyjsko-polskie miały w posiadaniu trzy budynki a siły muzułmańskie dwa, dlatego zwycięstwo należy się tym pierwszym.


3. Links. Linki.


Angus.

Campbell (SESWC)

Flickr

sobota, 19 maja 2018

Carry On Up the Khyber on Carronade 2018 by Leuchars Wargamers.

During Carronade I had the pleasure to try new, by Leuchars Wargamers, participation game. It was based on Carry On Up the Khyber movie (which I haven't seen yet). During the game Leuchars played the 3rd Foot and Mouth Regiment, where the participants (usually 4 gamers from the audience) played the rebelled Afghans. The task for them was to take the Palace before the British reinforcements will arrive. The game was card driven, where the sides or special characters were activated (that included the wild animals like elephants, tigers etc.). We tried hard and two times we were very close to take the Palace but finally were run out of time and the reinforcements arrived. Despite the loose, it was great and funny game (sadly I did not seen the movie, then probably the fun would be greater). The game won the best participation game trophy of the show. Fully deserved! 
Podczas Carronade miałem okazję spróbować nowej gry, w którą można było zagrać na konwencie, przygotowaną przez Leuchars Wargamers. Była ona oparta na brytyjskim filmie Awantura w Khyberze (z serii Do Dzieła..., ja osobiście filmu jeszcze nie obejrzałem). Podczas gry panowie z Leuchars wcielili się w 3rd Foot and Mouth Regiment, z kolei widzowie (zazwyczaj 4 graczy z widowni) wcielali się w Afgańczyków.  Zadaniem dla nich było zajęcie pałacu, zanim pojawi się brytyjska odsiecz. Gra opierała się na aktywacji kartami albo stron, albo specjalnych postaci (włączając w to także zwierzęta, jak słoń czy tygrys itp.). W trakcie naszej gry prawie dwa razy byliśmy bardzo blisko od zajęcia pałacu, jednak ostatecznie skończył nam się czas i odsiecz przybyła. Pomimo przegranej, to była to bardzo udana i bardzo zabawna gra (prawdopodobnie gdybym obejrzał film, zabawa byłaby większa). Gra wygrała jako najlepsza gra w której, można było wziąć udział podczas konwentu.


sobota, 12 maja 2018

Carronade 2018

Today I want to show you some pictures from wargame show in Falkirk, which I visited today, Carronade. Form different reasons I never had a chance to attend it before, despite the fact it is 40 minutes drive from home. This time I planned things much better and finally been there. The show is the same size as the Claymore, with more or less the same amount of games and traders. It doesn't have Bring and Buy, but have a flea market instead. Everything is split between 5 halls, which could be a little confusing at the beginning.
Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka zdjęć z konwentu wargamingowego z Falkirk, które właśnie odwiedziłem, czyli Carronade. Z różnych powodów do tej pory nie udało mi się go odwiedzić, pomimo faktu, że jest oddalone od mojego miejsca zamieszkania jedynie 40 minut jazdy samochodem. Tym razem jednak zaplanowałem sobie wszystko lepiej i w końcu udało mi się tam dotrzeć. Konwent jest podobnych rozmiarów, co Claymore, z mniej więcej tą samą ilością gier i stoisk handlowych. Nie ma Bring and Buy a zamiast tego pchli targ. Wszystko jest rozdzielone pomiędzy 5 sal, co może dezorientować na początku.I was planning to have some games, however I managed to play only one (but it was great, prepared by Leuchars Gamers - you will find a report soon). Meet many old and new friends. Had a lot of interesting conversations about the hobby. It was great time. My next show will be the Lardie Day in Musselburgh and now some pictures of the games, which catches my eye:
Miałem zamiar rozegrać kilka gier, ale skończyło się tylko na jednej (ale bardzo dobrej, przygotowanej przez Leuchars Gamers - wkrótce raport na blogu). Widziałem się z dużą ilością starych i nowych przyjaciół. Odbyłem wiele ciekawych rozmów o naszym hobby. To był naprawde dobrze spędzony czas. Moim następnym konwentem będzie Lardie Day w Musselburgu a teraz kilka zdjęć gier, które mi się spodobały:

To the Strongests by Dave Imrie. He proposed his update for those who don't like the battlefield with squares. I will try it once and tell you something about that one day.
To the Strongest przygotowana przez Dave'a Imrie. Zaproponował wersję dla tych, co nie lubią pola bitwy podzielonego na kwadraty. Na pewno spróbuję tej wersji w przyszłości i podzielę się moimi opiniami o tym.

Sues Crisis by Gothenburg Wargamers. British and French troops against Egyptian using Bolt Action rules.
Kryzys Sueski przygotowany przez Gothenburg Wargamers. Oddziały brytyjskie i francuskie przeciw egipskim przy użyciu zasad Bolt Action.


American Civil War by Durham Wargamers. The biggest game of the show, I don't remember the rules used for the game...
Wojna Secesyjna przygotowana przez Durham Wargamers. Największa gra konwentu, niestety nie pamiętam jakich zasad użyto do gry...

T in the Park by (I forgot the name of the club... if someone remember please let me know). The name of the popular gig in Scotland now moved to Berlin in 1945, where vehicles with T in their names were widely presented. Rapid Fire! in 28mm. Look at the flags, it is the frontline - great idea!
T in the Park by (nie zapamiętałem nazwy klubu... jeśli ktoś pamięta, dajcie znać bym mógł to uzupełnić). Nazwa popularnego szkockiego festiwalu przeniesiona do Berlina w 1945 roku, gdzie pojazdy z literką T były reprezentowane w dużej ilości. Rapid Fire! w skali 28mm. Spójrzcie na flagi, to linia frontu - wspaniały pomysł!

French Campaign 1940 by (again I don't remember the club...)
Kampania francuska 1940 (znów nie pamiętam nazwy klubu...)

Another game I don't remember the name of the club. This time the Greeks vs Greeks in ancient times.
Kolejna gra, gdzie nie zapamiętałem nazwy klubu. tym razem Grecy przeciw Grekom w czasach antycznych.

Battle of Arsuf by SESWC with the use of Soldiers of God rules.
Bitwa pod Arsuf przygotowana przez SESWC z użyciem zasad Soldiers of God.Carronade also have a painting competition. Here you have two works, which I really liked (I'm sorry, but I did not asked who painted them):
Carronade ma też swój konkurs malarski. Tutaj dwie prace, które mi się naprawdę podobały (niestety nie dowiedziałem się kto je pomalował):


piątek, 11 maja 2018

Summer 1944 in Italy. Lato 1944 roku we Włoszech.

Another game in our club, this time Chain of Command. Since some time I try to win with Angus's Germans using my Poles. As I remember I did never win. This time we tried something a little different. Regular infantry against regular infantry. For the place we choose Italy during the operation Olive, so my Poles played the role of Polish 2nd Corps instead of usual 1st Armoured Division.
Kolejna gra w naszym klubie, tym razem Chain of Command. Od jakiegos juz czasu próbuję wygrać z Angusa Niemcami przy użyciu moich Polaków. O ile nie zawodzi mnie moja pamięć, to nie udało mi się jeszcze nigdy wygrać. tym razem spróbowaliśmy czegoś innego, zwykła piechota przeciw zwykłej piechocie. Jako teatr, wybraliśmy Włochy podczas operacji Olive, więc moi Polacy wcielili się w rolę Drugiego Korpusu, zamiast zwyczajowej Pierwszej Dywizji Pancernej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario Three: Attack & Defend (from main book)
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Bartek)

Infantry Platoon (from British list)

+ 7 reinforcement points:
Adjutant
M4 Sherman GERMANY/NIEMCY
(Angus)

Infantry Platoon

+ 3 reinforcement points
Ajutant
Panzerschreck team


2. The game. Gra.


The Patrol phase spread our forces on the opposite sides of a small river. Angus had good defending positions, however I was still quite confident about quality of my troops. So the game started. From the beginning it divided into two fights: about the shore building and about the small chapel. 
Faza patrolu rozdzieliła nasze siły wzdłuż małej rzeczki, po przeciwnych jej stronach. Angus zyskał dość dobre pozycje obronne, jednak ja byłem cały czas pewny jakości moich oddziałów. Gra się rozpoczęła i od początku podzieliła się na dwa starcia: o dom nad brzegiem i o małą kaplicę. To fight around the chapel I send two sections with my Senior Officer. It fought against German section firing at me from small woods. For long period of time my boys changing fire with enemy and slowly lowering the number of Germans, however quite big problem for me was German MG. It's firepower was quite big (4 more shooting dices then Bren) and slowly I started losing my guys too. Sadly finally I lost whole section and the things were gone very bad for me...
Do walki wokół kaplicy rzuciłem dwie drużyny piechoty z moim dowódcą. Walczyli oni przeciw drużynie niemieckiej, ukrytej w małym zagajniku. Przez dłuższy czas trwała tam wymiana ognia z wrogiem i powoli liczba Niemców się zmniejszała, jednak dużym problemem był tu niemiecki km. Jego siła ognia była dość duża (4 kości ataku więcej niż Bren) i powoli też zacząłem tracić swoich chłopców. Ostatecznie straciłem całą sekcję i sprawy się dla mnie mocno pokomplikowały.On the other side of the battlefield, thing were much better for me. Over here my one section supported with 2 inch mortar and PIAT fought against German section defending the waterfront building. It was the place when I lost my first team, which I believe, decided about the whole game. I deployed my light mortar to close of the woods edge, so Germans were able to destroy it immediately. For the rest of the game I suffered the luck of the smoke cover, which could help my troops to take better positions to fight. During the shooting I managed to almost annihilate his troops, but I get some casualties as well (again German MG!).  Anyway soon after I lost my first section on opposite side I lost the second and my morale went to 0... Even support of the tank was not good enough...Another game lost to Angus, but there will be another time!
Po drugiej stronie pola walki, sprawy szły dużo lepiej dla mnie.Tutaj moja drużyna wsparta lekkim moździerzem i PIATem walczyła przeciw drużynie niemieckiej, broniącej budynku nad rzeką. To tam straciłem swój pierwszy zespół, który według mnie przyczynił się znacząco do wyniku całej rozgrywki. Zbyt blisko krawędzi drzew wystawiłem swój moździerz i został on szybko wyeliminowany przez Niemców. Przez resztę gry cierpiałem z powodu braku zasłony dymnej, która pozwoliłaby moim oddziałom zająć lepsze pozycje bojowe. Podczas wymiany ognia prawie zniszczyłem jego oddział, jednak przy okazji moje straty również rosły znowu niemiecki km). Wkrótce też kolejna sekcja mojej piechoty została wyeliminowana i moje morale spadło do 0... Nawet wsparcie mojego czołgu okazało się niewystarczające... Kolejna gra z Angusem przegrana, ale będzie jeszcze okazja na rewanż!3. Links. Linki.


Angus:


SESWC:

to be updated

Flickr:


This Saturday I am heading to Falkirk for Carronade, where I hope to see some of you.
W tą sobotę jade do Falkirk na Carronade, gdzie mam nadzieję spotkać kilku z Was.