sobota, 30 marca 2013

Germany 1945.

Our weekly game was a Bolt Action again, but this time on the eastern front. Germans had to in a desperate attempt to stop the powerful offensive of Soviet and Polish troops.
Nasza cotygodniowa gra to znów Bolt Action, ale tym razem na froncie wschodnim.  Niemcy w desperackiej próbie postanowili powstrzymać silne natarcie wojsk sowieckich i polskich.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC

1. Orders/Rozkazy. 
The Germans had to stop the Soviet offensive, while the Soviets have to take two factories, which gain control over the road that the main Soviet forces will continue their offensive.
Niemcy mieli powstrzymać natarcie sowieckie, natomiast Sowieci mieli zająć dwie fabryki, czym zdobyli by kontrolę nad drogą, którą mają kontynuować natarcie główne siły.

2. Ordre de bataille

SOVIETS and POLES/SOWIECI i POLACY
(Colin Jack, Bill Gilchrist, Bartek Żynda)

4 x T34/85 - all regulars
SU 100 - regular

1st Infantry Platoon

HQ - 4 fig - regular
Recce Squad - 7 fig. - veterans
1st Squad - 10 fig. - regular
2nd Squad - 10 fig. - regular
3rd Squad (Engineering) - 8 fig. - veterans
MMG Section - 3 fig. - regular
FAO

2nd Infantry Platoon

HQ - 5 fig - poor
1st Squad - 8 fig. - poor
2nd Squad - 8 fig. - poor
3rd Squad - 8 fig. - poor

GERMANS/NIEMCY
(Ray Neal, Campbell Hardie, Martin)

PzKpfw IV - regular
PzKpfw V Panther - regular
PzKpfw VI Tiger - regular
Jagdpanther - regular

HQ - 4 fig. - regular
1st Squad Fallschirmjägers - 10 fig. - veterans
2nd Squad Fallschirmjägers - 10 fig. - veterans
PanzerGrenadiers Squad - 10 fig - regulars
Volkssturm Squad - 10 fig. - poor
Nebelwerfer
FAO

3. The Game/Gra
The Soviets and supporting them Poles were supposed to get two factories, which blocked the main road. Germans get the that position wisely with their forces, thus creating a strong Festung. The Soviets decided to get one factory after the other and in this way win the battle. The plan was simple and seemed to be realizable. It turned out to be much more difficult than we might think. It all started very well for the Soviets. Masked Panther fired at Soviet tanks and in response crew of the SU 100  signed with a very good shot  and German tank fit only for scrap.
Sowieci i wspierajacy ich Polacy mieli za zadanie zdobyc dwie fabryki, które blokowały główną drogę. Niemcy przezornie obsadzili tą pozycję swoimi siłami, tworząc w ten sposób silny Festung. Sowieci postanowili zdobyć więc po kolei obie fabryki i w ten sposób wygrac bitwę. Plan był więc prosty i wydawało się, że możliwy do wykonania. Okazało się to jednak dużo trudniejsze niż by się wydawało. Wszystko zaczęło się bardzo pomyślnie dla Sowietów. Zamaskowana Panthera ostrzelała sowieckie czołgi, w odpowiedzi celnym strzałem popisała się załoga SU 100 i niemiecki czołg nadawał się już tylko na złom.

After this success, the Soviets began to fired at the factories. Germans tried to shoot back, and soon the Tiger was brought, and despite momentary its troubles and getting under the fire of the second group of Soviet tanks, maintained positions. Germans tryed fired with their Nebelwelfer but very unlucky. However, the pressure of the Soviets was bigger and bigger and this decided to call air support... Fortunately, only German fighter arrived  because, as it happens in our games, aircraft never serves as a support but is a source of troubles, and so it was this time and the plane fired at German positions, but this time not caused large losses.
Po tym sukcesie Sowieci rozpoczęli ostrzeliwać fabryki. Niemcy starali się odpowiedzieć ogniem, sprowadzono wnet Tygrysa i pomimo chwilowego kłopotu i dostania się tego czołgu pod ogień drugiej grupy sowieckich czołgów, utrzymali pozycje. Niemcy próbowali użyć także swojego Nebelwelfera, ale nieskutecznie. Jednak napór Sowietów był coraz większy, to zdecydowało o wezwaniu lotnictwa... Na szczęście przybył tylko niemiecki myśliwiec, ponieważ jak to bywa w naszych grach, lotnictwo nigdy nie służy jako wsparcie a jest źródłem kłopotów i tak było tym razem, niemiecki samolot ostrzelał swoje pozycje, jednak tym razem nie spowodował dużych strat. 

Time was running out, and the Soviets were unable to move forward. Tank's fire does not bring any results, so it was decided to call the air support... You will not believe but it happened again and Soviet plane fired at his troops. However, this time it was the IL2 and Soviets lost whole squad of infantry.
Czas uciekał, a Sowieci nie mogli poruszyć się do przodu. Ostrzał czołgów nie przynosił rezultatów, postanowiono więc wezwać lotnictwo... Nie uwierzycie ale stało się to znowu i sowiecki samolot ostrzelał swoje oddziały. Jednak był to Ił2 i tym razem Sowieci stracili cały oddział piechoty. 

This very complicated the Soviet's situation. On the right flank weaker unit's attack was stopped by German PanzerGrenadiers. Therefore decided to put everything on one card and get a factories in melees. First attacked a reconnaissance squad, but it has been destroyed by unit of Volkssturm. As the second attacked the engineers squad, but they also ware defeated but this time by Fallschirmjägers. Disaster was fulfilled by the destruction of SU 100 by Jagdpanther which have arrived few turn before and immobilization of one of the T34s. Germans maintained their positions, and the Soviet leader wondered if he would be shot immediately or he will receive the "Siberian Holiday" instead...
To bardzo skomplikowało Sowietom sprawę. Na ich prawym skrzydle atak słabszych oddziałów został zatrzymany przez niemieckich PanzerGrenadierów. Postanowiono więc postawić wszystko na jedną kartę i w walce wręcz zdobyć fabryki. Pierwszy zaatakował oddział rozpoznawczy, jednak uległ on oddziałowi Volkssturmu. Drugi zaatakował oddział saperów, ale i on został rozbity tym razem jednak przez Fallschirmjägerów. Klęski dopełniło zniszczenie SU 100 przez przybyłą Jagdpantherę i unieruchomienie jednego z T34. Niemcy utrzymali więc swoje pozycje, a sowiecki dowódca zapewne zastanawiał się, czy też zostanie zastrzelony na miejscu, czy też otrzyma w nagrodę "syberyjskie wakacje"...
Some soldiers, as you can see they were not really interested in fighting... Niektórzy żołnierze, jak widać nie bardzo byli zainteresowani walką...

And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr:

środa, 27 marca 2013

Salute 2013

Just today arrived to me my Salute 2013 ticket. So I will see you there.
Właśnie dzisiaj dotarł do mnie bilet na tegoroczne Salute. Tak więc do zobaczenia tam.

poniedziałek, 25 marca 2013

Drogi (1) ; Roads (1)

Jedną z głównych scenerii naszych stołów to drogi. Ja postanowiłem wykonać kilka piaskowo żwirowych dróg, takie jakie jeszcze niedawno były bardzo popularne na wschodzie Europy. Na razie wykonałem kilka modułów dróg głównych. Są to odcinki proste o długościach 12 cali (5 modułów), 6 cali (2 moduły) i 3 cale (6 modułów). Drogi są o szerokości 3,5 cala więc doskonale nadadzą się do gier w skalach 20mm i 28mm. Już wkrótce pokażę zakręty i skrzyżowania.
One of the main elements of our tables are roads. I decided to do some sand and gravel roads, such that not long time ago were very popular in Eastern Europe. For now, I made some major roads modules. These are straight sections with lengths of 12 inches (5 modules), 6 inches (2 modules) and 3 inches (6 modules). The roads are 3.5 inches wide so perfectly fit the games in 20mm and 28mm. Soon I'll show turns and crossroads.

sobota, 23 marca 2013

Jim's Conquer Ancient Naval Game. Bitwa morska wg przepisów Jima Conquera.

This time, instead at Hugh, we met again at our club to get a closer look with the rules to play naval battles in the ancient, written by Jim Conquer. First I will describe the battle after that I will review rules of the game to give you a picture of the game mechanics.
Tym razem, zamiast u Hugha spotkaliśmy sie znowu w naszym klubie, aby bliżej zaznajomić się z przepisami do rozgrywania bitew morskich w czasach antycznych, napisanych przez Jima Conquera. Wpierw opiszę bitwę, a następnie zrecenzuję przepisy gry, aby dać Wam obraz mechaniki gry.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Conquer
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Conquer, Hugh Wilson, Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, SESWC
 
The battlefield. Akwen bitwy.
1. Orders/Rozkazy. 
Our fleet heavily outnumbered the enemy and our object is to destroy their fleet and any reinforcements. The only problem is that we don't know those waters, so the enemy could be prepared and there is the fog, so we don't know where the enemy exactly is.
Nasza flota poważnie zdziesiątkowała wroga i naszym zadaniem jest całkowite zniszczenie ich floty i jakiekolwiek wsparcie. Jedynym problemem pozostaje to, że nie znamy tych wód, tak więc przeciwnik może być na nas przygotowany i obecnie zalega mgła, więc nie wiemy gdzie przeciwnik się znajduje.
 
2. Ordre de bataille
 
Atackers/Atakujący
(Bartek Żynda - admiral, Hugh Wilson, Martin Gibson)
6 ships - 4 excellent+2 good

Defenders/Obrońcy
(Donald Adamson - admiral, Ian Carter, Malcolm Hogg)
3 ships - all excellent
2 balistas
 
3. The Game/Gra
 
We started playing in the fog. As commander of the whole fleet I recommended to advancing forward. My ships were in the middle, Hugh's on my right and Martin's on my left. After the third turn the fog has gone and my secondary ship was hit by a ballistas hidden on the island, which my ships just have passed. On fire I replied with fire and soon after one of the ballistas was destroyed. Fight with the second was not as successful as the first one, and my ships had to moved away to a safe distance.
Grę zaczeliśmy we mgle. Jako głównodowodzący zaleciłem całej flocie aby posuwała się do przodu. Moje okręty znajdowały się pośrodku, Hugha po mojej prawej a Martina po mojej lewej. Po trzeciej turze mgła się rozwidliła i mój drugi okręt został trafiony przez balisty zamaskowane na wyspie, którą moje okręty właśnie przed chwilą minęły. Na ogień odpowiedziałem ogniem i juz wkrótce jedna z balist została zniszczona. Walka z drugą nie była już tak skuteczna i wkrótce moje okręty oddaliły się na bezpieczną odległość. 
 
On our right appeared two enemy ships (Donald's and Malcolm's). Hugh decided to attack those ships. He tried to ram them but not succesful. Then he tried to intercept the ships to get them through the boarding, but only one ship (Donald's) was grapled and the other managed to escape. Soon after Hugh's  soldiers board into the enemy ship and during the long fight captured it.
Na naszej prawej pokazały się dwa okręty wroga (Donald i Malcolm). Na te okręty natarł Hugh. Próbował je taranować ale to mu się nie udało. Następnie spróbował przechwycić okręty by zdobyć je poprzez abordaż, ale tylko jeden okręt (Donalda) został przechwycony a drugiemu udało się umknąć. Żołnierze Hugha wktrótce wdarli się na wrogi okręt i w ciągu długiej walki zdobyli wrogi okręt. 

On the appearance of the enemy ships we responded immediately, except Hugh's,   Martin moved his shipsin their direction. I due to lack of space had to do relapse, and thus I found myself on our left flank. And then appeared the third enemy ship (Ian's), who tried to attack the Martin's ships from the rear. 
Na pojawienie się wrogich okrętów zareagowaliśmy natychmiast, oprócz Hugha w ich kierunku ruszył Martin, ja ze względu na brak miejsca musiałem wykonać nawrót i w ten sposób znalazłem się na naszej lewej flance. I wtedy pojawił się trzeci wrogi okręt (Iana), który od tyłu próbował zaatakować okręty Martina. 

Martin found himself in a trap, because from behind he was attacked by Ian's, and from the front by  Malcolm. I tried to slow down Ian's, with fire of my ballista, and pretty much damaged his ship, but the enemy ship getting to close to Martin. When finally Malcolm caught Martin and Ian's ship was too close to Martin, I decided to ram Ian. I risked a lot, but this time, Poseidon was very kind to me. My ship knocked in the hull of an enemy ship and cut it in half. The first enemy ship was sunk. 
Martin znalazł sie w potrzasku, ponieważ od tyłu groził mu atak Iana, a od przodu zaatakował go okręt Malcolma. Ja próbowałem spowolnić Iana, ogniem swojej balisty i dość mocno uszkodziłem jego okręt. Gdy w końcu Malcolm przechwycił okręt Martina a okręt Iana znalazł się zbyt blisko okrętów Martina, postanowiłem staranować Iana. Ryzykowałem dużo, ale tym razem Posejdon okazał się dla mnie bardzo łaskawy. Mój okręt wbił się w kadłub wrogiego okrętu i przepołowił go na pół. Pierwszy wrogi okręt został zatopiony. 
 
In this situation, Jim Conquer, who umpired this game, decided that the ships can not continue the fighting at a distance, and now about the victory have be decided by boarding. It started with the fighting beetween  Malcolm's troops (in this moment Malcolm had to leave the game and Ian took over his ship) and Martin's. Ian's warriors ware better in that melee but from the back, they were attacked by my soldiers and once again Ian was better. At the end  the melee joined my flagship and the this attack decided about the victory, however Ian managed to escape with one of the ships, which is likely to would be assumed by remaining in reserve Martin's second ship, but did not have enough time for this. The battle was clearly won by us. We sunk one ship, the second was captured, and the third would likely be captured soon. In addition, we destroyed one of the two ballistas hidden on the island. 
W tej sytuacji Jim Conquer, który prowadził tą grę, zadecydował, że okręty nie mogą dalej prowadzić walki na dystans i teraz o zwycięstwie miał zadecydować abordaż. Zaczęło się od walki żołnierzy Malcolma (Malcolm w tym momencie musiał opuścić grę i jego okręt przejął Ian) i Martina. Tutaj lepsi okazali się wojownicy Iana. Od tyłu zostali oni zaatakowani przez moich żołnierzy ale i tym razem lepszy okazał się Ian. W końcu do walki włączył się mój okręt admiralski i ten atak zadecydował o zwycięstwie. Ianowi udało się jednak uciec jednym ze statków, który najprawdopodobniej zostałby przejęty przez pozostający w odwodzie drugi okręt Martina, ale na to zabrakło nam czasu. Bitwa została wyraźnie przez nas wygrana. Zniszczyliśmy jeden okręt, drugi został zdobyty, trzeci zostałby najprawdopodobniej zdobyty wkrótce. Oprócz tego zniszczyliśmy jedną z dwóch balist ukrytych na wyspie. 
 
4. The rules/ Zasady gry.
 
Jim has created a very interesting set of rules for naval combat. It is intended to be a simple set to play the sea battles of antic times, but I see its potential for a later periods as well. gameplay can be divided into two stages: the maneuvers and battle ships and battle on board ships. The gameplay can be divided into two stages: the maneuvers and battle of the ships and battle on ships decks.
Jim stworzył bardzo ciekawy zestaw zasad do walki morskiej. W jego zamierzeniu ma to być prosty zestaw do rozgrywania walk morskich w czasach antyku, ale ja widzę tu również potencjał do czasów późniejszych. Rozgrywkę można podzielić na dwa etapy: manewry i walkę okrętów oraz na walkę na pokładach okrętów.  

a)  the maneuvers and battle of the ships/manewry i walka okrętów
 
Each ship has a number of statistics, such as the strength of the hull, the crew (divided into marines and archers) and the belching weapons (ballista or catapult), and this is basically all you need to know about our ship. Each team has two levels of training: excellent and good. This level is very important for the morale tests. Very interesting is the way of moving. Each ship moves 6 inches to the front or when performing maneuvers to starboard or port (3 inches forward and then 3 in declared direction) or 9 inches forward if she moves full forward (the ramming speed). She can stop (it needs 3 inches for that) and move to the back (of course after fully stopping). Ships can fight using the  on-board machines (available two: ballista and catapult), as well by using their archers. The ramming can be also an effective way  to sunk enemy ship, which I proved in our game. Another way to fight can be by boarding.
Każdy okręt posiada kilka statystyk, takich jak wytrzymałość kadłuba, załogę (podzieloną na piechotę morską i łuczników) oraz broń miotającą (balisty lub katapulty) i to jest właściwie wszystko co musimy wiedzieć o naszym okręcie. Każda załoga ma dwa poziomy wyszkolenia: doskonały i dobry, ten poziom jest bardzo ważny przy okazji zdawania testów morale. Bardzo ciekawie został rozwiązany sposób poruszania się. Każdy okręt porusza się 6 cali do przodu lub gdy wykonuje manewry na sterburtę lub bakburtę (3 cale do przodu i 3 w wybranym kierunku) lub 9 cali do przodu gdy porusza się całą prędkością (tzw. ramming speed). Okręt może oczywiście zatrzymać się (potrzebuje na to 3 cale) jak i poruszać się do tyłu (oczywiście po uprzednim całkowitym zatrzymaniu). Okręty mogą walczyć przy pomocy machin pokładowych (dostępne dwie: balista i katapulta), jak też wykorzystać do tego swoich łuczników. Skutecznym sposobem może być też taranowanie, co udowodniłem podczas naszej gry. Innym sposobem walki może być abordaż.
 
b) the  boarding/abordaż
 
In order to board, we need to capture the enemy ship. We can do this by grapped the lines that can be cut by the opponent. When we are successful, we move to a secondary table. It shows schematically the ships involved in the battle, after which the figures are moving. Combat is fairly simple, as a result of the dies roll determines the number of hits (5 or 6) and thus determines the winner (fight can end in victory for one, or a draw, if that then the next test is performed). During this fight we want to eliminate all the enemy crew or to force it to carry out morale tests  and thus break the enemy. 
Aby dokonać abordażu, musimy wpierw przechwycić okręt przeciwnika. Mozemy tego dokonać przez zarzucenie lin, które przeciwnik może przeciąć. Gdy ta sztuka nam się powiedzie, przenosimy się na stół pomocniczy. Przedstawia on schematycznie okręty uczestniczące w walce, po której poruszają sie figurki. Walka jest dość prosta, w wyniku rzutu kością określa się ilość trafień (na 5 lub 6) i w ten sposób określa zwycięzcę (walka może skończyc się zwycięstwem jednego z walczących lub remisem, wtedy przeprowadza się następne testy). Podczas tej walki dążymy do wyeliminowania całej wrogiej załogi lub do zmuszenia go do przeprowadzenia testów morale i w ten sposób złamać wroga. 
 
c) my opinion/moja opinia
 
Jim has created a very playable system that can be expanded by varying the types of ships, ship weapon variety, more diversity of marine etc. Most importantly the system is very simple, but not simplistic. Players quickly takes over the rules to move up and fight, which is a big plus of this game. I do not know if Jim has the idea of ​​publishing these rules, I will convinced him to do so. I look forward to the next game.
Jim stworzył bardzo grywalny system, który można rozbudować przez zróżnicowanie typów okrętów, urozmaicenie broni okrętowych, większe zróżnicowanie piechoty morskiej itp. Co najważniejsze system jest bardzo prosty, ale nie prostacki. Gracze bardzo szybko opanowują zasady poruszania się i walki, co jest dużym plusem tej gry. Nie wiem, czy Jim ma pomysł opublikowania tych zasad, ja będę go do tego przekonywał. Z niecierpliwością oczekuję także kolejnej gry. 
 
5. The links/Linki
 
And here is the link to my gallery on flickr, where you are able to see the pictures from the game in much better resolution:
A tutaj link do mojej galerii na flickr, gdzie możecie obejrzeć zdjęcia z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

 
 
 
 

sobota, 16 marca 2013

Market Garden

Our last Thursday's game was supposed to be foreplay for some of our colleagues who have not yet had contact with Bolt Action system. But this time we decided to play the game in 20mm scale.
Nasza ostatnia czwartkowa gra miała być grą wstępną, dla kilku naszych kolegów, którzy nie mieli jeszcze styczności z systemem Bolt Action. Tym razem jednak zdecydowalismy się rozegrać grę w skali 20mm. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy. 

In our game, the British forces were supposed to break through the German defenses and come to the relief for a British parachute troops. The Germans had to break down parachute troops and also to avoid to break to them the British forces.
W naszej grze siły brytyjskie miały za zadanie przebić się przez niemiecką obronę i przyjść z odsieczą brytyjskim oddziałom spadochronowym. Z kolei Niemcy mieli rozbić oddziały spadochronowe i niedopuścić do przebicia się do nich siłom brytyjskim. 


2. Ordre de bataille
 
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Constam, Campbell Hardie)
During the game Angus had to left and his place was taken by Bill.
Podczas gry Angus musiał ja opuścić i jego miejsce zajął Bill

BRITISH PARA PLATOON - VETERAN
HQ: 2ndLT (SMG), SMG, RIFLE, MEDIC
SECTION: NCO (SMG), 2 SMG, 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 2 SMG, 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 2 SMG, 6 RIFLES, LMG
MMG TEAM
LT MORTAR TEAM
MED AT GUN


BRITISH INFANTRY PLATOON - REGULAR
HQ: 2ndLT (PISTOL), SMG, RIFLE
SECTION: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
MMG TEAM
MED MORTAR TEAM
MED AT GUN
TRANSPORT AS REQUIRED

SCOUT CAR, HUMBER ARMOURED CAR

RECEIVED REINFORCEMENTS (by chance):
OTRZYMANE WSPARCIE (przez losowanie):

MK VIII CROMWELL
M5 STUART

GERMANS/NIEMCY:
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
During the game Bill took Anguses place as the British player and I played Germans for the rest of the game on my own.
Podczas gry Bill zajął miejsce Angusa jako gracza brytyjskiego i grę Niemcami do końca prowadziłem sam.

GERMAN INFANTRY PLATOON A - REGULAR
HQ: 2ndLT (PISTOL), PISTOL, SMG, RIFLE (PF)
SQUAD: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG

GERMAN INFANTRY PLATOON B - REGULAR
HQ: 2ndLT (PISTOL), 2 SMG, RIFLE (PF)
SQUAD: NCO (SMG), SMG, 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), SMG, 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), SMG, 6 RIFLES, LMG

TO BE ALLOCATED TO EITHER PLATOON AS DESIRED
MMG TEAM
MED MORTAR TEAM
VOLKSTURM SQUAD – NCO(SMG), 9 RIFLES (4 PF) INEXPERIENCED & SHIRKERS


RECEIVED REINFORCEMENTS (by chance):
OTRZYMANE WSPARCIE (przez losowanie): 
 
STUG IV
PZKPFW IV
SDKFZ 250/9
 
  3. The Game/Gra
 
The whole game is split into two parts: the Germans trying to break the parachute troops defending the village and the British trying to break the German defenses at the factory.
Cała gra rozdzieliła się na dwie części: Niemcy próbujący rozbić oddziały spadochronowe broniące wioski i Brytyjczyków próbujących złamac niemiecką obronę w fabryce.
British paratroopers valiantly resisted the Germans. German infantry frontal assault on the British position ended with the defeat of the Germans, but the British counter-attack also was stopped. At some point, Germans received strong support in a StuG IV and PzKpfw IV, but again, the paratroopers did well. They ground the tank and StuG has been destroyed by an antitank grenades. By the end of the game the Germans were not able to break the British defense at this point. Instead of StuG Germans lost two squads of infantry, while the British lost squad of infantry AT gun crew and a machine gun.
Brytyjscy spadochroniarze dzielnie stawili opór Niemcom. Frontalny atak niemieckiej piechoty na pozycje brytyjskie zakończył się porażką Niemców i kontratakiem brytyjskim, który równiez został powstrzymany. W pewnym momencie Niemcy otrzymali silne wsparcie w postaci StuG IV i PzKpfw IV, ale i tu spadochroniarze sobie doskonale poradzili. Unieruchomili czołg, a StuG został zniszczony granatami przeciwpancernymi. Do końca gry Niemcy nie byli więc w stanie rozbić brytyjskiej obrony w tym miejscu. Oprócz StuGa Niemcy stracili dwa oddziały piechoty, natomiast Brytyjczycy stracili oddział piechoty, obsługę działa ppanc i karabin maszynowy.
British attempt to attack the plant, but also failed. German positions were quite strong and even the arrival of armored support (Cromwell and Stuart) did not bring any improvement. The British lost during the attack the squad of infantry, but they managed to destroy the armored car. Here the Germans were successful . So the whole game ended in a draw as neither side has achieved its goals.
Brytyjskie próby ataku na fabrykę, również zakończyły się niepowodzeniem. Niemieckie pozycje okazały sie dość silne i nawet przybycie wsparcia pancernego (Cromwell i Stuart) nie przyniosło żadnej poprawy. Brytyjczycy podczas ataku stracili cały oddział piechoty, ale udało im się zniszczyć samochód pancerny. Tutaj triumfowali Niemcy. Dlatego cała gra skończyła się remisem, ponieważ żadna ze stron nie osiągnęła swoich celów.

4. Summary/Podsumowanie.

The game was supposed to be a test game for a few club members, who have not had contact with it, but because of their absence we have played it within a group of people who already have mastered the rules. This time we played the game in  the 20mm scale, without modified ranges and the game ran very smoothly. Arrival of reinforcements was followed by the drawing, and the German player (me) had a lot more luck than the British players (Angus first, then Bill).
Gra miała być grą testową dla kilku osób w klubie, które jeszcze nie miały z nią styczności, jednak ze względu na ich absencję rozegraliśmy ja w gronie osób, które zasady maja już opanowane. Tym razem rozegraliśmy grę w skali 20mm bez zmienionych zasięgów i gra przebiegła bardzo płynnie. Przybywanie wspacia następowało w wyniku losowania i gracz niemiecki (ja) miał tutaj dużo więcej szczęścia od graczy brytyjskich (wpierw Angus, potem Bill). 


And here is the link to my gallery on flickr, where you are able to see the pictures from the game in much better resolution:
A tutaj link do mojej galerii na flickr, gdzie możecie obejrzeć zdjęcia z gry w dużo lepszej rozdzielczości: