środa, 15 sierpnia 2018

Saint-Avold, 1870.

Today the game we had last Thursday. It was Bonnie Blue Flag 10mm Franco-Prussian War game, prepared by Michael.
Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w ostatni czwartek. Była to gra z użyciem zasad Bonnie Blue Flag w skali 10mm tocząca się w czasach wojny francusko-pruskiej. Gra została przygotowana przez Michaela.

© Michael Schneider


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Gerry

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Jack, Peter, Garry)

2 x Infantry Corps.
1 x Cavalry Corps.

© Angus Konstam


PRUSSIA/PRUSY
(Angus, Dave, Bartek)

2 x Infantry Corps.
1 x Cavalry Corps.


2. The game. Gra.


Prussian forces a little outnumbered the French, however the French had better defending positions. Because of some changes to the rules the distance between the forces appeared to be the main issue determining the outcome of the game. However lets do the in the correct way.
Siły pruskie były trochę bardziej liczniejsze od sił francuskich, ale te drugie miały lepsze pozycje obronne. Z powodu pewnych zmian w zasadach, dystans pomiędzy obie armiami okazał się głównym czynnikiem rzutującym na wynik gry. Jednak nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy od początku.

© Angus Konstam


In the center our troops slowly moved forward, mostly because of the accurate fire from French artillery. Every two inches of the movement forward came with one inch movement back, so the progress was very slowly. Finally Dave, who commanded here, limbered the artillery and moved it to the position, where it could shoot on normal distance, specially that the French were almost out of ammo. Sadly, when he was ready to execute the final push, the game was over, because we had to went home...
W  centrum nasze siły bardzo wolno poruszały się do przodu, głównie z powodu celnego ognia francuskiej artylerii. Każde dwa cale ruchu do przodu było redukowane o jeden cal do przodu. więc ten ruch był naprawdę powolny. W końcu Dave zaprzodkował swoją artylerię, ruszył z nią do przodu i ustawił w pozycji, gdzie mogła strzelać na normalny zasięg, szczególnie że francuskiej zaczęło brakować amunicji. Niestety zabrakło czasu na wykonanie ostatecznego rozkazu szturmu, ponieważ musieliśmy wracać do domu...

© Michael Schneider


On my side of the table, I commanded the Cavalry Corps. First my units get under the fire of large Garry's artillery battery, so I had to withdraw my units into the woods and slowly prepared for my big attack. I also moved my artillery on my flank and when I put it on position, started fire at Garry's guns. I forced them to withdraw and then pushed my Cavalry to a frontal charge. Amazingly, they managed to force French to withdraw and even survived that attack, being almost untouched. Sadly we did not have enough time to see what would happen next here.
 Po mojej stronie stołu, dowodziłem korpusem kawalerii. Na początku gry moje oddziały dostały się pod silny ogień baterii Garrego i musiałem wycofać swoje oddziały i schronić je w lesie, by tam powoli przygotować je do ostatecznego ataku. Moje działa przeniosłem na moją flankę i stąd rozpocząłem ostrzał dział Garrego. Udało mi się je zmusić do wycofania i wtedy puściłem moją kawalerię do frontalnego ataku. O dziwo, udało im się zmusić Francuzów do cofnięcia się, ponosząc tylko nieliczne straty. Niestety nie mogliśmy już sprawdzić co by się stało dalej z tym ataku, bo czas na grę się skończył.On our other flank, Angus pushed slowly his forces against Jack. French managed to outmaneuver the Prussians and broke few of their units. The situation was not good for us over here, but once again the time was over. Finally Prussian did not achieved any of the objectives (the town in the centre and the hill, in front of my troops), so the game finished with French victory.
Na naszej drugiej flance, Angus pchał powoli swoje oddziały przeciw siłom Jack'a. Francuzom udało się wymanewrować Prusaków i zniszczyć kilka ich oddziałów. Sytuacja po tej stronie była dla nas najmniej ciekawa, jednak znów gra zakończyła się. Ostatecznie Prusacy nie osiągnęli żadnych celów gry (miasto w centrum i wzgórze naprzeciw mojej flanki), więc gra zakończyła się zwycięstwem Francuzów.

© Michael Schneider

3. Summary. Podsumowanie.


I found the Bonnie Blue Flag as very realistic set of rules, however they are not fit for the club evening, but rather for a day game. To much calculations had to be done to resolve the fighting. also taking off the D6 throw increasing the movement from the original rules, was not good idea. that slowest the game very much. Anyway the rules are written very well and will try them later, but maybe during the Sunday game and not on Thursday.
Bonnie Blue Flag okazały się zasadami bardzo realistycznymi, jednak nie nadającymi się do gry podczas wieczoru w klubie. Zbyt dużo kalkulacji, by rozstrzygnąć walkę. Dodatkowo zdjęcie możliwości rzutu K6, który zwiększał bazowy ruch jednostek z oryginalnych zasad nie było dobrą decyzją, to bardzo spowolniło grę. Jednakże zasady są napisane bardzo dobrze i bardzo chętnie zagrałbym w nie jeszcze raz, tylko że może raczej w niedzielną grę, niż czwartkową.

4. Links. Linki.


Angus:

Michael:

SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Claymore 2018.

Today, quick raport from Claymore 2018. Again I was very busy during the Bring and Buy and had only about an hour to watch the show, do some shopping and have a chat with some wargamers, I haven't seen for a while. I did not made a lot of pictures of the games presented, just a few of the games, which cathed my eye.
Dziś szybki raport z Claymore 2018. Znów byłem bardzo zajęty pracą przy Bring and Buy i na obejrzenie show, zrobieniu kilku zakupów i pogadanki z dawno niewidzianymi wargamerami miałem tylko godzinę. Nie zrobiłem też dużej ilości zdjęć, jedynie kilku grom, które wpadły mi w oko.

First game was 28mm prepared by League of Augsburg: Aspen Campaign 1809. Sadly I have not got enough time to talk about the game.
Pierwsza gra była przygotowana przez League of Augsburg: Aspen Campaign 1809 w skali 28mm. Niestety nie miałem czasu by porozmawiać więcej o tej grze.Second game  was Ancient naval game prepared by Tynside Wargames Club.
Drugą grą była starożytna bitwa morska przygotowana przez Tynside Wargame Club.


Third game was done by East Neuk Irregulars. It was Anglo Iraq War of 1941.
Trzecią grą była zrobiona przez Eas Neuk Irregulars. Była to wojna angielsko iracka 1941 roku.


Next was done by the Chris & Pat Brown together with Aberdeen Wargames Club. It was game called Road to the Reich 1944. It was Market Garden look like game with use of Bolt Action rules with a hundreds of figures and tens of tanks. The best was PzIV with its own engine. 5 euro on Ebay, but a lot of fun! In my opinion it was the best display game.
Kolejna gra była przygotowana przez Chrisa i Pata Brownów razem z Aberdeen Wargames Club: Droga do Rzeszy 1944. Była to gra w stylu operacji Market Garden z użyciem zasad Bolt Action i setkami figurek i dziesiątkami czołgów. Najlepszy był PzIV z małym silniczkiem. 5 euro na Ebayu dało mnóstwa zabawy. Według mnie była to najlepsza gra demonstracyjna.


There were also other games, which I liked, especially T in the Park (Berlin 1945) by Kirriemuir Wargames Club, Suez 1956 by Gothenburg Gamers and Carry On Up the Khyber by Leuchars Veterans (they won the best participation game award), but you have that games already on Carronade 2018 (link below). Because of lack of time I did not played any games during the show...
Były też i inne gry, które mi się podobały. Szczególnie T in the Park (Berlin 1945) przygotowane przez Kirriemuir Wargames ClubSuez 1956 przez Gothenburg Gamers i Carry On Up the Khyber przez Leuchars Veterans (za tą grę otrzymali pierwszą nagrodę za najlepszą grę w której można było wziąć udział), ale te gry mogliście już zobaczyć w relacji z Carronade 2018 (link poniżej). Z powodu małej ilości czasu nie rozegrałem tym razem żadnej gry...

sobota, 11 sierpnia 2018

Tanks for Germans 1939. Czołgi dla Niemców na 1939.

New tanks for my Germans 1939. This time there are 5 PzKpfw IV Aufs. A and 1 PzKpfw III Aufs. A. All models are made by IBG Models and are part of World At War collection.
Nowe czołgi dla moich Niemców na 1939 rok. Tym razem jest to 5 PzKpfw IV Aufs. A i 1 PzKpfw III Aufs. A. Wszystkie modele są produkcji IBG Models i pochodzą z kolekcji World At War.


czwartek, 9 sierpnia 2018

Commanders and dragoons for Swedes. Dowódcy i dragoni dla Szwedów.

Today new figures for my Swedes in 15mm for By Fire And Sword games. I managed to paint some Commanders and Dragoons. All figures are from Wargamer. Now I am able to field quite strong Swedish division. Time to bring some reinforcements for Polish-Lithuanian Commonwealth.
Dzisiaj nowe figurki dla moich Szwedów w skali 15mm do gier z zasadami Ogniem i Mieczem. Udało mi się pomalować kilku dowódców i dragonów. Wszystkie figurki pochodzą od Wargamera. Teraz mogę wystawić dość silną dywizję szwedzką, czas więc pomyśleć nad wzmocnieniem sił Rzeczypospolitej.

Generals/GenerałowieMounted Commanders/Dowódcy konnoCommanders on foot/Dowódcy pieszoMounted Dragoon Regiment/Regiment dragonii konnoDismounted Dragoon Regiment/Regiment dragonii pieszo

środa, 8 sierpnia 2018

Sulla vs Mithridates.

Last Thursday we had a big To the Strongest game. It was to celebrate Peter's new army, the army of Pontus. From small game it get converted into one massive, with 300 points on each side.
W ostatni czwartek mieliśmy wielką grę z użyciem zasad To the Strongest. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować nową armię Petera, czyli jego armię pontyjską. Z małej gry przeobraziła ona nam się w jedna wielką z 300 punktami na stronę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY:  Peter Mearns
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Peter Mearns, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


REPUBLIC OF ROME/REPUBLIKA RZYMSKA
(Dax, Michael, Bartek, later Jack)

1st Legion

7 x Cohorts
1 x Slingers
2 x Cavalry (regular)

2nd Legion

5 x Velites
5 x Hastati/Princeps
5 x Triarii

Greek Allies

3 x HoplitesKINGDOM OF PONTUS/KRÓLESTWO PONTU
(Peter, Angus, Alisdair)

Pontus

4 x Phalagns
2 x Chalkaspides
3 x Slingers
1 x Archers
4 x Cataphract
2 x Light Cavalry

Gallic Allies

6 x Warband
2 x Slingers
4 x Cavalry2. The game. Gra.


This time two strategic ways met on the table. The planned and that without any plan... When you deal with those kind of situation, you can expect disaster, but not this time. Our plan was to keep the centre as long as we could and try to break our opponent on their flanks. That strategy worked very well, however it did not gave us the result. Especially during last turns, when most of the Gallic units were almost broken and we failed our activations one after another. The Stalemate continued. Finally when Dax had to went home and was replaced by Jack, the game get some speed. Lucky Jack's hand caused the broke of the Pontic left flank and gave us victory. Roma invicta adhuc!
Tym razem dwie strategie spotkały się na stole. Ta z planem działania i ta bez planu... Kiedy coś takiego się zdarza, zazwyczaj spodziewamy się katastrofy, jednak nie tym razem. Nasz plan polegał na powstrzymywaniu wroga w centrum jak najdłużej by się to udało i złamanie go na jednej z flanek. Ta strategia sprawdziła się, jednak nie przynosiła spodziewanego rezultatu. Szczególnie podczas ostatnich tur, gdzie większość armii galijskiej była prawie złamana, a nam nie udawało się aktywować naszych jednostek. Mieliśmy więc sytuację patową. Ostatecznie gdy Dax musiał się już udać do domu i został zastąpiony przez Jack'a, gra nabrała rozpędu. Szczęśliwa ręka Jack'a spowodowała złamanie lewego skrzydła armii pontyjskiej i zwycięstwo naszej stronie. Roma invicta adhuc!


3. Links. Linki.


Angus:

Michael:
will be updated soon...

SESWC:
will be updated soon...

Flickr:czwartek, 2 sierpnia 2018

Narrow Seas - game test.

Last Thursday we get asked to test new naval set of rules for small WW2 ships and boats actions. As you  noticed that we are already using two sets: Coastal Patrol  and Attack with the Torpedoes. This time we decided to test rules called Narrow Seas, written by David Manley.
W ostatni czwartek zostaliśmy poproszeni o przetestowanie nowego zestawu do drugowojennych operacji na morzu przez małe okręty i łodzie. Jak zapewne już zauważyliście do tego typu gier używamy już dwóch zestawów zasad: Coastal Patrol i Attack with the Torpedoes. Tym razem testowaliśmy zasady napisane przez Davida Manleya, zatytułowane Narrow Seas.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Angus, Peter, Alisdair)

ML-258
ML-259
MGB-75
MTB-76
MTB-82


KRIEGSMARINE
(Campbell, Bartek)

GR-310
GR-312
S-26
S-39


2. The Game. Gra.


British players enter the game and spread their forces, trying to encircle our boats, whist us moved directly against Alisdair boats. Exchange of fire (this time we played without torpedoes, to simplify the game), brings nothing, just some paint scratches. Then Campbell made his favourite maneuver, when he plays naval games and rammed Angus's boat. He failed, but his next attempt against Alisdair boat bring full succes, the ML-259 get sunk. Then I copied Campbell's action and rammed ML-258 with the same result. That cost us some damages, as one of my officers get shot, which coused serious wound and my crew decided to retreat from the battlefield (GR-312). At the end Angus decided to ram Campbell's boat, but this time he failed. Finally the game was over with two British boats being sunk and one heavily damaged against one German heavily damaged and one withdrawing. Clear German victory.
Gracze brytyjscy na początku gry rozproszyli swoje siły by okrążyć nasze łodzie, kiedy my ruszyliśmy prosto przeciw okrętom Alisdaira. Wymiana ognia (tym razem nie używaliśmy torped, by uprościć grę), przyniosła brak rezultatów, tylko jakieś zadrapania na kadłubach. Wtedy Campbell wykonał swój ulubiony manewr podczas naszych bitew morskich i staranował łódź Angusa. Akcja się nie powiodła, ale gdy powtórzył ten manewr przeciw okrętowi Alisdaira, odniósł sukces. ML-259 został zatopiony. Wtedy skopiowałem wyczyn Campbella i ML-258 również pogrążył się w głębinach. Oczywiście za to musieliśmy czymś załacić i jeden z moich oficerów został postrzelony, co spowodowało ciężką ranę i załoga postanowiła wycofać swój okręt (GR-312). Pod koniec gry Angus postanowił staranować łódź Campbella, ale nieskutecznie. Ostatecznie zakończyliśmy grę z dwoma brytyjskimi motorówkami zatopionymi i jedną ciężko uszkodzoną, przy jednym ścigaczu niemieckim ciężko uszkodzonym i jednym wycofującym się z pola walki. Czyste zwycięstwo Niemców.3. The rules. Zasady.


All of us liked the rules very much. We liked its simplicity and speed of the game. I cannot write to much about it, as we got the version 0.3, but it is clearly written and quite easy to pick. The ship's data sheets are clear and very helpful to run and play the game. The only thing we did not liked is that the ramming is to easy to execute and to deadly for the boat/ship being hit. Next test games will follow.
Wszystkim zasady się podobały. Urzekła nas ich prostota i szybkość gry. Nie mogę jeszcze napisać o zasadach zbyt dużo, wersję jaką otrzymaliśmy to 0.3, ale napisana jest przejrzystym językiem i jest bardzo łatwa do opanowania. Karty okrętów, są bardzo przejrzyste i bardzo pomocne przy prowadzeniu gry jak i przy samej grze. Jedyną rzeczą, która nam się nie podobała to łatwość wykonywania taranowania i jego efekt na trafiony okręt. Następne testy już wkrótce.

4. Links. Linki.


Angus:
Will be soon updated...

Campbell (SESWC):

Flickr: