wtorek, 19 lutego 2019

Rebels & Patriots.

Last Thursday we had game with new set of rules, called Rebels & Patriots. This set is another clone of Lion Rampant, this time to wargame conflicts from New World, especially from the northern part. So far we really liked all the previous versions and we were very curious about new one.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z nowymi zasadami, zwanymi Rebels & Patriots. Jest to kolejny klon Lion Rampant, tym razem poświęcony konfliktom z Nowego Świata, szczególnie z jej północnej części. Jak do tej pory podobały się nam wszystkie poprzednie wersje i byliśmy bardzo ciekawi tej nowej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Evans

1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Mike, Peter, Michael)

1st Brigade

1 x Line Infantry (Large)
2 x Line Infantry
1 x Line Infantry (Small, Elite)
1 x Gun2nd Brigade

1 x Line Infantry (Large)
2 x Line Infantry
1 x Militia
1 x Gun3rd Brigade

1 x Line Infantry
1 x Line Infantry (Small)
1 x Militia
1 x Rangers
1 x Mohawks (Small)FRANCE/FRANCJA
(Angus, Bartek)

1st Brigade

3 x Line Infantry
1 x Militia
1 x Gun2nd Brigade

4 x Line Infantry
1 x Gun3rd Brigade

1 x Line Infantry (Small)
2 x Coureur de Bois
1 x Hurons (Large)2. The Game. Gra.


If you very familiar with the Lion Rampant rules and its clones, this set will be very easy to pick. Just few differences to maintain, but after few minutes of gaming you will master it. That's a good part of this rules. This set is the closest to the The Men Who Would Be the Kings. Anyway back to the game. Our split on two fronts: Western and Eastern. On the Eastern Angus fight against Mike. After the initial British successes,  Angus responded with his usual tactic, it means with fire of his muskets and guns. That started working very well and even with Peter's support to Mike's forces, Angus gain a real advantage. More details of the game will bring Angus's relation on his blog, as soon he will update it... However it was not here, where the game decided about its fate.
Jeśli jesteś bardzo zaznajomiony z zasadami Lion Rampant i jej klonami, te reguły będą na pewno łatwo przyswajalne. Jest tylko kilka różnic, które po kilku minutach grania można doskonale opanować. To jest ta dobra cecha tych zasad. Najbliżej im do The Men Who Would Be the Kings. Wracamy jednak do gry. Nasza podzieliła się na dwa fronty: zachodni i wschodni. Na wschodnim Angus walczył przeciw Mike'owi. Po początkowych brytyjskich sukcesach, Angus odpowiedział swoją zwyczajową taktyką., to znaczy ogniem wszystkich swoich muszkietów i dział. To sprawdziło się znakomicie i nawet wsparcie udzielone przez Petera Mike'owi, nie powstrzymało Angusa przed zdobyciem tu solidnej przewagi. Więcej szczegółów przyniesie na pewno relacja Angusa na jego blogu, jak tylko zdoła go uaktualnić... Jednakże to nie tam, gdzie gra się rozstrzygnęła.Our last game was set up in Valentine's Day, so some usual gamers were not present during that evening. That was the reason, why I played with two brigades against Peter and Michael. We started with our line troops moving against each other in proper way for that period. British were much more successful in firing then my troops, however both sides hold their lines. In the centre of the table, both sides had light troops. For most of the time they were divided by the large hill, which gave a good cover. Finally I decided to use my Hurons to charge. They were  troops with the Aggressive attribute, so they get an extra +1, when they charged and that decided about the game. First they hit Peter's Grenadiers and they literally smashed them. The other useful characteristic of my Natives, was that, that were able to do a sweeping advantage and charge another unit. That were another line infantry with the same result. I created a massive gap in British lines. But that was not over yet. Hurons once again charged, this time they destroyed the Mohawk unit and then large infantry unit of Michael. After that, Michael decided to withdraw his troops and that was the end of the game, with clear French victory.
Nasza ostatnia gra miała miejsce w walentynki, więc kilku zwyczajowych graczy w ten wieczór była nieobecna. To był powód, dlaczego w tej grze grałem dwoma brygadami przeciw Peterowi i Michaelowi. Zaczęliśmy od naszych oddziałów liniowych, które wyszły naprzeciw sobie w sposób odpowiedni dla tego okresu. Brytyjczycy byli bardziej skuteczni w ostrzeliwaniu moich oddziałów, jednak obie strony utrzymywały swoje szyki. W centrum stołu, obie strony miały swoje lekkie oddziały. Przez większość czasu oddzielone były dużym wzniesieniem, które zapewniało doskonałą osłonę. W końcu zdecydowałem się na atak moimi Huronami. Był to oddział mający charakterystykę agresywni, co dawało dodatkowe +1 w ataku, co w dużej mierze zadecydowało o wyniku gry. Wpierw uderzyli na grenadierów Petera i dosłownie ich zmiażdżyli. Kolejną użyteczną cechą moich tubylców, była możliwość kontynuowania ataku po udanej walce na następny oddział. Był nim następny oddział piechoty liniowej. Atak zakończył się takim samym rezultatem. W ten sposób stworzyłem dużą wyrwę w brytyjskich liniach. Ale to nie był jeszcze koniec. W następnej turze moi Huroni zaatakowali ponownie, tym razem zniszczyli oddział Mohawków a potem duży oddział piechoty Michaela. Po tym Michael zdecydował się na wycofanie swoich oddziałów i to był koniec gry, z wyraźnym zwycięstwem Francuzów.3. Summary. Podsumowanie.


We all liked the rules, but it is really hard to dislike them. After the game we decided to create a small club project and create a 24 points forces to every set. We will start with Pikeman's Lament and our choice was for of Thirty Years War and around it. Next will be the Lion Rampant, but we need to decide about timeline.
Wszystkim nam się podobały zasady. Po grze postanowiliśmy stworzyć małe wyzwanie klubowe i do każdych zasad stworzyć sobie siły na 24 punkty. Zaczniemy od Pikeman's Lament i naszym wyborem będzie Wojna Trzydziestoletnia i dookoła jej. Następny będzie Lion Rampant, ale nie zdecydowaliśmy się jeszcze na okres.


4. Links. Linki.


Michael:

Angus: 
To be update soon...

Flickr:

czwartek, 14 lutego 2019

Belgium 1944. Belgia 1944.

Last Thursday we had Chain of Command game. This time we set up the game somewhere in Belgium, where British and Polish troops get attacked by German reinforcements.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami Chain of Command. Tym razem nasza rozgrywka była umiejscowiona gdzieś w Belgii, gdzie brytyjskie i polskie oddziały zostały zaatakowane przez niemieckie posiłki.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Zynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Zynda

1. Forces. Siły.UK/ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
(Alasdair)

Infantry Platoon
+ Firefly tankPOLAND/POLSKA
(Bartek)

Motorised Infantry Platoon
+ Adjutant and 2'' Mortar3rd REICH/III RZESZA
(Peter, Angus)

Infantry Platoon
+ HetzerPanzerGrenadier Platoon
+ PzKpfw IV2. The game. Gra.


From the beginning we split our game on two clashes. Panzergrenadiers against British and Poles against German infantry. This time my Poles won the Patrol phase and get better deploy points. That allowed me to keep the still defend line along the shorter table edge road. Both our forces, my and Peter's had very high morale (my Poles had 10 and German infantry had 11). For the long period of time I managed to keep Germans off the road and only their Hetzer was able to inflict any casualties to my units. Sadly this time my Piat team did not worked well. They managed to fire at Hetzer 3 times, two times they hit, which only one caused some kind of light damages. Not enough. That allowed Germans to finally moved to hedges, but then they get stopped by acuare fire of my rifles. Finally both sides finished in stalemate...
Od początku nasza gra rozdzieliła się na dwa odrębne starcia. Grenadierzy pancerni przeciw Brytyjczykom i Polacy przeciw niemieckiej piechocie. Tym razem moi Polacy wygrali fazę patrolu i mieli lepsze punkty wyjścia. To pozwoliło mi utrzymać stabilną linię obrony wzdłuż drogi równoległej do krótszej krawędzi stołu. Nasze oddziały miały dość wysokie morale (Polacy 10 a Niemcy 11). Przez większą część czasu udawało mi się trzymać Niemców z dala od drogi i jedynie ich Hetzer był zdolny do zadawania mi jakichkolwiek strat. Niestety, ale tym razem zawiódł mnie mój Piat. Udało im się strzelić do Hetzera 3 razy, trafiając 2 i tylko w jednym przypadku powodując lekkie uszkodzenia. To było za mało. To w ostateczności pozwoliło Niemcom zbliżyć się do drogi, lecz tam zostali zatrzymani przez celny ogień moich karabinów. Ostatecznie obie strony znalazły się tu w sytuacji patowej...On the Alasdair side the things were much more worst. His forces took good defending positions, but then Panzergrenadiers moved to attack. Quickly Brits lost their tank, hit by the panzerfaust. That give the Germans a huge advantage. They moved the infantry and slowly started to finish one British team after another. Finally when we finish the game, the British morale was down to 3 and that gives us a draw, but with one more German push we would lost the game. To defend Alasdair, it was his first game with the rules and he is completely unfamiliar with 2WW stuff.
Po stronie Alasdaira sprawy wyglądały znacznie gorzej. Jego oddziały zajęły dość dobre pozycje obronne, lecz wtedy grenadierzy ruszyli do ataku. Brytyjczycy szybko stracili czołg, za sprawą trafienia z panzerfausta. To dało Niemcom dużą przewagę. Ruszyli swoją piechotę do przodu i powoli eliminowali oddziały brytyjskie, jeden po drugim. W końcu morale brytyjskie spadło do 3, lecz musieliśmy kończyć grę, więc szczęśliwie zakończyła się ona dla nas remisem, jednak jeśli Niemcy dali by radę uderzyć jeszcze raz, najprawdopodobniej byśmy przegrali. Na obronę Alasdaira można zaliczyć, że było to jego pierwsze spotkanie z zasadami i jest on całkowicie nieobeznany ze sprzętem drugowojennym.That game showed me, what I need for my Poles in the future. First I need to replace my 1/48 tanks with 1/56 scale, to fit new collections in the club. Then I need some extra Piat teams and maybe some 25 pdr gun... I will start my Carronade and Claymore shopping list.
Gra pokazała mi w jakim kierunku powinienem rozwijać moich Polaków. Wpierw muszę wymienić moje czołgi w skali 1/48 na 1/56, by bardziej pasowały do innych kolekcji w klubie. Potrzebuje też kilka dodatkowych Piatów oraz być może 25 funtówkę... Zacznę więc tworzyć listę zakupów na Carronade i Claymore.

3. Links. Linki.


Angus:
to be updated soon...

SESWC:

Flickr:

czwartek, 7 lutego 2019

Rohan, 3019 of the 3rd Era. Rohan, 3019 rok Trzeciej Ery.

For the last Thursday game, I asked Alasdair to introduce me to the Lord of the Rings wargaming. That was something I was always wanted to try. Alasdair together with his son Alexander, prepared the game with War of the Rings rules. So we had Rohan versus Isengard battle. 
Na ostatni czwartek namówiłem Alasdaira by wprowadził mnie w świat wargamingu związanego z Władcą Pierścieni. To było coś, czego zawsze chciałem spróbować. Alasdair wspólnie z swoim synem Alexandrem, przygotowali grę z zasadami War of the Rings. W ten sposób mieliśmy bitwę pomiędzy siłami Rohanu i Isengardu.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Alexander  Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alexander  Watson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair Watson

1. Forces. Siły.ROHAN
(Michael, Bartek)

1 x Royal Guard Cavalry
1 x Cavalry with Bows
1 x Cavalry with Spears
1 x Skirmish Cavalry with BowsISENGARD
(Alasdair, Alexander)

1 x Troll
1 x Ork's Cavalry on Wargs
2 x Uruk Hai with pikes
1 x Uruk Hai with crossbows
1 x Ork's infantry


2. The game. Gra.


We just made a simple game, to introduce two novices (me and Michael) to the game. Our tactic was simple, charge enemy, before he charges us first. At the start our plan worked well, until we ged doomed. First we managed to destroy Ork's Cavalry and the Troll, but our troops started to disappear as well. Finally we left with only one unit, who also managed to destroy common Ork's, but we lost most of our troops. To be honest we finally get the rules at the end of the game and finally made a use of them. This time Rohan get bitten, but will rise again against the forces of the Enemy.
To była prosta gra, by wprowadzić dwóch nowicjuszy (mnie i Michaela) do gry. Nasza taktyka była prosta, zaszarżować wroga, zanim ten zaszarżuje nas. Z początku nasz plan działał dobrze, zanim nie zostaliśmy zdziesiątkowani. Wpierw udało nam się zniszczyć kawalerię orków oraz zabić trola, jednak nasze oddziały zaczęły topnieć. Ostatecznie pozostaliśmy jedynie z jednym oddziałem, któremu udało się jeszcze zniszczyć oddział zwykłych orków, jednak straciliśmy większość naszych oddziałów. By być zupełnie uczciwym, zasady załapaliśmy dopiero na sam koniec gry i dopiero wtedy zaczęliśmy robić z nich użytek. Tym razem Rohan został pobity, ale powstanie znowu i jeszcze raz zmierzy się z siłami Nieprzyjaciela.3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 4 lutego 2019

1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw. 1. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Today 1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw. It will be part of my army created for our big AB1 game in March this year. My plan is to create a division of two infantry brigades (2 regiments each) till that time. In my plans I have to create a cavalry brigade, but still thinking what to put inside. All my units will be in uniforms from 1810. Battalion will be consist of 4 fisylieur companies, 1 grenadiers and 1 voltigeurs. Voltigeurs will create a skirmish screen for battalion. I decided to do 2 battalion regiment, as for the most of the time it operated like that. All figures are from Front Rank. I did not found a big mistakes in uniforms on that figures, however to be historically correct it had to cut the feathers from officers hats. Together with infantry regiment I painted two 6 pounder guns, which will create the batteries for my brigades. Sadly Front Rank made here a lot of mistakes. The gaiters have a strange shape, the bottom is correct, but the top looks like Hungarian type boots, which is wrong. Also the artillery pack consist an Austrian gun, but much more correct would be the Prussian gun, as that gun was much more popular. So far battalions don't have banners. I will made them later on.
Dzisiaj 1. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego. Będzie on częścią armii tworzonej z myślą o grze grupy AB1 w marcu tego roku. Moim zamiarem jest stworzenie dywizji składającej się z dwóch brygad piechoty (w każdej 2 pułki piechoty) do tego czasu. W moich planach jest również stworzenie brygady kawalerii, jednak cały czas zastanawiam się jaki będzie jej skład. Wszystkie moje oddziały będą w mundurach z 1810 roku. Bataliony będą się składać z 4 kompani fizylierów, 1 grenadierów i 1 woltyżerów. Woltyżerzy stworzą ekran obronny przed batalionem. Zdecydowałem się by każdy pułk składał się tylko z dwóch batalionów, ponieważ przez większość czasu tak właśnie te oddziały operowały. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank. Nie znalazłem zbyt dużych błędów w umundurowaniu na tych modelach, jednak by być poprawnym historycznie, oficerom należy uciąć kity z ich kapeluszy. Razem z pułkiem piechoty pomalowałem dwa działa 6 funtowe. Stworzą one baterie dla moich brygad. Niestety Front Rank popełnił tu szereg błędów. Kamasze mają dziwny kształt u góry, przypominające buty typu węgierskiego, co jest oczywistym błędem. W zestawach z działami włożono doń działa austriackie, a powinny być pruskie, które były znacznie bardziej popularne. Na razie bataliony nie posiadają sztandarów, te dorobię im później.All my units are painted according to the directions from fantastic book of Ryszard Morawski and Adam Paczuski: 'Army of Duchy of Warsaw: Infantry'. Available the publisher shop, link below. Highly recommended!
Wszystkie moje oddziały zostały pomalowane zgodnie ze wskazówkami z fantastycznej książki Ryszarda Morawskiego i Adama Paczuskiego: "Wojsko Księstwa Warszawskiego: Piechota". dostępna jest ona ze sklepu wydawcy, link poniżej. Bardzo polecam tą publikację!http://www.karabela.waw.pl/