czwartek, 13 maja 2021

This is Sparta!

Our last Thursday game was back in Ancient Greek and struggle between Athens and Sparta with Hail Ceasar rules in 28mm. This time it was Michael's game (over Houseparty) so all pictures are his courtesy.  

Nasza ostatnia gra czwartkowa to powrót do starożytnej Grecji i zmagań pomiędzy Ateńczykami i Spartanami z zasadami Hail Caesar w skali 28mm. Tym razem gra była organizowana przez Michaela (przez Houseparty), więc wszystkie zdjęcia są jego autorstwa.SCENARIO 
/ SCENARIUSZ: 
Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.SPARTA
(Bartek)

1st Command (level 9)

1 x King's Bodyguard Hoplites
1 x Spartan Armoured Hoplites
1 x Peltasts

2nd Command (level 8)

2 x Allied Armoured Hoplites

3rd Command (level 8)

2 x Allied Unarmoured Hoplites
1 x Peltasts
1 x Hippei

ATHENS / ATENY
(Michael)

1st Command (level 9)

1 x Athenian Elite Armoured Hoplites
2 x Athenian Armoured Hoplites
1 x Peltasts
1 x Hippei

2nd Command (level 8)

4 x Peltast

3rd Command (level 8)

1 x Athenian Unarmoured Hoplites
2 x Peltasts

2. The game. Gra.

This time I had one weak brigade, one medium and one strong. I knew, that my weakest part of the army soon or later will collapse, so the main struggle will be on the strongest Spartan units (as usual). As the first attacked my weakest units, the other brigades took defending positions between some rock rubbles, to protect their flanks. My cavalry charged the Athenian Peltast, managed to destroy them and then charged on Athenian cavalry, but this time my riders get destroyed. Then my unarmoured hoplites get charged by Athenian best units and get destroyed. I was expecting, that flank will be destroyed, but not that quick...

Tym razem miałem jedną słabą brygadę, jedną średnią i jedną silną. Wiedziałem, że moja najsłabsza część armii prędzej czy też później zostanie zniszczona i cały główny wysiłek pójdzie na najsilniejszą, spartańską część (jak zresztą zawsze). Jako pierwsze zaatakowały więc najsłabsze oddziały, a pozostałe zajęły obronne pozycje pomiędzy skalnymi usypiskami, by chronić swoje flanki. Moja kawaleria zaszarżowała na ateńskich Peltastów, udało się im ich zniszczyć i wtedy zaatakowali ateńską konnicę, ale tym razem to oni zostali zniszczeni. Wtedy moi nieopancerzeni hoplici zostali zaatakowani przez najlepsze oddziały ateńskie i zostali zniszczeni. Spodziewałem się tego, ale nie że nastąpi to tak szybko...
Parallel to the attack on my weakest flank, the Athenians attacked my centre. First attacked the Peltasts, but their attack was completely useless, so the Athenian hoplites had to join the action. They charged, but were repulsed and finally destroyed. The Athenian situation did not look well at this point.

Równolegle z atakiem na najsłabszą moją flankę Ateńczycy zaatakowali moje centrum. Wpierw zaatakowali Peltastci, ale ich atak okazał się nieskuteczny, więc ateńscy hoplici musieli wejść do akcji. Zaatakowali, ale zostali odparci i zniszczeni. Sytuacja Ateńczyków nie wyglądała zbyt dobrze w tym momencie.

Then my centre was attacked by the Athenian right flank. This time the Athenians were better and all my Allied troops were destroyed. So we have finally been at the point, where our Ancient Greek games always finished. All against Spartans!

Wtedy moje centrum zostało zaatakowane przez ateńską prawą flankę. Tym razem Ateńczycy byli zwycięzcy i moje oddziały sprzymierzone zostały zniszczone. W końcu doszliśmy do punktu, który jest stałym elementem naszych gier z czasów starożytnej Grecji. Wszyscy przeciw Spartanom!

Athenians first tried to charge Spartans but were repulsed. Then they decided to keep the distance and shoot at them with everything they have. That worked as finally they were forced to do that last morale test, which was failed. All Spartans were dead. This is Sparta!

Wpierw Ateńczycy próbowali walki wręcz, ale zostali odparci. Wtedy zdecydowali się trzymać dystans i strzelać i rzucać w nich czym tylko było można. To zaczęło działać i w końcu zmusili ich do tego ostatniego testu morale, który w końcu został niezdany. Wszyscy Spartanie polegli. To jest Sparta!
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/05/around-427bc-somewhere-in-attic.htmlniedziela, 2 maja 2021

Rauchenthal 1760.

In my last post, you have seen my new Saxons and today report from their first game. Michael also had few new units, he has never shown up them yet. Therefore it was quite interesting because new troops were on both sides, so we spread the possibility of new toys course on both sides. Because of whether we returned to Internet gaming over the Houseparty, so all pictures are courtesy of Michael. For the game, we used his Seven Years rules.

W moim ostatnim poście mieliście okazję zobaczyć moich nowych Sasów, dziś z kolei raport z ich pierwszej gry. Michael także wystawił kilka nowych oddziałów, którymi do tej pory się nie chwalił. Z tego powodu, było to bardzo interesujące, ponieważ niebezpieczeństwo klątwy nowych zabawek zostało rozłożone na dwie strony. Z powodu pogody, powróciliśmy do grania poprzez Internet i programu Houseparty, wszystkie zdjęcia są wykonane przez Michaela. Do gry użyliśmy zasad Seven Years.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


AUSTRIA & SAXONY / AUSTRIA i SAKSONIA
(Bartek)

1st Infantry Brigade (Austrian)
3 x Musketeers (Large)
1 x Grenadiers
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade (Austrian (Hungarian))
2 x Musketeers (Large)
1 x Grenadiers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade (Saxon)
2 x Musketeers (Large)
1 x Grenadiers
1 x Light Gun

1st Cavalry Brigade (Austrian)
1 x Dragoons
1 x Hussars

2nd Cavalry Brigade (Austrian)
1 x Cuirassiers
1 x Dragons

Gun Battery (Saxon)
2 x Light Guns
PRUSSIA / PRUSY
(Michael)

1st Infantry Brigade
2 x Musketeers (Veteran)
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade
2 x Musketeers (Veteran)
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade
1 x Fusiliers (Veteran)
2 x Grenadiers (Veteran)

1st Cavalry Brigade
1 x Dragoons
1 x Hussars

2nd Cavalry Brigade
1 x Cuirassiers
1 x Hussars

1st Gun Battery
2 x Medium Guns

2nd Gun Battery
2 x Medium Guns

2. The game. Gra.

When I first time saw a battlefield my biggest concern was two Prussian batteries on the hill. I knew, that they will cause massive mayhem to my troops. I had to deal with it somehow. I decided to hit the Prussian flanks with my cavalry. With a little luck, I might win on one of them, or even better on both and then attack the guns, which would save my infantry (if it will still be there...). All cavalries charged. On my right, the attack was repulsed, but on my left succeeded and the Prussian cavalry was either defeated or forced to retreat. I continued the pushing on that side and soon there was nothing between my cavalry and the Prussian guns.

Kiedy pierwszy raz ujrzałem pole bitwy, moim największym zmartwieniem były dwie pruskie baterie dział na wzgórzu. Wiedziałem, że sprawią one moim oddziałom porządne lanie, więc musiałem coś z tym zrobić. Zdecydowałem się na uderzenie kawalerią na pruskie flanki. Z odrobiną szczęścia mógłbym wygrać na jednej z nich, albo jeszcze było by lepiej gdyby to się udało na obu i wtedy zaatakować działa, co pomogłoby ocalić moją piechotę (o ile by tam jeszcze była...). Cała kawaleria zaatakowała. Na mojej prawej flance atak został odparty, jednak na mojej lewej atak się powiódł i pruska kawaleria została rozbita bądź zmuszona do odwrotu. Kontynuowałem natarcie i wkrótce nie było nic pomiędzy moją kawalrią i pruskimi działami.
In the centre happened, that what I was afraid of. Prussian guns decimated my infantry units one after another. Soon the all Hungarian units and half of the Austrian were retreating from the battlefield. However, there were still my Saxons, who continued their movement forward. They managed to broke one of the Prussian infantry brigades and helped to almost annihilate the second. Prussians were in big trouble here. However, the Prussian guns were still a big issue here.

W centrum stało się to, czego się obawiałem. Pruskie działa dziesiątkowały moje oddziały piechoty i wkrótce wszyscy Węgrzy i połowa Austriaków wycofywała się z pola bitwy. Jednakże, wciąż byli moi Sasi, którzy parli naprzód. Rozbili oni jedną z pruskich brygad piechoty i pomogli prawie zniszczyć kolejną. Prusacy mieli tu poważne problemy, jednak ich działa były wciąż dla mnie dużym problemem.

My Cuirassiers charged the fist gun battery. They survived the case shot from them and the first problem was solved. The first battery was destroyed. Unfortunately, the casualties suffered by my horses stopped the charge impetus and my Cavalry had to withdraw to rally their ranks. At the same time, Prussian called their Hussars from the other flank to help to defend the guns. They charged my disorganised Cuirassiers and managed to defeat them. That was the last success of the Prussians. Saxons and remaining Austrian units pushed forward and it was a matter of time when more Prussian units will be destroyed. The game was over with Allied victory!

Moi kirasjerzy zaszarżowali na działa. Przetrwali salwę z kartaczy i pierwszy problem został rozwiązany. Bateria przestała istnieć. Niestety, straty poniesione w tym ataku zatrzymały impet mojej szarży i moja kawaleria musiała się wycofać, by uporządkować swoje szyki. W tym samym czasie Prusacy wezwali z drugiej flanki swoich huzarów. by pomóc bronić działa. Zaszarżowali oni moich zdezorganizowanych kirasjerów i ich rozbili. Był to ostatni sukces Prusaków. Sasi i reszta Austriaków parła naprzód i była to tylko kwestia czasu, kiedy kolejne pruskie oddziały zostaną rozbite. Gra zakończyła się zwycięstwem sprzymierzonych!
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/05/1760-combat-at-rauchenthal-seven-years.html