sobota, 10 kwietnia 2021

Zweiflaschen 1759.

After a short break, I'm back to gaming. Still only over the Internet, but I am able to roll some dice again! This time it was a fictional battle during the Seven Years War, where a contingent of Austrian and Russian forces fought against Prussians. For the game, we used Michael's rules, Seven Years. As it was a game organised by Michael as well, all pictures are his.

Po krótkiej przerwie wracam do grania. Wciąż przez Internet, ale znowu mogę poturlać kostkami! Tym razem fikcyjna bitwa z wojny siedmioletniej, gdzie kontyngent austriacko rosyjskich sił walczył z Prusakami. Do gry użyliśmy zasad Michaela, Seven Years i że gra była też organizowana przez niego, wszystkie zdjęcia są jego autorstwa.SCENARIO 
/ SCENARIUSZ: 
Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.
RUSSIA / ROSJA
(Bartek)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Small)
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Small)
1 x Light Gun

Gun Batteries

2 x Medium Gun
2 x Light Howitzer
1 x Skirmishers

AUSTRIA
(Campbell)

Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Large)

Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

PRUSSIA / PRUSY
(Michael)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Regular)
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Regular)
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

2 x Grenadier Infantry (Regular)

Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

Gun Battery

2 x Heavy Guns
1 x Skirmishers
2. The game. Gra.

The game started with a cavalry clash. Austrians attacked Prussians but were repulsed. From this time both sides charged many times without any result. After a long period of time, Austrians were nearly broken, but the game decided somewhere else.

Gra zaczęła się od szarży austriackiej kawalerii przeciw Prusakom, ale zostali odparci. Od tego momentu obie strony szarżowały wiele razy, ale bez rezultatu. Po bardzo długim czasie, austriacka kawaleria była na skraju załamania, jednak gra rozstrzygnęła się gdzie indziej.

It happened on my side. In these games, the most important thing is to silence the opposite guns, before the opponent will do to yours. So I shot and rolled double 1, actually, I did it six times during the game. If you do this, your guns become automatically disorder. In that way, I silenced my guns by myself and those were an easy target for Prussian heavy artillery. The things were going to get even worst...

To się stało po mojej stronie. W tych grach, najważniejszą rzeczą jest uciszenie wrogich dział, zanim twój przeciwnik uciszy twoje. Więc zacząłem ostrzał i rzuciłem dublet jedynek, właściwie to zrobiłem to aż sześć razy, podczas całej gry. Jeśli to zrobisz, twoje działa automatycznie zostają zdezorganizowane. W ten sposób, stały się one łatwym celem dla pruskiej ciężkiej artylerii. Sprawy miały się jeszcze bardziej pogorszyć.


After I lost my medium guns I was unable to support Austrians in their attack. They have been charged by Prussian Grenadiers and forced to retreat. I tried with my Pandours to destroy the Prussian Jaegers and finally forced them to flee but then I find my unit just in front of the Prussian heavy guns on short-range. The outcome of that meeting was only one, another unit destroyed.

Po tym jak straciłem swoje średnie działa, nie mogłem wesprzeć Austriaków w ich ataku. Ci zostali zaatakowani przez pruskich grenadierów i zmuszeni do wycofania się. Próbowałem z moimi Pandurami zniszczyć pruskich Jegrów i ostatecznie zmusić ich do ucieczki ale wtedy mój oddział znalazł się na wprost pruskich ciężkich dział. Wynik takiego spotkania był tylko jeden i straciłem kolejny oddział.Now, without gun support (heavy guns were out of range for my howitzers and I kept rolling double 1), my infantry brigades were constantly pounded by Prussian guns. I was unable to get in musket range, becoming constantly disordered. Being unable to fight, my commander gave the order to withdraw the forces. There will be another day for revenge!

Teraz będąc pozbawionym wsparcia artyleryjskiego (ciężkie działa były poza zasięgiem moich haubic i wciąż rzucałem dublety jedynek), moja piechota była bombardowana przez pruskie działa. Nie mogłem zbliżyć się na zasięg moich muszkietów, będąc cały czas dezorganizowanym. Nie mogąc walczyć, mój dowódca wydał rozkaz wycofania się. Będzie jeszcze czas na rewanż!
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/04/1759-combat-at-zweiflaschen-seven-years.html

niedziela, 4 kwietnia 2021

To read or not to read? (#4): Dr. Stephen Summerfield: Saxon Army of the War of Austrian Succession and the Seven Years War. Uniforms, Organisation and Equipment.

As you all know, I'm working on my new Saxon army for the Seven Years War. For that, I needed a good source for uniforms, flags etc. Most of the interested of the period know the Kronoskaf very well, as a good source for that topic. Checking the chapter about Saxons, I noticed that there is missing some information about the units, therefore I asked some questions on the Facebook groups and today's book was recommended to me. Here is my review, from the wargamer point of view.The book is published by KEN TROTMAN PUBLISHING and that is its 2nd revisited edition.


1. About the book.

The author describes the Saxon army and its unit during the years of 1735 till 1763, in reality, it started with some units much earlier. We got everything: all infantry, cavalry or artillery units. Their history, changing in their uniforms, flags etc. Also, we are receiving a brief service history. Dr Summefield put the main focus on three conflicts: the War of Polish Succession, the War of Austrian Succession and the Seven Years War. In total, we have 590 uniforms, 75 flags, 90 equipment details. A lot!

2. What is good for us, wargamers in that book?

I will repeat 590 uniforms, 75 flags, 90 equipment details. Every unit that existed during the period (most of that units are not described in the Kronoskaf) has someplace in the book. Amazing source, if you paint Saxon army. It also gives few Orders of Battle, to help to organise our forces.


3. Is there any buts?

Sadly yes and they are serious. There is many misspellings in the work, some of them very funny like for example title of one of the chapters: M1758 Saxon Infantry Fags (!). I also find many mistakes when the author used the original words, especially Polish, for example, his Towarczys, which should be Towarzysz and that mean Companion.

4. Do you have to own it?

If you are preparing the Saxon army, absolutely yes, if you are interested in that period yes.

5. Final score.

I give it 5 on 6, because of the misspellings, which not supposed to be found in that kind of book.

poniedziałek, 22 marca 2021

500K visits, Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm.500 tys. odwiedzin. Armia Rzeczypospolitej w skali 28mm.

So it is! My blog was recently visited 500 thousand times since the beginning. I'm happy about that very much and I wish to thank all of you for that. This is the first milestone I reach this year, the second will be in September and I'm going to prepare something extra for this occasion.

Stało się! Mój blog został odwiedzony 500 tysięcy razy od początku jego istnienia. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i bardzo chciałbym podziękować wszystkim odwiedzającym. Jest to pierwszy z tak zwanych kroków milowych, które osiągnę w tym roku. Drugi nastąpi we wrześniu i przygotowuję na tą okazję coś specjalnego.By the way, here is my Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm. I got three divisions: Crown, Lithuanian and Infantry. I'm still thinking about adding some extra units to this, but that will happened when I will finish my Saxons for SYW. Those are already ordered, now are prepared and tomorrow will be sent to me. 

Przy okazji, oto moja armia Rzeczpospolitej Obojga Narodów w skali 28mm. Obecnie mam 3 dywizje: koronną, litewską i piechoty. Wciąż myślę, by dodać kilka oddziałów, ale to dopiero gdy skończę moich Saksonów do wojny siedmioletniej. Ci są już zamówieni, teraz są przygotowani a jutro zostaną do mnie wysłani.

The Crown Division. Dywizja koronna.The first is the Crown division. It is completed and I'm not going to add anything more here (maybe a unit of dragoons). We have 1 unit of Tartars, 1 unit of Winged Hussars, 1 unit of Pancerni with spears, 1 unit of Pancerni and 4 units of Cossack Style Cavalry.

Pierwszą jest dywizja koronna. Jest już skończona i nie mam zamiaru tu nic dodawać (poza prawdopodobnie oddziałem dragonii). Obecnie mamy tu: 1 oddział Tatarów, 1 oddział Husarii, 1 oddział Pancernych z rohatynami, 1 oddział Pancernych i 4 oddziały jazdy kozackiej.

Lithuanian Division. Dywizja Litewska.


The second is the Lithuanian division. Here will be some additions. So far I have 1 unit of Tartars, 1 unit of Winged Hussars, 1 unit of Pancerni, 1 unit of Cossack Style Cavalry with spears, 1 unit of Cossack Style Cavalry, 2 units of Reiters. I am going to add a new unit of Winged Hussars (the present will be moved to the Royal Guard). I will also add a unit of Dragoons and possible one more unit of Cossack Style Cavalry.

Druga jest dywizja litewska. Tutaj będą jeszcze dodatki. Na ten czas posiadam: 1 oddział Tatarów, 1 oddział Husarii, 1 oddział Pancernych, 1 oddział jazdy kozackiej z rohatynami, 1 oddział zwykłej jazdy kozackiej i 2 oddziały rajtarów. Mam zamiar wymienić oddział Husarii na nowy (obecny zostanie przeniesiony do Gwardii Królewskiej). Dodam też dragonów i prawdopodobnie jeszcze jeden oddział jazdy kozackiej.

Infantry Division. Dywizja piechoty.Right now I have 4 Pike and Shotte units and 2 Dragoon units. I am going to add only 1 gun to this division and it will be finished. 

Obecnie mam 4 oddziały typu Pike and Shotte oraz 2 oddziały dragonii. Mam zamiar dodać jedynie jedno działo i dywizja będzie skończona.

Future plans. Plany na przyszłość.

Apart from the mentioned units, I am going to create a whole new division. The Royal Guard. According to Michał Paradowski and his fantastic book Despite Destruction, Misery and Privations... The Polish army in Prussia during the war against Sweden 1626-1629 the Guard has a banner of Winged Hussars, a unit of Reiters and a unit of  Hungarian type Infantry. I'm going to add them all.

Poza wspomnianymi wyżej oddziałami, mam zamiar stworzyć jeszcze jedną nową dywizję. Gwardię królewską. Zgodnie z fantastyczną pracą Michała Paradowskiego Despite Destruction, Misery and Privations... The Polish army in Prussia during the war against Sweden 1626-1629gwardia posiadała chorągiew Husarii, oddział rajtarii i oddział piechoty węgierskiej. Mam zamiar dodać wszystkie te oddziały.

niedziela, 21 marca 2021

The King! Król!


Here is Him! By the grace of God, King of Poland, Grand Duke of Lithuania, ruler of Ruthenia, Prussia, Masovia, Samogitia, Livonia and also hereditary King of Swedes, Goths and Wends. Sigismund III Vasa. As my 28mm 17th Century, the Polish Lithuanian army grown to a certain level I decided to gave them a special leader. For that, I used the Wallenstein figure from Warlord, who is almost the same as on from the royal portrait by Rubens (the picture, which is on top of that post, the figure just missing a hat...). Around him are figures from different producers. The trumpeter is from Foundry, his horse and the pointing officer are from TAG, drummer and standard-bearer are from Essex Miniatures. The base is from Warbases. The banner is dome by myself from Wikipedia gallery.

Oto On! Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów. Zygmunt III Waza. Moja siedemnastowieczna armia polsko litewska w skali 28mm rozrosła się do tego stopnia, że musi posiadać odpowiedniego dowódcę. Do tego celu użyłem figurki Wallensteina z Warlorda, który przypomina postać z królewskiego portretu Rubensa (zdjęcie otwierające ten post, figurce brakuje jedynie kapelusza...). Wokół niego kilka figurek od różnych producentów. Trębacz jest od Foundry, jego koń i oficer coś pokazujący są od TAG, dobosz i chorąży są od Essex Miniatures. Podstawka jest z Warbases. Chorągiew jest wykonana przeze mnie z galerii Wikipedii.


piątek, 19 marca 2021

New units for the Commonwealth. Nowe zaciągi dla Rzeczpospolitej.

Home moving is done! Of course, I still need to sort some stuff, like better broadband (I'm using the basic BT now, not good enough for gaming thou) and some other stuff. Today something I was hoping to finish in my old place but I have had to finish it in a new one. Lovely connection for both. It is my Commonwealth units in 28mm. This time only cavalry.

Przeprowadzka zakończona! Oczywiście kilka rzeczy jest jeszcze do załatwienia, jak np. lepsze łącze internetowe (na razie używam zwykłego BT, a te nie jest dobre na granie) i kilka innych. Dziś coś, co myślałem skończyć jeszcze w starym mieszkaniu, ale skończyłem w nowym. Cudowne połączenie obu miejsc. To moje oddziały dla Rzeczpospolitej w skali 28mm. Tym razem tylko kawaleria.

Western type Cavalry / Kawaleria typu zachodniego:

Figures are from Warlord and bases are from Warbases.

Figurki są od Warlorda i podstawki od Warbases.


Cossack Style Cavalry / Jazda kozacka:

Figures are from TAG, some horses are from Foundry and some from TAG, banner from Wargamer and bases are from Warbases.

Figurki są od TAG, część koni jest od Foundry i część od TAG, chorągiew jest z Wargamera i podstawki od Warbases.
Pancerni with spears / Pancerni z rohatynami

All figures are from TAG but the Colonel is from Foundry. Banner from Wargamer and bases are from Warbases.

Wszystkie figurki są od TAG oprócz pułkownika, który jest od Foundry. Chorągiew jest z Wargamera i podstawki od Warbases.
Regimentarz

I was also able to make an extra Commander. The Regimentarz figure is from Foundry, horses and the soldier are from TAG, the base from Warbases.

Mogłem zrobić także dodatkowego dowódcę. Figurka regimentarza jest od Foundry, konie i żołnierz są od TAG, podstawka od Warbases.


There is not everything I recently painted. That I will show you in my next post...

To nie wszystko co właśnie zmalowałem. Resztę pokażę w kolejnym poście...