czwartek, 13 grudnia 2018

Onomatopoeia, 423 BC.

Last Thursday I was invited to the Hail Caesar game. Michael S. just painted new armies and we were going to test them on the table. As the counterpart came Mike with his Ancient Greek collection.  So we had Athenians vs Spartans clash. For this game Michael came up with some house rules we were also going to test.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Hail Caesar. Michael S. właśnie pomalował nową armię i mieliśmy zamiar przetestować ją na stole. Jako przeciwwagę dla tejże, Mike wystawił swoją kolekcję antycznych Greków. Mieliśmy więc starcie Ateńczyków ze Spartanami. Do tej gry Michael przygotował kilka zasad domowych, które mieliśmy zamiar również przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Mike Evans

1. Forces. Siły.SPARTA
(Michael, Bartek)

1 x Elite Hoplites
5 x Hoplites
2 x Hippei
1 x Slingers
2 x Light CavalryATHENY/ATENY
(Mike)

6 x Hoplites
2 x Hippei
1 x Slingers
2 x Light Cavalry


2. The game. Gra.


The game started with light forces and cavalries clash. After some initial successes to our troops,  Athenians slowly  started getting advantage. Soon we left with no light troops and our last hope was with our Hoplites, specially with elite Spartan. However those refuse to move for the most of the game (I never had so many bad rolls for activations). That left Michael to fight without my support and it finished badly. Soon all but mine elite Spartans were destroyed. Then happened something, what if would happened in real life would be as much famous like Thermopylae. My King's bodyguards together with their king repulsed one Athenian charge after another. Finally they fought surrounded, but even that did not broke them. Finally we had to finish game, with Spartans still on the table! That was great game, specially the ending was very emotional. Michael's house rules worked very well and I think we will use them during our future games with that period. If you wanna know more about them visit Michael's blog's page.
Gra zaczęła się od starcia sił lekkich. Po kilku początkowych naszych sukcesach, Ateńczycy powoli zaczęli osiągać przewagę. Wkrótce zostaliśmy bez sił lekkich i nasza ostatnia nadzieja spoczywała w naszych Hoplitach, szczególnie w elitarnych oddziałach Spartan. Ci z kolei odmówili wykonywania jakichkolwiek rozkazów (nigdy nie miałem tak złych rzutów na aktywację). To pozostawiło atak Michaela bez mojego wsparcia i skończyło się bardzo źle. Wkrótce po naszej stronie pozostali jedynie elitarni Spartanie. Wtedy stało się coś, co gdyby wydarzyło się naprawdę, było by na równi sławne z Termopilami. Moi królewscy gwardziści wraz ze swoim królem odpierali jedną po drugiej ateńską szarżę. W końcu zostali okrążeni, ale nawet wtedy nie zostali pobici. Ostatecznie musieliśmy grę zakończyć, ze Spartanami ciągle na stole! To była bardzo udana gra, szczególnie końcówka gry była bardzo emocjonująca. Domowe zasady Michaela doskonale się sprawdziły i wydaje mi się, że będziemy ich używać do naszych przyszłych gier z tym okresem. Jeśli chcielibyście poznać bliżej te zasady, zapraszam na blog Michaela.3. Links. Linki


Michael:


SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Germans 1939. Niemcy 1939.

Another few models for my collection of Germans in 1939 in 20mm. 
Kolejne kilka modeli do mojej kolekcji Niemców na 1939 rok w skali 20mm.

PzKpfw 35(t), Panzerbefehlswagen 35(t) - FtF:

SdKfz 251/4 Ausf. A., SdKfz 251/6 Ausf. A, SdKfz 251/1 Ausf. A - FtF:

PzKpfw 38(t) - PSC:

PzKpfw I Ausf. A, PzKpfw I Ausf. B - S-Model:

7,5cm le.IG 18, SdKfz 223, SdKfz 247 - FtF:

Mercedes L3000, Opel Blitz - PCS:

SdKfz 11 - FtF:

SdKfz 221 - FtF:

SdKfz 222 - FtF:

SdKfz 231 8-Rad - PSC:

Krupp Protze Kfz. 69, Krupp Protze Kfz. 70 - FtF:

Gunners - FtF, Esci, Hasegawa:

Tankers - FtF, Esci:

Next in pale should be the Poles for 1939, however I also got some Napoleonic Poles to paint. I cannot decide, what to do next...
Następni w kolejce powinni być Polacy na 1939, jednak mam również trochę napoleonki, też Polaków i nie mogę się zdecydować co pomalować...

czwartek, 6 grudnia 2018

Cap de Formentor, 1805.

Last Thursday we had AGM in our club, so less time for gaming. Happily (second time in the row), the meeting took only an hour and we had time for small game. Other club members brought their board games, but we had proper naval game with Post Captain rules.
W zeszły czwartek, mieliśmy doroczne spotkanie podsumowujące poprzedni rok, a więc mniej czasu na grę. Na szczęście (to już drugi raz z rzędu), spotkanie zajęło tylko godzinę i pozostały czas mogliśmy przeznaczyć na grę. Inni członkowie naszego klubu przynieśli ze sobą planszówki, my jednak mieliśmy porządną grę morską z użyciem zasad Post Captain.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam,  Bartek Żynda

1. Forces. SiłyROYAL NAVY

HMS Shannon (38 guns) - Alisdair
HMS Aeolus (38 guns) - MichaelMARINE NATIONALE

Cornélie (40 guns) - Bartek
Hermione (40 guns) - Campbell


2. The game. Gra.


The game objective was to French ships have to break through the British blockade and inflict as much damages as they can to the opponent. Simply scenario then. French started the game with the wind. Our plan was to outmanoeuvre one of the British ship, then attack with both ships the other British one, sink it or force to surrender and then take care about the remaining British ship. The first part of the plan was quite simple. First I was swimming with my Cornélie against HMS Aeolus. When I was just close to the small island I turn to port and that left Michael against the wind. Now I was able to take care about HMS Shannon. Campbell, as usually him, tried to ram her with his ship, but failed this time. However that push British ship closer to me, so after few turns we were ready to board. That happened very soon, however Alisdair managed to push my marines back (my main captan get killed during this round) and when he thought that he will survive that melee, Campbell hit his ship from the back and joined the fight. That was too much for the British ship, which surrendered. In that moment HMS Aeolus returned to the battle, but all was over now. This time the French Navy was victorious.
Celem gry było dla francuskich okrętów, by przebić się przez blokadę brytyjskich okrętów i by zadać im jak największe straty. Prosty scenariusz. Francuzi zaczęli grę z wiatrem. Naszym planem było wymanewrowanie jednego z wrogich okrętów i następnie wykorzystanie przewagi liczebnej przeciw drugiemu okrętowi by go zatopić, lub zmusić do poddania się i wtedy zajęcie się pozostałym okrętem brytyjskim. Pierwsza część planu powiodła się znakomicie. Wpierw popłynąłem moją Cornélie przeciw HMS Aeolus. Kiedy już znalazłem się w pobliżu małej wysepki, wykonałem zwrot na lewą burtę co pozostawiło Michaela w kursie pod wiatr. Teraz spokojnie mogłem zająć się HMS Shannon. Campbell, jak to ma w zwyczaju, próbował staranować wrogi okręt, ale tym razem mu się to nie udało. Jednakże to spowodowało, że brytyjski okręt znalazł się bliżej mnie i mogłem dokonać abordażu. To nastąpiło krótko po tym, jednak Alisdairowi udało się odeprzeć mój pierwszy szturm (jedną z ofiar walki był mój główny kapitan) i gdy już wydawało mu się, że uda mu się przetrwać tą walkę, od tyłu uderzył w niego okręt Campbella, który dołączył do walki. To było aż nadto, dla brytyjskiego okrętu, który musiał się poddać. W tym właśnie momencie do walki dołączył HMS Aeolus, ale było już na wszystko za późno. Tym razem zwycięstwo francuskiej marynarki.3. Links. Linki


Angus:
Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

czwartek, 29 listopada 2018

Kümmerling, 1512.

Last week game was Italian Wars with  Pike and Shotte rules game. It  started with small delay, as both main figure suppliers were argue about the size (of armies and the table, of course). When they finally get some agreement we were able to start the game.
W ostatni czwartek naszą grą były wojny włoskie z użyciem zasad Pike and Shotte. Rozgrywka rozpoczęła się z małym poślizgiem, ponieważ dwóch głównych dostawców figurek spierało się o rozmiar (armii i stołu, rzecz jasna). Kiedy już w końcu udało im się dojść do porozumienia, mogliśmy zacząć naszą grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam,  Bartek Żynda

1. Forces. Siły.VENETIA & VERONA/WENECJA I WERONA
(Angus, Bartek)

1st Division of Cavalry

1 x Lanze Spezzate
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

2nd Division of Cavalry

1 x Lanze Spezzate
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

1st Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium Gun

2nd Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium GunHOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael, Alisdair, Mike)

1st Division of Cavalry

1 x Gendarmes
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

2nd Division of Cavalry

1 x Gendarmes
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

1st Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium Gun

2nd Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium Gun


2. The game. Gra.


Our Italian War games are usually very static, specially the Venetian Army is good about it. However not this time. Angus with his cavalry was very aggressive and charged with all his troops against Imperial cavalry lead by Michael. Being aggressive and brave paid well. Soon there was no Imperial cavalry on our enemies right flank. Alisdair's pike block had to create a hedgehog to prevent incoming Angus's charge. It was save for now...
Nasze gry z okresu wojen włoskich zazwyczaj są bardzo statyczne, szczególnie dotyczy to armii weneckiej. Jednak nie tym razem. Angus swoją kawalerią zachował się bardzo agresywnie i natarł na kawalerię imperialną, dowodzoną przez Michaela. Będąc agresywnym bardzo się opłaciło i wkrótce całe prawe skrzydło imperialne zostało pozbawione konnicy. Aby przeciwdziałać nadchodzącej szarży kawalerii, Alisdair musiał swój blok pikinierski ustawić w jeża. Na razie była bezpieczna...On our right, the situation did not looked that good. I started very well, but soon my cavalry get beaten and had to withdraw. I lost my Lanze Spezzate. The situation did not looked well, however it was no disaster yet. I moved them back and prepared for countercharge. That happened very soon, but this time it was repulsed. The Imperials withdraw with serious casualties. The honour was saved, but was very close...
Na naszej prawej flance sytuacja nie wyglądała tak dobrze. Zaczęło się bardzo dobrze, jednak wkrótce moja kawaleria została pobita i musiała się wycofać. Straciłem moich Lanze Spezzate. Nie wyglądało to dobrze, jednak nie było jeszcze tragedii. Wycofałem konnicę i przygotowałem się na kontr szarżę. To nastąpiło wkrótce, lecz tym razem to mi się udało ją odepchnąć. Imperialna kawaleria wycofała się z poważnymi stratami. Honor udało się zachować, ale było blisko...The battle decided with infantry and gunpowder. Hedgehog is a great target for artillery and soon our guns started put all load into it. It get broke very soon. Then Michael decided to do a death or glory movement. Imperator get the last remaining pike block and with 'Follow me' order charged on my Pikemen. Those were screened by my Arquebusiers. I had to options, withdraw them or stand and receive the charge. I decided to do stand. My guys fired and happened something unexpected. The pike block get shaken and rolled very low for morale test. Pike block get broken! That finished the game, as Imperials were left with almost no troops. Great victory for Venetia!
Gra rozstrzygnęła się dzięki piechocie i ogniu ich broni palnej. Jeż jest doskonałym celem dla artylerii i wkrótce oba nasze działa cały swój ładunek ulokowało w tej formacji. Wkrótce ta się załamała i została zniszczona. Wtedy Michael zdecydował się na ruch wszystko albo nic. Cesarz stanął na czele ostatniego bloku pikinierskiego i rzucając rozkaz "Za mną" zaszarżował na mój blok pikinierski. Ci z kolei byli zasłonięci moją arkubuzerią. Ci mieli dwie opcje. Jedna to pozostać i przyjąć szarżę. druga to wycofać się. Wybrali pierwszą. Moi chłopcy oddali salwę i wtedy stało się coś niespodziewanego.  Pikienierzy zachwiali się (uzuskali status shaken) i w wyniku testu morale, który wypadł bardzo źle zostali rozbici! To zakończyło grę, ponieważ cesarscy pozostali z niewielka ilością oddziałów na polu bitwy. Wielkie zwycięstwo dla Wenecji!


3. Links. Linki.


Angus:

Michael

SESWC:

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157704078729964

At the end: Happy 100th Birthday to Polish Navy!!!
I na koniec: Wszystkiego najlepszego dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej z okazji 100 lecia!!!