środa, 10 października 2018

Budyonny near Lvov, 1920. Budionny pod Lwowem, 1920.

Last week  we had a Polish Bolshevik War game with Set An East Ablaze rules. My scenario was loosely based on the situation on the southern front, in the first half of August 1920, where Budyonny 1st Cavalry Army was moving forward on Lwów. On their way was fictitious village defended by join Ukrainian and Polish troops. Their task was to stop Bolshevik against any movement through their defending lines.
W zeszłym tygodniu mieliśmy gre z czasów wojny polsko bolszewickiej z zasadami Set An East Ablaze. Mój scenariusz luźno bazował na sytuacji on południowym froncie, w pierwszej połowie sierpnia 1920, gdzie Konarmia Budionnego posuwała się do przodu na Lwów. Na jej drodze znalazła się fikcyjna wioska, broniona przez połączone oddziały ukraińskie i polskie. Zadaniem było powstrzymianie Bolszewików, by nie przekroczyli ich linii obrony.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Angus Konstam

1. Forces. Siły.POLAND & UKRAINE/POLSKA i UKRAINA
(Alisdair, Alexander)

Initial Ukrainian Forces

Officer
1 x Infantry (10 rifles)
1 x HMG
1 x Field gun.

(Rifles and HMG must be deployed in trenches, gun within 1/3 table length)

Initial Polish Forces

Officer
D3 x Infantry (9 rifles, 1 LMG)

(All units must be deployed anywhere on the table  within 1/3 table length)

Polish Reinforcements:

On the beginning of every turn roll D6, on 5 or 6, 1 unit available, then roll again if 6 is rolled then Tank, Cavalry or Plane is available if not then Polish player receive unit of Infantry)BOLSHEVIK RUSSIA/ROSJA BOLSZEWICKA
(Angus)

Initial Forces:

Officer
2 x D6 units (any Infantry (10 figures), cavalry (10 figures), Armoured Car, Field Gun, HMG, Tachanka) - all starting game 12' from their table edge.

Reinforcements:

Every turn Roll D3, the roll will defined the number of fresh units available (any Infantry (10 figures), cavalry (10 figures), Armoured Car, Field Gun, HMG or Tachanka)All units are M3, only trenches gives the hard cover. Buildings and forest give soft cover.

2. The game. Gra.


Both sides started very well with their initial roll, Poles get 3 units and Bolsheviks 11 (2 x Infantry, 4 x Cavalry, 1 x HMG, 2 x Field Gun, 1 x Tachanka, 1 x Armoured Car). To win the game Reds had to move any units through Polish-Ukrainian table edge. Angus moved his cavalry fast forward and soon it get to the village. Here the problems started. Poles and Ukrainians stood very hard and push back the Bolsheviks. Soon the table was full of Red forces, but as soon they get to village it were annihilated. Soon started arriving Polish reinforcements, they get 2 infantry units and a tank. That helped a lot, because during the fight Poles started losing their units too. Mainly because of very precise artillery barrage. Finally the game has to finish with Ukrainians and Poles still kept the village. Budyonny get stopped, the same way as in 1920!
Obie strony zaczęły bardzo dobrze początkowymi rzutami kośćmi. Polacy otrzymali 3 oddziały a Bolszewicy 11 (2 x piechota, 4 x kawaleria, 1 x ckm, 2 x działo, 1 x taczanka, 1 x samochód pancerny). By wygrać grę Czerwoni musieli przynajmniej jednym oddziałem przekroczyć polsko ukraińską krawędź stołu. Angus szybko wysforował do przodu swoją kawalerię, która po krótkim czasie osiągnęła wioskę. Tu zaczęły się problemy. Polacy i Ukraińcy trzymali się bardzo mocno i odrzucili Bolszewików. Wkrótce stół był pełny czerwonoarmistów, ale jak tylko zbliżyli się zbytnio do wioski, zostawali oni zniszczeni. Wkrótce też nadciągnęły polskie posiłki, dwa oddziały piechoty i czołg. To stanowiło dużą pomoc, ponieważ  również Polacy zaczęli tracić swoje oddziały, głownie dzięki dość celnemu ogniowi bolszewickiej artylerii. Ostatecznie gra musiała się skończyć a wioska była wciąż w rękach Ukraińców i Polaków. Budionny został zatrzymany, tak samo jak w 1920!


3. Links. Linki.


Angus:

SESCW:

Flickr:

wtorek, 9 października 2018

Another new models. Kolejne nowe modele.

Today some new reinforcements to my collections. After Normans I wanted something small and unified, before next hard project. With hundreds unpainted figures and models the choice was quite hard, but finally I found something which fit into my needs. 
Dzisiaj kilka uzupełnień do moich kolekcji. Po Normanach chciałem pomalować coś małego i zunifikowanego, przed następnym trudnym projektem. Z setkami niepomalowanych figurek i modeli, wybór był naprawdę trudny, jednak w końcu znalazłem coś co wpasowało się w moje potrzeby. 

First were some support weapons for my Polish 1st Armoured Division. Two 2' mortars together with MMG. All models are from Crusader Miniatures.
Na początek kilka broni wsparcia dla mojej 1. Dywizji Pancernej. Dwa dwucalowe moździerze oraz ckm. Wszystkie modele pochodzą od Crusader Miniatures.Second is HMG for my Poles for 1920. Models are from Scheltrum Miniatures.
Drugi jest ckm dla moich Polaków na 1920 rok. Modele sa od Scheltrum Miniatures.The last is the plane for Germans for 1939. During last game I decided, that Ju87 would be looks mach cooler on the table, than the other plane. The model is from Airfix. One thing I need to do for that plane is special stand which will allow diving. I got idea, how to do it. Next break from big project will be designed for that stand.
Ostatni jest samolot dla Niemców na 1939 rok. Podczas ostatniej gry zdecydowałem, że Ju87 będzie wyglądał znacznie lepiej na stole, niż inny samolot. Model jest od Airfixa.Jest jeszcze jedna rzecz, którą będę musiał zrobić, to specjalny stand, który umożliwi nurkowanie. Mam już pomysł jak to zrobić. Kolejna przerwa od dużego projektu będzie poświęcona właśnie temu standowi.


poniedziałek, 8 października 2018

Guilford Courthouse, 1781.

Recently I have not enough time for blogging, so sorry for some delays. Today very short report from the game we had two weeks ago. Bill again visited our club with an AWI Black Powder game.
Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie, więc przepraszam za małe opóźnienia. Dzisiaj krótki raport z gry rozegranej dwa tygodnie temu. Bill znów odwiedził nasz klub, tym razem z grą z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Battle of Guilford Courthouse scenario from the Rebellion! supplement
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam


1. Forces. Siły.USA
(Campbell, Mike, Bartek)

C-in-C Major-General Nathaniel Greene 8

American First Line
Brigadier-General Butler 7
North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figures
Lynch’s Virginia Rifles unit of 12 figures
Washington’s 1st/3rd Cont Dragoons unit of 8 figures
1st Continental Artillery Detachment 1 gun

Brigadier-General Eaton 7
North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figures
Campbell’s Virginia Rifles unit of 12 figures
Lee’s Legion Foot & Horse Mixed unit of 12 figures

American Second Line
Brigadier-General Lawson 7
Virginia Militia Brigade 2 units of 20 figures

Brigadier-General Steven’s 7
Virginia Militia Brigade 2 units of 20 figures

American Third Line
Brigadier-General Huger 8
4th & 5th Virginia Regiment 2 units of 24 figures
1st Continental Artillery Detachment 1 gun

Colonel Williams 8
1st & 2nd Maryland Regiment 2 units of 24 figuresGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Angus, Peter, Mark)

C-in-C Lieutenant-General Charles, Lord Cornwallis 9

Major-General Leslie 8
71st Foot (2nd Battalion) unit of 20 figures
Von Bose Regiment (Hessians) unit of 20 figures
North Carolina Loyalists unit of 12 figures
Jaegers (Hessians) Lt Infantry unit of 12 figures

Lieutenant-Colonel Webster 9
23rd Foot unit of 20 figures
33rd Foot unit of 20 figures
Foot Guard detached Light Infantry unit of 12 figures
Royal Artillery Detachment 2 guns

Colonel O’Hara 8
1st Battalion, Foot Guards unit of 20 figures
2nd Battalion, Foot Guards unit of 20 figures
Guard Grenadier detachment unit of 12 figures

Reserves - Lieutenant Colonel Tarleton 8
British Legion (Dragoons) 2 units of 8 figures2. The Game. Gra.


To win the game one had to destroy the elite unit of the opponent. It were either the Guard or the Continentals. Both sides decided to keep their value units on their back. British used very surprising tactic and decided to push all their forces against our left flank. Moving through the forest slower them very much, which allowed us to reinforce our positions. Sadly for us our Militia units were worth nothing and most of them run away from the battlefield. That hasn't been used by British, who stuck in woods and cannot move forward. Finally the game finished with a draw as none of the value units have been destroyed.
By wygrać grę należało zniszczyć elitarne jednostki przeciwnika. Byli to albo gwardziści albo oddziały kontynentalne. Obie strony zdecydowały się na trzymanie wartościowych jednostek z tyłu. Brytyjczycy użyli bardzo zaskakującej taktyki i uderzyli całymi swoimi siłami na naszą lewą flankę. Poruszanie się po lesie spowolniło ich ruch, co ułatwiło nam wzmocnienie naszych pozycji. Na nasze nieszczęście nasza milicja okazała się być do niczego i jej większość uciekła z pola walki. To nie zostało wykorzystane przez Brytyjczyków, którzy utknęli wśród drzew i nie mogli ruszyć się do przodu. Ostatecznie gra zakończyła się remisem, ponieważ nie udało się żadnej ze stron zniszczyć wartościowych jednostek.


3. Links. Linki.


Angus:

Bill:

Campbell (SESWC):

Flickr:

środa, 19 września 2018

New figures. Nowe figurki.

Today some new figures for few of my collections.
Dzisiaj kilka nowych figurek dla kilku z moich kolekcji.

1. Normans. Normanowie.


First is the big reinforcements for my Normans. Figures are from Conquest Games, Perry Miniatures and Warlord Games.
Na początek duże posiłki dla moich Normanów. Figurki pochodzą od Conquest GamesPerry Miniatures i Warlord Games.My whole Norman and Viking army. I'm still planning some reinforcements for them ;)
Moja cała armia normańsko wikińska. Wciąż planuję pewne wzmocnienia dla niej ;)

2. Poland, 15th century. Polska, XV wiek.


Next is my new period, I started to paint. It is Polish army from the 15th century. This time they are Perry Miniatures archers with special Salute 2015 figure as their leader or hero.
Następny jest mój nowy okres, który zacząłem malować. Jest to polska armia z XV wieku. tym razem są to łucznicy od Perry Miniatures ze specialną figurką z Salute 2015, która posłuży albo ich dowódca albo jako bohater.


3. Polish markers for Chain of Command. Polskie markery dla Chain of Command.


Last thing are Polish markers for CoC. I got them from Supreme Littleness Designs.
Ostatnie są polskie znaczniki do CoC, Mam je od Supreme Littleness Designs.