niedziela, 16 stycznia 2022

The Invincibles show their strength. Niezwyciężeni pokazują swoją siłę!

When you paint new models, you want them on the table as soon as possible. There was no difference with my freshly painted Swedes. I decided to check the famous 'The Invicibles' task force. Having all models I was able to put on the table its best possible version with king Carl Gustav and von Sulzbach. That gave Swedes a total number of 10 orders! Against them, I put Polish Cavalry Task Force (1653-57). To make the game even more spiced we played the 'Relief' scenario!

Kiedy pomalujesz nowe figurki, chcesz je jak najszybciej wystawić na stole. Nie inaczej było z moimi świeżo pomalowanymi Szwedami. Zdecydowałem się wystawić sławne zgrupowanie "Niezwyciężonych". Mając wszystkie modele dostępne, zdecydowałem się wystawić najbardziej wypasioną wersję tego zgrupowania z królem Karolem Gustawem i von Sulzbachem. To dało Szwedom liczbę 10 rozkazów! Przeciw nim wystawiłem koronne zgrupowanie jazdy (1653-57). Aby gra była jeszcze lepiej przyprawiona zagraliśmy scenariusz "Odsiecz".SCENARIO / SCENARIUSZ: The Relief (Task Force book)
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły. 

SWEDEN / SZWECJA
(Alisdair)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (Veterans) (5 bases)

MAIN FORCES:

Carl Gustaw (5 orders)
Philip Florinus Von Sulzbach (2 orders)
Colonel (2 order)
Major (1 order)

1 x Black Coats (4 bases)
1 x Armoured Mercenary Reiter Squadron (Sulzbach Regiment) (5 bases)
1 x Mercenary Veteran Reiter with Arquebuses Squadron (6 bases)
1 x Mercenary Veteran Reiter Squadron (6 bases)
1 x National Veteran Reiter Squadron (5 bases)
1 x Mercenary Veteran Musketeer Squadron (5 bases) + 3 Chevaux-De-Frise
2 x Regimental Gun
1 x Transport WagonCOMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA
(Bartek)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (6 bases)

MAIN FORCES:

1 x Regimentarz (3 orders)
1 x Colonel (2 orders)
2 x Rotamaster (1 order each)

1 x Winged Hussars Squadron (6 bases)
1 x Pancerni with Spears Squadron (5 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Spears Squadron (5 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (6 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (5 bases each)
1 x Transport Wagon


2. The Game. Gra.

We started with turn 0. Alisdair in his camp put all his infantry (musketeers and dragoons). I placed my dragoons close to the camp, but not close enough to be able to fire at them (my first mistake from many made during that evening). 

Zaczęliśmy turę 0. Alisdair ustawił całą swoją piechotę (muszkieterów i dragonów) w obozie. Ja wystawiłem swoich dragonów blisko obozu, ale nie na tyle, by móc go ostrzelać (mój pierwszy błąd z wielu popełnionych tego wieczora).
After that, we moved into deployments. Alisdair put his units in one big line, whereas I had to split my troops into two. As you can notice from the pictures I put my Winged Hussars in the second line (another mistake!). First I charged the camp with my cossack cavalry. Alisdair's infantry managed to open fire and stopped my charge by forcing my unit to flee. Then I charged Alisdair lines of cavalry. He uses his pistols and countercharged me. That was devastating for me. Soon all my cavalry was in one big retreat! To make things even worst, I never won a single roll for initiative (Alisdair having an advantage of 10 orders against my 7 always put at least one order to increase the initiative dice). It was a disaster for my troops. Before I was able to finally use my Hussars, it was too late. All my units were already beaten. The game was won by Swedes!

Po tym przystąpiliśmy do wystawiania swoich oddziałów. Alisdair ustawił swoje w jedną wielką linię, ja natomiast musiałem podzielić siły na dwie części. Jak zapewne zauważycie na zdjęciach, wystawiłem husarię w drugiej linii (kolejny błąd!). Wpierw uderzyłem jazdą kozacką na obóz. Piechota Alisdaira otworzyła ogień i zatrzymała moją szarżę i zmusiła oddział do ucieczki. Wtedy uderzyłem na linię kawalerii Alisdaira. Wpierw użył swoich pistoletów a następnie skontrował moją szarżę. To tylko mnie pogrążyło. Wkrótce moja kawaleria znalazła się w jednym wielkim odwrocie! By spotęgować moją klęskę, to nigdy nie wygrałem pojedynczego rzutu na inicjatywę (Alisdair mając przewagę w rozkazach 10 do 7 moich, zawsze powiększał jednym lub dwoma swoje rzuty). To była klęska moich oddziałów. Zanim mogłem w końcu użyć husarii, było już za późno na cokolwiek. Wszystkie moje oddziały były już pobite. Gra została wygrana przez Szwedów!


Let's talk about the victory points now. From the scenario, Alisdair gets 6 points for objectives and 1 point for acceptable losses. I got for scenario 0 points for heavy losses. Now the points for killed and forced to flee bases. Alisdair lost 6 bases and 4 was forced to flee. That gives me 9 points. I lost 15 bases and 4 was forced to flee, which gives a total of 17 points to Alisdair. Together Alisdair won 23:9, which gave him a historical victory! Well deserved!

Pomówmy teraz o scali wygranej. Ze scenariusza Alisdair otrzymał 6 punktów za cele i jeden za dopuszczalne straty. Ja za scenariusz dostałem 0 punktów, ponieważ moje straty były duże. Teraz punkty za zabite i uciekające podstawki. Alisdair stracił 6 podstawek i 4 uciekły. To daje mi 9 punktów. Ja straciłem 15 podstawek i 4 zostały zmuszone do ucieczki, co dało 17 punktów dla Alisdaira. Razem Alisdair wygrał 23:9, co dało mu historyczną wygraną! Zasłużenie!
3. Links. Linki.

SESWC:

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720295994898

środa, 12 stycznia 2022

The Men Who Would Be Kings: Playing against Mr Babbage.

The previous year has been summed up, plans for the new year have been defined. Time to get back to current affairs. The Men Who Would Be Kings rules have a special option to do a solo game. It calls Playing against Mr Babbage. To be honest, I never tried it before, so very happy to join Campbell's game. Anytime you move your units it is a possibility, that somewhere around you will appear enemy. There is, of course, your turn, when you activate units and there is an 'opponent' turn when you activate the hostile units. I was very surprised how good it works and we had time to play 2 games in one evening!

Poprzedni rok podsumowany, plany na nowy rok określone. Czas wrócić do bieżących spraw. Zasady The Men Who Would Be Kings mają specjalne zasady do gry solo. Nazywają się one Playing against Mr Babbage. Tak prawdę mówiąc, nigdy z nich nie korzystałem i bardzo chętnie dołączyłem do gry Campbella. Kiedykolwiek poruszasz jakikolwiek swój oddział istnieje prawdopodobieństwo, że gdzieś obok ciebie pojawi się wróg. Jest oczywiście Twoja tura, gdzie aktywujesz swoje jednostki i tura "przeciwnika", gdzie Ty aktywujesz wrogie jednostki. Byłem bardzo zaskoczony, jak dobrze to działa i udało nam się rozegrać 2 gry w ciągu wieczora!


SCENARIO / SCENARIUSZ: Scenario B and Scenario A.
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie 

1. Game 1: Seek and Destroy.


I went for British troops, Campbell played Mr Babbage. First I had 4 regular infantry units, but then Campbell added one more regular infantry unit and camel cavalry. Sadly for me, I rolled not very well for my leaders and had one activated on 5, 2 on 6, one on 7 and 2 on 9! Especially those last two worried me the most. I shouldn't. During the game, I get very quickly all objectives, with minimal losses. It happened mostly thanks to very poor Campbell's rolls for incoming Mahdist units. After getting all objectives I managed to withdraw most of my units. The first game was won by me!

Wybrałem Brytyjczyków, Campbell grał Mr Babbage. Wpierw wybrałem 4 oddziały regularnej piechoty, ale potem Campbell dodał mi jeszcze jeden oddział regularnej piechoty i kawalerię na wielbłądach. Na nieszczęście dla mnie, nie za dobrze rzuciłem na poziom moich liderów i miałem jednego aktywującego się na 5, dwóch na 6, jednego na 7 i dwóch na 9! Szczególnie tych dwóch ostatnich marwiło mnie najbardziej. Nie powinienem. Podczas gry bardzo szybko osiągnąłem wszystkie cele z minimalnymi stratami. Wszystko głównie dzięki bardzo słabym rzutom Campbella na przybywanie oddziałów Mahdystów. Po zdobyciu celów udało mi się wycofać większość oddziałó. Pierwszą grę zwyciężyłem ja!2. Game 2: Just Passing By.
Now I played Mr Babbage against Campbell. He wouldn't be himself if he had not decided to go for something odd. He decided to play with the Egyptians. He got 3 irregular infantries, irregular cavalry and a gun. This time I got much more luck than Campbell in the previous game. Anytime he moved his unit, one or two hostile units appeared on the table. He managed to reach with his cavalry middle of the table but that was all he achieved. All his infantry was stopped on his table edge and slowly but steadily slaughtered! The whole game lasted something about 20 minutes...

Teraz ja grałem Mr Babbage przeciw Campbellowi. Nie byłby sobą, gdyby nie wybrał dla siebie coś dziwnego. Zdecydował się zagrać Egipcjanami. Miał 3 oddziały nieregularnej piechoty, nieregularną kawalerię i działo. Tym razem miałem dużó więcej szczęścia, niż Campbell w grze poprzedniej. Kiedykolwiek oddział Campbella poruszał się zaraz pojawiał się jeden lub dwa wrogie oddziały na stole. Udało mu się dotrzeć swoją kawalerią na środek stołu, ale to było jego jedyne osiągnięcie. Cała jego piechota została zatrzymana na jego krawędzi stołu i powoli acz systematycznie wyrzynana! Cała gra trwała jakieś 20 minut...


3. Links. Linki.

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4695895117115091

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720295916133


wtorek, 11 stycznia 2022

2021/2022

Another year finished. The new, 2022 just started. It is a great time to check the previous and do some plan for the incomming. But before we do anything, some of the thoughts I had a year ago:

Kolejny rok za nami. Nowy, 2022 właśnie się zaczął. To dobry moment na podsumowanie poprzedniego i zrobienie planów na kolejny. Jednak zanim do tego dojdzie, moje rozmyślania na ten temat z roku poprzedniego:

https://asienieboje.blogspot.com/2021/01/20202021.html

1. 2021.

1.1. Blog.

Last year I post 64 times (43 in 2020) and had 65 801 visits, which mean I'm back on track with it. Regular, weekly gaming helped a lot. I have now 115 followers (108 in 2020)! My blog achieved a few milestones that year, first, it had 10-year anniversary and reached 500 000 views! I am more than happy with that. That keeps me still motivated to regular posting.

W poprzednim roku opublikowałem 64 posty (43 w 2020) i odwiedzony został 65 801 razy, co oznacza że powróciłem do normalnej liczby. Regularne, cotygodniowe granie bardzo w tym pomogło. Jestem teraz śledzony przez 115 osób (108 w 2020)! Mój blog osiągnął w tym roku kolejne kroki milowe: obchodził swoje 10 urodziny i został odwiedzony pół miliona razy! Jest mi z tego powodu niezmiernie miło i daje mi to motywację do dalszego regularnego prowadzenia bloga.

Here is the list of the most popular posts in 2021:

Oto lista najbardziej popularnych postów w 2021:

1. https://asienieboje.blogspot.com/2021/12/guns-of-august-campaign-started-guns-of.html 

2. https://asienieboje.blogspot.com/2021/12/rapid-fire-reloaded-for-first-time.html

3. https://asienieboje.blogspot.com/2021/04/saxony-saksonia-garde-zu-fuss-ir8-graf.html

Here is top 10 countries, from where my blog was visited:

Oto lista  top 10 krajów, z których mój blog był odwiedzany:1.2. Figures and models. Figurki i modele.

During that year I painted less than I was expected. However, I finished projects, which took space in my drawer of shame for a long period of time (Don't worry, I still have some left ;) ). I painted 422 elements (661 in 2020).

Podczas zeszłego roku pomalowałem mniej niż zamierzałem. Jednak udało mi się ukończyć projekty, które bardzo długo zalegały w szufladzie wstydu (nie martwcie się jednak, wciąż coś tam zostało ;) ). Pomalowałem 422 elementy (661 w 2020).

Here is the list:

Oto lista:

  • Ships/Okręty: 16
  • Terrains/Tereny: 11
  • 15mm: 95 mounted/konnica
  • 20mm: 104 foot/piechota, 9 vehicles/pojazdy
  • 28mm: 153 foot/piechota, 30 mounted/konnica, 4 artillery/działa.


1.3. Games. Gry.

Thanks to Houseparty and later reopening the club I had my average number of games, which was 50 last year (21 in 2020). I competed in 46 games of which I won 23 and draw 4 of them. I umpired 12, prepared a scenario for 12, used my figures for 20 and my terrains for 19 games. We had 1 game in 54mm, 25 in 28mm, 4 in 20mm, 6 in 15mm, 5 in 10mm, 3 in 6mm, 4 naval and 2 board games. We used 17 sets of rules, the most popular were: Black Powder (10 games), Seven Years (8 games) and Hail Ceasar (5 games). Most popular periods: 18th century (12 games), late 19th century (9 games) and 2WW (8 games).

Dzięki Houseparty a potem ponownemu otwarciu klubu w zeszłym roku miałem moją normalną liczbę gier, czyli 50 (21 w 2020). Rywalizowałem w 46 grach z czego 23 wygrałem i 4 zremisowałem. Prowadziłem 12 gier, do 12 przygotowałem scenariusz, do 20 użyłem moich figurek i do 19 moich terenów. Rozegraliśmy 1 grę w skali 54mm, 25 w 28mm, 4 w 20mm, 6 w 15mm, 5 w 10mm, 3 w 6mm, 4 morskie i 2 planszówki. Użyliśmy 17 zasad gier, najpopularniejsze to Black Powder (10 gier), Seven Years (8 gier) i Hail Ceasar (5 gier). Najpopularniejsze okresy to: XVIII wiek (12 gier), późny XIX wiek (9 gier) i 2WŚ (8 gier).1.4. Events, museums and shows. Wydarzenia, muzea i konwenty.

As the situation is not stabilised yet, that part of our hobby is still largely affected. During last year I only attended the Carronade show in Falkirk and had a small visit to the north of England (Alnwick castle and gardens). 

Sutuacja nie jest jeszcze w pełni opanowana i ta część naszego hobby jest wciąż najbardziej dotknięta. Podczas ostatniego roku odwiedziłęm jedynie konwent Carronade w Falkirk i odbyłem krótką wizytę w północnej Anglii (zamek i ogrody Alnwick).

https://asienieboje.blogspot.com/2021/09/carronade-2021.htmlOverall I had to admit, that 2021 wasn't that bad. Let's see what 2022 brings.

Ogólnie to muszę przyznać, że 2021 nie był taki najgorszy. Zobaczmy co przyniesie 2022.

2. 2022.

2.1. Blog.

Hope to keep the monthly number of posts of 4 from the games, 1 with new figures and 1 with a new book review (don't worry I did not abandon that idea and new books will be reviewed very soon). I also have some idea about some blog extensions, but I will keep the details for now.

Mam nadzieję na utrzymanie w miesiącu następującej liczby postów: 4 z gier, 1 z nowymi figurkami i 1 z nową recenzją książki (nie martwcie się, nie porzuciłem tego projektu i wkrótce kolejne recenzje). Mam też pomysł na pewne rozszerzenie bloga, ale szczegóły zachowam na razie dla siebie.

2.2. Figures and models. Figurki i modele.

Right now I am busy with some 15mm Deluge project (more about that in the game section). After that, I wish to return to some Sudan figures I bought during last year Carronade (maybe I will buy some more figures, I don't know that). Next, I will return for my SYW Saxons. I need another infantry brigade, some heavier guns and cavalry (obviously I need Uhlans!). I hope, that till that time the Front Rank problem will be resolved and I would be able to return to my Duchy of Warsaw project. In the meantime I am thinking about painting some Russians, to fight with... I cannot forget that I still have a lot of 20mm 2WW Germans and a new armoured car for my Poles in 1920. Looks like it will be busy year ;)

Obecnie jestem zajęty z Potopem w skali 15mm (więcej o tym w sekcji poświęconej grom). Po tym muszę zmalować trochę figurek do Sudanu, które nabyłem na zeszłorocznym Carronade (być może dokonam jeszcze jakichś tu zakupów, choć teraz nie mam pojęcia). Następnie wracam do moich Sasów z wojny siedmioletniej. Potrzebuję jeszcze jednej brygady piechoty, cięższych dział i kawalerii (oczywiście będą ułani!). Mam nadzieję, że do tego czasu uda się rozwiązać problem Front Ranku i będę mógł ruszyć z powrotem z moim Księstwem Warszawskim. Na razie myślę jednak by pomalować trochę Rosjan, by mieć z kim walczyć... Nie mogę zapomnieć, że wciąż mam trochę drugowojennych Niemców w skali 20mm i nowy samochód pancerny dla Polaków na 1920. Wygląda na to, że to będzie bardzo pracowity rok ;)

2.3. Games. Gry.

I hope to have at least one game per week. Temporary we have some limits for the game (max 3 households at 4'x6' table at the club), but those should be lifted very soon. We have one campaign with Guns of August and I hope to add another one. For some time I own a By Fire and Sword supplement Warsaw 1656. Right now I keep painting figures, which allow me to finally play it. Thanks to WargamerUK I got easy access to anything I want, so the progress is very fast. Hope to have the first game in March. Another good thing is that number of Sunday games increased, which will raise the possible number of the games during the month to 6!

Mam nadzieję mieć przynajmniej jedną grę w tygodniu. Tymczasowo mamy pewne ograniczenia (maksymalnie 3 domostwa przy jednym stole o wymiarach 4 na 6 stóp w klubie), ale te powinny być wkrótce zmniejszone. Jesteśmy w trakcie jednej kampanii (Guns of August) i mam zamiar dodać jeszcze jedną. Od pewnego czasu jestem w posiadaniu dodatku do Ogniem i Mieczem, Warszawa 1656. Obecnie maluję figurki, by móc w to zagrać. Dzięki WargamerUK mam łatwy dostęp do wszystkiego co potrzebuję, dzięki czemu prace postępują bardzo szybko. Mam nadzieję pierwsze gry rozegrać w marcu. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że wzrosła liczba gier niedzielnych, co zwiększa liczbę miesięcznych gier do 6!


2.4. Events, museums and shows. Wydarzenia, muzea i konwenty.

This part is the biggest unknown for me right now. For March we have planned our first AB1 game (hope October's one will take place as well). I hope that Deep Fried Lard, Carronade and Claymore will be held this year. The family situation did not allow me to plan any holidays this year, maybe some short visits like that in the past year. Hard to tell. We will see.

Ta część, to największa niewiadoma dla mnie. Na marzec mamy zaplanowaną pierwszą grę AB1 (mam nadzieję, że październikowa również się odbędzie). Mam nadzieję, że Deep Fried Lard, Carronade i Claymore odbędą się w tym roku. Sytuacja rodzinna nie pozwala mi planować większych wakacji w tym roku, no może poza jakimś krótkim wypadem jak w zeszłym roku. Ciężko powiedzieć, zobaczymy co z tego wyjdzie.