sobota, 25 stycznia 2020

Miranda de Ebro 1814.

Last Thursday we returned to our alternative history of the Napoleonic period. For the game, we used Black Powder rules.
W ostatni czwartek powróciliśmy do naszej alternatywnej rzeczywistości czasów napoleońskich. Do gry użyliśmy zasad Black Powder.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Peter, Bartek)

Gen. Dąbrowski (level 9)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry
1 x Voltiguers 
2 x Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry
1 x Voltiguers 
2 x Gun

Cavalry Brigade

1 x Cuirassiers (French)
1 x Lancers
1 x Chasseurs
2 x Horse GunGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Alasdair, Michael)

Gen. Wellington (level 9)

1st Infantry Brigade

1 x Guard Infantry
2 x Highlanders
2 x Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry
1 x Gun

Cavalry Brigade

1 x Guard Cavalry
1 x Dragoons
1 x Hussars

Town Detachment

1 x Rifles2. The game. Gra.


It was the continuation of our past Zadorra river game. British for some time stopped Grande Armee on Zadorra river, but Wellington was unable to stop its pressure. He decided to repeat the gen. Moore manoeuvre (Corunna, 1809). However before he would be able to do it, he has to withdraw to the west of Spain or to Portugal. His troops have to as soon as possible cross the Ebro river and continue march west. Napoleon realised what Wellington is going to do and this time he cannot allow being outmanoeuvred once again. To stop the British troops Emperor sends the Polish army under general Dąbrowski to Miranda de Ebro. Over there he is going to encircle British troops and remove his biggest problem once for all. 
Była to kontynuacja naszej wcześniejszej gry Zadorry. Brytyjczycy przez pewien czas powstrzymali Wielkią Armię, jednak Wellington nie był w stanie powstrzymać całkowicie jej noporu. Postanowił więc powtórzyć manewr generała Moore (Corunna, 1809). Jednak zanim to nastąpi, musiał wycofać swoje oddziały, albo na zachód Hiszpanii lub do Portugalii. Jego oddziały muszą przekroczyć rzeke Ebro jak najszybciej i kontunuować marsz na zachód. Napoleon zdał sobie sprawę co zamierza Wellington i nie mógł pozwolic sobie, by być wymanewrowanym ponownie. By zatrzymać Brytyjczyków, Cesarz wysłał polską armię pod dowództwem generała Dąbrowskiego do Miranda de Ebro. Tam miał zamiar okrążyć oddziały brytyjskie i usunąć ten jego największy problem raz na zawsze.

©Wikimedia


Here is our previous game with the background  of our alternative history if you are lost:
Tutaj nasza poprzednia gra z wprowadzeniem do naszej alternatywnej historii, jeśli sie trochę zagubiliście:

©Wikimedia


The main task for the British is to move over the river as many forces as they can. For every infantry or cavalry unit, they will receive 1 VP, for every gun 2 VP. To win the game British have to gain minimum 9 VP. Poles will win if the British will not gain minimum VP. The river can only be crossed over the bridge in Miranda de Ebro. British enter the table on the road on the right in march columns and Poles on the left also in march columns. Before the game players set order of brigades entry on the table. If brigade fails an order and is off table, the next brigade cannot enter the table. British riflemen can be deployed anywhere in the town.
Głównym zadaniem brytyjczyków jest przeprawienie przez rzekę jak największej ilości oddziałów. Za każdy oddział piechoty lub kawalerii otrzymają 1 VP, za każde działo 2 VP. By wygrać grę, Brytyjczycy muszą uzyskać minimum 9 VP. Polacy by wygrać grę muszą nie dopuścić by Brytyjczycy uzyskali minimalna ilość VP. Rzeka może być przekroczona jedynie po moście w Miranda de Ebro. Brytyjczycy wchodza na stół po prawej stronie w kolumnach marszowych, Polacy po stronie lewej, również w kolumnach marszowych. Przed grą gracze ustalają porządek wejścia brygad. Jeśli brygada znajdująca się poza stołem nie zda rozkazu, następna w kolejności nie może wejść na stół. Brytyjscy strzelcy mogą być rozmieszczeni gdziekolwiek w mieście.British started the game and very quickly moved towards the bridge. We had some problems with bringing our troops, but after a few turns, everything was on the table. British cavalry very quickly finds itself in the town, but then withdraw and took the position in front of it. Elite British infantry stayed in columns, whereas other British units created the screen to protect moving troops. Poles after some problems at the beginning of the game quickly moved into positions and were ready to attack.
Brytyjczycy zaczęli grę i bardzo szybko poruszali się w kierunku mostu. My mieliśmy na początku pewne problemy z przybyciem naszych oddziałów, jednak po kilku turach wszystko było już na stole. Brytyjska kawaleria szybko znalazła się w mieście, jednak później wycofała się z niego i zajęła pozycje naprzeciw niego. Elitarna piechota brytyjska pozostała w kolumnach, natomiast pozostałe oddziały brytyjskie stworzyły ekran ochraniający poruszające się oddziały. Polacy po pewnych problemach na początku, szybko zajęli pozycje i gotowali się do ataku.
Polish and French cavalry proved their superiority over British cavalry. After initial melees, my Chasseurs finally charged disorganised British cavalry and destroyed two units. On the other side, our infantry charged British infantry but was repulsed this time. We were ready for the next hit.
Polska i francuska kawaleria udowodniły wyższość nad kawalerią brytyjską. Po kilku początkowych walkach, moi strzelcy konni zaszarżowali zdezorganizowaną kawalerię brytyjską i zniszczyli dwa oddziały. Po drugiej stronie nasza piechota natarła na piechotę brytyjską, ale została odepchnięta tym razem. Byliśmy gotowi na nastepne uderzenie.
Then happened something tragic for the British. Elite infantry blundered and chaos broke into British lines. That was used by our infantry, which charged once again. This time very successful. More British units were destroyed. In the meantime, our other infantry brigade stopped in front of the town and threatened to cut off the British from the bridge. Wellington decided to keep the town and moved the remaining elite units into it. But it was the time when the game was over. None of the British units crossed the river. In our alternative history, Napoleon crossed the Ebro in a different place and closed the pocket with the whole British army inside. Wellington surrendered and British army was lost! What will be next? It will be continued...
Wtedy stało się coś strasznego dla Brytyjczyków. Cała elitarna piechota rzuciła blunder i chaos wkradł się w szeregi Brytyjczyków. Wykorzystała to nasza piechota, która ponownie zaatakowała. Tym razem z dużo lepszym wynikiem. Więcej brytyjskich oddziałów zostąło zniszczonych. W międzyczasie nasza druga brygada piechoty zajęła pozycje naprzeciw miasta i zagroziła odcięciem Brytyjczyków od mostu. Wellington postanowił utrzymać miasto i ruszył pozostałymi oddziałami piechoty do niego. Był to niestety czas zakończenia gry. Żaden brytyjski oddział nie przekroczył rzeki. W naszej alternatywnej historii, Napoleon przekroczył Ebro w innym miejscu i zamknał worek z całą brytyjską armią w środku. Wellington poddał się i cała brytyjska armia została stracona! Co wydarzy się potem? Ciąg dlaszy nastąpi...


3. Links. Linki.Michael:

SESWC:
to be updated soon...


Flickr:

wtorek, 21 stycznia 2020

Soggy Bottom 1643.

Last Thursday we had a big For King and Parliament game organised by Peter. 
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad For King and Parliament, organizowaną przez Petera.SCENARIO / SCENARIUSZ: Andrew Brentnall
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Angus Konstam

1. Forces. Siły.OdB will be different this time. You can download it for free from Simon's shop (creator of To the Strongest and For the King and Parliament rules). Link is below. This time Royalist were Peter, Michael and myself. For Parliament fought Campbell, Mike, Mike MDF and Alasdair.
OdB tym razem w innej formie. Możecie sobie je za darmo pobrać ze sklepu Simona (twórcy zasad To the Strongest i For King and Parliament). Link jest poniżej. Tym razem jako rojaliści zagrali Peter, Michael i ja. Za parlament walczyli Campbell, Mike, Mike MDF i Alasdair.

https://bigredbatshop.co.uk/collections/all/products/tts-for-king-and-parliament-battle-of-soggy-bottom-scenario

Cavaliers.

Roundheads2. The game. Gra.


Before the game started Michael came with a cunning plan and yes it exactly sound like one of the Baldrick's great ideas. It was inverted Cannae plan. Michael decided to attack with his central part of our army, put attention of as many units as he possibly could and then both cavalries on our flanks supposed to attack our enemies flanks. That's all about the plan, here's execution. Michael moved fast forward and soon he was close enough the opponent and started exchange fire. One thing he did not consider, was that his flanks will be exposed. That opportunity was used by Campbell and his cavalry. As my units were much too far and were unable to prevent it, he gets on Michael's flank and started his deadly charge. We have never experienced those in all our games with these rules. That was really deadly! Campbell managed to broke three from five units under Michael's command. Our centre was open! That was a disaster.
Przed rozpoczęciem gry Michael podsunął nam cwany plan i fktycznie brzmiało to jak jedna z wspaniałych idei Baldricka. Było to odwrócenie taktyki kanaeńskiej. Michael zdecydował się zaatakować centralną cześcią naszych sił i zająć uwagę jak największej ilości oddziałów naszych przeciwników i wtedy z flanek uderzyć na nich naszymi konnicami. Tyle o planie, oto jego wykonanie. Michael ruszył się ze swoimi oddziałami bardzo szybko do przodu i znalazł się blisko przeciwnika i rozpoczął z nim wymianę ognia. Jednej rzeczy, której nie przewidział Michael, to że sam odsłonił swoją flankę. Taką szansę wykorzystał Campbell i jego kawaleria. Jako, że moje oddziały były za daleko i nie mogły temu przeciwdziałać,  dostał się na odsłonięte skrzydło Michaela i rozpoczął swoją zabójczą szarżę. Jeszcze nigdy nie mielismy takiej sytuacji w naszych grach z tymi zasadami. Była naprawdę zabójcza! Campbellowi udało się zniszczyć trzy z pięciu oddziałów Michaela. Nasze centrum było otwarte! To była katastrofa.

After that, I decided that there is no sense to stuck to the Michael's plan. My units charged Campbell's cavalry. In the fierce battle, when victory has been passed from one side to the other finally my boys were victorious. Cambell left with only two small units of dragoons. However, that victory cost me a lot and I was unable to support Michael and Peter in the centre of the battle. Yes, Peter's units arrived to help keep our centre. I forgot about one thing. Campbell's cavalry was commanded by Oliver Cromwell and I almost killed him. Sadly he gets the only wound and managed to escape...
Po tym, zdecydowałem że nie ma sensu trzymać się planu Michaela. Moje oddziały zaszarżowały na kawalerię Campbella. W zażartej walce, gdzie zwycięstwo przechodziło z jednej na drugą stronę w końcu moi chłopcy okazali się zwycięzcami. Campbell pozostał tylko z dwoma małymi oddziałami dragonów. Jednakże uzyskane zwycięstwo kosztowało mnie bardzo dużo i nie byłem juz w stanie wesprzeć naszego centrum i sił Michaela i Petera. Tak, oddziały Petera przybyły wesprzeć Michaela i ocalić nasze centrum. Zapomniałby o jednej rzeczy. Kawalerią Campbella dowodził sam Oliver Cromwell i prawie udało mi się go zabić. Niestety został ranny i udało mu się zbiec...On our right flank situation wasn't great either. Peter decided to not listen to Michael and moved his troops forward, where he was stopped by Mike MDF cavalry. Peter has not enough troops to broke Mike's forces as some of them had to be dispatched to defend our centre and fought Alasdair and other Mike units. Finally, our troops managed to stand on the battlefield, however, we lost most coins from our pod and this time the Roundheads won the game.
Na naszej flance sytuacja również nie była najlepsza. Peter zdecydował się nie słuchać Michaela i ruszył swoje oddziały naprzód, gdzie zostały zatrzymane przez kawalerię Mike MDF. Peter nie miał zbyt wystarczającej siły by przełamać obronę Mike'a ponieważ musiał wysłać część swoich oddziałów do obrony centrum przed naporem Alasdaira i drugiego Mike'a. Ostatecznie udało nam się utrzymać na polu bitwy, jednak straciliśmy więcej monet z naszego dzbanka i tą grę wygrali Okrągłogłowi.


3. Links. Linki.


Michael:

Cambell (SESWC):

Flickr:

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Amphipolis 422 BC. Amfipolis 422 p.n.e.

Last Thursday we finally had the first game of the year. It was the 2nd Peloponnesian war battle with the use of Hail Ceasar rules.
W ostatni czwartek mieliśmy naszą pierwsza grę w tym roku. Była to bitwa z okresu drugiej wojny peloponeskiej przy użyciu zasad Hail Ceasar.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.Alisdair together with Mike played for Athenians, whilst me and Michael for Sparta.
Alasdair razem z Mikem grali Ateńczykami, zaś ja i Michael Spartanami.

©Michael Schneider.

Spartans. Spartanie.

Athenians. Ateńczycy.2. The Game. Gra.

Knowing the strength of Spartan warriors, I decided to push them forward and charge the Athenians lines. Unfortunately, my usual problem with the Greek armies returned. Only King with his best soldiers managed to reach the enemies, rest of the units moved much slower. That left the King on his own and soon he got surrounded. He fought bravely but outnumbered finally have been defeated.
Znając siłę wojowników spartańskich, zdecydowałem się rzucic ich naprzód i zaatakować linie ateńskie. Niestety, mój problem greckich armii powrócił. Tylko królowi i jego najlepszym żołnierzom udało się dotrzeć do przeciwnika, reszta oddziałów poruszała dużo wolniej. W efekcie król musiał walczyć sam i wkrótce został otoczony. Walczył dzielnie, ale w końcu musiał ulec przewadze.

Finally, my main forces reach the Athenians. It was too late to save the king, but the battle still could be won. Athenian and Spartan phalanges joined in the big melee. Soon, after defeating the Spartan king rest of the Athenian forces joined the fight. Spartans outnumbered started losing the fight. However, this time, the other Spartan Hoplites made a stand and managed to survive the battle as the only Peloponnesian hoplite unit.
Ostatecznie moje główne siły dosięgły Ateńczyków. Było już za późno by uratować króla, jednak bitwa wciąż mogła być wygrana. Ateńczycy i Spartanie zwarli się w walce. Wkrótce, po pokonaniu spartańskiego króla do walki włączyła się reszta Ateńczyków. Spartanie walczący z przewagą liczebna przeciwnika zaczęli przegrywać. Jednakże tym razem drug oddział spartańskich hoplitów, wytrzymał przewagę i pozostał na polu bitwy jako jedyny oddział hoplitów ligi peleponezkiej.


In our light troops' fight, Spartans tried to avoid confrontation with better Athenian troops. They did this for the most time of the battle and finally last unarmoured hoplite unit clashed with Athenian hoplites. Spartans were defeated and Athenian won the battle. 
W walce sił lekkich, Spartanie próbowali uniknać konfrontacji z lepszymi oddziałami ateńskimi, Udawało im się to przez cały czas walki i w końcowym momencie nieopancerzeni hoplici starli się z hoplitami ateńskimi. Spartanie zostali pokonani a Ateńczycy wygrali bitwę.3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr: