środa, 19 września 2018

New figures. Nowe figurki.

Today some new figures for few of my collections.
Dzisiaj kilka nowych figurek dla kilku z moich kolekcji.

1. Normans. Normanowie.


First is the big reinforcements for my Normans. Figures are from Conquest Games, Perry Miniatures and Warlord Games.
Na początek duże posiłki dla moich Normanów. Figurki pochodzą od Conquest GamesPerry Miniatures i Warlord Games.My whole Norman and Viking army. I'm still planning some reinforcements for them ;)
Moja cała armia normańsko wikińska. Wciąż planuję pewne wzmocnienia dla niej ;)

2. Poland, 15th century. Polska, XV wiek.


Next is my new period, I started to paint. It is Polish army from the 15th century. This time they are Perry Miniatures archers with special Salute 2015 figure as their leader or hero.
Następny jest mój nowy okres, który zacząłem malować. Jest to polska armia z XV wieku. tym razem są to łucznicy od Perry Miniatures ze specialną figurką z Salute 2015, która posłuży albo ich dowódca albo jako bohater.


3. Polish markers for Chain of Command. Polskie markery dla Chain of Command.


Last thing are Polish markers for CoC. I got them from Supreme Littleness Designs.
Ostatnie są polskie znaczniki do CoC, Mam je od Supreme Littleness Designs.wtorek, 18 września 2018

Patrol in Bazistan. Patrol w Bazistanie.

Last Thursday we moved to the fictitious country of Bazistan for ultra modern wargaming with Skirmish Sangin rules.
W ostatni czwartek przenieśliśmy się do fikcyjnego państwa Bazistanu na ultra nowoczesną grę z zasadami Skirmish Sangin.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge

1. Forces. Siły.ADEN DEFENCE FORCES/SIŁY OBRONY ADENU
(Bartek)

Fire team 1 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (M2 HMG)
Fire team 2 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (AGL + MMG)

US SPECIAL FORCES/SIŁY SPECJALNE USA
(Mike)

4 x Green Berets + USAF JTAC (LMG, DMR, UGL) in Humvee (M2 HMG)

Support available:

81mm mortar covering fire
2 x F16
DUSTOFFINSURGENTS/POWSTAŃCY
(Campbell, Alisdair)

SPG-9
The Fox (marksman)
2 x IED
2 x 8 fighters (with RPG-MMG)


2. The game. Gra.


We moved our Humvees along the road. Our task was to move across the table. 2 ADF cars were moving in front of the column and the American was covering the back of it. Sadly for us we had very strictly ROE, which allowed us to open fire unless the target was clearly identified as the threat, simply we were not able to shoot the target, if it not shoot at as first (it was quite annoying...). That made our task a much harder. The problems started very quickly as soon I moved my cars along the abandoned vreck. That was the place where the first IED was. Explosion immobilised my first Humvee and destroyed the second (all crew was dead). That changed our mission to withdraw and took all the bodies with us. Mike gave me support and cover, mortars shoot the smoke, F16s give the fire support which caused that the most of the insurgents withdraw. Unfortunately for me, The Fox had his moment and eliminated another soldier, which increased the number of casualties to 5. After that Fox withdraw and I think he will be the target for the next game. In that moment the hero arrived. Soldier named Jacob, which gave support from Humvee MMGs jump of the car, grab the last dead soldier, throw the body over the wall and then withdraw to American car. That happened under the heavy fire from the enemy. True hero! Finally we managed to take all bodies with us, but the game finished with an Insurgents victory, as they caused more kills then us (I think we killed 2 or 3 Insurgents). Anyway it was great  game.
Nasze humvee poruszały się wzdłuż drogi. Naszym zadaniem było pokonanie stołu wszerz. Oba adeńskie samochody poruszały się na czole kolumny a amerykański ubezpieczał tył. Niestety obowiązywały nas bardzo rygorystyczne zasady, które pozwalały otworzyć nam ogień do celów, które byłyby zidentyfikowane jako faktyczne dla nas zagrożenie, czyli mówiąc bardzo prosto nie mogliśmy otworzyć ognia do celu, jeżeli ten nie otworzył go do nas pierwszy (co było dość wkurzające...). To czyniło nasze zadanie trudniejszym. Problemy rozpoczęły się bardzo szybko, jak tylko minąłem moją kolumną porzucony wrak. Tam znajdowała się pierwsza bomba. Eksplozja unieruchomiła pierwszy z moich samochodów a drugi zniszczyła, zabijając całą załogę. To zmieniło cel naszej misji, teraz musieliśmy się wycofać, zabierając ze sobą wszystkie ciała poległych towarzyszy. Mike zapewnił mi wsparcie i osłonę, moździerze zapewniły zasłonę dymną, a F16 ostrzelały pozycje nieprzyjaciela z powietrza, co spowodowało, że większość powstańców się wycofała. Niestety dał znać o sobie Lis, który miał swój moment w grze i wyeliminował mojego kolejnego żołnierza, co zwiększyło liczbę ofiar do 5. Po tym Lis się wycofał i wydaje mi się, że będzie on celem następnej gry. W tym momencie na polu walki objawił się bohater. Żołnierz o imieniu Jacobs, do tej pory dający wsparcie z kaemu znajdującemu się na Humvee, wyskoczył z samochodu, podźwignął ciało poległego właśnie kolegi, przerzucił je przez murek i wtedy wycofał się do amerykańskiego samochodu. To wszystko pod ciężkim ogniem nieprzyjaciela. Prawdziwy bohater! Ostatecznie udało nam się zabrać wszystkie ciała z pola walki, jednak gra zakończyła się zwycięstwem powstańców, ponieważ udało im się zadać nam więcej strat (wydaje mi się, że nam udało się zabić jedynie 2 lub 3 powstańców). To była naprawdę wspaniała gra.


3. Links. Linki.Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

wtorek, 11 września 2018

Granja de la Abundancia, 1810.

Last Thursday we had great come back to the club. Bill Gilchrist after long absence finally visited us with a game. He returned with his favourite set of rules: Black Powder. It was good, because he knows some news about upcoming version 2 of the rules, so it was great share some gossips with him. For our game he chose the scenario  Granja de la Abundancia from the Triumph of the Albion, the BP supplement.
W ostatni czwartek zanotowaliśmy wielki powrót do naszego klubu. Bill Gilchrist po długiej absencji postanowił nas odwiedzić i zagrać z nami. Powrócił z jego ulubionymi zasadami, czyli Black Powder. Było to o tyle dobre, że podzielił się z nami kilkoma nowościami z nadchodzącej wersji 2 zasad i świetnie było tego posłuchać. Dla naszej gry wybrał scenariusz Granja de la Abundancia z Triumph of the Albion, dodatku do BP.SCENARIO/SCENARIUSZ: Granja de la Abundancia scenario from the Triumph of the Albion suplement
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam

1. Forces. Siły.FRANCE & ALLIED/FRANCJA I ALIANCI
(Angus, Mark, Bartek)

Von Porbeck Brigade

4 x German Infantry Battalion
1 x Foot Artillery Battery
Grandjean Brigade

2 x Polish Infantry Battalion (veteran)
2 x Neapolitan Infantry Battalion
1 x Foot Artillery Battery
Brune's Cavalry Brigade

2 x Chasseur a Cheval Regiment
1 x German Lancer Regiment
1 x Horse Artillery BatteryGREAT BRITAIN & ALLIED/WIELKA BRYTANIA I ALIANCI
(Campbell, Peter, Alisdair)

Lane's Brigade

3 x Portuguese Infantry Battalion
1 x Foot Artillery Battery
Dale's Advance Brigade

1 x KGL Riffle Detachment
1 x Spanish Light Infantry Detachment
2 x Spanish Infantry BattalionHoole's Brigade

2 x Portuguese Infantry Battalion (veteran)
1 x Portuguese Infantry Battalion


1 x Foot Artillery Battery

Light Cavalry Brigade

1 x KGL Hussar Regiment
1 x British Light Dragoon Regiment2. Introduction. Wprowadzenie.


In our game we had few objectives, with a differ point value. Every side, which will be in possession of any of them at the end of the game, will gain its value in victory points (VP). Every Infantry battalion or Cavalry regiment will give the opponent 1 VP. The side with a bigger number of VP will win the game.
W naszej grze mieliśmy kilka celów, o różnej wartości punktowej. Każda ze stron, która będzie w ich posiadaniu na koniec gry, zdobędzie dla siebie ich wartość w punktach zwycięstwa (PZ). Każdy zniszczony batalion piechoty lub pułk kawalerii da przeciwnikowi 1 PZ. Strona z większą ilością PZ na koniec gry, wygra ją.3. The game. Gra.


At the beginning of the game both sides had to prepare the order of the incoming columns and both sides pushed their cavalry forward. However British, mostly because of poor Campbell's, activation rolls was left behind and the French (French horses lead by Angus) secured the 6 pts village first. Soon after the French cavalry Mark moved his German to the village and from that moment we decided to defend our possessions.
Na początku gry obie strony musiały przygotować porządek wejścia swoich kolumn i obie puściły swoje kawalerie na przodzie. Jednakże Brytyjczycy, głównie dzięki słabym rzutom na aktywację, dokonywanym przez Campbella zostali trochę w tyle i to Francuzi (francuska konnica dowodzona przez Angusa) zajęli wioskę wartą 6 pkt jako pierwsi. Zaraz za kawalerią Mark wprowadził swoją niemiecką piechotę do wioski i od tej pory postanowiliśmy bronić naszego stanu posiadania.Campbell for the most of the time kept his cavalry away from French cavalry, as Angus put very clever his guns and the British charge will finish with opportunity fire on close range. Finally when the game was nearly over, he decided to finally do it, but that charge was easily repulsed. The game was going to decide on our back, when my forces (Poles and Neapolitans) had their stand.
Campbell przez większość czasu trzymał swoją kawalerię na dystans od francuskiej, a to dlatego, że Angus bardzo mądrze ustawił swoją artylerię i jakakolwiek szarża brytyjska skończyła by się wpierw ostrzałem z boku na bliskim zasięgu. Ostateczne zdecydował się uderzyć, jednak jego szarża została bardzo łatwo odepchnięta. Gra miała się więc rozstrzygnąć na naszych tyłach, gdzie swoje pozycje miała moja brygada (Polacy i Neapolitańczycy).My units were supported by my and German artillery, which during those game cannot hit anything at all. I tried to help it somehow, but when I pushed my guns forward on their flank get charge from Portuguese infantry battalion and my guns get lost. However those battion get flanking charge from Angus's Chasseur and the melee joined another Portuguese infantry battalion. It finished with cavalry withdraw and two Portuguese battalions left shaken. That was opportunity for my Poles and Neapolitans to charge. In melee I managed to destroy 1 Portuguese battalion, but lost 2 (one Polish and one Neapolitan). I had to withdraw my units, but then the game was over. 
Moje oddziały zostały wsparte niemiecką artylerią, która podczas całej gry nie była w stanie w nic trafić. Próbowałem temu jakoś zaradzić i kiedy pchnąłem działa do przodu, te dostały szarżę w bok od portugalskiego batalionu i w ten sposób straciłem swoje działa. Jednakże ten batalion piechoty dostał wkrótce szarżę szaserów Angusa i wkrótce to tej walki dołączył kolejny batalion portugalski. skończyło się to tym, że konnica musiała się wycofać a na polu walki pozostały dwa nadszarpnięte bataliony. To była szansa dla moich Polaków i Neapolitańczyków by uderzyć. W walce wręcz udało mi się zniszczyć jeden batalion piechoty, jednak sam straciłem dwa (jeden polski i jeden neapolitański). Musiałem oddać pola, ale w tym momencie gra się zakończyła.In last turn we had 3 objectives worth 8 VP, we also managed to destroy one enemy unit and all together we get 9 VP. British had 5 VP in objectives and destroyed two our units, which gave them 7 VP. So we won 9:7.
Podczas ostatniej tury w swoich rękach posiadaliśmy trzy cele gry warte 8 PZ, dodatkowo udało nam się zniszczyć jeden oddział przeciwnika, co w ostateczności dało nam 9 PZ. Brytyjczycy mieli 5 PZ w celach i zniszczyli nam dwa oddziały, co w sumie dało im 7 PZ. Wygraliśmy więc 9:7.


4. Links. Linki.


Bill:
Angus

Campbell (SESWC):

Flickr: