czwartek, 27 lutego 2020

Artillery for my Poles. Artyleria dla moich Polaków.

Here some new models for my Poles for 1920 war. I was always lack of artillery and finally, I solved that problem. I used 3 sets from Foundry: French artillery crew, a French field gun and a German field gun. Now my troops are completely for incoming AB1 game.
Oto nowe modele dla moich Polaków na rok 1920. Zawsze brakowało mi artylerii i w końcu rozwiązałem ten problem. Użyłem do tego 3 zestawów od Foundry: francuską obsługę dział, działo francuskie i działo niemieckie. Teraz moje oddziały są gotowe na nadchodząca grę grupy AB1.


środa, 26 lutego 2020

2nd Battle of Soggy Bottom 1644, Druga bitwa pod Soggy Bottom 1644.

Last Sunday we returned to our big ECW game with the For King and Parliament rules. This time we played the fictitious 2nd battle of Soggy Bottom on a large 20 x 6 feet (6,1 x 1,8m) table. It was 11 players game.
W ostatnią niedzielę powróciliśmy do Angielskiej Wojny domowej i zasad For King and Parliament. Tym razem rozegraliśmy fikcyjną drugą bitwę pod Soggy Bottom na olbrzymim stole o wymiarach 20 na 6 stóp (6,1 x 1,8 m). W grze wzięło udział 11 graczy.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Ian Carter, Angus Konstam, Jack Glanville

1. Forces. Siły.ROYALISTS / ROYALIŚCI
(Mike, Alasdair, Bartek, Ian, Chris)

HM the King
The Gentleman Pensioners, Swedish horse, Veteran
Field Artillery

Goring's Brigade
1 x Swedish Horse, Veteran
3 x Swedish Horse
1 x Commanded Shot
1 x Dragoon, dismounted

Snoring Brigade
4 x Swedish Horse

Archer's Brigade
2 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw
1 x Foot Battalia, raw, untried

Astley's Brigade
1 x Foot Battalia, veteran
2 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried

Gerard's Brigade
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw
1 x Foot Battalia, raw, untried

Belasyse's Brigade
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried
Siege Artillery

Pargeter's Brigade
4 x Swedish Horse
1 x Swedish Horse, raw
1 x Swedish Horse, raw, untried
1 x Commanded Shot
1 x Dragoons, mountedPARLAMENTARIANS / PARLAMENTARIANIE
(Mike MDF, Campbell, Michael, Peter, Jack, Ben)

General Skippon

Earl of Bedford's Brigade
3 x Dutch Horse
1 x Dutch Horse, raw
1 x Commanded Shot
1 x Dragoons, dismounted

Haselrig's Brigade
1 x Dutch Cuirassiers
1 x Swedish Horse
1 x Swedish Horse, raw

Sterling's Brigade
2 x Foot Battalia
2 x Foot Battalia, raw, untried

Hamden's Brigade
4 x Foot Battalia

Meldrum's Brigade
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried
1 x Siege gun

Lumsden's Brigade
1 x Foot Battalia, veteran
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried

Leslie's Brigade
2 x Dutch Horse, poorly mounted
2 x Scots Lancers, poorly mounted
2 x Swedish Horse, poorly mounted

Cromwell's Brigade
1 x Swedish Horse, veteran
1 x Commanded Shot
1 x Dragoons, mounted


2. The game. Gra.


Having better cavalry our plan was to win both flanks and keep the middle of the battlefield with our infantry, so classical Cannae tactic. As all of you know, the plans are always different than in reality... I played the role of the king, while Campbell played the main Roundhead commander. I moved my personal royal cavalry to strengthen our left flank. despite being the king I played the Astley's Brigade as well.
Mając lepszą kawalerię nasz plan zakładał zwycięstwo na flankach i utrzymanie środka pola walki naszą piechotą, klasyczna taktyka kananejską. Jak zapewne wszyscy wiecie, plany swoją drogą, rzeczywistość własną... W grze odgrywałem rolę króla, natomiast Campbell przywódcy Okrągłogłowych. Moją osobistą kawalerię wysłałem do wzmocnienia naszej lewej flanki i oprócz tej roli dowodziłem jednocześnie brygadą Astleya.I will start from our right this time. Our cavalry under Chris managed to defeat the Scottish and Parliamentarian cavalry under Ben. However instead of support our infantry it pursued the running enemy cavalry and have not made their job in 100%...
Zacznę od naszej prawej strony. Nasza kawaleria pod dowództwem Chrisa pokonała kawalerię szkocką i parlamentu, jednak sama udała się w pościg za uciekającymi i nie wsparła naszej piechoty, czyli nie wykonała swojego zadania w 100 procentach...


On our left, we had a duel of both Mikes. This time Mike MDF was much luckier and he stopped our cavalry attack. Later our Mike has sent his veteran cavalry to support my infantry but it was too late for that...
Na naszej lewej stronie mieliśmy pojedynek obu Mike'ów. Tym razem szczęście dopisało Mike'owi MDF, który zatrzymał naszą kawalerię. Później nasz Mike wysłał doświadczoną kawalerię by wesprzeć moją piechotę, ale było na to już za późno...

The infantry fight had to decide the battle. On our side Alasdair, myself and Ian against Campbell, Michael and Jack. Having no support from our cavalry and having many worst units we had to finally to give up to the opponent's advantage. Our morale got broken and we lost the battle...
Walka piechoty miała więc zdecydować o wyniku bitwy. Po naszej stronie Alasdair, ja i Ian walczyli przeciw Campbellowi, Michaelowi i Jackowi. Będąc pozbawionymi wsparcia kawalerii i mając gorsze oddziały musieliśmy w końcu ulec przewadze przeciwnika. Nasze morale zostało złamane i przegraliśmy bitwę...
3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:


piątek, 21 lutego 2020

Pickett's Charge for the first time. Pickett's Charge po raz pierwszy.

Last Thursday we had our first game with Pickett's Charge from TFL. After a quick look through the rules, I noticed that they will be very similar to General d'Armee and I wasn't wrong. It is the same author and as I've been told those were written before Gd'A.
W ostatni czwartek mieliśmy naszą pierwszą grę z zasadami Pickett's Charge od TFL. Po szybkim przejrzeniu zasad, zauważyłem że są one bardzo podobne do General d'Armee i się nie pomyliłem. Ten sam autor i  jak mi powiedziano były one napisane przed Gd'A.SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans, Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC, Mike Evans
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns


1. Forces. Siły.UNION / UNIA
(Alasdair, Michael, Peter)

1st Brigade
5 x Infantry Regiment
1 x Gun battery

2nd Brigade
5 x Infantry Regiment
1 x Gun battery

3rd Brigade
4 x Infantry Regiment


Reinforcements

4th Brigade
4 x Infantry Regiment

5th Brigade
4 x Infantry Regiment

6th Brigade
4 x Infantry Regiment

CONFEDERATES / KONFEDERACI
(Mike, Bartek)

1st Brigade
3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

Reinforcements

2nd Brigade
4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

3rd Brigade
4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

4th Brigade
4 x Infantry Regiment

5th Brigade
4 x Infantry Regiment
2. The game. Gra.


Our game objective was a big hill defended by the 1st Confederate Brigade under my command. Union forces very quickly approached my positions, however, their movement was finally slowed by my artillery. Soon I was supported by the incoming 2nd and 3rd Confederate Brigades. My positions were secured. I was preparing my units against the possible Union charge.
Celem naszej gry było duże wzniesienie, bronione przez 1. brygadę Konfederatów pod moim dowództwem. Siły Unii bardzo szybko zbliżały się do moich pozycji ale ostatecznie ich ruch został spowolniony przez moją artylerię. Wkrótce zostałem wsparty siłami 2. i 3. brygady Konfederatów. Moje pozycje były zabezpieczone. Przygotowywałem się na prawdopodobną szarżę wojsk Unii.

Peter and Michael continued to march against my hill. In the same time, Alasdair decided to make a huge encircled movement and attack us on our left flank. That was great for our battle plan, as kept a large Union force off the objective. Against them, Mike sends the rest of our forces (4th and 5th brigades). Union tried to charge our forces, but those were repulsed with very accurate defending fire.
Peter i Michael kontynuowali marsz przeciw moim pozycjom. W tym samym czasie Alasdair zdecydował się wykonać wielki ruch okrążający, próbując zajść nas od naszej lewej flanki. Było to dobre dla naszego planu bitewnego, ponieważ trzymało z dala od celu gry duże siły Unii. Przeciw nim Mike wysłał resztę naszych sił (4. i 5. brygadę). Unia próbowała szarżować na nasze oddziały, jednak te zostały odparte celnym ogniem obronnym.


Everything was going to decide on my hill. Peter's brigades suppressed by very accurate of my and Mike's guns and muskets was unable to support Michael's charge on my positions. That started very well for the Union. They shortened the range and fired at my boys. Some of my units did not take the pressure very well and moved back. That allowed the Yankee charged on my outnumbered units. The charge was repulsed and was very close that my units would be broken. Happily, that did not happen. In the next turn, I managed to put an order amongst my lines and the next Union charge met the hard defence. Union brigade withdraws with a great loss. That finished the game, with the hill still in Confederate hands.
Wszystko miało się więc zdecydować na moim wzgórzu. Brygady Petera przygniecione celnym ogniem moich i Mike'a dział i muszkietów nie była w stanie wesprzeć szarzy Michaela na moje pozycje. Ta zaczęła się bardzo dobrze dla Unii. Skrócili odległość i ostrzelali moich chłopców. Niektóre moje oddziały nie wytrzymały presji i się cofnęły. Pozwoliło to Jankesom na zaszarżowanie w przewadze liczebnej na moje oddziały. Atak został odparty z wielkim trudem i było blisko, by moje oddziały załamały się. Na szczęście to się nie stało. W następnej turze udało mi się przywrócić porządek w moich liniach i następna szarża Unii spotkała się z twardą obroną. Brygada Unii wycofała się z wielkimi stratami. To zakończyło grę, ze wzgórzem wciąż w rękach Konfederatów.

Rules worked very well, the same as their Napoleonic version. I'm sure that it will be a good alternative for our games with Black Powder if we get bored with that system and we decide to made a change.
Zasady sprawdziły się bardzo dobrze, tak samo jak ich napoleońska wersja. Jestem pewien, że będą dobrą alternatywą dla Black Powder, jeśli by nam się one znudziły i zdecydowalibyśmy się na zmianę.

3. Links. Linki.


Michael:


SESWC:


Flickr: