środa, 28 sierpnia 2019

Flohlingen 1525.

Last Thursday we had the German Peasant War game with the use of Pike&Shotte rules. The game was a great opportunity to introduce new Michael's hills. That gives our game a completely new quality.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z okresu Wojen Chłopskich w Niemczech z użyciem zasad Pike&Shotte. Gra była doskonałą okazją by wykorzystać nowe wzgórza wykonane przez Michaela. Te dodają naszym grom zupełnie nową jakość.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.


© Michael Schneider
© Michael Schneider
© Michael Schneider2. The game. Gra.


I took the side of the Peasants, whilst Alasdair and Mike decided to rescue the Abbot. The game started very well for me. In the first turn, I managed to defeat the Monks. However, my peasants instead of cathing the Abbot decided to plunder the abbey... In the meantime, the Imperial forces arrived. Mike's heavy cavalry charged my peasant. He has expected an easy victory but was surprised. During his ride, he was shot from hidden peasants and get disordered. Later his cavalry gets surrounded and slaughtered together with their commander. So I managed to get two objectives in just two turns!
Stanąłem po stronie chłopów a Alasdair i Mike zdecydowali się by pomóc Przeorowi. Gra zaczęła się bardzo dobrze dla mnie. W pierwszej turze, udało mi się pokonać mnichów i zdobyć kościół. Jednak moi chłopi zamiast pochwycić Przeora, zdecydowali się ograbić klasztor... W międzyczasie nadciągnęły siły cesarskie. Ciężka kawaleria Mike zaszarżowała na moich chłopów. Spodziewał się łatwego zwycięstwa, jednak jego konnica została ostrzelana przez ukrytych chłopów i została zdezorganizowana. Później rycerze zostali okrążeni i wyrżnięci razem ze swoim dowódcą. W ciągu dwóch tur udało mi się wykonać dwa z założonych zadań!After initial successes, luck turns back from me. During this game, I had a very hard task to rally my troops. I think that on most attempts, I passed maybe one or two... That put my peasants in a very bad position. Better imperial troops started slaughter my units, so I decided to hide them in houses and then made other several attempts to finally rally them. Happily, my support arrived with decent troops. They managed to stop some imperial advantage and destroyed one of their pike blocks. Unfortunately, the Abbot was safe at that moment, therefore I decided to withdraw with all my forces. The game finished with a draw.
Po początkowych sukcesach, szczęście się ode mnie odwróciło. Podczas tej gry miałem dużą trudność z porządkowaniem moich oddziałów. Wydaje mi się, że na większość tych prób, jedna, może dwie zakończyły się sukcesem... To postawiło moich chłopów w bardzo niekorzystnej sytuacji. Lepsze cesarskie oddziały zaczęły wyrzynać moje oddziały, więc zdecydowałem się ukryć je w domostwach i dalej dokonać kolejnych prób ich uporządkowania. Na szczęście moja odsiecz przybyła z dużo lepszymi jednostkami. Udało im się powstrzymać marsz części oddziałów cesarskich a nawet zniszczyć jeden z ich bloków pikinierskich. Niestety, Przeor był już bezpieczny, więc postanowiłem wycofać moje oddziały. Gra zakończyła się więc remisem.3. Links. Linki.


Michael:

wtorek, 20 sierpnia 2019

Big Guns!

Last Thursday Michael brings to our club his new rules for the naval battles. He called it Big Guns! We all love play naval battles with big ships, especially those from the first half of the 20th century. Sadly all rules known by us are mostly overcomplicated, especially with a lot of paperwork, tables etc. It is not good for the club game, especially when it comes to the end of that (especially when your club shares the roof with a pub ;). So we needed something simple and quick. Michael reduced the ships factors to the 4 elements: hull strength, speed, command and gunpower. Depends on the navy, type of the ship those factors would vary. He also introduced the rules for submarines, which are some kind of novum for the games played by me (I don't remember if I ever played with submarines on the table). Michael idea was: until the submarine stays on the surface it behave as other ships, but as soon it goes underwater, we have to mark its movement on the pice of paper. It is very simple: we mark the direction of movement and write the speed in secret. When we decide to emerge our ship, the umpire take our paper and according to our movement and speed allocate our ship, so sometimes it will be not in the position we want to be... That's all about the rules, now the game, which has been played with Michael's collection of WW1 1/2400 ships.
W ostatni czwartek Michael przyniósł do klubu swoje nowe zasady do bitew morskich. Nazwał je Big Guns! Uwielbiamy rozgrywać bitwy morskie, szczególnie te z pierwszej połowy XX wieku. Niestety zasady do nich są zazwyczaj bardzo skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o dużą ilość roboty papierkowej, tabelek itp. Nie jest to dobre dla klubowych gier, a w szczególności jej ostatnich etapów (szczególnie wtedy, jeśli Wasz klub współdzieli dach z pubem ;). Potrzebowaliśmy więc coś bardzo prostego i szybkiego. Michael ograniczył właściwości okrętów do 4 czynników: wytrzymałości kadłuba, prędkości, dowodzenia i siły ognia. Te czynniki będą się zmieniać ze względu na przynależność do konkretnej marynarki, typ okrętu itp. Dodatkowo wprowadził zasady dla okrętów podwodnych co dla mnie jest pewnym novum, dla gier dotychczas przeze mnie rozgrywanych (nie pamiętam, bym kiedykolwiek na stole mógł grać okrętami podwodnymi). Pomysłem Michaela było: dopóki okręt pozostaje na powierzchni, zachowuje się jak każdy inny okręt, jednak kiedy idzie pod wodę, wtedy jego ruchy w sekrecie zaznaczamy na kartce papieru (jego kierunek i prędkość). Kiedy zdecydujemy się okręt wynurzyć, prowadzący na podstawie naszych notatek ustawia okręt na stole, więc czasem może tak być, że nasz okręt nie jest w tym miejscu, w jakim byśmy chcieli by się znalazł... To na razie tyle o zasadach, teraz trochę o grze, która była rozgrywana modelami z I WŚ  w skali 1/2400 z kolekcji Michaela.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.Both navies had: 1 x dreadnought, 2 x battlecruisers, 2 x pre-dreadnoughts, 1 x submarine. Campbell played Kaiserliche Marine and me, the Royal Navy
Obie flotylle miały: 1 x drednot, 2 x krążowniki liniowe, 2 x przeddrednoty, 1 x okręt podwodny. Campbell grał Kaiserliche Marine, a ja Royal Navy.

Kaiserliche Marine

Royal Navy

2. The game. Gra.


Campbell moved his ships in one line with battlecruisers on front and I decided to use my Y tactic, with both battlecruisers with dreadnought in one squadron and pre-dreadnoughts together with the submarine in the second squadron. That tactic worked well. Germans get under concentrated fire from both squadrons and their ships suffered heavy damages, especially the front one. Finally, my submarine emerges in front of German battlecruiser and my torpedo hit the target. We had the first casualty of the game, as German ship exploded! However, Germans responded very quickly and did their U turn and soon my old ships stayed out of the game. Now Germans had the advantage of the guns and soon my battlecruiser gets badly hit and also exploded. That looked like a draw, but then British guns fired again and both German ships suffered heavy damages. Last remaining German battlecruiser also exploded and the German dreadnought suffered the deadly hull damage and started to sink. Campbell tried with surprise submarine attack, but his torpedoes missed and my artillery destroyed his torpedo tubes. Finally, Germans withdraw from the battlefield and my submarine finished the German big ship. Kaiserliche Marine lost in the game both battlecruisers, dreadnought and submarine left heavily damaged. Royal Navy lost only one battlecruiser and won the game!
Campbell wprowadził swoje okręty w jednej linii z krążownikami liniowymi na czele, ja z kolei zdecydowałem się na ponowne wykonanie mojego manewru litery Y dwoma eskadrami, pierwszą złożoną z obu krążowników liniowych i drednota oraz drugą ze starszych pancerników i okrętu podwodnego. Ta taktyka znowu się sprawdziła. Niemcy, pod skoncentrowanym ogniem z obu eskadr, otrzymali wiele celnych trafień, szczególnie czołowe okręty. W końcu mój okręt podwodny wynurzył się naprzeciw niemieckiego krążownika liniowego i jego torpeda trafiła w cel. Mieliśmy więc pierwszą ofiarę tej bitwy, niemiecki okręt eksplodował! Jednakże, niemiecka odpowiedź nadeszła bardzo szybko. Wykonali swój zwrot i wkrótce moje starsze okręty znalazły się poza zasięgiem ich dział. Teraz Niemcy mieli przewagę artylerii i wkrótce jeden z moich krążowników liniowych został trafiony i też eksplodował. Wyglądało, ze gra zakończy się remisem, ale wtedy znowu przemówiły brytyjskie działa. Oba ciężkie okręty niemieckie otrzymały trafienia. Krążownik liniowy eksplodował a kadłub drednota został ciężko uszkodzony i zaczął tonąć. Campbell próbował jeszcze zaskakującego ataku torpedowego swoim okrętem podwodnym, ale torpedy nie trafiły a w odpowiedzi salwa brytyjskich okrętów uszkodziły jego wyrzutnie torpedowe. Ostatecznie Niemcom udało się wycofać z walki a mój okręt podwodny wykończył niemiecki wielki okręt. Kaiserliche Marine w tej bitwie straciła drednota i oba krążowniki liniowe, natomiast Royal Navy jedynie krążownik liniowy i to ona odniosła zwycięstwo!3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Tiller & Whipstaff 2.

Last Thursday we had another game with Tiller & Whipstaff rules. This time we introduced the fire ships into our game. All ships are from Warartisan. The big ships are in 1/600 scale and the fireships are the biggest ships, 1/1200 version.
W ostatni czwartek ponownie spotkalismy się przy zasadach Tiller & Whipstaff. Tym razem wprowadziliśmy brandery do naszej gry. Wszystkie okręty pochodzą z kolekcji Warartisan. Duze okręty są w skali 1/600 a brandery to ich mniejsza wersja dużych okrętów w skali 1/1200.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.BRITISH NAVY
(Michael, Peter)

ANNE
LION
YARMOUTH
FireshipDUCH NAVY
(Campbell, Bartek)

ZEELANDIA
ELF STEDEN

BREDERODE
Fireship


2. The game. Gra.British started the game with a battle line formation, whereas Dutch in swarm formation. British line soon broke and Michael with his two ships (Anne and Yarmouth) separated from Peter's (Lion and fireship), who had some problems with catching the wind. Our ships moved against Michael's ships. My ships (Zeelandia and Elf Steden) moved against Yarmouth and Campbell's (Brederode and fireship) against Anne. After some initial firing Elf Steden caught Yarmouth and the boarding started. Soon Zeelandia and Brederode also joined the boarding and Yarmouth get captured. In the same time, Campbell with his fireship attacked Anne. British ship got hit by our fireship, but Michael managed to put the fire down. Now Anne seriously damaged move out the battlefield, but then Peter joined the fight. His fireship hit Brederode. Campbell was not that lucky like Michael with putting out the fire and his ship exploded. As my ships were very close Zeelandia and captured Yarmouth also captured fire. It looked like the Dutch crews forgot about their annual fire test because Zeelandia also exploded and Yarmouth burn to the waterline and sunk. The last Dutch ship decided to board Lion, but finally, got captured by the British crew. This time British victory!
Brytyjczycy zaczęli grę w szyku liniowym, a Holendrzy w szyku roju. Brytyjska linia wkrótce się podzieliła i Michael z jego dwoma okrętami (Anne i Yarmouth) oddzieliła się od Petera (Lion i brander), który miał pewne problemy ze złapaniem wiatru. Nasze okręty ruszyły przeciw okrętom Michaela. Moje (Zeelandia i Elf Steden) ruszyły na Yarmouth a Campbell (Brederode i brander) przeciw Anne. Po wstępnym ostrzale Elf Steden szczepił sie burtami z Yarmouth i doszło do abordażu. Wkrótce do walki dołączyły Zeelandia i Brederode i Yarmouth został opanowany. W tym samym czasie nasz brander uderzył w Anne, ale Michaelowi udało sie ugasić pożar. Teraz Anne wycofywała się z walki, będąc powaznie uszkodzona. Wtedy Peter dołączył do walki. Jego brander uderzył w Brederode. Campbell nie miał takiego szczęścia jak Michael i jego okręt wyleciał w powietrze. Ponieważ moje okręty były zbyt blisko, Zeelandia i zdobyty Yarmouth również stanęły w ogniu od wybuchu. Wygląda na to, że holenderskie załogi niezbyt uważne były na okresowych szkoleniach przeciw pozarowych, ponieważ wkrótce Zeelandia równiez wyleciała w powietrze a Yamoruth spalił się doszczętnie i zatonął. Ostatni holenderski okręt zdecydował się na abordaż Liona, jednak w walce wręcz został opanowany przez brytyjską załogę. Tym razem zwycięstwo brytyjskiej floty!3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/08/1669-anglo-dutch-wars-reprise.html


Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2350604488310844

czwartek, 8 sierpnia 2019

CLAYMORE 2019.

Last Saturday we had Claymore. It was great to be on wargame show once again. That was an opportunity to see many of my wargame friends and that was the best part of this. This time I earned more money then spend, which is a very unusual situation for me ;) Can not wait for next year show. Below some pictures from the games displayed on the show.
W ostatnią sobotę odbyło się Claymore. Była to dla mnie wielka radość być na wargamngowym konwencie po raz kolejny. Była to doskonała okazja by spotkać wielu moich wargamingowych przyjaciół i to była najlepsza tego część. Tym razem zarobiłem więcej pieniędzy niż ich wydałem, co jest dla mnie dość nieoczekiwanom sytyacją ;) Nie mogę się doczekać kolejnego show. Poniżej kilka zdjęć z gier wystawionych w tym roku.