piątek, 17 lutego 2017

Agnadello 1509.

Last Thursday we all returned to Italian Wars. This time Michael proposed to refight the battle of Agnadello. To give some chances to the Venetian forces, Michael a little modified the army lists. For the game we used the Pike & Shotte rules.
W ostatni czwartek wszyscy powróciliśmy do wojen włoskich. Tym razem Michael zaproponował odtworzenie bitwy pod Agnadello. Aby dać jakieś szanse Wenecjanom, Michael troszkę zmodyfikował listy armii. Do gry użyliśmy zasad Pike & Shotte.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Jack Glanville, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


For the Venetians fought Angus, Jack, Campbell and Mike and for the French: Donald, Michael and myself. This time I would like you to look at the link below, to see how Michael usually prepare all paperwork for the game. Is it not amazing?
Dla Wenecji walczyli Angus, Jack, Campbell oraz Mike a dla Francji: Donald, Michael i ja. Tym razem chciałbym abyście zajrzeli poniżej i zobaczyli w jaki sposób Michael przygotowuje całą papierkową robotę, potrzebną do gry. Czyż nie jest to wspaniałe?


VENETIANS/WENECJANIE

(Angus):


(Jack):


(Campbell and Mike):


FRENCH/FRANCUZI:

(Donald):


(Michael):


(Bartek):


2. The game. Gra.


This time I will started from the middle of the table and Michael's Pike block. He moved forward and more or less in the middle of the table he managed to create a massive hedgehog with his pikes and arquebusiers, supported by 2 light guns. Against him Angus and Jack used all their artillery and Stradioti, but that wasn't enough to broke them. We calculated that to have a chance to destroy that monster, Venetians had to hit it 8 times in one turn and the Michael's hedgehog, can not save any of that hits. Then maybe, but that was impossible to achieve as they were able to hit it only 5 times at once. So the centre of the table was relatively save. However that tactic gave us something, it separate the Venetian forces on two...
Tym razem zacznę od środka stołu, i formacji pikinierskiej Michaela. Ruszył on swoimi oddziałami i mniej więcej w środku pola udało mu się stworzyć ze swoich pikinierów i arkebuzerów dużego jeża, wspomaganego dwoma działami. Przeciw nim Angus i Jack rzucili całą swoją artylerię i Stradioti, ale to nie było wystarczająca ilość by ich złamać. Obliczyliśmy, że aby doprowadzić do takiego scenariusza, Wenecjanie musieli by trafić naszego jeża 8 razy w ciągu jednej tury przy założeniu, że nie zasejwujemy ani jednej z nich. Wtedy było to być może możliwe, ale mało prawdopodobne, ponieważ mogli oni zadać jedynie 5 trafień.  Centrum pozostało więc relatywnie bezpieczne, jednak dało nam to coś bardzo potrzebnego, podzieliło armię wenecką na dwie części...

On my side I had the magnificent French cavalry. Against them Angus's cavalry and pikes. We both slowly moved our troops towards each other, however I still awaited for the perfect moment to strike. I get great support from Michael's guns and arquebusiers, who twice disorganized Angus's pikes. However for the first time I failed my command rolls but for the second all my horses moved against Venetians. My horses crashed Venetian infantry and with some problems, their horses too. Finally I had to regroup them and start to rally, but then there was no Venetians on my side of the table. All were dead, so I was preparing my troops to support Donald on his side of the table...
Po mojej stronie stołu do mojej dyspozycji została oddana wspaniała kawaleria francuska. Przeciw nim była angusowa kawaleria i pikinierzy. Obaj powoli zbliżaliśmy się do siebie, jednak ja wciąż czekałem na odpowiedni moment by uderzyć. Ze strony Michaela dział i arkebuzów otrzymałem wspaniałe wsparcie i aż dwa razy udało im się zdezorganizować Angusowych pikinierów. Niestety za pierwszym razem nie zdałem testu, by ruszyć moją kawalerię, jednak już za drugim razem moja kawaleria uderzyła w Wenecjan. Moja konnica rozjechała wenecką piechotę i z pewnymi problemami także ich kawalerię. Ostatecznie musiałem przegrupować swoich kopijników i rozpocząć przywracanie im zdolności bojowej, ale wtedy po mojej stronie nie było już żywych Wenecjan. Przygotowywałem moje oddziały do wsparcia sił Donalda...

On Donald's side of the table, everything started similar to my part. First strike the French cavalry, against whom fight Italian horses with the disaster for the Italians. Finally Campbell and Mike moved forward their infantry, but then they had to fight against Swiss pikes. Again it was not enough. Finally to the fight joined Jack's cavalry, but again without any success. Only what they get was to force Donald's troops to move a step back, but then my horses were ready to support him. At this moment we had to finish our game with a historical result. French did lost any of their units and Venetians lost 8 of them, mainly the cavalry.
Po stronie Donalda, wszystko zaczęło się podobnie jak po mojej stronie. Pierwsze starły się francuska i włoska kawaleria, z katastrofalnym rezultatem dla tych drugich. W końcu Campbell i Mike ruszyli do przodu swoja piechotę, jednak ta musiała zmierzyć się ze Szwajcarami. I znowu było to niewystarczające. W końcu do walki dołączył Jack ze swoją kawalerią, ale znów bez żadnych sukcesów. Jedyne co udało się im uzyskać to zmuszenie Donalda, by lekko cofnął swoje oddziały, jednak wtedy moje oddziały były już gotowe by go wesprzeć. W tym momencie zakończyliśmy naszą grę uzyskując historyczny rezultat. Francuzi nie stracili ani jednego oddziału, natomiast Wenecjanie utracili ich 8, głównie kawalerii.

3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

Campbell (SESWC):
Flickr:

niedziela, 12 lutego 2017

Poland 1939 (8). German infantry. Polska 1939 (8). Niemiecka piechota.

Finally managed to finish my Germans for my Poland 1939 project. I must admit, that it never took me so much time to finally finish painting all those figures. Finally I did it and I can show them to you. All figures come from many manufactures, such as First to Fight, Pegasus, Esci and Armourfast. I think that that amount of figures will be enough for all future games I am going to play. Now it is time to finish my Poles.
W końcu udało mi się skończyć moich Niemców do projektu Polska 1939. Muszę się przyznać, że po raz pierwszy malowanie figurek zajęło mi naprawdę dużo czasu. Ostatecznie mi się to udało i w końcu mogę je Wam pokazać. Wszystkie figurki pochodzą od kilku producentów, takich jak: First to Fight, Pegasus, Esci i Armourfast. Wydaje mi się, że ta ilość figurek będzie wystarczająca do wszystkich gier jakie planuję nimi rozegrać. Teraz czas by skończyć moich Polaków.

Commanders and radios 
Dowódcy i radiotelegrafiści
(First to Fight)


Rifle team 1
Drużyna strzelecka 1
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 2
Drużyna strzelecka 2
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 3
Drużyna strzelecka 3
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 4
Drużyna strzelecka 4
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 5
Drużyna strzelecka 5
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 6
Drużyna strzelecka 6
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 7
Drużyna strzelecka 7
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 8
Drużyna strzelecka 8
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 9
Drużyna strzelecka 9
(First to Fight, Pegasus)


LMGs
LKMy
(First to Fight)


LMGs
LKMy
(Pegasus)


ATRs
Karabiny przeciwpancerne
(First to Fight)


ATR
Karabin przeciwpancerny
(Pegasus)


Light Mortars
Lekkie moździerze
(First to Fight)


Medium Mortars
Średnie moździerze
(First to Fight)


Tripod LMGs
LKMy na trójnogach
(First to Fight, Pegasus)


Gun crews
Załogi dział
(First to Fight, Pegasus, Esci)


Gun crews (this set is suitable for my Poland 1944 project too)
Załogi dział (ten zestaw pasuje również do mojego projektu Polska 1944)
(Armourfast)


Riflemen.
Strzelcy.
(Pegasus)


Extra figures (gun or LMG loader and casualty marker)
Ekstra figurki (ładowniczy do LKMu lub działa oraz znacznik strat)
(Esci, Pegasus)


All figures:
Wszystkie figurki:

piątek, 10 lutego 2017

Hail Caesar: Dark Age again.

Last Thursday I was invited by Michael to play Hail Caesar again. He just painted some new figures and wanted to use them on table. I loved the idea and joined the game with my Normans and Vikings.
W ostatni czwartek Michael zaproponował byśmy znów zagrali w Hail Caesar. Ostatnio pomalował kilka nowych figurek i chciał zobaczyć je na stole. Mi ten pomysł bardzo się spodobał i dołączyłem do gry z moimi Normanami i Wikingami.

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


NORMANS & VIKINGS/NORMANOWIE i WIKINGOWIE
(Bartek Żynda)

2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry
3 x Heavy Infantry
1 x Medium Infantry
2 x Light Infantry
1 x Crossbowmen
2 x Archers 

CAROLINGIANS/KAROLINGOWIE
(Michael Schneider)

4 x Heavy Cavalry
2 x Heavy Infantry
2 x Crossbowmen

2. The game. Gra.


Our game started on both flanks as our centres refuges to move. First was the cavalry clash. Michael's knights charged on my knights. Unlucky for me he broke one of my unit and then flanked my next unit. That was enough to finish my next unit. Then all cavalries withdraw, regroup and again charged. Now I was able to fight only with medium cavalry against the heavy, so the score was only one... I lost all my horses and main commander.
Nasza gra zaczęła się na obu flankach, a to dlatego, że nasze centra nie zdecydowały się ruszyć. Pierwszym starciem była walka naszych kawalerii.  Rycerze Michaela uderzyli na moich. Na moje nieszczęście udało mu się rozbić jeden z moich oddziałów i z flanki uderzył na następny. To wystarczyło by rozbić mój następny oddział.  Wtedy kawalerie się rozjechały, uporządkowały swoje szyki i ponownie na siebie uderzyły. Teraz przeciw ciężkiej kawalerii mogłem przeciwstawić jedynie średnią, więc rezultat mógł być tylko jeden... Straciłem całą swoją konnicę i głównodowodzącego.

On the other side I had my Viking allies. They managed to reach the river and then they get charged by another Michael's cavalry. However they managed to survive the first impact and even destroyed one of the cavalry unit and forced to withdraw the supporting one. 
Na drugiej flance miałem swoich wikińskich sprzymierzeńców. Udało im się dotrzeć do rzeki, gdzie zostali zaszarżowani przez pozostałą kawalerię Michaela. Jednak udało im się przeżyć pierwsze uderzenia a wtedy zniszczyli jeden z oddziałów kawalerii i zmusili do wycofania się oddział wspierający.

Michael had to regrouped his forces and I finally managed to move my centre. I reach the river and created the massive line of my troops. Then Michael after some ranged attacks decided to charge with all his forces against my line. It was very good idea, but this time both his infantries refuses to move forward and his attack finished very poorly. All his cavalries had been destroyed. That finished the game with a great Norman victory. After the game we both decided, that we need much troops. I need more cavalry and heavy infantry, Michael needs more archers. That war is not over yet!
Michael musiał przegrupować swoje oddziały i mi udało się w końcu ruszyć moje centrum. Osiągnąłem rzekę i utworzyłem olbrzymią linię ze swoich oddziałów. Wtedy Michael po kilku ostrzaliwaniach moich oddziałów, zdecydował się na jeszcze jeden atak na moje pozycje. To był doskonały pomysł, jednak jego wykonanie nie było już tak dobre, ponieważ jego ciężka piechota odmówiła wykonania rozkazu i skończyło się to bardzo marnie. Cała jego kawaleria przepadła. To zakończyło grę, zwycięstwem Normanów. Po grze obaj przyznaliśmy, że potrzebujemy więcej oddziałów. Ja potrzebuję więcej ciężkiej kawalerii i piechoty, Michael więcej łuczników. Ta wojna jeszcze się nie zakończyła!

3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk (awaiting for update)

SESWC:

Flickr: