czwartek, 31 grudnia 2020

Łękowody 1656.

Finally, 2020 is almost finished. Our last game of that pathetic year was By Fire and Swords 15mm game. This time the game was brought by me.

Ostatecznie 2020 w końcu sie kończy. Naszą ostatnią grą tego żałosnego roku było Ogniem i Mieczem w skali 15mm. Tym razem gra była przygotowana przeze mnie.


SCENARIO / SCENARIUSZ: [2] Take and Hold
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


KINGDOM OF SWEDEN / KRÓLESTWO SZWECJI
(Bartek)

Colonel (5 orders)
Major (1 order)

1 x Reiters with Arquebusiers (4 bases)
1 x Reiters (4 bases)
1 x Veteran Dragoons (3 bases)
1 x Veteran Musketeers (3 bases)
1 x Musketeers (3 bases)
2 x Regimental Gun
POLISH LITHUANIAN COMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Michael)

Prince Bogusław Radziwiłł (4 orders)
Major Otto Butler (1 order)

1 x Winged Hussars (3 bases)
1 x Elite Pancerni (6 bases)
1 x Reiters (2 bases)
1 x Elite Dragoons (2 bases)
1 x Dragoons (6 bases)
1 x Levy of Nobles (4 bases)
1 x Levy of Nobles (2 bases)


2. The game. Gra.

From the pregame, we had for Lithuanians 2 times forced march, which Michael gave it to his Dragoons and Winged Hussars and for his Pancerni the flanking manoeuvre. That everything because of his better reconnaissance. My forces were weaker and I got a Panic! on a bigger unit of Levies and Good Day for my colonel. 

Z przedgry, Litwini dostali dwa forsowne marsze, które Michael dał Husarii i Dragonii a Pancerni dostali dalekie obejście. To za lepszy zwiad. Moje oddziały były słabsze i wylosowałem Panikę na większym oddziale Pospolitego Ruszenia i Dobry Dzień dla mojego pułkownika.


It started with Hussars and Dragoons took the position on the hill. In front of them were my Reiters with arquebuses. They fired at Hussars and managed to inflict first casualties on them. In the meantime, the Pancerni appeared on my left flank. Lithuanians were to come after me.

Zaczęło się od tego, że husaria i dragonia zajęła pozycję na wzgórzu. Naprzeciw nich znaleźli się moi rajtarzy z arkebuzami. Ostrzelali husarię i udało im się zadać pierwsze straty. W międzyczasie pancerni pojawili się na mojej lewej flance. Litwini chcieli się do mnie dobrać.Then two things happened. First, the Winged Hussars charged on my Reiters, they responded with a countercharge. I was expected that it will finish for me with disaster, but not. My Reiters beat them and forced to flee! That was all about the mighty Lithuanian Hussars! Then something weird happened. Michael decided to charge my dragoons with his mounted dragoons! Of course, my soldiers used their good military drill (they can do two manoeuvres instead usual one and then fire). That disorganised the Lithuanian Dragoons. So far my lines were saved. On the other flank, my musketeers and guns created strong battleline. That kept the enemies of distance.

Wtedy wydarzyły się dwie rzeczy. Wpierw husaria zaszarżowała na moją rajtarię, oni odpowiedzieli kontrszarżą. Spodziewałem się, że skończy się to dla mnie masakrą, ale nie. Moja rajtaria pobiła ich i przegoniła z pola walki. To tyle w temacie potężnej litewskiej husarii! Wtedy stało się coś dziwnego. Michael zdecydował się na szarżę swojej dragonii konno, na moich dragonów! Oczywiście moi żołnierze skorzystali z ich doskonałego wojskowego wyszkolenia (mogą wykonać dwa manewry zamiast jednego i wtedy strzelić). To zdezorganizowało litewskich dragonów. Na razie moje linie były bezpieczne. Na drugiej flance moi muszkieterzy i artyleria utworzyła bitewną linię. To pozwoliło na to by, wrogowie trzymali się na dystans.


Unfortunately, that was not the over troubles for Lithuanians. My reiters with arquebuses hit the Lithuanian Raiters and destroy them and then they charged on disorganised levies. Michael had not enough orders to do something with them and they just stand and watch the battle on his both flanks. The first charge finished with a draw, but next forced Levies to flight from the battlefield.

Niestety, nie był to koniec problemów Litwinów w tej bitwie. Moi rajtarzy z arkebuzami natrli na litewskich rajtarów i zniszczyli ich,  potem natarli na zdezorganizowanych wolontarzy. Michael nie miał wystarczającej liczby rozkaów i nic z nimi nie mógł zrobić, więc stali tak sobie na obu flankach i obserwowali bitwę. Pierwsza szarża zakończyła się remisem, jednak następna przegoniła ich z pola walki.
The battle decided on my left flank. Michael managed to send both his commanders to support the attack. First Pancerni charged on my Dragoons. My soldiers were no match for the Pancerni and therefore the whole unit was destroyed. Then they charged my other Reiters. Unlucky for Lithuanians, Michael to increase his impact on me, added the main commander to charge. He expected an easy win, but instead, it finished with a draw and death of prince Bogusław! 

Bitwa rozstrzygnęła się na mojej lewej flance. Michaelowi udało się wysłać tu obu swoich dowódców by wesprzeć swój atak. Wpierw pancerni zaszarżowali na moich dragonów. Moi żołnierze nie byli równoważnym przeciwnikiem dla pancernych i zostali zniesieni z pola. Wtedy zaszarżowali oni na mój drugi oddział rajtarii. Na nieszczęście dla Litwinów, Michael by zwiększyć impet, dodał do atakujących głównodowodzącego. Oczekiwał łatwego zwycięstwa, zamiast tego dostał remis i śmierć księcia Bogusława!

In the meantime, my major get cut off from the rest of the forces. To keep Major Otto Buttler off the fight he engaged him few times. Two times it was the draw, but finally my major get killed. At this moment the Lithuanians in last desperate move, send their dragoons on the top of the hill, the main objective of the game. I was able to respond with my Reiters and they took their positions on the hill as well, so no one could claim that in their favour.

W międzyczasie mój major został odcięty od reszty sił. By trzymać majora Otto Buttlera z dala od woich oddziałów szarżował na niego kilka razy. Dwa razy to starcie skończyło się remisem, za trzecim razem mój major został zabity. W tym momencie Litwini w ostatnim desperackim ruchu, pchnęli swoich dragonów na wzgórze, główny cel gry. W odpowiedzi wysłałem tam swoich rajtarów i dzięki temu, żadna ze stron nie mogła zaliczyć tego na swoją korzyść.It was a tactical victory for Swedish. The funniest fact of the game was the second unit of the Levies, who spend the entire game without order and watched the battle from the distance. They were here to be there, not to fight of course. It was a good game and I really enjoyed it. It was the first game when I had to do all work and Michael was able only to watch and roll some dices. Now we are going to organise games alternately, so next will be Michael's. As it was the last game of the year and this is also the last post of the year I would like to wish you all a Happy New Year!

To było taktyczne zwycięstwo dla Szwedów. Najśmieszniejszym faktem z gry był drugi oddział wolontarzy, którzy całą grę spędzili bez wydanego rozkazu i oglądali całą bitwę z dystansu. Byli tu oczywiście by być, nie by się bić. To była dobra gra i naprawdę bardzo mi się podobała. Była też pierwszą w której całą pracę musiałem wykonywać sam i Michael mógł jedynie oglądać i rzucać kośćmi. Teraz będziemy organizować gry naprzemian, więc następna będzie przygotowana przez Michaela. Ponieważ ta gra była ostatnią grą, a ten post ostatnim postem w tym roku, życzę więc Wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!


3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/01/1655-death-of-prince-boguslaw-polish.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/721577176501922134 komentarze:

 1. Husaria uciekająca przed Rajtaria! Nie może być!
  Miejsce konfliktu też brzmi znajomo ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też nie mogłem w to uwierzyć. Podstawą była celna salwa z arkebuzów, która ich zmiękczyła. Potem było już łatwo. Pierwszą nazwę już wykorzystałem, czas na kolejną. 😉

   Usuń
 2. A nice end of year! Bonne année Bart!

  OdpowiedzUsuń