wtorek, 27 września 2016

My blog is 5 years old now! Mój blog obchodzi dziś 5 lat!

So it is. My first 5 years of blogging just past today! Exactly 5 years ago I posted for the first time and I still continue it. Since that time I managed to do it 460 times. In this place, I would like to thanks all my readers to be with me all that time. Thank you very, very much. 
I się stało. Moje pierwsze 5 lat blogowania właśnie mija! Dokładnie 5 lat temu umieściłem pierwszego posta i od tego czasu robię to cały czas. Od tamtego czasu umieściłem na blogu 460 postów. W tym miejscu chciałbym Wam wszystkim gorąco podziękować, że przez ten czas byliście tu ze mną. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo mocno!

Also, my figures decided to do a small parade. I started with a small collection 5 years ago, here is how it looks today:
Również moje figurki postanowiły z tego powodu zrobić małą paradę. Zaczynałem 5 lat temu z małą kolekcją, oto jak wygląda ona obecnie (podpisy pod zdjęciami umieściłem jedynie w języku angielskim, ale wydaje mi się, że nie stanowi to problemu):
From left to right and from top to bottom: Planes, British for Sudan (28mm),  Poles 1920 (28mm),  1st Polish Armoured Division (28mm), Vikings (28mm), Normans (28mm),  24th Uhlan Regiment (15mm),  Carpatian Uhlan Regiment (15mm) Swedes 17th century (15mm),  Poles 17th century (15mm),  Poniatowski (28mm), Frederick II (28mm),  French Ships of the line (1/1200), British Ships of the line (1/1200)

From left to right and from top to bottom: buildings, Poles (LWP) and Soviets for Poland 1944 (all 20mm).

Germans and RONA for Poland 1944 (all 20mm).


From left to right and from top to bottom: forest, Germans and Poles for Poland 1939 (all 20mm).

piątek, 23 września 2016

Crossing the Danube, 1809. Przeprawa przez Dunaj, 1809.

Last Thursday we had another Napoleonic game. This time I was invited to the new set of rules, recently used in our club. From some time Angus is trying to force us to change the system for that period from Black Powder into the Over the Hills. I was busy with other games and have not got time for testing that rules, yet. This time I was offered the game and I decided to give it a chance.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z okresu napoleońskiego. tym razem zostałem zaproszony do gry z nowym systemem, który od jakiegoś czasu jest rozgrywany w naszym klubie. Od jakiegoś już czasu Angus, stara się nas przekonać na przesiadkę z Black Powder na Over the Hills. Do tej pory byłem zajęty innymi grami i nie miałem na nowy system czasu. Tym razem jednak postanowiłem skorzystać z zaproszenia i dać szansę nowym zasadom.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles S. Grant, Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Campbell Hardie, Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły. 


WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)

12 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries

AUSTRIA
(Angus Konstam, Bill Gilchrist)

10 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries

2. The game. Gra.


Campbell gave me command of the bridgehead forces (third of our forces started the game already deployed on the other bank of the river, when the rest still need to cross that river). In front of me was a little village full of Austrian soldiers (Bill), half of them in lines and half of them in attack columns. I decided that the attack is the best tactic and charged with my cavalry on Bill's forces. Soon the first Austrian battalion get broken and the second nearly broken. Unfortunately I had to withdraw my cavalry to rally them and push my infantry forward. For the long time we tried to break each other with our rifles, but it was not worked well. Finally I pushed the next charge with my infantry and cavalry again. This time another 2 Austrian battalions get broken. When I finally nearly opened the way to the upper land (our objective), the game was finished.
Campbell przekazał mi dowodzenie nad grupą na przyczółku (trzecia część naszych sił zaczęła grę juz po drugiej stronie rzeki, reszta musiała jeszcze tą przeszkodę przekroczyć). Na przeciw mnie znajdowała się wioska pełna austriackich żołnierzy (Bill), połowa z nich ustawiona w linie i połowa w kolumny. Zdecydowałem się, że najlepszą taktyką będzie tu atak i zaszarżowałem moja kawalerią na siły Bila. Wkrótce pierwszy z austriackich batalionów został zniszczony a następny był blisko złamania. Niestety musiałem wycofać kawalerię by ja uporządkować i puściłem piechotę do przodu. Przez długi czas próbowaliśmy wzajemnie złamac się ogniem naszych karabinów, jednak to się nie sprawdzało. W końcu zdecydowałem się na następny atak całą moja piechota i kawalerią. Tym razem zniosłem następne dwa austrackie bataliony. W końcu droga do wzgórz była juz prawie otwarta (nasz cel gry), jednak gra została zakończona.

The much harder had Campbell, who started the game on the other bank of the river. He could push only one unit over one bridge, during our movement phase. That gave Angus some time for a  better deployment of his forces. Finally most of the Campbell's forces crossed the river. After this he joined the fight. However his troops had the best Austrian units to deal with. That not worked well for him, however he managed to destroy one austrian battalion, but for the price of two battalions. Then started other problems. One of Campbell's battalion get caught by Austrian cavalry in march column. They did not managed to form a square and get annihilated. The best Campbell's unit, the cavalry, managed to push the second Austrian cavalry back. Finally neither Austrian nor Wuttenbergians were able to get their objectives and the time for game was over. Whole game finished with a draw, however we managed to inflict more damage to the enemy (3 battalions against 4).
Dużo cięższe zadanie miał przed sobą Campbell, który zaczął grę znajdując sę po przeciwnej stronie rzeki. Podczas jednej fazy ruchu mogł przeprawić przez most tylko jeden oddział. To dało czas Angusowi, by lepiej rozstawić swoje jednostki. W końcu Campbellowi udało się przeprawić większość jego oddziałów i dołączył tym do walki. Niestety, naprzeciw niego znajdowały się najlepsze austriackie oddziały, z którymi musiał się zmierzyć. Niezbyt dobrze tu wypadł, chociaż udało mu się zniszczyć jeden batalion, jednak za to zapłacił uttratą dwóch naszych batalionów. Wtedy zaczęły się inne problemy. Jeden z oddziałów Campbella został złapany przez kawalerię, sam będąc jeszcze w kolumnie marszowej. Nie udało mu się sformować czworoboku i został unicestwiony. Najlepszy oddział Campbella. kawaleria, zdołała odeprzeć drugi oddział austriackiej kawalerii. Ostatecznie ani Austriacy, ani Witenbergowie ne byli w stanie opanować swoich celów i gra zakończyła się remisem. Jednak to nam udało się zadać większe straty przeciwnikowi (3 bataliony stracone przez nas przeciw 4 przez przeciwnika).

3. Over the Hills.


After first game with the rules it is hard to tell are they better than Black Powder or not. I did not found that "better napoleonic flavour", which Angus said that that rules have. Anyway to defend him, the game was quite chaotic some time, that because no one did know the rules very well. I borrowed the book from Campbell and I will read it. After that, I will write you something more about it.
Po pierwszej grze z tymi zasadami, cięzko mi jest powiedzieć, czy są lepsze od Black Powder, czy też nie. Nie znalazłem w nich tego "specjalnego napoleońskiego smaczku: zachwalanego przez Angusa. Jednak by stanąć w jego obronie, gra była nazbyt chaotyczna, a to dlatego, że nikt nie znał zasad bardzo dobrze. Porzyczyłem podręcznik od Campbella i go przeczytam. Po tym napiszę Wam o nim coś więcej.

4. Links. Linki.


Angus:

Campbell:

Bill:

wtorek, 20 września 2016

Hurrey!

I would like to announce, that my model of wz.34 armoured car took the second place in Strategie painting competition! 
Chciałbym ogłosić, że moj model samochodu pancernego wz.34 zajął drugie miejsce w konkursie malarskim forum Strategie!

All items (sorry in Polish only):
Wszystkie prace:
http://portal.strategie.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:konkurs-modelarski-forum-strategie-x-edycja-galeria-prac&catid=43:zapowiedzi-i-newsy&Itemid=127

Competition results  (sorry in Polish only):
Wyniki rywalizacji:
http://portal.strategie.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:konkurs-modelarski-forum-strategie--wyniki-x-edycji&catid=43:zapowiedzi-i-newsy&Itemid=127

niedziela, 18 września 2016

Poland 1939 (7) Blitzkrieg for the first time. Polska 1939 (7) Blitzkrieg po raz pierwszy.

As I wrote in previous post, I prepared last Thursday's game in our club. You already know the idea behind that game, which was the centenary of tank warfare and the 77 years since the biggest tank battle during Polish campaign in 1939. That was another reason for that game, which is my new collection for tanks and armoured vehicles for the 1939. Initially I was going to use the Rapid Fire rules, however the use of Blitzkrieg supplement for Battlegroup games, gave me opportunity to use more of my new models.
Tak jak napisałem w poprzednim poście, ja przygotowałem ostatnią, czwartkową grę w naszym klubie. Idea tej gry jest Wam oczywiście znana, a było to stulecie bojowego użycia czołgów i 77 rocznica największej bitwy pancernej w ciągu polskiej kampanii w 1939 roku. Był też inny powód dla tej gry, czyli moja nowa kolekcja czołgów i samochodów pancernych na 1939 rok. Początkowo zamierzałem użyć zasad Rapid Fire, jednak użycie zasad Battlegroup i dodatku Blitzkrieg dało mi możliwość użycia większej ilości pojazdów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Michael Charge, Campbell Hardie)

SdKfz 265
1st Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
2nd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
3rd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
Panzer III Platoon (5 Pz III)

POLES/POLACY
(Peter, Bartek Żynda)

C2P
TKS Company (7 TKS, 4 TKS(20mm))
Armoured Car Company (3 wz.34(gun), 4 wz.34(MG))
FT-17 Platoon (3 FT-17(gun), 2 FT-17(MG))
7TP Platoon (5 7TPjw)
Minefield

2. The game. Gra.

The game started not very well for Germans, as their rolls for reinforcements and orders were not very high. That gave a huge advantage and we were able to bring more units on table before our opponents. Finally both sides took positions around the village and started shoot at each other. The long distance did not helped us and for most of the time we've been wasting our ammunition. Finally Germans get a hit and first Polish TKS get destroyed. However our response was quick and first Pz II finished as the wreck. The better rolls for reinforcements gave us better positions on the table and soon more German tanks were on fire. When finally the game was over none of us was broken, however Germans lost  more BR points, so this time Poles were victorious. German lost 3 Pz III, 2 Pz II and 3 Pz I against Polish 2 TKS(20mm), 1 wz.34(gun) and 1 7TP tank.
Gra zaczeła się niezbyt dobrze dla Niemców, ponieważ ich rzuty na rozkazy i uzupełnienia nie były zbyt wysokie. To dało man dużą przewagę i mogliśmy wprowadzić więcej jednostek, przed naszymi przeciwnikami. Ostatecznie obie strony zajęły pozycje wokół wioski i rozpoczęły wzajemny ostrzał. Duża odległość nie sprzyjała nam i przez większość czasu traciliśmy naszą amunicję. W końcu Niemcom udało się trafić i pierwszy polski TKS został zniszczony. Jednak nasza odpowiedź była bardzo szybka i wkrótce pierwszy Pz II został zamieniony we wrak. Lepsze rzuty na uzupełnienia pozwoliły nam zająć lepsze pozycje na stole i juz wkrótce więcej niemieckich czołgów było zniszczonych. Ostatecznie gdy gra się zakończyła, żadna ze stron nie osiągnęła poziomu załamania, chociaż to Niemcy stracili więcej punktów BR, więc tym razem zwyciężyli Polacy. Niemcy stracili 3 Pz III, 2 Pz II oraz 3 Pz I przeciw polskim 2 TKS(20mm), 1 wz.34(z działem) i 1 czołg 7TP.

3. Links and other relations. Linki i inne relacje.


Campbell:

Flickr:

czwartek, 15 września 2016

100 years of tankwarfare! Stulecie użycia czołgów!

100 years ago during the battle of Flers-Courcelette (part of the battle of the Somme), British army used for the first time tanks (Mk. I) in combat. I got something prepared for today's evening in our club... The tank game, of course! Also in two days time it will be exactly 77 years, since the biggest tank battle, fought in Polish campaign in 1939 (1st battle of Tomaszów Lubelski), therefore it will be tanks'39 game!
Dziś mija dokładnie 100 lat od użycia w bitwie pod Flers-Courcelette (część bitwy nad Sommą), bojowego uzycia czołgów przez Brytyjczyków (czołgi typu Mk. I). Z tej okazji przygotowałem coś specjalnego na dzisiejszy wieczór w klube... Oczywiście, będzie to gra z użyciem czołgów! Również za dwa dni mija dokładnie 77 lat od największej bitwy pancernej stoczonej podczas kampanii w Polsce w 1939 roku (pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim), dlatego będzie to gra, która nazwałem tanks'39!

środa, 14 września 2016

Skirmish Sangin: House Call.

Last Thursday in our club we have been testing another new scenario for Skirmish Sangin. The game was prepared for us by Michael Charge. This time Campbell and I lead the Afghan Police squad supported by British in searching action against Al Qaeda in a small village.
W ostatni czwartek w naszym klubie testowaliśmy kolejny nowy scenariusz do gry Skirmish Sangin. Gra została przygotowana dla nas przez Michaela Charge. Tym razem Campbell  i ja dowodziliśmy policją afgańską w akcji poszukiwawczej przeciw Al-Kaidzie w małej wiosce.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
MODELS/MODELE: Michael Charge.

1. Scenario. Scenariusz.


Here is the scenario for the game:
Tutaj scenariusz do gry:

2. The game. Gra.


We, Campbell and I split our troops on two groups and started searching the buildings. Unfortunately for me, one of my guys step on the trap and we got first casualties, one heavily wounded and another lightly. When finally I rallied my troops, we successfully arrested one of the terrorists. As the result of not very pleasant for him, interrogation, we received information about the rest of the traps, which save our man from further casualties. Finally we managed to transport our unconscious policeman together with the detainee to the armoured car, when the shooting begins.
Razem z Campbellem rozdzieliśmy nasze siły na dwie grupy i przystąpiliśmy do przeszukiwania budynków. Na nieszczęście dla mnie, jeden z moich ludzi nastąpił na pułapkę i w ten sposób ponieśliśmy pierwsze ofiary, jeden z policjantów został ciężko ranny a drugi lekko. Kiedy udało mi się opanować moich ludzi, udało nam się zaaresztować pierwszego terrorystę. W rezultacie dość nieprzyjemnego dla niego przesłuchania, uzyskaliśmy informacje o pozostałych pułapkach, co oszczędziło naszych ludzi przed dalszymi ofiarami. W końcu udało nam się przetransportować nasze nieprzytomnego policjanta i aresztanta do samochodu pancernego, gdy zaczęła się strzelanina.

This time the terrorists were very unsuccessful, they tried the RPG against our car, but slowly we were getting the advantage. Soon two of the terrorists were lying dead and we got few new arrested. Finally we found our target, and Campbell did arrested him. At the end of the game we lost one of our men. He get hit by the sniper, who was hidden in the canal. Anyway we fulfill our plan and this time we definitely won the game.
Tym razem terroryści byli bardzo nieskuteczni, użyli nawet RPG przeciw naszemu samochodowi, jednak powoli zyskiwalismy przewagę. Wkrótce kilku terrorystów leżało martwych, oraz dokonaliśmy kilku nowych aresztowań. W końcu odnaleźliśmy nasz cel i Campbell zaresztował go. Pod koniec gry straciliśmy jednego z naszych ludzi. Został on trafiony przez snajpera, ukrywającego się w kanale. Jednak wykonaliśmy nasz plan i tym razem zdecydowanie wygraliśmy nasza grę.

3. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Michael:

Campbell:

Flickr:

piątek, 9 września 2016

FT-17 tank for Poles (1920). Czołg FT-17 dla Polaków (1920)

Another model finished. This time it is the FT-17 tank with a gun for my Poles for the 1920 project. The model itself is from Warlord with some my additions like a shovel, the chain and the box. I made it in colors of the 1st Polish Tank Regiment. In the future I am going to make another 4 tanks (2 with guns and 2 with MGs), to create a whole platoon. Model is taking part in Strategie forum painting competition, together with its smaller friend (armoured car wz.34 with a gun).
Kolejny model skończony. Tym razem jest to czołg FT-17 z działem dla moich Polaków do projektu na 1920 rok. Model jest od Warlorda z kilkoma moimi dodatkami, takimi jak łopata, łańcuch i skrzynka. Zrobiłem go w barwach Pierwszego Pułku Czołgów. W przyszłości planuję wykonać dalsze 4 czołgi (2 z działem i 2 z km), by stworzyć cały pluton. Model bierze udział w konkursie malarskim forum Strategie, wraz ze swoim mniejszym kolegą (samochód pancerny wz.34 z działem).
and the car:
i samochód: