czwartek, 29 kwietnia 2021

Saxony. Saksonia: Garde zu Fuss, IR8 Graf Brühl.

Today my new figures. It is a new project which was planned ages ago. As we play a lot of SYW games I needed something closer to my feelings. The choice was one, Saxony. Sadly that project was always put for later until now. In the beginning, I was going to use Front Rank figures, their Prussian range, as the uniforms were similar. A not long time ago I discovered the Crann Tarra Miniatures and their dedicated Saxony line. I decided to give them a try and made an order. The figures were clear from flash etc., almost ready to paint straight from the box. A different thing is with the flags. After reviewing Dr Sommerfield's book on one of the Facebook groups about the SYW, Frédéric Aubert told that the flags used in the book and on Kronoscaff could be wrong. They used the Hannoverdi as the primary source for that subject, where, according to Frédéric Aubert, it should be used an older source, which is Hottenroth. He has sent me some flags and I used them for my figures. For a better presentation of them, I decided to make them a little oversized. As the first units, I decided to create two infantry regiments: Garde zu Fuss (that unit has two options for the flags and I used both of them) and IR8 Graf Brühl. Their grenadier companies were combined into one grenadier battalion: 1. Bennigsen. Every battalion received one gun, the famous Saxon Geschwindstück. I created two officers for extra orders (necessary in Seven Years rules).  The last was a general to command the whole brigade.  All those figures will have their debut in today's game. 

Dziś moje nowe figurki. Nowy projekt, który planowałem wieki temu. Ponieważ gramy w wiele gier z wojny siedmioletniej, potrzebowałem czegoś bliskiego mojemu sercu. Wybór był jeden, Saksonia. Niestety, ten projekt zawsze był odkładany na później do teraz. Na początku zamierzałem użyć figurek Front Rank, ich Prusaków, ponieważ mundury były bardzo podobne. Niedawno jednak odkryłem figurki od Crann Tarra Miniatures i ich dedykowaną Saksonii linię. Postanowiłem dać im szansę i złożyłem zamówienie. Figurki były bez flashy itp., prawie gotowe do malowania prosto z pudełka. Inaczej jest z flagami. Po recenzji książki dr Sommerfielda na jednej z grup na Facebooku o wojnie siedmioletniej, Frédéric Aubert powiedział, że flagi użyte w książce i na Kronoscaff mogą być błędne. Tam użyto pracy Hannoverdiego jako głównego źródła tego tematu, gdzie według Frédérica Auberta należy użyć starszego źródła, którym jest Hottenroth. Wysłał mi kilka flag i użyłem ich do moich figurek. Dla lepszej prezentacji postanowiłem zrobić je trochę za duże. Jako pierwsze pomalowałem dwa pułki piechoty: Garde zu Fuss (ta jednostka ma dwie opcje flag i użyłem ich obu) oraz IR8 Graf Brühl. Ich kompanie grenadierów tworzyły jeden batalion grenadierów: 1. Bennigsen. Każdy batalion otrzymał jedno działo, słynne saksońskie Geschwindstück. Stworzyłem dwóch oficerów na dodatkowe rozkazy (wymagane w zasadach Seven Years). Ostatni to generał, który będzie dowodził całą brygadą. Wszystkie te figurki zadebiutują w dzisiejszej grze.Frédéric Aubert

niedziela, 25 kwietnia 2021

Cretan Sea 1914. Morze Kreteńskie 1914.

Finally, after so long time, we had our face to face game. The weather was great so we used the garden of our club for a game. We didn't want anything complicated. For few reasons. Firstly, the Scottish weather could change in seconds, so something we would be able to pack very quickly. Secondly, to have maximum fun. Finally, thirdly, the naval battle, as we did not have one for a long time (I think, that my last game, not over the Internet was naval). Michael brought his 1/6000 ships and we used his Big Guns rules.

W końcu, po tak długim czasie, mieliśmy swoją grę, twarzą w twarz. Pogoda była wspaniała i do tego użyliśmy ogrodu okalającego nasz klub. Nie chcieliśmy niczego skomplikowanego, z kilku powodów. Po pierwsze, szkocka pogoda może się zmienić w kilka sekund. Po drugie, by mieć maksimum przyjemności z gry. I po trzecie, chcieliśmy bitwę morską, bo tej nie mieliśmy już od dłuższego czasu (wydaje mi się, że moja ostatnia gra, nie przez Internet, była właśnie bitwą morską). Michael przyniósł swoje okręty w skali 1/6000 i do gry użyliśmy jego zasad Big Guns.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
MODELS /  MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
CENTRAL POWERS / PAŃSTWA CENTRALNE
(Bartek)

Turkish Squadron

2 x Pre-dreadnought
1 x Dreadnought

Austrian Squadron

1 x Pre-dreadnought
1 x Dreadnought

German Squadron

2 x Battlecruiser


ENTENTE / ENTENTA
(Michael)

1st British Squadron

2 x Battlecruiser

2nd British Squadron

1 x Dreadnought
1 x Battlecruiser
1 x Pre-dreadnought

Greek Squadron

1 x Pre-dreadnought


2. The game. Gra.

Our game was a little alternative scenario. The British decided to fulfil their obligations and hand over the battleship built for Turkey to their rightful owners. As the First World War broke up, they even decided to escort that ship to the Turkish waters. Germans managed to send on Mediterrane Sea 2 of their battlecruisers and they were chasing that squadron, to catch the British, just after they pass the ship to the Turkish. At the same time to other navies were presented in the area: Austro-Hungarian and Greek. British finally passed the ship and moved away, but then the second British squadron arrived and passed the news about Turkey joining the war. The battle began.

Nasza gra to mała historia alternatywna. Brytyjczycy postanowili wywiązać się z zobowiązań i przekazać Turkom zamówiony przez nich pancernik. W związku z wybuchem pierwszej wojny światowej, zdecydowali się nawet na to, by eskortować ten okręt na wody tureckie. Niemcom udało się przerzucić na Morze Śródziemne 2 swoje krążowniki liniowe i ścigały tą brytyjską eskadrę, by zaatakować ją, gdy przekażą okręt Turkom. W tym samym czasie na tych wodach obecne były jeszcze dwie inne marynarki: austro-węgierska i grecka. Brytyjczycy przekazali okręt i zaczęli się oddalać, gdy pojawiła się następna brytyjska eskadra, która przyniosła wiadomość o włączeniu się Turcji do wojny. Bitwa się rozpoczęła.British opened fire as the first and badly hit a new Turkish ship. It lost one of its turret, which even caused the explosion. However, the damages were not serious and the ship joined the German squadron and fight with them till the end of the game. Austro-Hungarian joined the rest of the Turkish ships and in that way, Central Powers created two big squadrons. At the same time, Royal Navy ships forced Greek battleship to join the action on their side. 

Brytyjczycy otworzyli ogień jako pierwsi i bardzo poważnie uszkodzili nowy turecki okręt. Stracił on jedną ze swoich wież, co spowodowało eksplozję. Jednakże, zniszczenia nie były poważne i okręt mógł kontynuować walkę dołączając do niemieckiej eskadry. Austro-Węgrzy dołączyli do pozostałych okrętów tureckich i w ten sposób Państwa Centralne utworzyły dwie eskadry.
Soon British recorded another success. They hit the Austro-Hungarian ship, destroying its guns and forced her to withdraw. She was soon replaced by another Austro-Hungarian battleship, but it was the dreadnought this time. To avoid more damages, the Germans decided to increase the distance and slowly move out of the battle. However, the British push pressure on them. Lucky for Central Powers, British gunners aimed very badly. Not, like their German counterparts. Finally German and Turkey battleship hit one of the  British battlecruisers in the gun turret. That caused a massive explosion and the first ship gets sunk.

Wkrótce Brytyjczycy zanotowali kolejny sukces. Trafili austro-węgierski okręt, zniszczyli jego działa i zmusili do wycofania się. Ten okręt został wkrótce zastąpiony przez inną austro-węgierską jednostkę, ale tym razem był to drednot. By zapobiec kolejnym zniszczeniom, Niemcy zdecydowali się na zwiększenie dystansu i powoli zaczęli wycofywać się z bitwy. Jednakże, Brytyjczycy wciąż napierali. Na szczęście dla państw centralnych, brytyjscy artylerzyści bardzo źle celowali. Nie tak jak ich niemieccy przeciwnicy. W końcu niemieckie i tureckie pancerniki zaliczyły trafienie w brytyjskiego krążownika liniowego, zniszczyć jedno z dział. To doprowadziło do eksplozji komór amunicyjnych i zatonięcia okrętu.

That success comes with a price. One of the German battlecruisers also get badly hit and finally her engines were unable to work. In revenge, another British battlecruiser was also badly hit and was very close to sinking. The same happened to the Austro-Hungarian ship and one of the Turkish pre-dreadnoughts. Germans decided then for the risky step. One of their battlecruisers broke the line and fired on the last British battlecruiser. She hit her in the ammunition magazines which caused an explosion and the second ship sunk. That brings the battle to the end. Victorious Germans were able to move off the battle and the British had to withdraw.

Za ten sukces trzeba było jednak zapłacić. Jeden z niemieckich krążowników liniowych został ciężko uszkodzony i w końcu jego maszyny przestały działać. W rewanżu, kolejny brytyjski krążownik liniowy został ciężko uszkodzony. To samo stało się z austro-węgierskim pancernikiem i jednym z tureckich przeddrednotów. Niemcy zdecydowali się wtedy na ryzykowny krok. Jeden z ich krążowników oderwał się od eskadry i ostrzelał ostatni brytyjski krążownik liniowy. Uzyskał trafienie, które spowodowało eksplozję komór amunicyjnych i zatonięcie okrętu, drugiego w tej bitwie. To doprowadziło do końca gry. Zwycięscy Niemcy mogli spokojnie opuścić pole bitwy a Brytyjczycy musieli się wycofać.
Full list of damages:

Pełna lista zniszczeń:

CENTRAL POWERS:

Turkish Dreadnought - light damages. 
Austro-Hungarian Dreadnought - heavy damages.
1st German Battlecruiser - heavy damages.
2nd German Battlecruiser - no damages.
Austrian Pre-dreadnought - light damages, withdrew.
1st Turkish Pre-dreadnought - medium damages.
2nd Turkish Pre-dreadnought - no damages.

ENTENTE:

British Dreadnought - light damages.
1st British Battlecruiser - sunk.
2nd British Battlecruiser - heavy damages.
3rd British Battlecruiser - sunk.
British Pre-dreadnought - light damages.
Greek Pre-dreadnought - light damages.3. Links. Linki.


Michael:


Flickr:

piątek, 23 kwietnia 2021

Chrząszczegrzebrzegnice 1656. They've run away quicker than they arrived. Chrząszczegrzebrzegnice 1656. Uciekli szybciej, niż przybyli.

First game at my new place. All sorted and finally was able to organise the game. This time the divisional game with By Fire and Sword rules. 

Pierwsza gra w moim nowym domu. Wszystko w końcu zrobione i ze spokojem można było zorganizować grę. Tym razem dywizyjna gra w Ogniem i Mieczem.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły. 

SWEDEN / SZWECJA
(Bartek)

General (4 orders)

2 x Regimental Gun
1 x Ammunition Wagon

1st Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)
1 x Armoured Reiters Veterans (3 bases)
1 x Reiters Veterans (3 bases)

2nd Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)
1 x Armoured Reiters Veterans (3 bases)
1 x Reiters Veterans (3 bases)

Mercenary Dragoon Regiment

Colonel (3 orders)
2 x Dragoons (4 bases)

Mercenary Infantry Regiment of the New Type.

Colonel (3 orders)
Major (1 order)
2 x Musketeers (4 bases)
1 x Pikemen (4 bases)


COMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA
(Campbell, Michael)

Regimentarz (3 orders)

1st Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)
1 x Winged Hussars (2 bases)
1 x Pancerni with Rohatynas (3 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Rohatynas (3 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry (2 bases)

2nd Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)
1 x Winged Hussars (2 bases)
1 x Pancerni with Rohatynas (3 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Rohatynas (3 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry (2 bases)

Light Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)

1 x Pancerni (2 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry (3 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (8 bases)

Dragoon Regiment

Colonel (2 orders)
1 x Dragoons (8 bases) 

2. The game. Gra.

It was the spring of 1656. Commonwealth forces surprised the Swedish collum near the village of Chrząszczegrzebrzegnice. One of the Reiters units panicked and got disorganized, but the regiment's colonel quickly brought the unit to order. Poles moved towards the enemy. However, they did not charge, as the distance was too big. One of the Polish Cavalry regiments haven't received their salary and started the Confederacy (all orders were 1 point higher than normal). Because of the battle of Batoh, Polish commanders were not that experienced as their Swedish counterparts, therefore it was much harder to command their units. In front of them was well commanded and most veteran Swedish army. Poles had Winged Hussars, Swedish had experience. The clash began.

Była wiosna 1656. Siły Rzeczpospolitej zaskoczyły szwedzką kolumnę niedaleko wioski Chrząszczegrzebrzegnice. Jedna z chorągwi rajtarskich spanikowała i uległa zdezorganizowaniu, jednak została szybko doprowadzona do porządku przez dowódcę jednostki. Polacy ruszyli w kierunku przeciwnika, jednak ich szarża została wstrzymana, ze względu na odległość. Jeden z pułków jazdy nie otrzymał zapłaty na czas i zawiązał konfederację (wszystkie rozkazy kosztowały o punkt więcej niż normalnie). Skutki bitwy pod Batohem były wciąż odczuwalne, polscy dowódcy nie byli tak doświadczeni jak ich szwedzcy przeciwnicy, dlatego dowodzenie ich oddziałami było znacznie trudniejsze. Na przeciw nim stała szwedzka armia, złożona prawie w całości z weteranów. Polacy mieli husarię, Szwedzi doświadczenie. Walka się zaczęła.It started with Polish Dragoons, who took the village. Swedes tried to attack the village with their Dragoons and later supported by some of the Musketeers, but the village stood in Polish hands till the end of the game.

Zaczęło się od zajęcia wioski przez polskich dragonów. Szwedzi próbowali zaatakować wioskę swoimi dragonami, później wspartymi przez część ich muszkieterów. Wioska pozostała do końca gry w polskich rękach.


On Swedish left, both Reiters Regiment charged on one of the Polish Cavalry Regiments and Light Cavalry Regiment. As most of the Polish units had movement order, not charge order (not enough command points of their commanders to change it), many Polish units were unable to respond to that charge. Swedish Reiters managed to force to flee big unit of Cossack Style Cavalry from the Light Regiment and Winged Hussars and Elite Cossack Style Cavalry from the Cavalry Regiment. Further casualties forced them to test their morale, but so far they managed to keep fighting. Finally, both Polish regiments were pushed back to their edge and there they awaited their fate.

Na szwedzkiej lewej flance, oba pułki rajtarii natarły na  jeden z pułków jazdy i pułk lekki. Większość polskich oddziałów miała rozkaz Ruch a nie Szarża (zbyt mała ilość punktów dowodzenia dowódców, by to zmienić), wiele z nich nie była w stanie odpowiedzieć na ten atak właściwie. Szwedzcy rajtarzy zmusili do ucieczki wielki oddział jazdy kozackiej z pułku lekkiego i husarię z pułku jazdy. To w połączeniu z zabitymi doprowadziło, że oba pułki musiały testować, czy przypadkiem nie zostały złamane. Na razie to im się udawało i wciąż walczyły. Ostatecznie obie jednostki zostały przyparte do ich krawędzi i oczekiwały swojego przeznaczenia.
On the other side, the second Polish Cavalry Regiment took its positions in front of the Swedish Infantry Regiment. Firstly they were shot by the cannons, but that caused only minimal casualties, as the range was too big. Finally, Poles moved to charge. It happened here that, what suppose to happened on the other flank. Polish cavalry smashed the Musketeers, but the guns survived. Later they were covered by pikemen, which prevented further cavalry charges. Sadly there was no time for continuation and the game was over.

Po drugiej stronie, drugi polski pułk jazdy stanął na przeciw szwedzkiego pułku piechoty. Wpierw odezwały się działa, jednak nie spowodowały one znacznych strat ze względu na zbyt daleki zasięg. W końcu Polacy zaszarżowali. Stało się to, co powinno się stać na drugiej flance. Polska kawaleria rozjechała muszkieterów, jednak działom udało się to przeżyć. Potem zostali zasłonięci przez pikinierów, co zapobiegło dalszym szarżom. Niestety, nie było już czasu by kontynuować ten atak i gra się zakończyła.

Poles were defeated and Swedes had minimal casualties. We are going to replay that game with a different rule system, sometimes in the future. We will continue our Internet gaming, but the lockdown restrictions in Scotland get eased and we can finally meet for gaming. Not indoor yet, but we have great weather, so we can do it outside on Sunday. 

Polacy zostali pokonani i Szwedzi skończyli z minimalnymi stratami. Mamy zamiar rozegrać tą grę ponownie z innymi zasadami, gdzieś w niedalekiej przyszłości. Planujemy kontynuować nasze granie przez Internet, jednak obostrzenia lockdownu w Szkocji zostały częściowo zniesione i znów możemy spotkać się na wspólne granie. Niestety nie wewnątrz naszych domów, ale na zewnątrz. A że pogoda dopisuje, spotkamy się w niedzielę.
3. Links. Linki.


Michael:

Will be updated soon...

Flickr: