czwartek, 29 listopada 2018

Kümmerling, 1512.

Last week game was Italian Wars with  Pike and Shotte rules game. It  started with small delay, as both main figure suppliers were argue about the size (of armies and the table, of course). When they finally get some agreement we were able to start the game.
W ostatni czwartek naszą grą były wojny włoskie z użyciem zasad Pike and Shotte. Rozgrywka rozpoczęła się z małym poślizgiem, ponieważ dwóch głównych dostawców figurek spierało się o rozmiar (armii i stołu, rzecz jasna). Kiedy już w końcu udało im się dojść do porozumienia, mogliśmy zacząć naszą grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam,  Bartek Żynda

1. Forces. Siły.VENETIA & VERONA/WENECJA I WERONA
(Angus, Bartek)

1st Division of Cavalry

1 x Lanze Spezzate
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

2nd Division of Cavalry

1 x Lanze Spezzate
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

1st Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium Gun

2nd Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium GunHOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael, Alisdair, Mike)

1st Division of Cavalry

1 x Gendarmes
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

2nd Division of Cavalry

1 x Gendarmes
1 x Men-At-Arms
2 x Stradioti

1st Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium Gun

2nd Infantry Division

1 x Pike Block
1 x Arquebusiers
1 x Crossbows
1 x Swordsmen
1 x Medium Gun


2. The game. Gra.


Our Italian War games are usually very static, specially the Venetian Army is good about it. However not this time. Angus with his cavalry was very aggressive and charged with all his troops against Imperial cavalry lead by Michael. Being aggressive and brave paid well. Soon there was no Imperial cavalry on our enemies right flank. Alisdair's pike block had to create a hedgehog to prevent incoming Angus's charge. It was save for now...
Nasze gry z okresu wojen włoskich zazwyczaj są bardzo statyczne, szczególnie dotyczy to armii weneckiej. Jednak nie tym razem. Angus swoją kawalerią zachował się bardzo agresywnie i natarł na kawalerię imperialną, dowodzoną przez Michaela. Będąc agresywnym bardzo się opłaciło i wkrótce całe prawe skrzydło imperialne zostało pozbawione konnicy. Aby przeciwdziałać nadchodzącej szarży kawalerii, Alisdair musiał swój blok pikinierski ustawić w jeża. Na razie była bezpieczna...On our right, the situation did not looked that good. I started very well, but soon my cavalry get beaten and had to withdraw. I lost my Lanze Spezzate. The situation did not looked well, however it was no disaster yet. I moved them back and prepared for countercharge. That happened very soon, but this time it was repulsed. The Imperials withdraw with serious casualties. The honour was saved, but was very close...
Na naszej prawej flance sytuacja nie wyglądała tak dobrze. Zaczęło się bardzo dobrze, jednak wkrótce moja kawaleria została pobita i musiała się wycofać. Straciłem moich Lanze Spezzate. Nie wyglądało to dobrze, jednak nie było jeszcze tragedii. Wycofałem konnicę i przygotowałem się na kontr szarżę. To nastąpiło wkrótce, lecz tym razem to mi się udało ją odepchnąć. Imperialna kawaleria wycofała się z poważnymi stratami. Honor udało się zachować, ale było blisko...The battle decided with infantry and gunpowder. Hedgehog is a great target for artillery and soon our guns started put all load into it. It get broke very soon. Then Michael decided to do a death or glory movement. Imperator get the last remaining pike block and with 'Follow me' order charged on my Pikemen. Those were screened by my Arquebusiers. I had to options, withdraw them or stand and receive the charge. I decided to do stand. My guys fired and happened something unexpected. The pike block get shaken and rolled very low for morale test. Pike block get broken! That finished the game, as Imperials were left with almost no troops. Great victory for Venetia!
Gra rozstrzygnęła się dzięki piechocie i ogniu ich broni palnej. Jeż jest doskonałym celem dla artylerii i wkrótce oba nasze działa cały swój ładunek ulokowało w tej formacji. Wkrótce ta się załamała i została zniszczona. Wtedy Michael zdecydował się na ruch wszystko albo nic. Cesarz stanął na czele ostatniego bloku pikinierskiego i rzucając rozkaz "Za mną" zaszarżował na mój blok pikinierski. Ci z kolei byli zasłonięci moją arkubuzerią. Ci mieli dwie opcje. Jedna to pozostać i przyjąć szarżę. druga to wycofać się. Wybrali pierwszą. Moi chłopcy oddali salwę i wtedy stało się coś niespodziewanego.  Pikienierzy zachwiali się (uzuskali status shaken) i w wyniku testu morale, który wypadł bardzo źle zostali rozbici! To zakończyło grę, ponieważ cesarscy pozostali z niewielka ilością oddziałów na polu bitwy. Wielkie zwycięstwo dla Wenecji!


3. Links. Linki.


Angus:

Michael

SESWC:

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157704078729964

At the end: Happy 100th Birthday to Polish Navy!!!
I na koniec: Wszystkiego najlepszego dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej z okazji 100 lecia!!!


środa, 21 listopada 2018

Gross Weitzer, 1813.

Last Thursday we had fictitious Napoleonic game with Black Powder 2 rules. The idea was to try different game sequence than original, which is: initiative movements, shooting, order movements and finally hand to hand combats. In our opinion, this is a more sensible sequence that reflects the realities of the battlefields of that period in the much better way.
W ostatni czwartek mieliśmy fikcyjną grę z okresu napoleońskiego z użyciem zasad Black Powder 2. W tej grze chcieliśmy sprawdzić, jak się ona zachowa z odwróconą sekwencją gry, tzn. wpierw ruchy z inicjatywą, potem strzelanie, potem ruchy z rozkazami i na końcu walka wręcz. Według nas, taka sekwencja ma dużo większy sens i bardziej oddaje realia pól bitewnych tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.FRANCE & ALLIED/FRANCJA I ALIANCI
(Angus, Alisdair, Campbell, Bartek)

At start

Nothing on table

Point I:

General de Brigade Merlot's Cavalry Brigade (part of Sauvignon's Division)(dice on arrival)

1 x Chevauleger Lancers Regiment
1 x Chasseurs-A-Cheval Regiment
1 x Horse Artillery Battery

Point II:

General Sauvignon's Division (enters on turn 1)

General de Brigade Riesling's Brigade

2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion
1 x Jaeger Detachment

General de Brigade Sauterne's Brigade

2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion
1 x Voltigeurs Detachment
1 x Foot Artillery Battery

Point III

General Müller-Thurgau's Division (apart of cavalry, division arrives on turn 1)

General de Brigade Trollinger's Brigade

3 x Line Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion

General de Brigade Grauburgunder's Brigade

2 x Line Infantry Battalion
1 x Foot Artillery Battery

General de Brigade Lemberger's Cavalry Brigade (dice for arrival)

1 x Dragoon Regiment
1 x Chevaulegers Regiment
1 x Horse Artillery BatteryPRUSSIA/PRUSY
(Bill, Michael, Peter)

At Start

Kalterstein's Brigade (independent) (starts around Kottbusser)

4 x Landwehr Battalion
1 x Foot Artillery Battery

Hohesland's Brigade (part of Von Billow's division)(starts around Gross Weitzer or Kölsch Hügel)

1 x Fusiliers Battalion
2 x Landwehr Battalion
1 x Schutzen Detachment
1 x Foot Artillery Battery

Reinforcements

Point I

Von Billow Division (the CinC comes at Point I on turn 2)

Von Bock's Brigade

1 x Fusiliers Battalion
2 x Musketeers Battalion
1 x Foot Artillery Battery

Von Dunkel's Cavalry Brigade

1 x Dragoon Regiment
1 x Hussars Regiment
1 x Uhlan Regiment

Point II

Zoigelstern's Cavalry Brigade (Kalterstein's)

2 x Landwehr Uhlans RegimentREINFORCEMENTS RULES

For arrival of reinforcements, roll for each command, from turn 2 on:

Turns 2-3: 6 required
Turns 4-6: 5-6 required
Turns 7 on: 4-6 required

Zoigelstern's and Lemberger's cavalries add +1 for their rolls.

OBJECTIVES:

After 12 turns, hold both Gross Weitzer and the Kölsch Hügel.
Decisive victory if you achieve this, and destroy or rout more then half of the enemy force.


2. The game. Gra.


Both Prussian brigades set their forces in the villages. Peter acting as Kalterstein, 3 battalions put directly in the buildings and one battalion together with guns put on left of the village. Michael acting as Hohensland spread his forces around Gross Weitzer and the hill. Our plan was to attack Gross Weitzer and Kölsch Hügel directly (Sauvignon - Angus). Division of Muller-Thurgau (myself) were going to attack Gross Weitzer from the left between two Prussian brigades and in that way, separating Prussian forces on two. My other task was to take care about any Prussian Cavalry, which would appear in front of my units. 
Obie pruskie brygady rozstawiły swoje siły wokół wiosek. Peter, który grał jako Kalterstein, 3 bataliony rozstawił bezpośrednio w budynkach a jeden batalion wraz z działami ustawił po lewej stronie wioski. Michael, który grał jako Hohensland swoje oddziały rozdzielił pomiędzy Gross Weitzer i wzgórzem. Nasz plan opierał się na bezpośrednim ataku na Gross Weitzer i Kölsch Hügel diwizją Sauvignona (Angus). Dywizja Muller-Thurgaua (ja) miała zaatakować Gross Weitzer od lewej, pomiędzy obiema brygadami i w ten sposób rozdzielić pruskie siły na dwie części. Moim dodatkowym zadaniem, było zajęcie się jakąkolwiek pruską kawalerią, która mogłaby się pojawić naprzeciw moich oddziałów.Our forces very quickly entered the table and soon Angus push his forces against Prussians in the Gross Weitzer. He was repulsed back and had to wait for my forces. My units slowly moved into the gap between Prussian forces. That surprised Peter, who was expecting me to assault his village. Finally my battalions and guns were on the left flank of the Gross Weitzer and then Prussian Landwehr cavalry arrived.
Nasze siły bardzo szybko wkroczyły na stół i wkrótce Angus pchnął swoje oddziały przeciw Prusakom w Gross Weitzer. Szybko też został odrzucony i musiał poczekać na moje siły. Moje oddziały powoli ruszyły w lukę pomiędzy pruskimi oddziałami. To zaskoczyło Petera, który spodziewał się ataku na jego wioskę. Ostatecznie moje bataliony i działa znalazły się na lewej flance Gross Weitzer i wtedy pojawiła się pruska kawaleria Landwehry.The Prussian cavalry was just an issue for my Dragoons, who destroyed one regiment of Uhlans and the second forced to withdraw. It appeared later again, but again get forced shaken to withdraw. The problem of Landwehr cavalry was sorted for good. In the meantime I prepared my Grauburgunder brigade to assault Gross Weitzer and Trollinger brigade to screen my forces against Peter.
Pruska kawaleria okazała się jedynie przeszkodą dla moich dragonów, którzy wpierw zniszczyli jeden z pułków ułanów  drugi zmusili do wycofania się. Ten pojawił się potem ponownie, jednak znów został zmuszony do wycofania się, teraz juz ze znacznymi stratami i problem kawalerii Landwhry został ostatecznie rozwiązany. W międzyczasie przygotowałem brygadę Grauburgundera do ataku na Gross Weitzer a brygadę Trolligera by osłonił moje oddziały przed atakiem oddziałów Petera.On the other side of the battlefield, Campbell together with Alisdair (who acted as Riesling and Merlot) assaulted Prussian positions on the Kölsch Hügel. Prussians get support of Von Bock brigade and for the most of the time the situation stayed unclear for both sides. Finally Campbell made a final push, but the hill remains in Prussian hands. Alisdair, who get some directions from me forget how to use the horse artillery and possible the hill would be cleared till this time if it would be use in right way. Anyway the hill was still in Prussian hands.
Po drugiej stronie pola walki, Campbell wraz z Alisdairem (którzy grali jako Riesling i Merlot) zaatakowali pruskie pozycje na Kölsch Hügel. Prusacy otrzymali wsparcie brygady Von Bocka i przez większość czasu sytuacja pozostawała niejasna dla obu stron. Ostatecznie Campbell zdecydował się na ostateczne natarcie, jednak wzgórze pozostało w pruskich rękach. Alisdair, który przed bitwą otrzymał ode mnie pewne wskazówki, jak walczyć konną artylerią, zapomniał o nich i być może gdyby użył jej tak jak mu podpowiedziałem, wzgórze było by już czyste od wrogich oddziałów. Mimo to było ono wciąż w rękach pruskich.We've been in half way (turn 6), when final assault on Gross Weitzer happened. First from short distance I fired on village with my both artilleries and then my and Angus's units assaulted the village. Three from four buildings get in our hands and only one stayed in Prussian hands. In the next turn I was going to repeat the previous attack and push my artillery on streets of Gross Weitzer. Some concerns gave me Peter's actions but to support my Trollinger's Brigade I was going to push my cavalry around the Kottbusser and attack Peter's forces from the back. 
Byliśmy już w połowie drogi (tura 6), kiedy nastąpił generalny szturm na Gross Weitzer. Wpierw przy użyciu moich baterii, na krótkim zasięgu ostrzelałem pruskie pozycje we wiosce i wtedy razem z oddziałami Angusa zaatakowaliśmy wioskę. Trzy z czterech budynków wpadło w nasze ręce, jeden wciąż pozostając w rękach pruskich. W następnej turze przygotowałem podobny atak jak poprzednio i ustawiłem artylerię na ulicach Gross Weitzer. Pewne moje obawy budziła akcja oddziałów Petera, lecz by wesprzeć brygadę Trollingera zamierzałem puścić moją kawalerię wokół Kottbusser i od tyłu zaatakować oddziały Petera. Finally the turn 8 arrived and Campbell together with Alisdair once more assaulted Prussian positions on Kölsch Hügel. With huge loses Prussians hold the hill, but the next assault possible would finish with disaster for Prussians. Sadly we were unable to check it as the time for the game was finished. Technically it was a draw, as none of the sides fully controlled the objectives. However I think, that next turns would bring clearance of Kölsch Hügel and last building of Gross Weitzer would be in our hands. Prussians had only one brigade left in reinforcements (the Von Dunkel's), which refused to arrive thanks to poor Bill's rolls (he usually got 1 or 2...). I will claim then minimal French victory.
Ostatecznie nadeszła tura 8 i Campbell, wraz z alisdairem jeszcze raz zaatakowali pruskie pozycje na Kölsch Hügel. Prusakom udało się je utrzymać, jednak tym razem z dużymi stratami i następny atak mógł zakończyć się dla Prusaków katastrofą. Niestety nie udało nam się o tym przekonać, ponieważ czas na grę się skończył. Technicznie rzecz biorąc był to remis, ponieważ żadna ze stron w pełni nie kontrolowała celów gry. Jednakże wydaje mi się, że następna tura przyniosła by nam zdobycie pozycji na Kölsch Hügel oraz zdobycie ostatniego budynku w Gross Weitzer. Prusacy mieli tylko jedną brygadę, która mogła przybyć na pole bitwy (Von Dunkela), która odmawiała przybycia, głównie dzięki bardzo złym rzutom Billa (zazwyczaj wyrzucał 1 albo 2...). Dlatego wydaje mi się, że gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Francuzów.


3. Links. Linki.


Angus:

Bill:
will be updated soon...

Michael (pure Prussian propaganda ;) ):

Campbell (SESWC):

Flickr:

piątek, 16 listopada 2018

Saga continues, the death of Henri the 2nd. Kontynuacja sagi, śmierć Henryka II.

Our Norman saga continues. Forces of Rolund has been beaten. His ally Rolf get killed and he had to withdraw to his lands. The situation was very bad. Henri together with bishop Luidolf moved their forces against Rolund. However Rolund decided to prevent this and send for help to his brother in law Rudolf the Insane and to Rolf's brother Reinar. Both respond positively for this call. Rudolf arrived to the Rolund's land soon after Rolf's death and took command over the whole forces as the much more experienced. However there was no news from Reiner, yet. Rudolf moved whole his army on the border of Rolund's lands to cross the way incoming army of Henri. For the game we used the Hail Caesar rules.
Kontynuacja naszej normańskiej sagi. Siły Rolunda zostały pobite. Jego sprzymierzeniec Rolf został zabity, musiał więc wycofać swoje siły na swoje ziemie. Sytuacja była bardzo zła. Henri razem z biskupem Luidolfem ruszył przeciw Rolundowi. Jednakże Rolund postanowił temu przeciwdziałać i posłał po pomoc do swojego szwagra Rudolfa Szalonego i brata Rolfa, Reinara. Obaj odpowiedzieli na wezwanie pozytywnie. Rudolf przybył na ziemie Rolunda, krótko po śmierci Rolfa i obrał komendę nad całością sił, jako bardziej doświadczony. Jednakże nie było jeszcze wiadomości o Rainerze. Rudolf ruszył swoje siły nad granicę ziem Rolunda by przeciąć drogę siłom Henriego. Do naszej gry użyliśmy zasad Hail Caesar.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły


RUDOLF & ROLUND 
(Bartek)

Rudolf the Insane (CinC)

1 x Berserkers

Rolund's band

2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

Rudolf Junior band

1 x Knights
1 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

Berthram's band

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Odes's band

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Rudolf the Jungest band

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Ives's band

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry


REINER (reinforcements; can enter the table as soon all Henri's forces are on table in the same entry point)
(Bartek)

2 x Hirdmen


1 x BondiHENRI
(Michael, Alisdair)

Henri's band:

3 x Norman Knights

Bishop Luitpolt Der Fette band:

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry

Support band:

1 x Crossbows
1 x Archers

Luidolf Der Pickelige band:

5 x Peasants
1 x Peasant Archers

The Monk on Donkey band:

5 x Peasants


2. The game. Gra.

Rudolf's forces started the game deployed, whilst Henri's forces moved on the table in columns. It took some time to bring all forces on the table. During this time Rudolf moved his units to the river and created massive shield wall and all his cavalry moved on his right flank. The fight started with massive cavalry melee. The oldest Rudolf's son lead his horses against Henri, but was repulsed and get wounded. It looked like, Henri again, with his forces decide the fate of the battle with his horses, but not this time. Rolund, with rest of the cavalry charged again and now Henri was forced to withdraw and get first wound. Rolund did not stopped here and lead his cavalry to another charge. That again finished very badly for Henri, who get another wound...
Siły Rudolfa zaczęły grę wystawione, a siły Henriego wkraczały na stół w kolumnach. Zajęło to trochę czasu by wszystkie siły pojawiły się na stole. Podczas tego czasu Rudolf ruszył swoje siły w kierunku rzeki, gdzie utworzono gigantyczną ścianę z tarcz a całą kawalerię ruszył na swoją prawą flankę. Walka zaczęła się od dużej walki kawaleryjskiej, gdzie najstarszy syn Rudolfa poprowadził swoją konnicę, przeciw konnicy Henriego. Ta została odparta i Rudolf (syn) został ranny i wszystko zapowiadało, że znów Henri wygra bitwę, przy pomocy swojej konnicy, jednak nie tym razem. Rolund z resztą kawalerii zaszarżował ponownie i tym razem Henri został zmuszony do cofnięcia się, a także został on ranny po raz pierwszy. Rolund nie zatrzymał się tu i znów zaszarżował. to skończyło się bardzo źle dla Henriego, który został ponownie ranny.In the middle Henri's forces did not decided to charge on well prepared positions of Rudolf's infantry. Instead of that the Henri forces get supported with bishop's peasants. He tried to broke the shield wall with missile firing, without any visible result. Suddenly on the back of the peasant's forces charged forces of Reinar. Peasant forces started to evaporated after continuous attacks by the Vikings. That and defeat of the cavalry bring us to the end of the game. Henri was heavily wounded and all his forces surrounded. It was over. Henri did not survived the incoming night and died because of wounds. Bishop and all Henri's commanders get imprisoned. It looks like the conflict is over, but Henri's son is preparing the revenge. Saga will continue...
W centrum siły Henriego nie zdecydowały się na szarżę na dobrze przygotowane pozycje obronne piechoty Rudolfa. Zamiast tego siły Henriego zostały tu wsparte wieśniakami biskupa. Starał się rozbić ścianę tarcz przy użyciu broni miotanych, ale bez rezultatu. Nagle z tyłu na siły wiesniaków zaszarżowały od tyłu siły Reinara. Chłopskie siły poczęły znikać po ciągłych atakach Wikingów. To, jak i przegrana kawalerii doprowadziła nas do końca naszej gry. Henri był ciężko ranny a jego siły okrążone. To był koniec. Henri nie przeżył nadchodzącej nocy i zmarł od zadanych ran. Biskup jak i reszta dowódców Henriego znalazła się w niewoli. Wygląda na to, że konflikt został zakończony, jednak syn Henriego planuje rewanż. Saga będzie kontynuowana...


3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2018/11/rolf-and-henri-red-saga-continues-for.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1932440470127250

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157673528951327