niedziela, 29 czerwca 2014

Deep Fried Lard - Musselburgh 2014.

As last Thursday we had another game with Firefly, the  boardgame and I did not made any pictures at all, I have something different instead. At the beginning of this month I took the part in the venue called Deep Fried Lard. Around twenty wargamers from all over the Scotland meet together in Musselburgh to play Too Fat Lardies games. During this event I had the opportunity to met Richard Clarke, author of the recently very popular set of rules, Chain of Command.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejna rozgrywkę w Firefly, the boardgame i niestety nie zrobiłem żadnego zdjęcia ale w zamian mam coś zupełnie innego. Na początku tego miesiąca wziąłem udział w wydarzeniu zwanym Deep Fried Lard. Około dwudziestu wargamerów z całej Szkocji zebrało się w Musselburgu by pograć w gry ze stajni Too Fat Lardies. Podczas tego wydarzenia miałem możliwość poznania Richarda Clarke'a, autora bardzo ostatnio popularnego zestawu zasad, Chain of Command.

During this venue everybody had the opportunity to play two games, one in the morning and one in the afternoon. This time we had:
Podczas tego spotkania każdy miał możliwość rozegrania dwóch gier, jednej rano i drugiej po południu. Tym razem mieliśmy możliwość skorzystania z:
1. Chain Of Command  - under Richard Clarke - morning and afternoon session.
1. Chain Of Command  - prowadzona przez Richarda Clarke'a - sesja poranna i popołudniowa.

2. Kiss Me, Hardy - under John Ewing - morning session
2. Kiss Me, Hardy - prowadzona przez Johna Ewinga - sesja poranna.

3. Chain Of Command Espańa - under Jack Glanville - morning session.
3. Chain Of Command Espańa - prowadzona przez Jacka Glanville - sesja poranna

4. It the Lord Spares Us  - under Michael Scott - morning session.
4. If the Lord Spares Us  - prowadzenie Michael Scott - sesja poranna.

5. Charlie Don't Surf  - under Alastair McBean and Sandy Gillespie - afternoon session.
5. Charlie Don't Surf  - prowadzona przez Alastaira McBeana i Sandiego Gillespie - sesja popołudniowa.

6. Bagging the Hun  - under Allan Burt - afternoon session.
6. Bagging the Hun  - prowadzona przez Allana Burta - sesja popołudniowa.

7. Dux Britanniarum - under Derek Hodge and Jim Louttit - afternoon session.
7. Dux Britanniarum - prowadzona przez Dereka Hodge i Jima Louttita - sesja popołudniowa.

As I mentioned above, everybody had a choice two games. My was Kiss Me, Hardy for the morning and Chain Of Command with Richard for the afternoon. During my first game I have played for the first time the Royal Navy. For the first time I had used the boarding rule and I'm very happy with this. When I was reading the rules I thought that it could take ages, but with a very good crew and a proper preparation (hit the enemy ship with all your available guns again and again and again) you are able to be very successful and quick with this. Thanks John and his brilliant umpire and scenario we had very good morning.
Jak już wspomniałem powyżej, każdy miał możliwość rozegrania dwóch gier. Moim były: Kiss Me, Hardy na rano i Chain Of Command z Richardem na popołudnie. Podczas mojej pierwszej gry po raz pierwszy miałem możliwość zagrania Royal Navy. Po raz pierwszy tez miałem możliwość dokonać abordażu i jestem z niej bardzo zadowolony. Kiedy czytałem zasady, wydawało mi się, że to może zabierać bardzo dużo czasu, jednak kiedy masz dobrą załogę i wcześniej przygotujesz odpowiednio wrogi okręt (strzelaj do wrogiego okrętu ze wszystkich dostępnych dział ciągle i ciągle i jeszcze raz ciągle) i możesz liczyć na szybki sukces. Dzięki Johnowi i jego doskonałemu prowadzeniu i scenariuszowi mieliśmy bardzo miły poranek.

As the second game I had the Chain Of Command with Richard Clarke. During this game I had the feeling that instead of buying the rulebook you can have the author instead... (hawever the slavery is illegal this country and I have to buy a rulebook...) Everything was much quicker, you don't have to check the book to find a proper rule etc. Richard knew everything, ok not everything, once he had to check the book, but only once... I joined the German team, which defended the crossroad against the British. For the most of the time we gave the Tommies a very hard time, specially when we have used the flamethrower, but finally they used few our mistakes and finally won the whole game.
Jako drugą grę miałem Chain Of Command z Richardem Clarke. Podczas tej gry doszedłem do wniosku, ze zamiast kupować podręcznik można w zamian mieć autora... (jednakże niewolnictwo jest nielegalne i trzeba jednak kupić książkę...). Wszystko odbywało się naprawdę szybko, nie trzeba było co rusz zaglądać do podręcznika ponieważ Richard znał na wszystko odpowiedzi, no może nie na wszystko, raz musiał zajrzeć do zasad... Dołączyłem do zespołu niemieckiego broniącego skrzyżowania przed Brytyjczykami. Przez większą część gry Tommies mieli ciężką przeprawę, specjalnie wtedy kiedy użyliśmy miotacza płomieni, jednak udało im się wykorzystać kilka naszych błędów i w końcówce to oni sięgnęli po zwycięstwo.

Finally I can said that it was very good Saturday. I had a very good time with the games I really enjoy. I met quite a few new people and I'm really happy with this. This was the second edition of this venue and I will definitely will take a part if there will be next year edition, if possible. At the end a very big thank you to Derek Hodge and everybody who umpired, prepared and played the games. Guys it was great pleasure. Thank you!!!
Na koniec chciałem powiedzieć, że w ten sposób doskonale spędziłem sobotę. To był dobrze spędzony czas z grami, które naprawdę lubię. Poznałem tez kilku nowych ludzi, z czego naprawdę się cieszę. Była to druga edycja tego wydarzenia i mam nadzieję wziąć udział w przyszłorocznej, jeśli się odbędzie. Na zakończenie wielkie podziękowania dla Dereka Hodge i wszystkich tych, którzy gry prowadzili, przygotowali w w nie grali. Panowie, to była wielka przyjemność. Dziękuję!!!

And some link at the end:
I na koniec kilka linków:

Derek's relation on his blog:
Relacja Dereka na jego blogu:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru:

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Muskets & Tomahawks - big game pt 2. Muszkiety i Tomahawki - duża gra cz. 2.

Another update, game played three weeks ago at Hugh. It will be very short report, as it was quite long time ago and I don't remember all action taken during this game. 
Następne uaktualnienie, gra rozegrana trzy tygodnie temu u Hugha. To będzie bardzo krótki raport, ponieważ gra była rozegrana dość dawno i nie bardzo pamiętam wszystkich akcji tam wykonanych.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam, Colin Jack

1. Forces/Siły.

FRENCH/FRANCUZI
(Ray Neal, Tim Watson, Bartek Żynda)

2 regular units, 
3 irregular units, 
7 allied Indians, 
6 savage Indians

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Dave O'Brian, Hugh Wilson, Campbell Hardie)

3 regular units, 
3 ranger units, 
6 militia units, 
3 savage Indians, 
3 allied Indians, 
5 civilians in each settlement

2. The game/Gra.

It was revisited game played two weeks before this game. This time we played French and attacking the British positions. And again it has finished with French victory as we get most of the objectives. 
To była odwrócona gra w stosunku do gry rozegranej na dwa tygodnie przed tą. Tym razem to my graliśmy Francuzami i atakowaliśmy brytyjskie pozycje. Znów gra zakończyła się zwycięstwem Francuzów, ponieważ opanowali oni większość celów.

3. Links to this game/Linki do gry.

You can read much more detailed raport on Bill's blog:
Możecie przeczytać bardziej szczegółowy raport z gry na blogu Billa:


Raport from the first game:
Raport z pierwszej gry:


Gallery on flickr from this game:
Galeria na flickru z tej gry:

niedziela, 22 czerwca 2014

Poland 1944. The River. Polska 1944. Rzeka.

I continue removing the dust from my blog. This time the game we have played two weeks ago in our club. It was my turn to  prepare a game. I used one of the scenarios created for my big campaign game: Poland 1944. Some of this scenarios are historical and some of them are fictional (but very possible). This time we had tried this fictional one. This scenario was prepared to play with Rapid Fire!
Kontynuuję usuwanie kurzu z mojego bloga. Tym razem gra rozegrana dwa tygodnie temu w naszym klubie. To była moja kolej na przygotowanie gry. Użyłem jeden ze scenariuszy, stworzonych do mojej wielkiej kampanii: Polska 1944. Część z tych scenariuszy jest historyczna a część fikcyjna (ale bardzo możliwe). Tym razem wykorzystałem fikcyjny. Ten scenariusz został napisany z myślom o systemie Rapid Fire!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bartek Żynda

1. Order of Battle. Siły.

SOVIETS/SOWIECI:
(Colin Jack, Campbell Hardie)

Preinitial troops:
Recce Company: 4 figures (elite) (can be placed any covered ground on the table)

Initial troops (enter the table on Soviet edge of the table):

Brigade HQ: T34/85, BA64, Valentine III (all regular)
1st Battalion: 4 x T34/85
2nd Battalion: 4 x T34/76
3rd Battalion: 4 x T34/76

Motor Rifle Battalion (all regular):
HQ: CO + 3 fig – jeep
1st Company: 8 figures - truck
2nd Company: 8 figures - truck
3rd Company: 8 figures – truck
MG Company: Maxim MMG (3 fig) – med truck
Mortar Company: 82mm mortar (3 fig) – med truck

Reinforcements (enter the table on Soviet edge of the table):
1. SU 76M – turn 3 (poor)
2. KV 1 – turn 4
3. IS 2 – turn 4
4. ISU 152 – turn 6 (elite)

GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Ray Neal)

Initial troops:

Infantry Battalion (all regular):
HQ: CO + 5 fig
1st Company: 8 figures, Panzerfaust
2nd Company: 8 figures, Panzerfaust
3rd Company: 8 figures, Panzerfaust
Heavy Company: 2 x MMG (3 fig), 2 x Panzershrecke (2 fig)
StuG Company: 2 x StuG III
Some troops can be hidden. (Roll for all troops D6 – on 1 cannot be hidden – have to be placed on
table)

Reinforcements:
Reinforcements can be deployed on railway stations 1 or 2 (if still in German hands).

TURN 3: Pioneer Company: SdKfz 251/7 (6 figures, Panzerfaust, Flamethrower) (elite) (can put the
demolition charges)
StuG 33 (elite)
rest reinforcements need to be tested for enter (roll D6)
TURN 4: JgPz IV Company (2 x Jpz IV) (on 1 or 2 enter the table on turn 5)
TURN 5: Pz IV Company (3 x Pz IV) (on 1 or 2 enter the table on turn 6)
TURN 6: Panther Company (poor) (3 x Panther) (on 2 enter the table on turn 7, on 1 enter on turn 8)
TURN after the Company of Panthers enter the table – Tiger tank (elite) (if rolled 1, test need to be
repeated next turn)

Gestapo convoy (check Orders for rules of use):
Kubelwagen, Motobike, Truck

2. Orders. Rozkazy.
For the game I set few objectives. Both sides could get some points for them. The value was different for Soviets and Germans. The point value of the objectives are:
Dla gry ustaliłem kilka celów. Każda ze stron uzyskiwała określoną ilość punktów za ich zdobycie, przy czym wartości te były różne dla Sowietów i dla Niemców. Oto one:

SOVIETS/SOWIECI:

Village - 25 pts
Rail Station 1 - 50 pts
Road Bridge - 100 pts
Rail Bridge - 150 pts
Town - 200 pts
Rail Station 2 - 250 pts
Any Soviet soldier on the left bank of the river (end of the game) - 20 pts
Any Soviet tank on the left bank of the river (end of the game) - 40 pts

Other rules/Inne zasady:
  • At the beginning of each turn Soviet player roll 1D6, if roll 6 then rolling another time 1D6, if again roll 6 then can discover German secret information. However it depends if the recce unit is or isn't from the place, from which this secret is about (recce unit must be within 12' from that place). If the Soviet unit isn't then Recce unit can be moved, but not remain hidden any more. After the movement Soviet player can declare that he will try to discover the secret from the beginning, then all process is repeated and the unit cannot be activated during the turn, when test is processed.
  • From turn 3, Soviet player start rolling 2D20, one for each table edges (North and South) - it will show the increase of Soviet deployment zone for the incoming reinforcements. 
  • Germans trying to evacuate Gestapo's archives. For destroying the convoy, Soviets getting 10 pts, for capture the truck, they can cancel the biggest German point value for their objectives.
  • Na początku każdej tury sowiecki gracz rzuca 1k6, jeśli wypadnie 6 wtedy powtarza rzut 1k6, jeśli znów padnie 6 wtedy może poznać niemiecki sekret. Jednakże musi znajdować się w odległości 12 cali od miejsca, którego dotyczy sekret. Jeżeli oddział rozpoznawczy nie znajduje się w wymaganej odległości, sowiecki gracz może go ruszyć, jednakże pozostaje być oddziałem ukrytym. Po dokonaniu ruchu, sowiecki gracz może znów zadeklarować wolę poznania sekretu, i cały proces jest powtarzany, ale jednostka nie może być w inny sposób aktywowana w turze, gdy zachodzi ten proces.
  • Od tury trzeciej, sowiecki gracz zaczyna rzucać 2k20, jedną dla każdej krawędzi (północnej i południowej) - to pokazuje powiększanie się sowieckiej strefy przybywania oddziałów.
  • Niemcy próbują ewakuować archiwum Gestapo. Za zniszczenie konwoju, sowiecki gracz otrzymuje 10 pkt, za przejęcie ciężarówki, może anulować na koniec gry najwyższą wartość punktową niemieckich celów.


GERMANS/NIEMCY:

Village - 250 pts
Rail Station 1 - 200 pts
Road Bridge - 100 pts
Rail Bridge - 150 pts
Town - 50 pts
Rail Station 2 - 25 pts
Any German soldier left on the right bank of the river after destroying the bridges - 5 pts for Soviets
Any German tank left on the right bank of the river after destroying the bridges - 10 pts for Soviets

Other rules/Inne zasady:
  • Germans trying to evacuate Gestapo's archives (from the Rail Station 1). For the beginning of the each turn German player roll 1D6. If rolled 5 or 6, means that they succeed to load one cargo. They can load only one cargo per turn. German convoy will be ready, when 3 times they succeed to load the cargo. After this convoy have to be evacuate from the table through the German table edge. If succeeded, the biggest Soviet score for objectives can be cancelled.
  • German secret information is: Only the railway bridge may be exceeded by heavier tanks (over 30t) without the risk of collapse of the bridge. If the tank heavier than 30t enters a road bridge(Tiger, Panther for Germans and all ISUs, KVs and T34/85s) must pass the test (1D6). If thrown 1 or 2, the bridge collapses together with tank. Tank and the bridge are considered then as destroyed.
  • Niemcy próbują ewakuować archiwum Gestapo (ze stacji kolejowej 1). Na początku każdej tury, niemiecki gracz rzuca 1k6. Jeśli wyrzuci 5 lub 6, oznacza to załadowanie jednego ładunku. mogą załadować tylko jeden ładunek na turę. Niemiecki konwój będzie gotowy z chwilą załadowania 3 ładunków. Po tym konwój musi być ewakuowany przez niemiecką część stołu. Jeśli się to powiedzie, można anulować najwyższą sowiecką wartość punktową za zdobyte cele.
  • Niemiecka tajna informacja to: Tylko most kolejowy może być przekraczany przez cięższe czołgi (powyżej 30t) bez ryzyka zawalenia mostu. Jeśli cięższy czołg wkroczy na most (Tygrys, Panthera, ISU, KV i T34/85) musi przejść test (1k6). Jeśli wyrzuci 1 lub 2, most się zapada wraz z czołgiem. Czołg i most od tej pory są uważane za zniszczone.


3. Table. Stół.

During the setup I realised that in the club we don't have in our club, enough rail tracks. So the table looks quite different than the map (you just need to imagine the railway on the table) After this I decided to buy some rail tracks for myself to prevent the situation like this.
Podczas ustawiania stołu, zdałem sobie sprawę, że w naszym klubie nie mamy wystarczającej ilości torów kolejowych. Stół wygląda więc trochę inaczej, niż na mapie (musicie sobie wyobrazić linię kolejową taką jak na mapie). Po tym zdecydowałem się zakupić własne tory, aby nie dopuścić już więcej do takiej sytuacji.
View from the west. Widok od zachodu.
View from the east. Widok od wschodu.

4. The game. Gra.

Soviet players start the game with battalion of infantry and T34/76s. They were counting on quick enlarge of the Soviet deployment zone, and would be able attack German positions from the wings. However Germans very wisely placed part of their troops in the village supported by StuGs and rest of them placed in the town.
Sowieccy gracze rozpoczęli grę z batalionem piechoty wspartym batalionem T34/76. Liczyli na szybkie powiększanie się sowieckiej strefy rozstawienia i w ten sposób mogliby uderzyć na Niemców ze skrzydeł. Jednakże Niemcy bardzo mądrze rozmieścili część swoich oddziałów we wiosce i wsparli je StuGami, z kolei resztę rozmieszczając w miasteczku.

Ferocious battle begins. Germans very quickly lost first StuG, but the second start fighting with Soviet tanks. Not for long, however it managed to destroy one Soviet tank and damaged few others. Then the Soviet infantry started assault the buildings of the village supported with the tanks - but without any result. Germans still were in the buildings and with their panzerfausts destroying another Soviet tanks. Then the Soviet deployment zone increased enough to bring another tanks...
Zacięta bitwa się rozpoczęła. Niemcy bardzo szybko stracili swojego pierwszego StuGa a drugi rozpoczął walkę z sowieckimi czołgami, nie na długo, jednak udało mu się zniszczyć jeden sowiecki czołg i uszkodzić kilka pozostałych. Wtedy do akcji weszła sowiecka piechota wsparta czołgami. rozpoczęła szturm zabudowań wsi, jednak bez rezultatu, Niemcy wciąż tam byli. Wtedy sowiecka strefa rozstawienia była wystarczająco duża, by móc sprowadzić następne czołgi...

However Germans used this delay with bringing Soviet tanks and bring thiers. The tank battle begins. Soviet tanks reach the hills line and then had been stopped by German panzers and had been forced to withdraw! The Soviet offensive had been repulsed. Germans suffered big casualties but defend all objectives. Soviets only managed to destroy Gestapo convoy and nothing more...
Jednakże Niemcy wykorzystali to opóźnienie i przyprowadzili swoje własne czołgi. Pancerna bitwa rozgorzałą. Radzieckie tanki dotarły do linii wzgórz ale tam zostały zatrzymane przez niemieckie pancery i zostały zmuszone do wycofania się! Sowiecka ofensywa została odparta. Niemcy ponieśli dość duże straty, jednak obronili wszystkie cele. Sowietom udało się jedynie zniszczyć konwój Gestapo i nic poza tym...

5. Summary. Podsumowanie.

First I did not expected so huge disaster for Soviets.. I thought that Soviet will reach the river line and  Germans withdraw on the other bank and destroy all bridges. Instead of this Germans won the whole game 775:10. I think that the main reason was to wait until the deployment zone would be big enough to attack from the wings. They should bring all tanks from the initial troops together and with this advantage attack the village.Village should be captured after few turns and then they should continue their attack on the rest of German forces.
Po pierwsze nie spodziewałem się tak wielkiej sowieckiej katastrofy. Myślałem, ze Sowieci dotrą do linii rzeki a Niemcy wycofają się za nią uprzednio niszcząc wszystkie mosty. Zamiast tego Niemcy wygrali całą grę 775 do 10. Wydaje mi się, że głównym powodem tej porażki było czekanie aż strefa rozstawienia się będzie na tyle duża, by zaatakować ze skrzydeł. Powinni wprowadzić od razu wszystkie czołgi z sił początkowych i wykorzystując tą przewagę, zaatakować wieś. Ta powinna być zdobyta po kilku turach i wtedy dopiero całością sił uderzyć na resztę sił niemieckich.

Gallery from the game on my flickr:
Galeria na flickru:

sobota, 21 czerwca 2014

Alsace 1914. Alzacja 1914.

My blog recently had covered with some dust... I know it is my fault, but I was quite busy last few weeks and there was not enough time for posting. I was busy with some painting projects, I took part in some wargaming experience and finally managed to finish my gaming room. Those all thing soon will appear on my blog, however today I would like to report last game. This game was played at Hugh Wilson's house. It was Early First World War game with Bolt Action rules.
Mój blog ostatnio pokrył się kurzem... Wiem, to moja wina, ale ostatnie tygodnie byłem bardzo zajęty i nie miałem zbyt dużo czasu na pisanie postów. Zajęty byłem z pewnymi projektami malarskimi, wziąłem udział w pewnym wydarzeniu wargamingowym i w końcu udało mi się zakończyć pracę nad moim pokojem do gier. Wszystkie te rzeczy niebawem pojawią się na moim blogu, jednak dzisiaj chciałbym opisać naszą ostatnią grę. Gra była rozegrana u Hugha Wilsona i było to starcie z początkowego okresu Pierwszej Wojny Światowej z wykorzystaniem zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Dave O'Brian, Bill Gilchrist

1. Troops. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Hugh Wilson, Donald Adamson, Ray Neal, Tim Watson, Martin Gibson)

16 x Line Infantry Squads (NCO + 9 rifles)
9 x Jager Squads (NCO + 9 rifles)
2 x Cavalry Squads (NCO + 9 cavalrymen)
6 x MMG (3 crew)
Off table artillery

FRENCH/FRANCUZI
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Dave O'Brian, Colin Jack, Bartek Żynda)

12 x Line Infantry Squads (NCO + 9 rifles)
5 x Light Infantry Squads (NCO + 9 rifles)
5 x Fusiller-Marin Squads (NCO + 9 rifles)
8 x MMG (3 crew)
2 x Cavalry Squads (NCO + 8 cavalrymen)
3 medium Howitzers

2. Orders/Rozkazy.

Colin prepared quite interesting scenario. Because it was huge game, involved 10 players, he set five objectives for both sides. This objectives were: the factory, rail bridge, the village, the crossroads and the hill. Both commanders had to choose the option from one to three. It was about the point value of each objective. Both commanders choose the option with the same point value of each point - but we hadn't had idea about this until the end of the game.
Colin przygotował bardzo ciekawy scenariusz. Ponieważ była to dość duża gra, z udziałem dziesięciu graczy, ustanowił pięć celów dla każdej ze stron. Te cele to: fabryka, most kolejowy, wioska, skrzyżowanie dróg i wzgórze. Obaj dowódcy musieli wybrać opcję od jednego do trzech. Opcje te określały ilość punktów za zdobycie celów. Obaj dowódcy wybrali opcję z tą samą wartością punktową dla każdego z celów, ale o tym mieli się dowiedzieć dopiero na zakończenie gry.
The Hill. Wzgórze.
The Crossroad. Skrzyżowanie.
The Village. Wioska.
The Rail Bridge. Most kolejowy.
The Factory. Fabryka.

3. Game/Gra.

The Hill. Wzgórze.

From the beginning the game was divided into five separate battles, however during the game some results had the impact on actions beside. The first was the fight for the hill. I took control over the French Marines and start the race with Martin who will take control over the hill. Very quickly both sides took positions at the end of the hill, but we had the stalemate... We cannot do anything, we cannot shoot each other because there was no line of sight between us. So finally someone has to do first move... My troops bravely climbed on the top of the hill, survived ineffective German fire and in hand to hand combat wiped out all German units. The situation was critical for Huns. To save the positions German commander send there a Uhlans squad. Infantry have no chances against charging cavalry and I lost my first unit. however after this German cavalry withdraw and took positions behind the hill. Next cavalry attack could bring me total destruction of my troops so I called the cavalry too. Now I had something to stop Germans from deadly charge. I get back the initiative and again my troops climbed on the top of the hill and with the fire of their rifles removed the rest of the remaining German troops. The first objective was taken. Now I was able to support Collin's troops with his fight for crossroad.
Od początku gra podzieliła się na pięć niezależnych bitew, jednakże w trakcie jej trwania pewne rezultaty miały wpływ na sąsiednie akcje. Pierwsza z nich to bitwa o wzgórze. Objąłem dowództwo nad francuskimi Marines i rozpocząłem wyścig z Martinem o to, kto jako pierwszy zdobędzie kontrolę nad wzgórzem. Bardzo szybko obie strony zajęły pozycje po obu stokach góry, jednak mieliśmy tu sytuację patową... Nie mogliśmy nic zrobić, nie mogliśmy strzelać do siebie, ponieważ nasze oddziały nie mogły siebie widzieć. W końcu ktoś musiał wykonać pierwszy ruch... Moje oddziały odważnie wspięły się na wzgórze, przeżyły niezbyt efektowny ostrzał niemiecki i w walce na bagnety zmiotły wszystkie niemieckie oddziały. Sytuacja stała się krytyczna dla Hunów. By obronić pozycje, niemiecki dowódca wysłał tam oddział ułanów. Piechota gdy jest atakowana przez kawalerię nie ma żadnych szans i w ten sposób straciłem swój pierwszy oddział, jednak niemieccy kawalerzyści wycofali się po tej akcji i zajęli pozycje za wzgórzem. Następny atak kawalerii najprawdopodobniej przyniósłby moim oddziałom totalną destrukcję, więc musiałem coś zrobić by ich przed tym powstrzymać. Wezwałem więc również oddział kawalerii. To powstrzymało Niemców przed zabójczą szarżą. Znów miałem inicjatywę i znów moje oddziały wspięły się na szczyt wzgórza i ogniem swoich karabinów usunęły pozostałe niemieckie oddziały. Pierwszy cel został zdobyty. Teraz byłem gotowy wesprzeć Colina w jego walce o skrzyżowanie.

The Village. Wioska.

Before we took our story to the fighting about the crossroad, we need to move to the next objective, the Village. It was attacked by troops under command of Dave. Ray who defend this objective set his troops in the buildings and for the long period of time resist very hardly. However he did not received any support from other troops and finally was defeated by Dave's units. The second objective was taken by French. After this Dave was able to support Colin too with his final charge...
Zanim jednak przeniesiemy się do walk o skrzyżowanie, musimy przenieść się do następnego celu, jakim była wioska. Była ona atakowana przez oddziały Dave'a. Ray, który swoje oddziały umieścił w budynkach przez długi czas dzielnie stawiał opór, jednak pozbawiony wsparcia innych oddziałów w ostateczności został pokonany przez oddziały Dave'a. Następny cel został zdobyty przez Francuzów. Po tym Dave mógł wesprzeć Colina swoją ostateczną szarżą...

The Crossroad. Skrzyżowanie.

The crossroad was defending by Tim's Jagers. He put his defending line on buildings around the junction. Colin had to charged this position in open and for the long time cannot get close enough to finish this issue. My victory over the Martin's troops changed the situation. Now Tim had to fight against two opponents. It was too much and he started to loose one unit after another. Finally when the village was lost, Dave made his deadly charge on last Jager unit... Another objective has been taken!
Skrzyżowanie było bronione przez Jegrów Tima. Oparł on swoją obronę o budynki znajdujące się wokół skrzyżowania. Colin musiał atakować jego pozycje znajdując się w szczerym polu i przez dłuższy czas nie mógł się zbliżyć dostatecznie blisko by rozwiązać ten problem. Moje zwycięstwo nad siłami Martina zmieniło tutaj sytuację. Teraz Tim musiał walczyć przeciwko dwóm przeciwnikom. To było zbyt wiele i zaczął tracić swoje jednostki. W końcu, gdy padła wioska, Dave przeprowadził swoją zabójczą szarżę na ostatni oddział Jegrów... I następny cel został wzięty!

The Factory and the Rail Bridge. Fabryka i most kolejowy.

About last objectives Bill and Campbell fought together against Hugh and Donald. Donald left his troops in save positions and protect the bridge, when Hugh took his positions in the factory. Both Bill and Campbell cannot do anything to get the objectives. French attack had been repulsed. The objectives seemed to be defended. Then small Bill's unit sneak to the bridge and in the last moment of the game  took control over the next objective. Now with four objectives taken French could announced their victory!
O ostanie cele walczyli Bill i Campbell przeciwko Hughowi i Donaldowi. Donald umieścił swoje oddziały w bezpiecznych pozycjach i w ten sposób zabezpieczał most, Hugh umieścił swoje oddziały w fabryce. Bill i Campbell nie byli w stanie osiągnąć swoich celów. Francuski atak został odparty. Wydawało się, że cele zostały obronione, wtedy mały oddział Billa przekradł się do mostu i w ostatnim momencie gry przejął nad nim kontrolę, zdobywając w ten sposób następny cel. Teraz z czterema opanowanymi celami można było ogłosić francuskie zwycięstwo!

4. Summary. Zakończenie.

We proved that the Bolt Action can work very well with the early World War One games. However some changes had to be done. For example,  cavalry have to have the option of charging the units when is in ambush not only to shoot. Instead of regular troops we should consider more inexperienced troops, as they had no experience at all with some small exceptions of course. We will definitely try it again.
Udowodniliśmy, że Bolt Action świetnie sobie radzi z grami w realiach wczesnej Pierwszej Wojny Światowej. Jednakże pewne zmiany powinny być dokonane. Na przykład kawaleria powinna mieć możliwość szarży, gdy posiada rozkaz "Ambush" a nie tylko być w stanie ostrzelać przeciwnika. Zamiast oddziałów regularnych powinniśmy używać więcej oddziałów niedoświadczonych, ponieważ takim doświadczeniem w tym czasie nie dysponowali, z pewnymi małymi wyjątkami oczywiście. Na pewno spróbujemy takiej rozgrywki jeszcze raz.

Gallery from the game on my flickr:
Galeria z gry na moim flickru: