środa, 27 grudnia 2017

2nd Battle of Trenton, 1777. Druga bitwa pod Trenton, 1777.

Welcome all of you after Christmas. I hope that it was amazing time for all of you, as it was for me. Today the game, which became our Christmas tradition. It was refight the 2nd Battle of Trenton. A year ago we played the 1st Battle, originally fought on 26th December 1776, and this year we played the 2nd (much more known as the Battle of Assunpink Creek) was fought few days later after the first battle on the 2nd January 1777. Both games was prepared by Michael. For the game we used Black Powder rules.
Witam wszystkich po Bożym Narodzeniu. Mam nadzieję, że dla wszystkich Was był to wspaniały czas, taki jaki był dla mnie. Dzisiaj gra, która stała się naszą bożonarodzeniową tradycją. Było to odtworzenie drugiej bitwy pod Trenton. Rok temu mieliśmy przyjemność odtworzyć pierwszą bitwę, stoczoną 26 grudnia 1776 roku, a w tym roku rozegraliśmy drugą bitwę (bardziej znaną jako bitwa nad Assunpink Creek) stoczoną kilka dni po pierwszej, 2 stycznia 1777 roku. Obie gry zostały przygotowane przez Michaela. Do gry użyliśmy zasad Black PowderSCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist, Angus Konstam

1. Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael, Bartek)

Cornwallis's Brigade

2 x Infantry Battalion
1 x Jaeger Battalion
1 x Foot Artillery
1 x Horse Artillery

v. Donop's Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x Foot Artillery

Leslie's Brigade (reinforcements, from 5th turn)

4 x Infantry Battalion
1 x Foot ArtilleryAMERICANS/AMERYKANIE
(Bill, Peter, Dougie, Angus)

Washington's Brigade

1 x Dragoons
1 x Foot Artillery

1st Brigade

2 x Militia
1 x Foot Artillery

2nd Brigade

2 x Infantry Battalions
1 x Rifles
1 x Foot Artillery

3rd Brigade

2 x Infantry Battalion
2 x Militia
1 x Foot Artillery

4th Brigade

4 x Militia
1 x Foot Artillery

5th Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x Foot Artillery


2. The game. Gra.


Michael prepared the historic scenario, slightly changing the forces to fit our collections. British could win the battle on two ways. Either by taking the Trenton, which we both consider it as to hard task, almost impossible to achieve or by crossing the Assunpink Creek. Crossing the river was much easier task and we both chose to process it. With my forces I was going to keep busy most of the colonial forces, while Michael was going to cross the river together with incoming reinforcements. That was the plan and as you already knows, the reality is always completely different...
Michael przygotował historyczny scenariusz, jedynie lekko zmieniając biorące udział oddziały, by bardziej odpowiadały one posiadanym przez nas kolekcjom. Brytyjczycy mogli wygrać bitwę na dwa sposoby, albo poprzez zdobycie Trenton, co obaj z Michaelem uznaliśmy za zadane bardzo trudne a wręcz niemożliwe albo poprzez przekroczenie Assunpink Creek. Przeprawienie się przez rzekę wydało się nam dużo łatwiejszym zadaniem i przystąpiliśmy do jego wykonania. Moimi oddziałami miałem zająć jak największą ilość sił kolonistów, podczas gdy Michael wraz z nadchodzącymi posiłkami miał przekroczyć rzekę. Taki był plan, a rzeczywistość po raz kolejny okazała się zgoła odmienna...Michael and I both agreed, that American players will be defending Trenton with most of the troops and will left Angus (who was defending the river) alone. I was going to assault the town and Michael will move against Angus. In front of me I had some Militia forces, which I was considered as the small problem and that was my first mistake. Instead to soften them with the fire of our muskets I decided to charge them with bayonets. That was the biggest mistake of our game. My forces was repulsed by Colonials and then destroyed in melee. After that Bill and Peter concentrated their artillery fire on my troops and I lost the second battalion. That was enough for my units and I decided to withdraw. That opened the flank of the Michael's units...
Obaj z Michaelem uznaliśmy, że większość amerykańskich graczy skoncentruje swoje siły na obronie Trenton i pozostawi Angusa (który bronił rzeki) samemu sobie. Ja miałem zaatakować miasto a Michael miał uderzyć na Angusa. Naprzeciw mnie stała milicja, którą ja uznałem za niewielki problem i to był mój pierwszy błąd. Zamiast powoli zmiękczać ją ogniem swoich muszkietów, zdecydowałem się natrzeć na nią szarżą na bagnety. To był największy mój błąd tej gry. Moje oddziały zostały odparte przez siły kolonialne i następnie zniszczone w walce wręcz. Po tym Bill i Peter skoncetrowali ogień sowich dział na moich oddziałach i w ten sposób straciłem kolejny batalion. To było za dużo dla moich oddziałów i zdecydowałem się wycofać. W ten sposób otworzyłem flankę oddziałów Michaela...Michael moved his forces against the river and start exchanging fire with Angus's units. However Americans had much more artillery and that was our biggest problem, because that allowed to keep us on distance. Soon appeared the another problem with Peter's forces attacked Michael from the flank. However charge of the Dragoons has been stopped by my Jaegers, whose fire destroyed American cavalry. Everything was going according the plan, until my forces broke. That exposed Michael's flank and it was matter of one turn, when his units were destroyed. Americans needed only four turns to destroy our units, so there was no need for reinforcements. The battle finished with historical result.
Michael ruszył swoje oddziały w stronę rzeki i rozpoczął wymianę ognia z oddziałami Angusa. Jednakże Amerykanie posiadali znacznie więcej artylerii i to był nasz największy problem, ponieważ to pozwoliło na trzymanie nas na dystans. Wkrótce pojawił się kolejny problem, kiedy oddziały Petera zaatakowały Michaela z boku. Jednakże szarża dragonów została rozbita przez moich Jegrów, których celny ogień zniszczył amerykańską kawalerię. Wszystko przebiegało zgodnie z naszym planem, do czasu gdy załamały się moje oddziały. To odsłoniło flankę Michaela i w ciągu zaledwie jednej tury zostały one zniszczone. Cała gra zajęła nam jedynie cztery tury i nie było już sensu na sprowadzanie naszych posiłków. Bitwa zakończyła się więc historycznym rezultatem.

3. Links. Linki.


Angus:

Michael:
to be updated soon...

Bill:
to be updated soon...

SESWC:

Flickr:

piątek, 8 grudnia 2017

Problems in Jedburgh. Problemy w Jedburgu.

I still have not much time for wargaming, however I managed to visit my club for AGM last week. Usually the meeting is quite long and take all evening, but this time was different and we managed to play a short game. Angus bring his Border Reivers collection and we played some scenario which was placed back in 1572 in Southern Scotland. It was great opportunity to finally try The Pikeman's Lament rules published by Osprey. For those, who don't know it is the Pike and Shotte version of Lion Rampant and that it is. The main difference with those two sets is that the new one, offers much more shooting.
Wciąż mam mniej czasu na wargaming, jednak w zeszłym tygodniu udało mi się odwiedzić mój klub na doroczne walne zebranie. Zazwyczaj spotkanie to jest dość długie i zajmuje cały wieczór, jednak nie tym razem i udało nam się rozegrać małą grę. Angus przyniósł swoją kolekcję z czasów Border Reivers i zagraliśmy pewien scenariusz, który przeniósł nas do roku 1572 w południowej Szkocji. To była doskonała okazja by spróbować w końcu zasad The Pikeman's Lament, opublikowanych przez Ospreya. Dla tych co nie wiedzą, jest to wersja na czasy piki i muszkietu gry Lion Rampant. Główną różnicą pomiędzy tymi zasadami, jest to, że w tej nowszej jest trochę więcej strzelania.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

It will be short relation this time. There was two sides, one in favour of Mary, Queen of Scots and those against and all set up somewhere close to the town of Jedburgh. I played with Campbell in favour of the queen and we had 5 units of cavalry against the citizens of Jedburgh (played by Peter and Angus), who 2 units of cavalry and 3 units of infantry (some with pikes, some with muskets and some with halberds). 
To będzie bardzo krótka relacja tym razem. Były dwie strony, jedna która opowiadała się za Marią, królową Szkotów i ta przeciw niej a wszystko działo się w pobliżu miasta Jedburga. Razem z Campbellem grałem po stronie królowej i dysponowaliśmy pięcioma oddziałami kawalerii i graliśmy przeciw mieszkańcom Jedburga (Angus i Peter), którzy dysponowali dwoma oddziałami kawalerii i trzema piechoty (jeden z pikami, jeden z muszkietami i jeden z halabardami).

Mary, Queen of Scots forces:
Siły Marii, królowej Szkotów:

Defenders of Jedburgh:
Obrońcy Jedburga:


This game was from the beginning not in our favour. Just in the first turn I lost first unit, which decided to move back to their homes and Angus gain an extra unit. Everything because of bad (me) and incredible good (Angus) dice for activations. Since that time we were hopeless against amazing rolls of Peter and Angus, who soon decimated our units. It did not helped an extra unit we finally got and defenders of Mary, Queen of Scots, defeated, had to withdraw...
Gra od początku nie układała się po naszej myśli. Już podczas pierwszej tury straciłem oddział, który wolał wrócić do ich domów a Angus w przeciwieństwie do nas taki oddział otrzymał. Wszystko dzięki rzutom na aktywację: tych złych (ja) i bardzo dobrych (Angus). Od tego momentu wszystkie nasze akcje okazały się bezsilne wobec niesamowicie dobrych rzutów Petera i Angusa, którzy zdziesiątkowali nasze oddziały. Nie pomógł nam też otrzymany ekstra oddział i ostatecznie pokonani obrońcy królowej Marii, musieli się wycofać...Some other stories of the same game:
Inne opisy tej gry:

Angus:

Campbell: