niedziela, 26 lutego 2012

Bitwa pod Oriskany (SESWC) - Battle of Oriskany (SESWC)

Nasza ostatnia gra w SESWC bazowała na bitwie pod Oriskany, która miała miejsce 6 sierpnia 1777 roku. Bitwa ta jest jedną z niewielu bitew (podczas amerykańskiej wojny o niepodległość) jaką po obu stronach toczyli ludzie urodzeni w Ameryce: Lojaliści i Rdzenni amerykanie przeciwko Patriotom przy absencji wojsk brytyjskich. Dla Irokezów bitwa ta oznaczała początek wojny domowej, gdzie Oneidowie sprzymierzeni z Amerykanami walczyli przeciwko innym Irokezom (w tej bitwie głównie Senekom).
Niestety na to spotkanie w klubie nie przyniosłem aparatu i dlatego nie będzie tym razem zdjęć z bitwy. Możecie jednak zobaczyć i przeczytać raport z bitwy na blogu Bill'a.
Thayendanegea or Joseph Brant the hero of uor battle.

Our last game in SESWC was based on battle of Oriskany, which had place on 6th of August 1777. This battle was one of the few battles in the AWI where almost all the participants ware North American: Loyalist and Native Americans fought against Patriots in the absence of British soldiers. For the Iroquois nations, the battle marked begining the civil war, as Oneidas allied with Americans fought against other Iroquois nations (in this battle mostly Senecas).
Saddly I forgot bring the camera with me to the club, and there will be no pictures. For battle report go on Bill's blog.

Link for battle report and some pictures:

sobota, 18 lutego 2012

WESTERN DESERT 1941: OPERATION BATTLEAXE

Don't throw a 1... but I did...
Last battle played in SESWC was Rapid Fire! game for 20mm. Figures and models ware supported by Bill and Colin. You can find very good AAR for this game on Bill's blog and more pictures on my Flickr. The links are below.

Ostatnia bitwa rozegrana w SESWC to gra według zasad Rapid Fire! w 20mm. Figury i modele dostarczone do gry pochodzą z kolekcji Billa i Colina. Bardzo dobry opis zmagań na stole znajdziecie na blogu Billa. Więcej zdjęć możecie obejrzeć na moim flickr. Linki znajdziecie poniżej.

AAR:

more pictures:

czwartek, 16 lutego 2012

Poland 1944 (4)

Finally my Soviets for Poland 1944 are finished. Now its time to show them all. Comments are most welcome.
W końcu skończyłem moich Sowietów do projektu Polska 1944. Teraz czas ich pokazać. Wszelkie komentarze są bardzo mile widziane.

AIR FORCES:
 SIŁY LOTNICZE:
Yak 9P - Airfix
IL 2m3 - Airfix


TANKS:
CZOŁGI:
IS 2 - Pegasus
T34/76 1941 - Armourfast
T34/76 1943 - Armourfast
T34 1943 - Plastic Soldier Company
T34/76 1943 - Zvezda
T34/76 1941 - Italeri
T80 - UM
SU85 - Armourfast
OTHER VEHICLES:
INNE POJAZDY:
BA64 - ACE
M3A1 Halftruck - Academy
Amfibious jeep - Academy

Harley Davidson WLA motorcycle - Academy
Studebaker US6 - Pegasus

ARTILERY
ARTYLERIA:
37mm AA gun (61-K) - Zvezda
45mm AT gun (1937) - the Plastic Soldier Company
45mm AT gun (1942) - the Plastic Soldier Company
76mm infantry gun (1943) - the Plastic Soldier Company
INFANTRY:
PIECHOTA:
1st team - the Plastic Soldier Company
2nd team - the Plastic Soldier Company
3rd team - the Plastic Soldier Company
MaximMG (1910) teams - the Plastic Soldier Company
PRST AT rifle teams - the Plastic Soldier Company
DP27 MG teams - the Plastic Soldier Company
50mm mortars teams - the Plastic Soldier Company
80mm mortars teams - the Plastic Soldier Company
and the family pictures:
i zdjęcia rodzinne:

In the future I'm going to made some more T34 and T70 tanks, SU-76, some infantry, Shermans, Velentine tanks, and some transport vehicles, but I think that it is not the end of my list. Now it's time for Germans and Polish Home Army.
W przyszłości zamierzam jeszcze zrobić więcej T34, T70, SU-76, trochę jeszcze piechoty, Shermany, Valentine i trochę więcej pojazdów transportowych, lecz myślę ze to jeszcze nie koniec tej listy. Teraz czas na Niemców i Armię Krajową.

wtorek, 14 lutego 2012

Road to Metz (SESWC); Droga do Metz (SESWC)

Nasza ostatnia gra czwartkowa to kontynuacja poprzednich gier. Tym razem siłom generała Pattona (Dougie i Bob) przeciwstawiły się elementy 17 dywizji grenadierów pancernych SS (Paul i ja). Scenariusz oparty o zasady Battleground PzG przygotował Dougie, który również dostarczył wszystkie figury i pojazdy, tereny są klubowe.
Zadaniem Niemców była obrona miasteczka znajdującej się przy drodze do Metz i opóźnienie wojsk amerykańskich. Niestety tym razem plan obrony zawiódł i siły nazistowskie zostały z miasta wyparte, ponosząc przy tym bardzo wysokie straty.
Battlefield - German side. Pole Bitwy od strony niemieckiej.
Just before Americans asault town. Krótko przed amerykańskim szturmem na miasto.
German forces under heavy american fire. Niemieckie siły pod ciężkim ogniem amerykanów.
Our last thursday game was continuation our last games. This time gen. Patton's forces (Dougie & Bob) opposed elements of 17th PzG SS (Paul & me). Scenario was prepared  by Dougie, who supplied figures and vehicles, all terrains are SESWC property.
German task for this game was defend town placed on the road to Metz and slow down attack of american forces. Unfornutelly ;) this time the nazi plan failed. German lost town and suffered heavy looses.

niedziela, 5 lutego 2012

Still on the western front (SESWC game). Cały czas na froncie zachodnim (gra w SESWC).

Our last thursday game in SESWC was continuation of the previous game. Again Germans (me and Bob) have to block the road against atacking Americans (Paul and Jim). This time German have more troops available then last time, and we have some reinforcements this time. With Bob we deceided to split our troops on two groups: 1st on Bob's command (1 infantry platoon + LMG team + panzerschreck team + ambushed HMG team) was concentrated on and around the farm and the 2nd on my command (1 infantry platoon + HMG team) on the hill. We have the mortar (88mm) support off the table (with the rules as on the table), under my command (the observer was placed on the top of the highest hill – it was the key position for the whole game). Americans attack in two collumns: company of Shermans tanks, 1 riffle platon, supported by AT gun, light mortar, HMG and bazooka team under Jim and Paul command. They ware atack my positions on the hills, and the 2nd collumn moving along the road: two riffle platoons supported with HMG and Scott gun. 
 
Nasza ostatnia czwartkowa gra w SESWC była kontynuacją naszej poprzedniej gry. Znowu Niemcy (kierowani przeze mnie i Boba)musieli blokować drogę przeciwko atakującym Amerykanom (Paul i Jim). Tym razem Niemcy dysponowali większą ilością sił oraz mieli przewidziane posiłki. Razem z Bobem zdecydowaliśmy się podzielić nasze siły na dwie części: pierwsza pod dowództwem Boba (pluton piechoty wspartej lkm, panzerschreckiem, zakamuflowanym ckm) był skoncentrowany w i na około farmy i druga pod moim dowództwem (pluton piechoty wsparty ckm) usytuowana na wzgórzu. Mielismy również wsparcie moździerzy (88mm) spoza stołu (z użyciem zasad jakby moździerz byłby na stole), pod moim dowództwem (obserwator tego moździerza znajdował się na szczycie najwyższego wzgórza – okazało się to kluczową pozycją w grze). Amerykanie atakowali w dwóch grupach: kompania shermanów, pluton piechoty wspomagany działem ppanc, lekkim moździerzem, ckm i drużyna z bazooką pod wspólnym dowództwem Paula i Jima oraz druga grupa nacierająca wzdłuż drogi: dwa plutony piechoty z ckm i działem Scott pod dowództwem Jima. Użyliśmy zasad Battlegroud PzG dla modeli 15mm.
Map of the battle (Americans - blue, Germans - red). Units being crossed were destroyed during the game. Mapa bitwy (Amerykanie - niebieskie, Niemcy - czerwone) Oddziały przekreślone zostały zniszczone podczas gry.
 
Game was very interesning. Together with Bob we made mistake. We thought, that American tanks will appear on the road, but they did that in frant of the hill defended by me. So we have to move our Pancerschreck closer to my positions. Lucky we did this on time... but later on about this. On my side of the battle I've try to slow down enemy tanks as much as I can. I've used mortar to this, and lucky me I slow down them very well. Paul took his infantry and assault the hill defended by my troops. To the end of the game we fight together in the woods on the hill (like week ago), but this time my troops stand hard and stoped Americans. On this time american's tanks take the hill arround and there meet panzerschreck (which took its position on time) – result: 2 tanks damaged and out of action to the end of the game. At the other side, Jim try to conquer the farm. He used the smog to protect his troops, and finally he did it, but there was our plan, very risky, but we did it. Acording to the scenario (done by Dougie) if we lost the farm, we got our reinforcements (Stug IV and infantry platoon).Those forces together with ambushed HMG stop Americans at this side. Americans were stopped with our mortar as well. Few times the fire wasn't good, was very bad (fire not on target) sometimes, but it stopped Jim and he try to find my observer wasting his mortar's shoots, once he was very close, but only close and this is not enought. Finaly at the end of the game we still blocked the road and the game was won by me and Bob!!!
Clash among the trees. Pojedynek wśród drzew.
American tanks after 'date' with my panzershreck. Amerykańskie czołgi po "randce" z moim panzerschreckiem.
Fight for the farm. Walka o farmę.
German reinforcements. Niemieckie posiłki.
 
Gra była dość interesująca. Razem z Bobem popełniliśmy błąd. Myśleliśmy, że amerykańskie czołgi pojawia się na drodze, ale one pojawiły się naprzeciwko mojego wzgórza, w związku z czym musieliśmy ruszyć naszego panzerschrecka bliżej moich pozycji. Szczęliwie zrobiliśmy to na czas... ale o tym później. Po mojej stronie pola bitwy, starałem się spowolnić wrogie czołgi jak tylko umiałem, bardzo pomocny okazał się tutaj ogień moździerza. Paul ze swoją piechotą przypuścił atak na moje pozycje na wzgórzu i znowu, tak jak w zeszłym tygodniu uwikłaliśmy się w walki w lesie. Tym razem jednak moje oddziały zatrzymały wroga i nie przepuściły go do końca gry. Wykorzystując to amerykańskie czołgi okrążyły wzgórze i tam spotkały mojego panzerschrecka (który zajął pozycję na czas) – rezultat: 2 czołgi uszkodzone i do końca gry wyłączone z gry. Po drugiej stronie pola bitwy, Jim ze swoimi siłami atakował farmę. Aby ochronić swoje oddziały użył zasłony dymnej i w końcu zdobył farmę. Taki zresztą był nasz plan, ryzykowny, ale się powiódł. Zgodnie ze scenariuszem (przygotowany przez Dougiego), z chwilą utraty farmy zyskaliśmy posiłki w postaci plutonu piechoty wspartej Stugiem IV. Siły te wraz z zakamuflowanym ckm skutecznie zatrzymały Amerykanów po tej stronie. Amerykanie zostali powstrzymani przez ogień mojego moździerza, czasem mało skuteczny, ale Jim próbował odnaleźć mojego obserwatora i marnował ogień swojego moździerza, raz był nawet bardzo blisko, ale tylko blisko, a to jednak za mało. Ostatecznie droga była cały czas zablokowana, bez szans na jej odblokowanie i gra została wygrana przeze mnie i Boba!!!


Po więcej zdjęć odwiedź mój flickr. For more pictures visit my flickr.