piątek, 13 kwietnia 2018

The River. Rzeka.

Last Thursday we should have some Napoleonic game, however because of some health issues of the main participant we had to arrange something different instead. I asked Angus for another Pikeman's Lament game with his Pirate collection. This time we played The River scenario from the main book. 
Na ostatni czwartek mieliśmy zaplanowaną grę z okresu napoleońskiego, jednak z powodu problemów ze zdrowiem jednego z głównych uczestników, musieliśmy wybrać coś innego. Poprosiłem Angusa o kolejną grę z użyciem zasad Pikeman's Lament i jego kolekcją Piratów. Do gry użyliśmy scenariusza Rzeka z głównego podręcznika.SCENARIO/SCENARIUSZ: The River. Rzeka.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.BUCCANEERS/KORSARZE
(Angus)

4 x Buccaneers with muskets
1 x Buccaneers with sabers
1 x Ex Slaves with riflesSPANIARDS/HISZPANIE
(Bartek)

1 x Cavalry
1 x Pikes
2 x Musketeers
2 x Militia2. The Game. Gra.


The game opened with one unit of each side started on the opposite side of the river. The rest of the troops of both sides had to cross the river before the opponent and join the forward unit. Quite simply task, you can said and you would be very wrong! I got very good start as Angus for the few first turn filed his activations. My troops moved through the river very smoothly and created very strong bridgehead. In the meantime my cavalry started game with a charge (what was my extra task) against the forward Angus's unit. It survived the melee and in return, they decimated my unit with very accurate shot. Happily for me my commander has not been hit, but I decided to keep him safe during this game.
Gra zaczęła się od jednego oddziału po obu stronach rozpoczynającego grę na przeciwległym brzegu rzeki. Reszta oddziałów miała przekroczyć rzekę i dołączyć do wysuniętego oddziału, zanim dokona tego przeciwnik. Mogłoby się wydawać, że to dość proste zadanie, jednak tylko pozornie! Mój początek był bardzo udany, głównie za sprawą tego, że Angus przez kilka pierwszych tur nie mógł aktywować swoich oddziałów. Moi żołnierze przekroczyli rzekę bez problemów i utworzyli bardzo silny przyczółek. W międzyczasie moja kawaleria zaatakowała wysunięty oddział Angusa (tym samym wykonałem moje dodatkowe zadanie). Tym udało się przetrwać walkę wręcz i dodatkowo zdołali odpowiedzieć ogniem. Zdziesiątkowali oni moją kawalerię bardzo celnym ogniem. Na szczęście dla mnie mój dowódca nie został trafiony, jednak zdecydowałem się od tego momentu trzymać go na uboczu do końca gry.With most of my units at the opposite side of the river, I was trying to move the last units across the water and to win the game before Angus. However my troops were exposed to very accurate shooting of my opponent. When I managed to bring finally all units to the opposite bank, Angus forced one of my unit to withdraw. In exchange I decided to use very gamey tactic. I discovered that it would be better for me to lose the withdrawing unit. It wasn't hard as the rally that unit became harder with every next turn. I lost three units in that way. Angus gained some time, but then again he failed to activate his units. Even his commander finally decided to withdraw from the battlefield. Finally my units kept the bridgehead and won the game.
Z większością moich oddziałów na przeciwnej stronie rzeki, starałem się przeprawić przez rzekę pozostałe oddziały, by wygrać grę przed Angusem. Jednakże moje oddziały były przez to wystawione na bardzo celny ogień mojego przeciwnika. Kiedy już w końcu udało mi się przeprawić wszystkie oddziały, Angus zmusił jeden z moich oddziałów do wycofania się. W odpowiedzi postanowiłem użyć taktyki, która miała zapewnić mi zwycięstwo. Odkryłem, że będzie to dla mnie lepsze, kiedy stracę wycofującą się jednostkę. Tą z każdą następną turą było trudniej mi zebrać. W ten sposób straciłem trzy oddziały. Angus zyskał trochę czasu, jednak znów miał problemy z aktywacją swoich oddziałów. Nawet jego dowódca w końcu postanowił się wycofać z pola walki. Ostatecznie moje oddziały utrzymały przyczółek i w ten sposób wygrały grę.


3. Links. Linki.


Angus:

Flickr:

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

SPQR (5)

My Republican Roman legion is still under construction, but slowly I am moving to an end. It's only some Velites left to paint, but I will do it after my return from my first holidays of this year. Painting so many Romans forced me to finally visit for the first time Italy. I am so excites about that. I promise you the special report from that trip. So here are new units to my collection. I have to add, that some of them already have their initiation on the table and some still waiting for their opportunity.
Prace nad moim republikańskim legionem cały czas trwają, jednak powoli zmierzam już ku końcowi. Pozostało mi do pomalowania kilku Velitów, ale to zrobię dopiero po powrocie z moich pierwszych w tym roku wakacji. Malowanie takiej ilości Rzymian spowodowało, że po raz pierwszy zobaczę Włochy. Cieszę się jak głupi na tą wycieczkę i oczywiście obiecuję Wam relację z tej wyprawy. Teraz kilka nowych oddziałów, które zasiliły moją kolekcję. Muszę też dodać, że część z tych figurek miała już okazję pojawić się na stole, a część wciąż czeka na swoją kolej.


Officers for Principes (from Victrix):Triarii (from Victrix):Equites (from Aventine Miniatures):Artillery (from Warlord):

The whole legion ready to fight:
Cały legion, gotowy do walki:

środa, 4 kwietnia 2018

Chasing of USS President 15th January 1815. Pogoń za USS President 15.01.1815.

Last Thursday our Back of Beyond game was call off according to some our players participation to other games. Instead we decided to play the naval game (first of this year) using the Post Captain rules. This time Angus prepared the historical scenario from British-American war of 1812.
W ostatni czwartek nasza gra Back of Beyond została odwołana, z powodu zaangażowania części graczy w inne gry. Zamiast tego zdecydowaliśmy się powrócić na morze (po raz pierwszy w tym roku) i użyć zasad Post Captain. Tym razem Angus przygotował historyczny scenariusz z wojny brytyjsko amerykańskiej roku 1812.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.US NAVY

USS PRESIDENT (44 guns)
(Bartek)ROYAL NAVY

HMS ENDYMION (40 guns)
(Campbell)HMS BELVIDERA (36 guns)
(Angus)


2. The game. Gra.


Our game was put during the last months of British-American war of 1812. Royal Navy was blocking the New York and USS President took of the attempt of breaking the blockade. American ship was discovered and the British decided to capture her. Soon turned out that Americans have the advantage of speed and only HMS Endymion was able to capture the fugitive. Very soon British ship overtook the rest of the squadron and continued to chase the USS President. In that place Angus slightly changed the historical background and added HMS Belvidera. Here our game begins.
Nasza gra została osadzona w ostatnich miesiącach brytyjsko amerykańskiej wojny roku 1812. Royal Navy blokowała Nowy Jork i USS President podjął próbę przerwania blokady. Amerykański okręt został dostrzeżony przez Brytyjczyków, którzy rozpoczęli pościg. Wkrótce okazało się, że Amerykanie mają przewagę prędkości i tylko HMS Endymion był zdolny do pochwycenia zbiega. Bardzo szybko brytyjski okręt oddalił się od eskadry i kontynuował pościg za USS President. W tym miejscu Angus lekko zmienił historyczne realia i dodał HMS Belvidera. Tu nasza gra się zaczyna.The winning condition for USS President was if the ship will manage to take 4 tables lengths without being captured by British ship, she will win the game. For the most of the game American ship was ahead and British behind (I managed to do 3.5 length of the table). However British fire focused on American rigging finally worked out. HMS Endymion leveled the American frigate and the exchanging fire made more damages in USS President's rigging. In that moment I decided to turn back and outmaneuver British ships. Sadly my speed was not good enough and soon British ship rammed me. We had the first boarding action with that rules. Soon appeared that Campbell's action was a big mistake. I got twice number of available men to fight than Campbell and soon I captured the British ship. I did not knowed it that time, but I managed to fulfill the original plan of American commander. My crew soon moved on British ship and prepared to escape. I was going to destroy USS President and now on USS Endymion attack HMS Belvidera and finish the game. Sadly we had no more time and the game finished with a draw.
Aby wygrać, USS President musiał przepłynąć 4 długości stołu bez pochwycenia przez brytyjski okręt. Przez większość gry amerykański okręt znajdował się z przodu wraz z goniącymi go brytyjskimi okrętami (udało mi się zrobić 3,5 długości stołu). Jednakże brytyjski ogień skoncentrowany na olinowaniu okrętu amerykańskiego w końcu dał o sobie znać. HMS Endymion zrównał się z amerykańską fregatą i wymiana ognia spowodowała dalsze zniszczenia w olinowaniu. W tym momencie zdecydowałem się wymanewrować brytyjski okręt i nagle zawróciłem. Niestety moja prędkość była niewystarczająca i brytyjski okręt staranował mnie i tym sposobem mieliśmy pierwszy abordaż przy użyciu tych zasad. Wkrótce okazało się, że ta akcja Campbella była wielkim błędem. Moja załoga była dwukrotnie liczniejsza od brytyjskiej i wkrótce opanowałem wrogi okręt. Nieświadomie okazało się, że wykonałem oryginalne zamierzenie amerykańskiego dowódcy. Moja załoga przeniosła się na zdobyty okręt i przygotowywałą się do ucieczki. Zamierzałem zniszczyć USS President i USS Endymionem zaatakować HMS Belvidera i tym zakończyć grę. Niestety na to zabrakło już czasu i gra zakończyła się remisem.


3. Links. Linki.


Original battle/Oryginalna bitwa:

Angus:

Campbell (SESWC):

Flickr: