sobota, 27 września 2014

Lion Rampant - Big Game. England vs Rest of the World.

The battlefield. Pole bitwy.
The Village. Wieś.
The sheep - main objective. Owce - główny cel gry.

Last Thursday we had another game with Lion Rampant. Interest about this rules increased after our first game and more gamers wished to try them. We set the big game for eight players with Jack Glanville umpiring (most of the figures used during the game were his too). It was truly international game, England versus Rest of the World (the Byzantines, Teutons, Rus and Scots). All forces were 24 pts, so the whole game was 96 pts on a side. To speed up the game we hadn't issued the Leaders ranks.

W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Lion Rampant. Zainteresowanie tymi przepisami wzrosło po naszej ostatniej grze i więcej graczy wyraziło chęć przetestowania tych zasad. Przygotowaliśmy grę dla ośmiu graczy z Jack'em Glanville jako prowadzącym (większość figurek użytych w grze należała zresztą tez do niego). To była prawdziwie międzynarodowa gra, Anglia versus Reszta Świata (Bizantyjczycy, Krzyżacy, Rusowie i Szkoci). Wszystkie siły były na 24 pkt i cała gra była na 96 pkt na stronę. By przyspieszyć grę zrezygnowaliśmy z osobnych rang Przywódców.
Rus. Ruś.
Scots. Szkoci.
The Byzantines. Bizantyjczycy.
England 1. Anglia 1.
England 2. Anglia 2.

It was another success of the rules. Despite fact, that six players were new to the rules, we had very smooth game. During whole game five of the Leaders get killed (one in duel), archers showed their strength, were Ruses and Scots lost only because of English bows. Game finished with English victory. After the game it looked like most of the players were happy with the rules and more games to come, however probably not that big as that game...
To był kolejny sukces zasad. Pomimo faktu, że sześciu graczy nigdy wcześniej nie spotkało się z tymi zasadami, mieliśmy bardzo płynną grę. W trakcie gry pięciu Przywódców zostało zabitych (jeden w pojedynku), łucznicy pokazali swoją siłę, szczególnie Rusowie i Szkoci przekonali się o sile angielskich łuków. Gra zakończyła się angielskim zwycięstwem. Po grze wyglądało na to, że większość graczy była zadowolona z zasad i więcej gier zostanie rozegranych, jednakże pewnie już nie tak dużych jak ta...

Jack's "live" relation on his blog:
Relacja "na żywo" na blogu Jack'a:

My gallery on the Flickr:
Moja galeria na Flickr:

piątek, 19 września 2014

Lion Rampant - update.


As I still awaiting for my rulebook (I bought them from Amazon.com - there is very good deal on them right now), some more relations from our game have appeared on other blogs. You can find the links below.
Wciąż czekając na mój podręcznik (kupiłem go na Amazon.com - jest tam teraz w bardzo dobrej promocji), kilka innych relacji z naszej gry pojawiło się na innych blogach. Linki do nich znajdziecie poniżej.

Michael's relation/relacja Michaela:

Jack's relation/relacja Jack'a:

Dave's relation/relacja Dave'a:

środa, 17 września 2014

Lion Rampant.

Before I start with the main subject of today's post a small announcement. My blog just reach 60000 visits!!! Thank you very much for this.
Zanim przejdę do głównego wątku postu, małe ogłoszenie. Mój blog właśnie przekroczył liczbę 60000 odwiedzin!!!! Bardzo Wam za to dziękuję.

Main subject of today's post is new set of the rules from Osprey called Lion Rampant. It covers all conflicts from 1100 till 1450, however after the look into the rules I discovered that it is possible to play games from the earlier periods as well. It is skirmish game, where you lead a medieval army of 30 - 40 figures depend of the point value of your troops. Game is set for 24 points games, however again it is not obligatory and you can play with bigger and smaller armies. All our troops are divided into several types of units, all with different stats and special rules. This way allow us with a little research create our own armies (you can use the prepared examples armies from the book as well). I like this idea, where the rules are just introduction into the histocal period.
Głównym tematem dzisiejszego posta jest nowy zestaw zasad od Ospreya zwany Lion Rampant. Pokrywa on konflikty rozgrywające się pomiędzy 1100 a 1450 rokiem, jednakże po przeglądnięciu zasad stwierdzam, że nie ma problemu rozgrywania i wcześniejszych konfliktów. Jest to skirmish, gdzie prowadzimy armię składającą się z 30 do 40 figurek, zależnie od ich wartości punktowych. Gra jest ustawiona na gry 24 punktowe, jednak nie ma problemu i nie jest to obowiązkowe aby rozgrywać mniejsze i większe bitwy. Wszystkie jednostki podzielone są na kilkanaście kategorii z różnymi statystykami i zasadami specjalnymi. To pozwala nam po zasięgnięciu pomocy w odpowiednich źródłach stworzyć naszą własną armię (można też wykorzystać przykładowe listy z podręcznika). Osobiście bardzo mi się podoba taki pomysł, kiedy zasady są wstępem do poznania okresu historycznego.

All figures have to types of different stats, one of them are the "activation" values. They give us the value of tests for movement, melee and shooting. To pass the activation we throw 2D6 and if we get score bigger or equal we can proceed the action. Game is IGoYouGo, however if in any time we fail with the activation of any our unit, our turn is automatically finished. The second type of stats are about attacking and defending abilities of our figures. Depends of the size and type of our unit we throw 12 or 6 dice. We get hits, when our score is bigger or equal of the attacking value of our figures (this can be modificated by cover, distance etc.)[I'm not sure if I'm correct with this]. Scored hits we add up and compare with defend value of the enemy figure.  For example if the defend value of the figures is 3 we need score 3 hits to eliminate figure from the game.
Wszystkie nasze figurki posiadają dwa różne typy statystyk, jedna z nich dotyczy wartości "aktywacji". Daje nam to wartości dla przeprowadzenia ruchu, walki wręcz, strzelania. Aby wykonać taką aktywację potrzebujemy rzutu 2D6 i uzyskania wyniku wyższego lub równego tej wartości. Gra jest grą IGoYouGo, jednakże jakikolwiek nieudany test aktywacji przerywa automatycznie naszą turę. Drugi typ statystyk determinuje wartości ataku, obrony i ostrzału naszych figurek. W zależnosci od wielkości i typu naszych oddziałów rzucamy 12 lub 6 kości. Uzyskujemy trafienia kiedy uzyskamy wynik wyższy lub równy wartości dotyczącej "atak", naszej figurki (to może być modyfikowane przez osłony, dystans itp.)[W tym miejscu nie jestem pewien czy to co napisałem jest poprawne]. Uzyskane trafienia sumujemy i porównujemy z wartością "obrona" wrogiej figurki. Na przykład aby wyeliminować figurkę o wartości "obrona" 3 musimy uzyskać 3 trafienia.

In general whole game is very simple to learn. After an hour of game we were able to play it without any issues. The rules are very clear. It is very good game for club game (our least obout two ours with few breaks). I'm personally like this rules a lot and will recomend them to the other players. I bought my rules yesterday and expecting delivery on Saturday (it is very good deal on them on Amazon.com right now ;) ) Mr Mersey, you've done a very good job! For myself, I'm going to create a Polish unit for the 1410. I'm going to use Claymore Castings, Perrys and Front Rank figures for this  but no quicker than the December this year.
Generalnie cała gra jest bardzo prosta do nauki. Po godzinie bylismy już w stanie rozgrywać grę bez problemów. Zasady są bardzo przejrzyste. Jest to doskonała gra na wieczór w klubie (nasza gra trwała około dwóch godzin z kilkoma przerwami). Personalnie bardzo mi się te zasady podobają i będę je polecał innym graczom. Kupiłem swoje zasady wczoraj i spodziewam się dostawy w tą sobotę (obecnie są one w promocji na Amazon.com ;) ). Panie Mersy, wykonał Pan porządną robotę! Dla siebie wykonam polski oddział na rok 1410. Do tego celu wykorzystam figurki Claymore Castings, Perry's i Front Rank, ale nie szybciej niż w grudniu tego roku.

For the test we used Dave Imrie's and Jack Glanville's figures. Most of them are Claymore Castings. We played some epizode of the 1409 Samogitia Uprising. We hadn't have neither Lithuanian nor Samogitian figures so their role has been played by English knights and warriors. We used the scenario from the rulebook (fight for the village). Insurgents (Michael and myself) were smashed by Teutonic Order (Dave). 
Do testów użyliśmy figurek Dave Imriego i Jack'a Glanville. Większość z nich to figurki Claymore Castings (mam zamiar kupienia ich rycerzy). Rozegraliśmy epizod z powstania na Żmudzi z 1409 roku. Nie mieliśmy figurek ani Litwinów, ani Żmudzinów więc ich rolę odegrały figurki angielskich rycerzy i wojowników. Do gry użyliśmy scenariusza z podręcznika (walka o wioskę). Powstańcy (Michael i ja) zostali rozbici przez Zakon Krzyżacki (Dave).

Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:

środa, 10 września 2014

Polska 1944 (32) - Nowe sowieckie pojazdy. Poland 1944 (32) - New Soviet vehicles.

Wczoraj byli Polacy, dziś Sowieci.
Yesterday were Poles, today some Soviets.

T-34/85 - Plastic Soldier Company

To jest opcja zamienna dla pokazanych wczoraj polskich T-34.
This is replacement option for showed yesterday Polish T-34s.

SU-152 - Pegasus

T-70 - Plastic Soldier Company

IS-2 - Zvezda.

wtorek, 9 września 2014

Polska 1944 (31) - Polacy (1. Brygada Pancerna) . Poland 1944 (31) - Poles (1st Armoured Brigade).

Rozpoczynam moją nową armię do projektu Polska 1944. Jest nią Pierwsza Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Jednostka ta wzięła udział w końcowym etapie letnich zmagań na froncie w Polsce w 1944 roku, a jej pododdziały wniosły znaczący wkład w utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego w sierpniu i następnie w wyzwoleniu warszawskiej Pragi we wrześniu 1944 roku. Cały oddział będzie tworzony z myślą o systemie Rapid Fire. W pierwszej kolejności będzie to 2 Pułk Czołgów, a po nim następne oddziały w tym piechota.
I'm starting a new army for my Poland 1944 project. It is First Armoured Brigade of the Heroes of Westerplatte. This unit took a part during the end of summer Soviet offensive in Poland in 1944 and its troops have made significant contribution in defending of the Magnuszew bridgehead in August and liberation of Warsaw Prague (Praga - Warsaw district on the right bank of the Vistula river) in September of 1944. I'm going to recreate whole unit for Rapid Fire. First it will be the Second Tank Regiment followed by other units, including infantry.
Barwy 2. Pułku Czołgów. Colors of the 2nd Tank Regiment.

Pierwszym oddziałem jest Drugi Pułk Pancerny (utworzony pod koniec 1943 roku w ZSRR). Pułk był  wyposażony w czołgi typu T-34/76 (nowszego typu) i T-70. Numeracja pojazdów zaczynała się cyfrą 2, z czego wozy kompanii dowodzenia miały numery wozów 20X, pierwszej kompanii 21X, drugiej 22X, trzeciej 23X i czwartej 24X. Wszystkie kompanie oprócz czwartej posiadały czołgi T-34, natomiast czwarta czołgi T-70. W składzie pułku było 35 czołgów T-34, 7 czołgów T-70 i 3 samochody pancerne BA-64. W przeliczeniu na system Rapid Fire da to 7 modeli T-34, 1 model T-70 i 1 model BA-64.
The first unit is Second Tank Regiment (formed in late 1943 in the Soviet Union).  The regiment was equipped with tanks T-34/76s (newer type) and T-70s.  Numbers on tanks started with number 2, of which HQ had numbers 20X, first company 21X, second 22X, third 23X and fourth 24X. All companies besides the fourth had T-34 tanks while the fouth had T-70 tanks. All companies except the fourth had a T-34 tanks, while the fourth had the T-70 tanks. The regiment was composed of 35 tanks T-34, 7 tanks T-70 and three armored cars BA-64. In terms of  Rapid Fire system it will be 7 models of T-34, 1 model of T-70 and 1 of BA-64.

Oto czołgi:
Here are the tanks:

T-34/76 - Plastic Soldier Company

Numer 207 na czołgu dowodzenia jest błędny. zauważyłem to dopiero po pomalowaniu czołgu.
The number of Command tank 207 is wrong. I noticed it after I have noticed it after I finished this tank.

T-34/76 - Nieznani producenci/Unknown sources

Nie jestem pewny czy w tym pułku były czołgi starszego typu. Oba modele są w mniejszej skali 1/76. Kupiłem je od Hugha Wilsona i dokończyłem malowanie (być może pochodzą z kolekcji Iana Holta). Zastanawiam się, czy nie wymienić tych wozów na większe w skali 1/72, a te sprzedać.
I'm not sure if there were the oldest type tanks in the Regiment. Both models are 1/76. I bought them from Hugh Wilson and I had to only finish painting them (it is possible that they came from Ian Holt collection). I'm still considering to replace them with bigger models, and these just sell.

T-70 - Plastic Soldier Company

poniedziałek, 8 września 2014

Saved by wind (Pt. 1). Ocaleni przez wiatr (cz. 1)

Some time ago I have finished my British and French ship for Napoleonic naval warfare. However since this time I have never used them in game. The Kiss, Me Hardy rules are very popular in our club so few weeks ago we agreed to play a large game. The game involved nine players and was truly international (4 Scots, 2 Poles, German, Greek, Russian and Irish). All ships used in battle were 1/1200th Langton Miniatures.
Jakiś czas temu skończyłem moje brytyjskie i francuskie okręty z epoki napoleońskiej, jednak od tego czasu ani razu nie użyłem ich w grze. Zasady Kiss, Me Hardy są bardzo popularne w naszym klubie i kilka tygodni temu uzgodniliśmy rozegranie większej gry. W grze wzięło udział dziewięciu graczy i była naprawdę międzynarodowa (Czterech Szkotów, dwóch Polaków, Niemiec, Grek, Rosjanin i Irlandczyk). Wszystkie użyte w grze okręty to Langton Miniatures w skali 1/1200.

SCENARIO/SCENARIUSZ: James Louttit
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: James Louttit
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: James Louttit, Michael Schneider, Bartek Żynda Jack Glanville

1. Forces and Orders. Siły i rozkazy.

In our game there were two opposite forces: 2 French Squadrons (Jack Glanville, Sandy Gillespie, Paul [the Irish]), 1 Spanish (Petr Burov, Mikołaj Staszak) versus 3 British Squadrons (Michael Schneider, Matt [the Greek], Bartek Żynda). Brits had 10 ships vs 12 Allied (I'll give the full list of the ships next time). According to the scenario Allied fleet was blocked by British in the gulf and had to made their way on open sea, Royal Navy had to prevent it.
W naszej grze spotkały się dwie wrogie sobie strony: dwie eskadry francuskie (Jack Glanville, Sandy Gillespie, Paul [Irlandczyk]), jedna hiszpańska (Petr Burov, Mikołaj Staszak) kontra trzy eskadry brytyjskie (Michael Schneider, Matt [Grek], Bartek Żynda). Brytyjczycy mieli 10 okrętów natomiast Sprzymierzeni 12 (pełną listę okrętów podam następnym razem). Według scenariusza flota Sprzymierzonych została zablokowana w zatoce przez Brytyjczyków i za zadanie miała przebić się na otwarte morze, Royal Navy miała oczywiście do tego nie dopuścić.
Allied. Sprzymierzeni.
Royal Navy.

2. The game. Gra.

The British plan was very simple. They were going to move directly towards the enemy as quick as possible and then divide into three squadrons and with them cut the Allied lines and cause as much damages on enemy ships as they possible could. Allied were expecting that plan (British had very good wind for them, so this tactic was more than expected) so two French squadrons were hidden behind the Spanish and I think they were going to sacrifice Spanish ships to push rest of the ships out on the open sea. However something changes that plan...
Brytyjski plan był bardzo prosty. Zamierzali ruszyć w kierunku wroga jak najszybciej to było możliwe i wtedy podzielić własne siły na trzy eskadry, które wbiły by się w linię Sprzymierzonych i spowodować jak największe zniszczenia na wrogich okrętach. Sprzymierzeni spodziewali się takiego planu (Brytyjczycy mieli bardzo korzystny wiatr i taka taktyka była bardziej niż prawdopodobna), więc dwie francuskie eskadry schowały się za Hiszpanami i wydaje się mieli zamiar poświęciś Hiszpanów by resztą okrętów uciec na pełne morze. Jednakże stało się coś, co zmieniło ten plan.

The game started with British executed their plan. British first squadron (flag ship: HMS Prince) turn left and moved towards the enemy, just after them the second British squadron (flag ship: HMS Britannia) did the same. Just before the third squadron was going to do the same (flag ship: HMS Victory) the wind has changed very dramatically. Now Brits were against the wind and this caused that second and third British squadrons were out of action for the rest of the game (they had to made the turn off the enemy). Only HMS Prince was able to fight as the rest of the ships were turn in wrong way, or other friendly ships blocked the line of fire, so they were not able to shoot. 
Gra zaczęła się od brytyjskiego wykonywania zamierzonego planu. Pierwsza brytyjska eskadra (okręt flagowy: HMS Prince) wykonał zwrot w lewo w kierunku wroga, zaraz za nim wykonała taki sam zwrot druga eskadra (okręt flagowy: HMS Britannia). Zaraz zanim taki sam manewr wykonała trzecia eskadra (okręt flagowy: HMS Victory) wiatr zmienił się bardzo dramatycznie. Teraz Brytyjczycy płynęli pod wiatr i to spowodowało,  że druga i trzecia brytyjska eskadra zostały wyłączone z gry do samego jej końca (musiały wykonać zwrot w kierunku odwrotnym do wroga). Tylko HMS Prince miał możliwość stoczenia walki, ponieważ reszcie okrętów linię ognia zasłaniały przyjazne okręty, więc nie były w stanie strzelać.

HMS Prince had to stand against five ships. However the Allied fire was not very effective. Finally they decided to abandon the Brits and do what they supposed to do, move to open sea. HMS Prince cannot continue the action (as their rigging was hardly damaged), but rest of the British ships was able to chase enemy ships and this will be the subject of our next game.
HMS Prince stanął do walki z pięcioma wrogimi jednostkami. Jednakże ogień Sprzymierzonych był bardzo nieefektywny. W końcu postanowili porzucić Brytyjczyków i wykonać to co powinni, ruszyc na pełne morze. HMS Prince nie mógł kontynuować dalszej akcji (olinowanie i omasztowanie było znacznie uszkodzone), jednak reszta okrętów brytyjskich była zdolna do pościgu za wrogimi okrętami i ten temat będzie tematem naszej następnej gry.

TO BE CONTINUED...
CDN...

Gallery on my Flickr:
Galeria na moim Flickr:

środa, 3 września 2014

Ironclads - 4th test game. Ironclads - czwarta gra testowa.

Last week battle was another test for Bill's rules for 19th century naval warfare. This time we've tested some new ideas and it looks like the system is almost there. This game was played at Hugh Wilson's house.
Zeszłotygodniowa bitwa była kolejnym testem Billowych zasad do walk morskich XIX wieku. Tym razem testowaliśmy kilka nowych pomysłów i wygląda na to, że system jest prawie gotowy. Gra była rozgrywana w domu Hugha Wilsona.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.

Confederates/Konfederaci

1st Confederate Sqd (Ray Neal)
CSS Albemarle
CSS Palmetto State
CSS Tennessee

2nd Confederate Sqd (Bartek Żynda)
CSS Governor Moore
CSS Selma
CSS General Bragg

CSS Yazoo (Bartek Żynda)

Forts:
Fort Bartovski (Bartek Żynda)
Fort Ray II (Bartek Żynda)
Fort Sumter (Ray Neal)

Union/Unia

1st Union Sqd (Colin Jack)
USS Manhattan
USS Weehawken
USS Passiac
USS Nahant

2nd Union Sqd (Hugh Wilson)
USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Keokuk
USS Miami

2. Orders. Rozkazy.

The Union objectives were to suppress the coast defences and capture a commerce raider which was trying to break out to the sea.   
Celami Unii były unieszkodliwienie obrony wybrzeża i przechwycenie hanlowego rajdera, który bedzie próbował przedrzeć się na ocean.

3. Game. Gra.

The game from the beggining divided into two separate battles. In the first, the best Union's ships moved toward Fort Sumter and the Confederate harbour. Against them stood the Confederate Squadron supported by Fort Ray II and Fort Sumter. Soon whole battle moved away from the guns of Fort Ray, so for the rest of the game it was off the action. Union monitors were equipped with super heavy guns and they are very hard to reload and this was the main Union issue over there. This let Confederate ships to get close to the Yankee ships and kept them away from the main task. However Union managed to set fire in the Fort Sumter, but this was very quickly put down. This was the only critical moment for Rebels, for the rest of the game both squadrons kept on distance and unsuccessfully fired at each other...
Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne starcia. W pierwszym z nich najlepsze okręty Unii ruszyły w kierunku Fortu Sumter i konfederackiemu portowi. Przeciwko nim stanęła eskadra konfederacka wsparta ogniem fortów Ray II i Sumter. Wkrótce bitwa przeniosła się poza zasięg dział Fortu Ray II, który w ten sposób został wyłączony z wszelkich akcji do końca gry. Monitory Unii były wyposażone w bardzo ciężkie działa, które z kolei bardzo ciężko się przeładowuje i to był najpoważniejszy problem dla okrętów Unii. To pozwoliło zbliżyć się okrętom konfederackim do jankeskich okrętów i tym sposobem odciągać je od głównego zadania. Jednakże okrętom Unii udało się doprowadzić do wybuchu pożaru w forcie, ale ten został bardzo szybko ugaszony. To był jedyny krytyczny moment dla Rebeliantów i przez resztę gry obie floty trzymały się na dystans i niezbyt udanie do siebie strzelały...

The second battle was much more exited. Both fleets moved very fast against enemies. The main target for Union ships was CSS Yazoo. The Confederates decided to create the wall of their ships to protect the raider. However Yazoo had the guns as well and at the beginning of the game gave a serious support to the Confederate ships. Most of the Rebel ships was equipped with rams, so from the beginning Confederate ships looked for the opportunity to use that weapon.... First attempt done CSS Governor Moore, who ramed USS Mattasesett. It caused serious damages on the Yankee ship so she brake off the action and sailed home. However it was stopped by CSS Salma, who with her guns sunk the Yankee ship. Just before this happend Governor More was rammed by USS Miami and become the first sunk of the day. The Union ships broke the Confederate wall, however CSS Yazoo was already safe on the open sea that moment, so the Union ships started destroying the coastal defence. Not for long. Soon  USS Sassacus was targeted by Fort Bartovski and rest of the Confederate ships. It caused a fire and with big explosion USS Sassacus fished her duty. Just after that CSS Salma past in the same way because of the USS Keokuk's guns. After this this ship rammed CSS General Bragg, but with no harm. Rebel ship managed to escape and on her way she met USS Miami, rammed her and sunk her. In this moment we declared the Confederate victory!
Druga gra była bardziej ekscytująca. Obie floty ruszyły bardzo szybko w kierunku wroga. Głównym celem okrętów Unii był CSS Yazoo. Konfederaci zdecydowali się utworzyć mur ze swoich okrętów i w ten sposób ochronić rajdera. Jednakże Yazoo także posiadał działa i ich ogniem wspierał resztę okrętów, szczególnie w początkowym momencie gry. Większość rebelianckich okrętów była wyposażona w tarany, tak więc Konfederaci od początku szukali sposobu na użycie tej broni... Pierwszą próbę wykonał CSS Governor Moore, który staranował USS Mattasesett. To spowodowało poważne uszkodzenia na jankeskim okręcie, który rozpoczął wycofywać się z pola walki. To zostało zatrzymane przez CSS Salmę, która ogniem swoich dział posłała jankeski okręt na dno. Krótko przed tym Governor Moore został staranowany przez USS Miami i został pierwszą ofiarą tej bitwy. Okręty Unii przełamały blokadę, jednakże CSS Yazoo był już bezpieczny na otwartym morzu, tak więc okręty Unii przystąpiły do likwidacji obrony wybrzeża. Nie na długo jednak. Wkrótce USS Sassacus został ostrzelany przez Fort Bartovski i resztę konfederackich okrętów, to wywołało pożar, który przerodził się w eksplozję, kończąc tym jej dotychczasową służbę. Krótko po tym CSS Salma zakończyła swój żywot w dokładnie taki sam sposób dzięki działom USS Keokuka. Po tym ten okręt staranował CSS General Bragg, jednak nie spowodowało to znacznych uszkodzeń. Rebelianckiemu okrętowi udało się uciec i na swojej drodze spotkać USS Miami, staranować ją i w ten sposób zatopić. W tym własnie momencie ogłosiliśmy zwycięstwo Konfederatów.

4. Battle summary. Podsumowanie bitwy.

Confederates/Konfederaci:

CSS Albemarle – light damages
CSS Palmetto State – light damages
CSS Tennessee – light damages
CSS Governor Moore – sunk
CSS Selma – sunk
CSS General Bragg – light damages
CSS Yazoo – light damages

Fort Bartovski – light damages (1 gun lost)
Fort Ray II – light damages
Fort Sumter- medium damages

Union/Unia:

USS Manhattan – light damages
USS Weehawken – medium damages
USS Passiac – light damages
USS  Nahant – light damages
USS Sassacus – sunk
USS Mattasesett – sunk
USS Keokuk – medium damages
USS Miami – sunk

It was the test battle with the biggest number of ships being sunk (5). This time the rules worked very well. All new Bill's ideas were good and worked well. There is still some small issues, but they will be sorted soon.
Była to bitwa testowa z największą liczbą zatopionych okrętów (5). Tym razem zasady sprawdziły się bardzo dobrze. Wszystkie nowe pomysły Billa się sprawdziły. Są jeszcze małe problemy, ale one zostaną na pewno wkrótce rozwiązane.

Bill's relation:
Relacja Billa:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: