wtorek, 28 listopada 2017

Winged Hussars. Husaria.

Despite lack of time for hobby I managed to paint some figures. This time it is the mighty Winged Hussars. Those 15mm figures are made from Wargamer. I bought them two years ago on Claymore on B&B as a really good deal. What was the best it was old pack of figures with a metal bases, which I personally prefer. Now I have 12 bases of Hussars, the maximum I can place in my incoming Commonwealth division. Also I need to organize some game, to test them in battle. I hope they'll bring many victories in the future games.
Pomimo braku czasu na hobby, udało mi się pomalować kilka figurek. Tym razem to nasza wspaniała husaria. Te 15mm figurki są od Wargamera. Kupiłem je dwa lata temu na pchlim targu na Claymore po bardzo okazyjnej cenie. Co było jednak najlepsze, to że było to stare wydanie z metalowymi podstawkami, które osobiście dużo bardziej wolę. Teraz mam juz 12 podstawek husarii, czyli maksymalną liczbę, jaką mogę wystawić w powstającej dywizji Rzeczypospolitej. Muszę teraz zorganizować jakąś grę, by przetestować figurki w bitwie. Mam nadzieję, że przyniosą one wiele zwycięstw w przyszłych bojach.

The Battle of Jutland - The run to the South. Bitwa jutlandzka - starcie krążowników liniowych.

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today's report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something naval and with big guns. Angus came across with his idea of refighting the first chapter of the famous Battle of Jutland where Angus's most favourite British admiral, David Beatty met admiral Franz Hipper. This time, beside the big ships we had also some cruisers, destroyers and torpedo boats, all fun! For our game we used the General Quarters: Fleet Action Imminent rules.
Więc się zaczęło! Listopad i grudzień są tymi miesiącami w roku, w których mam mniej czasu na hobby a więcej na pracę. Dzisiaj więc zaległy raport z rozegranej dwa tygodnie temu gry. Nie mogliśmy się na nic zdecydować i w końcu stanęło na czymś morskim i z dużymi działami. Angus wymyślił by odtworzyć pierwszy rozdział sławnej bitwy jutlandzkiej, gdzie jego ulubiony brytyjski admirał, David Beatty spotkał się z admirałem Franzem Hipperem. Tym razem do dyspozycji oprócz wielkich okrętów mieliśmy również krążowniki, niszczyciele i torpedowce. Do gry użyliśmy zasad General Quarters: Fleet Action Imminent.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Michael (GER), Peter)

1st Battle Cruisers Squadron

HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Queen Mary

2nd Battle Cruisers Squadron

HMS New Zeleand
HMS Indefatigable

1st Light Cruiser Squadron

HMS Galatea
HMS Phaeton
HMS Inconstant
HMS Cordelia

1st Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Lydiard
HMS Liberty
HMS Landrail

2nd Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Moorsom
HMS Laurel
HMS Morris

3rd Division/13th Destroyer Flotilla

HMS Narborough
HMS Pelican
HMS Petard
HMS TurbulentHOCHSEEFLOTTE
(Michael (MDF), Angus, Bartek)

I. Aufklärungsgruppe

SMS Lützow
SMS Derfflinger
SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Von der Tann

II. Aufklärungsgruppe

SMS Frankfurt
SMS Elbing
SMS Pillau
SMS Wiesbaden

3. Halbflottille/II. Torpedoboots-Flottille

SMS B98
SMS G101
SMS G102
SMS B112
SMS B97

12. Halbflottille/VI. Torpedoboots-Flottille

SMS V69
SMS V45
SMS V46
SMS S50
SMS G37


2. The Game. Gra.


The game started with big ships firing each other. Soon it became clear for British players, that on long distance it is very hard for their ships to destroy German battlecruisers. Therefore they decided to short the distance. During all that time German ships managed to hit British several times and cause some serious damages. Two of the British lost their main guns: HMS Lion and HMS Indefatigable, which broke the line and retreat from the battlefield. If you thinking that German ships get all those hits without any problems, you will be wrong. Some ships get several damages, specially Seydlitz and Von der Tann, but both ships were still able to fire their guns. During this firing very effective was specially SMS Derfflinger, which every hit was announced to the fellow gamers with changed main theme from James Bond's Goldfinger, which soon became the song of the evening.
Gra zaczęła się od pojedynku ogniowego dużych okrętów. Wkrótce stało się jasne dla brytyjskich graczy, że na dalekim dystansie było bardzo trudno ich okrętom zniszczyć niemieckie krążowniki liniowe. Dlatego zdecydowali się na zmniejszenie zasięgu. Podczas tego czasu niemieckim okrętom udało się kilka razy trafić brytyjskie okręty powodując poważne uszkodzenia. Dwa brytyjskie okręty utraciły swoje główne działa: HMS Lion i HMS Indefatigable, które złamały szyk i wycofały się z pola walki. Jeśli się Wam wydaje, że te sukcesy przyszły Niemcom łatwo, to się mylicie. Kilka okrętów otrzymało poważne uszkodzenia a w szczególności Seydlitz i Von der Tann, jednak oba te okręty wciąż były zdolne by używać swoich dział. Podczas tej wymiany ognia, bardzo skuteczny okazał się SMS Derfflinger, którego każde trafienie oznajmiałem moim współgraczom zmienioną wersją piosenki z filmu z Jamesem Bondem Goldfinger, która wkrótce okazała się piosenką tego wieczora.Suddenly our last ship in line Von der Tann, get hit from unexpected direction with a very heavy gun. It were 15' guns from HMS Barham. She appeared on the table edge with her sister ships HMS Valiant, HMS Warspite and HMS Malaya.  That wasn't good news for our ships, however we had something to prevent it. Our light cruisers put a smoke screen and for some time we had that problem solved. In the meantime we decided to launch a torpedo attack with our t-boots. That was very unsuccessful, because they come under the secondary guns of the British cruisers. The attack failed and cost Germans lost of the V69. So the game had to be decided with big guns. Again very successful was Derfflinger, who managed to hit British ships several times, but the most important was those on HMS Princess Royal. It destroyed the steering on the ship and British cruiser turn starboard, which bring her even closer to the German guns. That was enough and soon she get hit from Derfflinger one more time, but this time in her ammunition magazines and HMS Princess Royal sunk in just few minutes. We stopped our game at this moment, which bring German victory, however this time it wasn't the disaster like in real battle, which gave the British players something to be proud with.
Niespodziewanie nasz ostatni okręt w linii, Von der Tann otrzymał trafienie z nieoczekiwanego kierunku z bardzo dużego działa. Był to pocisk 15 calowego działa z HMS Barham. Okręt ten pojawił się wraz z bliźniaczymi jednostkami: HMS Valiant, HMS Warspite i HMS Malaya. Nie była to dobra wiadomość dla naszych okrętów, jednak mieliśmy coś, co mogło temu przeciwdziałać. Nasze lekkie krążowniki postawiły zaporę dymną i na pewien czas odseparowały nasze okręty od nadchodzącego zagrożenia. W międzyczasie zdecydowaliśmy się na atak torpedowy naszymi t-botami. Ten okazał się bardzo nieskuteczny, ponieważ podczas ataku znalazły się one w zasięgu dział średnich brytyjskich krążowników (między innymi Niemcy stracili V69). Gra miała się więc rozstrzygnąć przy użyciu dział dużych kalibrów. Znowu bardzo skuteczny okazał się Derfflinger, który trafił Brytyjczyków kilka razy, jednak najważniejszym trafieniem okazało się to zadane HMS Princess Royal. Uszkodzenia doznał ster okrętu, który spowodował zwrot na prawą burtę co spowodowało przybliżenie się okrętu do niemieckich dział. To wystarczyło i wkrótce kolejny pocisk z Derfflingera trafił w komorę amunicyjną i HMS Princess Royal zatonęła w kilka minut. Naszą grę zakończyliśmy właśnie w tym momencie, które dało Niemcom zwycięstwo. Należy tu nadmienić, że gra nie zakończyła się katastrofą, tak jak to w oryginalnej bitwie, co daje brytyjskim graczom powód do dumy.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/jutland-1916-the-run-to-the-south/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1520187454685889

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666840207589

piątek, 10 listopada 2017

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Yesterday we tried for another time the General d'Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d'Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)

1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x JaegersHABSBURG'S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)

1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

2nd Brigade
2 x Infantry Battalion

3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment


2. The Game. Gra.


In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus's changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada "nie zrozumiała" rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.


3. Links. Linki.


Angus:
link to be updated soon/link wkrótce

Michael:

SESWC:

Flickr:

środa, 8 listopada 2017

Mahdists. Mahdyści.

Today my first Mahdists, for our Sudan games. Those warbands are from Perry Miniatures plastic kit. Instead of my usual way I base them on cavalry bases, what gave me bigger army look. Those are my first units in, I hope, my bigger army, which will rize in the future. Can not wait to use them in game.
Dzisiaj moi pierwsi Mahdyści, do naszych gier osadzonych w Sudanie. Te oddziały pochodzą z plastikowego zestawu od Perry Miniatures. Zamiast, jak to mam w zwyczaju, umieściłem ich na podstawkach kawaleryjskich, co dało mi wygląd większych oddziałów. To sa moje pierwsze oddziały, z mam nadzieję, większej armii, która powstanie w przyszłości. Nie mogę się już doczekać, kiedy użyję ich w grze po raz pierwszy.

Beja 1:


Beja 2:


Kordofan 1:


Kordofan 2:


All units:

niedziela, 5 listopada 2017

Road to Kiev, 1920. Droga na Kijów, 1920.

Some time ago I just finished my another tank for my Poles for 1920 and mentioned about it to Angus. He decided to organize a game and for that purpose he used all my and Peter's toys. For the game we used the Set An East Ablaze.
Jakiś czas temu pomalowałem kolejny czołg dla moich Polaków na 1920 i wspomniałem o tym Angusowi. Postanowił zorganizować więc grę i do tego użył całej kolekcji mojej i Petera. Do gry użyliśmy zasad Set An East Ablaze.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Peter McCarroll, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
POLES/POLACY
(Bartek, Angus)

1st Brigade

Leader
2 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
2 x 10 Infantry (C3/M3)
1 x HMG (C3/M3)

2nd Brigade

Leader
2 x 10 Infantry with LMG (C3/M3)
1 x 10 Infantry with bombs (C3/M3)
1 x 10 Cavalry (C2/M2)

Armoured Brigade

Leader
2 x Tanks (C3/M3)
2 x Armoured Cars (C3/M3)

Reserve

1 x Aircraft (Fighter-Bomber)THE RED ARMY/ARMIA CZERWONA
 (Peter, Bill)

1st Brigade

Leader
3 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
1 x 10 Red Guard Infantry (C4/M3)
1 x HMG (C3/M3)
1 x Field Gun

2nd Brigade

Leader
3 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
1 x 10 Red Guard Infantry (C4/M3)
1 x HMG (C3/M3)
1 x Field Gun

Mobile Brigade

Leader
2 x 10 Red Cavalry (C3/M3)
2 x Tchankas (C3/M3)
2 x Armoured Cars

Reserves

1 x Aircraft (Fighter-Bomber)


2. The Game. Gra.


Angus put that game somewhere in Ukraine during Polish-Ukrainian offensive on Kiev during the Spring of 1920. Different than originally, in our game Bolsheviks decided to stand fast and stop Polish advantage. In that way despite smaller forces Poles were the attacker and Soviet Russians were defenders. That determined the game from the beginning and our chances for winning that game were less then possible. Maybe that was because the umpire weared the Soviet propaganda t-shirt? I don't know...
Angus umiejscowił tą grę gdzieś na Ukrainie podczas polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów na wiosnę 1920 roku. Inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości, bolszewicy postanowili się bronić i zatrzymać polskie natarcie. W ten sposób, pomimo słabszych sił Polacy zastali atakującymi a sowieccy Rosjanie zostali obrońcami. To ustaliło grę już od początku i nasze szanse na zwycięstwo tej gry były bardzo minimalne. Może dlatego, że prowadzący tą grę miał na sobie t-shirt z obrazkiem sowieckiej propagandy? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie...

On my side my forces moved fast forward and soon took the positions in small village. In the meantime the Russians moved forward some of their infantry and their armoured cars. That strengthened their positions even more. My cavalry charge finished with disaster, but then we discovered that it not supposed to be killed that easily, because it was class 2 unit not 3. My opponents agree that cavalry can return on the table, but it not helped me at all. My forces stuck in the buildings and can not moved forward. I decided then support my infantry with tanks and armoured cars. Despite some bogging problems my vehicles slowly moved forward. Unfortunately most of my A/Cs and tanks are supplied with MG not the guns and that quickly was used against me. Accurate shot from Russian gun and my "Piłsudski's tank" became a wreck... Finally my plane arrived, but it was too late. My units were stopped for good.
Po mojej stronie moje oddziały ruszyły szybko do przodu i wkrótce zajęły pozycje w małej wsi. W międzyczasie Rosjanie ruszyli do przodu część swojej piechoty i ich samochody pancerne. To znacznie wzmocniło ich linię obrony. Moja kawaleria przypuściła szarżę ale ta zakończyła się katastrofą, lecz wtedy odkryliśmy, że nie powinna ona być rozbita tak szybko bo była ona określona jako oddział 2. klasy a nie 3. Moi przeciwnicy zgodzili się jednak by kawaleria powróciła na stół, ale i to nie mi w niczym nie pomogło. Moje oddziały zaległy w budynkach i nie mogły się z nich wydostać ani ruszyć do przodu. Postanowiłem wesprzeć piechotę moimi czołgami i samochodami pancernymi. Pomimo pewnych problemów z grzęźnięciem pojazdów powoli parły do przodu. Niestety większość moich pojazdów jest wyposażone tylko w kmy a nie działa i szybko zostało to użyte przeciw mnie. Celny strzał rosyjskiego działa i mój "Tank Piłsudskiego" stał się wrakiem... W końcu przybył też mój samolot, jednak było już za późno. Moje oddziały zostały zatrzymane na dobre.

On the other side Angus's units were mowing forward and after some initial successes they had to be forced to withdraw by Russian HMGs. After that the Bolshevik plane arrived but its attack was not very successful. The game was over with Soviet victory. It looks like I have to paint more toys for that period. I need at least one more HMG, 2 guns and more cavalry and tanks... Neverending story...
Po drugiej stronie oddziały Angusa ruszyły do przodu i po początkowych sukcesach zostały zmuszone do odwrotu dzięki rosyjskim ckmom. Potem przybył bolszewicki samolot, jednak jego atak okazał się mało skuteczny. Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem. Wygląda na to, że będę musiał moje oddziały wzmocnić przynajmniej o jeden więcej ckm, dwa działa, więcej kawalerii i czołgów... Niekończąca się opowieść...

3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-advance-on-kiev-1920/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1504083752962926

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157688824482094