sobota, 31 marca 2012

SAGA game

Becouse of the Extraordinary General Meeting of the Club, we did not have to much time for huge gaming but only for something quick. The SAGA game it is something very quick and this set of rules takes you to the times of Vikings and bloody Dark Ages time. This was my first time with this game, and I can tell that its very easy to understand game. Its very simple and after few minutes you are able to play it.
Ze względu na Nadzwyczajne Spotkanie Członków Klubu, nie mielismy zbytnio czasu na dużą grę, a raczej na coś szybkiego. SAGA jest taką właśnie grą, bardzo szybką a zasady gry można opanować w kilka minut. SAGA zabiera nas w czasy Wikingów i krwawych Wieków Średnich. Było to moje pierwsze spotkanie z tą grą i tak jak napisałem powyżej juz po kilku minutach jesteś zdolny do gry.
We played a fictitious battle in which 2 teams of Vikings (Donald and Jim) with Scots (Jack) as a red team, played against allied forces of: Vikings (Paul), Welsh (Derek) and Normans (me) as a black team. We made a home rule about our team, after every turn we could decided on which side we wanna to be. So the game has started. Welsh moved towards Scots, Donald's Vikings towards Normans and Paul's Vikings and Normans towards Jim's Vikings. During the two first turns we move our forces to meet our opponents. The first melee take place beetween Scots and Welsh. Scots loose one figure and withdraw, then my Norman riders have been attacked by Jim's Vikings infantry and I loose 3 men. Terrible defeat! On the other side my second team was shot by Donald's archers, but without any result. After that turn we have to decided which side we want to be. All black team stayed black but there was a problem in red team. As Jim and Donald stayed red, Jack decided to join the blacks. In next turns I charged Jack's Vikings and killed all unit, and Paul's Vikings fights with Donald's Vikings, but I don't remember the result. And it was finish of our game. The black team won that game 15 to 14 (I'm not rally sure but I think that killed knight was 2 points and on foot was one). 
Zagralismy fikcyjna grę, w której po jednej stronie stanęły: dwie drużyny Wikingów (Donald i Jim) wspomagani przez Szkotów (Jack) jako zespół czerwony, a po drugiej drużyna Wikingów (Paul), Walijczyków (Derek) i Normanów (ja) jako zespół czarny. Ustalilismy zasadę, że po każdej turze będzie można zmienić zespół. Gra się rozpoczęła. Walijczycy ruszyli na Szkotów, Wikingowie Donalda ruszyli na Wikingów Paula i moich Normanów, z kolei Normanowie ruszyli na Wikingów Jima. Te manewry zajęły nam dwie tury. Pierwsze starcie zaczęli Walijczycy i Szkoci i ci drudzy stracili jedną figurę i zmuszeni zostali do odwrotu, następnie moi konni Normanowie zostali zaatakowani przez Wikingów Jima i ja straciłem az trzech jeźdźców (co za porażka!!!), z kolei moja druga konna drużyna została ostrzelana przez Donaldowych łuczników, ale nieskutecznie. Po tej turze nastąpiła deklaracja stron i cały czarny zespół pozostał czarny, ale pojawił sie problem w zespole czerwonym, Jim i Donald pozostali czerwoni, jednak Jack zdecydował się zmienić strony i przyłączył się do zespołu czarnych. w następnych turach, moi kawalerzyści zaatakowali oddział Jimowych Wikingów, który roznieśli w pył a wikingowie Paula walczyli z Wikingami Donalda, ale nie pamiętam juz rezultatu tamtej walki. to zakończyło nasza grę. Zespół czarny zwyciężył tą bitwę w stosunku 15 do 14 (nie jestem pewien, ale punkty liczyliśmy chyba jako 2 za ubitego jeźdźca i jeden za piechura).
Announced game with my Soviets will be in two week time.
Zapowiedziana gra z udziałem moich Sowietów odbędzie się za dwa tygodnie.
There are some pictures from the game. As usual the other pictures you can see on my flickr.
A oto kilka zdjęć z gry. Resztę możecie zobaczyć na moim flickr'u.
Normans before the battle. Normanowie przed bitwą.

Vikings waiting for the Norman riders. Wikingowie w oczekiwaniu na normańskich jeźdźców.

Normans in charge. Szarżujący Normanowie.

And what left from that unit... I to co pozostało z tego oddziału...

Scots. Szkoci.

Vikings. Wikingowie.

Link to the gallery on flickr:
Link do galerii na flickr:

czwartek, 29 marca 2012

I have it!!!!!

I've back from work today, and it was waited for me. Hurrey!!!! See you on Salute 2012 guys!!!!

Wróciłem z dzisiaj z pracy i juz na mnie czekał. Hurra!!!!! Do zobaczenia na Salute 2012!!!!

sobota, 24 marca 2012

Somewhere in Spain (SESWC); Gdzieś w Hiszpanii (SESWC)

This week game was Black Powder 28mm Napoleonic Penisular War game. It was Dougie's scenario in which French (Dougie and me) fight against allied forces of Spaniards (John) and British (Bill). The key point was village in the centre of the battlefield, and both Spaniards and French try to got controll at the end of the game.
W tym tygodniu rozegraliśmy grę w oparciu o zasady Black Powder, przy użyciu figurek 28mm. Była to potyczka z wojen napoleońskich rozgrywająca się w czasie konfliktu na Półwyspie Iberyjskim. Scenariusz opracował Dougie, w którym to Francuzi (Dougie i ja) walczyli przeciwko Hiszpanom (John) i Brytyjczykom (Bill). Kluczowym punktem rozgrywki była wieś znajdująca się na środku pola bitwy, o której kontrolę na koniec gry walczyli Hiszpanie i Francuzi.
This time I got controll of all French infantry (2 brigades with artillery support), and Dougie got cavalry. I start our game with divided my forces on two. One of them have to face British coming from the woods behind the hills, and the second to occuppy village on the centre of the battlefield. Spanish forces had the same idea (to take this village), so we both start the race, and this time I won it, and the village was mine. I achieved this task thanks to Dougie's cavalry, becouse they kept busy Spanish cavalry. For the next hour, John try to remove my troops from the buildings, and finelly he did this. One of my battalions has been destroyed by spanish fire, and houses on my left hand side became empty. However Spaniards can not take this buildings becouse they where blocked by my artillery fire, and I can not take them either, becouse of the British artillery fire. At the left I fought hard battle agains British troops. I manage to remove Bills skirmishes and destroy one British batalion, but there ware still no answer, who won that fight, Bill or me, and we never got it, becouse time for game has finished. Overal I think that this time it was a French victory. At the end of the game we have half of the village, and some reinforcements to come, to support forces fighting there and at the other side of the battle, my French was started to flanking British.
Tym razem dowodziłem francuską piechotą (2 bataliony piechoty wsparte artylerią), a Dougie kawalerią. Zacząłem naszą grę przez podzielenie moich sił na dwie części: pierwsza miała stanąć do walki z nadciągającymi od lewej z lasu za wzgórzami Brytyjczyków, a druga miała zająć budynki. Ten sam pomysł mieli Hiszpanie (zajęcia wioski), wiec zaczął się wyścig, który wygrałem, a to dzięki kawalerii Dougiego, który cały czas trzymał kawalerię hiszpańską zajętą. Przez następną godzinę John próbował wykurzyć moje oddziały z wioski, co w końcu mu się udało. Jeden z moich batalionów został rozbity i budynki po lewej stronie wioski opustoszały. Hiszpanie jednak nie mogli zająć tych budynków, ponieważ byli blokowani przez moją artylerię, z kolei moje rezerwy także nie mogły ich zająć, ponieważ blokowała je brytyjska artyleria. Na lewej flance stoczyłem zaciętą walkę z siłami brytyjskimi. Udało mi się zniszczyć jeden batalion oraz zmusić brytyjskich harcowników, ale cały czas sytuacja tam wyglądała na nierozstrzygniętą i do końca nie było wiadomo kto osiągnie tam przewagę Bill czy ja i nigdy się nie dowiedzieliśmy, bo czas na grę się skończył. Podsumowując uważam tę grę za zwycięstwo Francuzów. Pod koniec gry mieliśmy kontrolę nad połową wioski a nasze nadciągające posiłki na pewno wsparły by oddziały tam walczące, z kolei po drugiej stronie zacząłem zachodzić Brytyjczyków od flanki.
My forces at the begining of the game. Moje siły na poćżtku gry

Battlefield. Pole bitwy.

French infantry divided on two gorups. Piechota francuska podzielona na dwie grupy.

French cavalry. Francuska kawaleria.

Spanish cavalry. Hiszpańska kawaleria.

Spanish infantry on they move to the village. Hiszpańska piechota w marszu na wioskę.
Clash of the cavaleries (1). Pojedynek kawalerii (1)

Clash of the cavaleries (2). Pojedynek kawalerii (2)

Spanish attack on the village. Hiszpański atak na wioskę.

Clash of the cavaleries (3). Pojedynek kawalerii (3).

Clash of the cavaleries (4). Pojedynek kawalerii (4)

British batalion taking their position in front of the French lines. Brytyjski batalion zajmuje pozycję na wprost francuskich linii.

Spaniards fire at the village. Hiszpanie ostrzeliwują wioskę.
British batallion has been destroyed. Brytyjski batalion został zniszczony.

British skirmishes removed from the battlefield. Brytyjscy harcownicy zmuszeni do opuszczenia pola walki.

French reserves trying to take the empty building in the village. Francuskie rezerwy próbują zająć puste budynki we wiosce.

This French battalion had suffered heavy losses but kept its position. Ten francuski batalion poniósł duze straty, ale utrzymał swoją pozycję.

British almost flanked. Brytyjczycy prawie oflankowani.

My troops at the end of the game. Moje siły na końcu gry.
Some other pictures on Bill's flickr:
Inne zdjęcia na flickr Bill'a:

http://www.flickr.com/photos/bill26048/sets/72157629291392588/

And some other AAR on Dougie's blog with a lot of pictures:
I inny AAR na blogu Dougie'go z mnóstwem zdjęć:

http://toys-of-war.blogspot.co.uk/2012/03/cordoba-or-bust.html

Next game will be 20mm on eastern front. Baptism of fire for my Soviets. 
Następną grą będzie 20mm na froncie wschodnim. Chrzest ognia dla moich Sowietów.

piątek, 16 marca 2012

Belgium 1940; Belgia 1940

As announced in my last post our last SESWC game was hypothetical battle somewhere in Belgium in May 1940. We use again Battlegroung PzG rules, but with 10mm models this time. Scenario and impiring the game  Jim did again.
Tak jak to podałem w ostatnim moim poście, nasza ostatnia gra w SESWC to hipotetyczna bitwa, rozegrana gdzieś w Belgii w maju 1940 roku. Znowu użyliśmy zasad Battleground PzG, ale tym razem z modelami w skali 10mm. Jim znowu opracował scenariusz i następnie prowadził grę.
Battlefield; Germans right, Allied left. Pole bitwy; Niemcy po prawej, Alianci po lewej

In the middle of May 1940 german offencive in Belgium had to stop for a moment, and British and Belgian command decided to counteratack (!!!). Both allies, British (Derek) and Belgians (Jack) was going to atack two villages defending by Germans (Paul and me) and broke the front in this place to divided forces of german group B into two parts.I know it sounds like sci-fi, but IT WAS HYPOTHETICAL and made only for game ;)
W połowie maja 1940 niemiecka ofensywa w Belgii zatrzymała się na moment i Brytyjczycy i Belgowie postanowili to wykorzystać i kontratakować (!!!). Alianci, Brytyjczycy (Derek) i Belgowie (Jack) zamierzali zaatakować dwie wioski bronione przez Niemców (Paul i ja) i przełamać w tym miejscu front by podzielić siły niemieckiej grupy B na dwie części. wiem brzmi to jak sci-fi, ale TO TYLKO HIPOTETYCZNIE i wykreowane do gry ;)
The game started with British and Belgian forces entered on the battlefield. First infantry, and in the next turn the armoured forces. As for Belgian I think that we use all armoured forces, that Belgians had in whole campaign in 1940 ;) We, Germans did not responded on this and wait for them in ambush. First blood was paid by British, becouse of fire of my MG and couple teams have been swept from the table. British decided to eliminate this threat, by using the tanks support and finally did this, so my MG had to retreat. The fight for the village began. Derek try to use his tanks and artilery to remove my troops from the buildings, and I used my artilery to stop him, so far it was successful for me. Some British forces tried to attack the village from the other side, but has been repulsed. The same h the ceappend in the center of the battlefield where British also have been stopped.
Gra zaczęła się od wejścia sił brytyjskich i belgijskich na pole bitwy. Wpierw piechota i w następnej turze siły zmechanizowane. Jeżeli chodzi o Belgów to chyba użyliśmy wszystkich takich sił, jakimi dysponowali oni w maju 1940 roku ;) My, jako Niemcy nie odpowiadaliśmy na to i oczekiwaliśmy na nich w zasadzce. Pierwsza krew została przelana przez Brytyjczyków, za sprawą mojego MG i dwie drużyny zostały zmiecione za sprawą jego ognia ze stołu. Brytyjczycy postanowili wyeliminować to zagrożenie, używając wsparcia czołgów zmusili mój MG do wycofania się. Walka o wieś się rozpoczęła. Derek próbował używać swoich czołgów i artylerii by "wykurzyć" moje siły z budynków, a ja używając mojej artylerii starałem mu się w tym przeszkodzić, na razie udanie. Część sił brytyjskich próbowała obejść wioskę z drugiej strony ale i ten atak został odparty. To samo dotyczyło środka pola walki i tam również siły brytyjskie zostały zatrzymane.
Meanwhile, the Belgians pushed their tanks and armored cars along the road. There they encountered the Paul's forces . Due to  ineffective AT fire, Paul  decided to assault the enemy's tanks. This time very effectively, one tank forced to withdraw, and cars were destroyed. Paul stopped Jack's forces. When Allied forces began to slowly gain the upper hand, Germany received support: two companies of tanks and four companies of infantry on motorbikes. Paul managed to use his infantry and tanks to completely stop the Belgians. I just started with my Panzer(38t) tanks bombard the British Cruisers. So far, unsuccessfully, but with every moment range was reduced ... And then we realized that the time for the game is over and we had to in a most interesting time to break. So the battle remains unresolved...
Tymczasem Belgowie posuwali swoje czołgi i samochody pancerne wzdłuż drogi. Tam natknęli się na siły Paula. Ze względu na nieskuteczny ogień AT. Paul zdecydował się szturmować piechota czołgi nieprzyjaciela. Tym razem bardzo skutecznie, Zmusił jeden czołg do wycofania się, a samochody zostały zniszczone. Kiedy siły alianckie zaczęły powoli zdobywać przewagę, Niemcy otrzymali wsparcie w postaci dwóch kompanii czołgów i czterech kompanii piechoty na motocyklach. Paul zdążył użyć swojej piechoty i czołgów by całkowicie zatrzymać Belgów. Ja jedynie rozpocząłem swoimi PzKpfw (38t) ostrzeliwać brytyjskie Cruisery. Na razie nieskutecznie, ale z każdą chwilą zasięg się zmniejszał... I wtedy się zorientowaliśmy że czas na grę się skończył i musieliśmy w najciekawszym momencie przerwać. Tak więc bitwa pozostała nierozstrzygnięta...
British forces. Siły Brytyjskie.
Belgian forces. Siły belgijskie.
German MG fire. Strzela niemiecki MG
Efect of British fire, yellow signs means 'pinned'. Efekt brytyjskiego ognia, żółte oznacza "uziemniony"
British tanks. Brytyjskie czołgi.
Belgian armoured column. Belgijska kolumna pancerna.
German assault efect: Belgian's cars in fire! Efekt niemieckiego szturmu: palące się samochody!
Fights in the centre. Walki w centrum.
British forces under German fire... Brytyjskie siły pod ogniem niemieckim...
... and its effect. ... i jego efekt.
German tank are comming. Nadciągają niemieckie czołgi.
German tanks. Niemieckie czołgi.
 For more pictures visit my Flickr. Po więcej zdjęć zajrzyj na mój Flickr:

sobota, 10 marca 2012

Western Front pt. 2 (SESWC). Front zachodni cz. 2(SESWC)

Our last battle was continuation of the game we played week ago. Again Jim created the scenario.
Nasza ostatnia bitwa była kontynuacją gry, jaką rozgrywaliśmy tydzień temu. Znowu autorem scenariusza był Jim.
After hard battle, British finally push back Germans and captured the village. Unfornutelly, becouse of the long suply lines, they have to stop. Germans decided to recapture the village. They use 2 kampfgrups to do this. One of them was mix of panther and pzkpfw IV tanks suported by infantry on halftracks, the second group was mailny stugs and pzkpfw IV and also suported by infantry on halftrucks.
Po cięzkiej bitwie, Brytyjczycy w końcu odrzucili Niemców z wioski. Niestety z powodu długich linii zaopatrzenia, musieli się zatrzymać. Niemcy postanowili więc odbić wioskę. Do tego celu użyli dwóch kampfgrup. Jedna z nich składała się z panter i pzkpfw IV ze wsparciem piechoty na transporterach, z kolei druga to głównie stugi i pzkpwf IV, również wsparte piechotą na transporterach.
2 germans kampfrups. The top one was under Jack control, the lower under mine. 2 niemieckie kapmpfgrupy. Górna dowodzona przez Jack'a, dolna przeze mnie.

Battlefield. Pole bitwy.
The game started very unlucky for me. Just after my troops apear on the table, they get under heavy artilery fire. Its finished for my troops very bad. Donald's guns destroy 3 of my halftrucks and next 2 must to retreat, and to to the end of the game, they did not take the part in the game. Those fire kills many of my infantry as well. My infantry tryed find some cover in the buldings, but next fire was very deadly (double 6), and my infantry was dead... My tanks manage to clear the first farm, from british infantry, but get under fire of Dereck AA guns. Once solved the gun, British tanks appeared on the hill. and to the end of the game I tryed to destroy those tanks, even with the fire of nebelwerfers, but unlucky...
Gra zaczęła się bardzo pechowo dla mnie. Zaraz po tym, jak moje oddziały pojawiły sie na stole, dostały się pod ciężki ogień artyleryjski. Skończyło się to bardzo źle dla mojej piechoty. Działa Donalda zniszczyły 3 z moich halftrucków i 2 następne zmusiły do wycofania się i juz do końca gry nie wzięły w niej udziału. Ogień ten zabił też wiele z mojej piechoty, a ta co pozostała szukała schronienia w pobliskich zabudowaniach, ale następna tura ognia z Donaldowych dział była jeszcze bardziej zabójcza (podwójne 6), i cała moja piechota została wybita... Moim czołgom z kolei udało się oczyścić z piechoty pobliską farmę ale wtedy dostały się pod ogień dział ppanc Dereck'a. W końcu gdy uporałem się z nim na wzgórzu pojawiły się brytyjskie czołgi i do końca gry uwikłałem się w walkę z nimi, wsparłem się również ogniem nebelwerfers'ów, ale nieskutecznie.
Burning german halftrucks. Płonące niemieckie transportery.
British tanks fight with my tanks. Brytyjskie czołgi w walce z moimi czołgami.
My tanks under British fire. Moje czołgi pod ogniem brytyjskim.
Jack has easier way. When most of the British ware busy with me. He put his troops on the road, and slowly push forward. By the way it was first game, when he use his new toys from Plastic Soldier Company (company of StuGs - I'm still waiting for its reelase in 1/72 scale for my German troops for Poland 1944). His group get to the hills and then have been stopped by 2 british platoons and another AT gun. Becouse we ware run out of time we have to stop at this moment, but before we did this we simulate infantry assault on StuGs. The result was infantry push back StuGs. We decided to stop game at this moment. There was the British victory. Germans reach only the middle of the table, and have been stopped without any chances for victory. There was another enjoyable game with 15mm troops and Battlefield PzG rules. Next game will be Belgium 1940.
Jack miał łatwiejszą drogę. Kiedy większość brytyjskich sił była skoncentrowana na mnie, on powoli parł ze swoimi oddziałami naprzód. Przy okazji warto powiedzieć, że była to pierwsza walka dla jego zabawek z Plastic Soldier Company (kompania StuGów - cały czas czekam na ich realizację w skali 1/72 dla moich Niemców do Polska 1944 projektu). Jego grupa dotarła do wzgórz i uwikłała się w walki z dwoma plutonami piechoty wspartymi drugim działem ppanc. i nie posunęła się już naprzód. Ponieważ czas na grę już się kończył zdążyliśmy jeszcze zasymulować szturm piechoty na niemieckie StuGi. Rezultat to zmuszenie StuGów do odwrotu. Wtedy przerwaliśmy grę. Było to zwycięstwo Brytyjczyków. Niemcy osiągnęli jedynie środek stołu, zostali powstrzymani bez żadnych szans na zwycięstwo. Była to kolejna fascynująca gra z modelami w skali 15mm i zasadami Battlegroup PzG. Następna gra to Belgia 1940.
Jack's group enter the table. Grupa Jack'a wkracza na stół.

New PSC StuGs. Nowe StuGi z PSC.

Jack sturm the hill. Jack szturmuje wzgórze.

Last position of the Jack's group. Ostatnia pozycja Jack'a.

piątek, 2 marca 2012

Western Front (SESWC). Front zachodni (SESWC)

Yesterday battle in SESWC was large game using Battlefield PzG rules. We play on 4x12 ' table, and three three German players against four  British (I was as usual bloody nazi). Scenario was provided by Jim Loutitt. The british task was to move their troops throught the table and the Germans to stop them.
Brits went in three columns tanks with infantry in halftrucks or on tanks. One of them move along the road, the second move in the centre, off road and the third was moving along the hill. The second column was stoped by platoon defending the farm and till the end of the game stopped the central column, so this one can not support the collumn on the road. And this one suffered the biggest losses. It has been stopped and almost complitelly destroyed by three platoons of infantry supported by PzKpfw IV, Hetzer, 88 mm AA gun and 88mm mortar. On the other side of the table Germans was not so lucky as their Kameraden on the road. In the tank clash German lost PzKpfw IV and Hetzer and British had their way open from this side. In this moment we have to finish our game. Only one British column reach the center of the table, so the game was a draw. Jim told us, that if British troops will reach 3/4 of the table he was going to give Germans some reinforcement (some PzKpfw IV tank and infantry). and if this will help Germans to push back Brits, they would have some reinforcements too (some air support etc.)
Before the game there ware ideas to spread game on two, becouse of the number of participants. I think that the big game like this was a very good idea, and everybody enjoyed the game, I did. 
Wczorajsza gra w SESWC była dużą rozgrywką opartą o zasady Battlefield Pzg. Graliśmy na stole o rozmiarach 4 na 12 stóp, trzech graczy po stronie niemieckiej i czterech po stronie brytyjskiej (ja jak zwykle stanąłem po stronie nazistów ;). Autorem scenariusza był Jim Loutitt. Zadaniem Brytyjczyków było przejście z jednego końca stołu na drugi a niemieckim ich powstrzymanie.
Brytyjczycy atakowali w trzech kolumnach. Pierwsza poruszała się wzdłuż drogi, druga w centrum, a trzecia wzdłuż wzniesień. Druga kolumna uwikłała się w walki z plutonem piechoty na farmie i do końca gry próbowała ją zdobyć i obejść i przez to nie mogąc wesprzeć kolumny poruszającej się wzdłuż drogi. A ta miała największe problemy i ucierpiała największe straty, prawie będąc zniszczoną. Oddziały te musiały zmierzyć się z trzema plutonami piechoty, czołgiem PzKpfw IV, działem Hetzer wspartymi ogniem działa pplot. 88mm i moździerza 88mm. Po drugiej stronie stołu Niemcy nie mieli tyle szczęścia jak ich Kameraden po drugiej stronie. W walce pancernej Niemcy stracili PzKpfw IV i działo Hetzer i Brytyjczycy otworzyli sobie po tej stronie wolną drogę. W tym momencie musieliśmy zakończyć naszą grę. W sumie tylko jedna brytyjska kolumna osiągnęła środek stołu i uznać można to za remis. Od Jima wiem, że gdyby Brytyjczycy osiągnęli 3/4 stołu, niemcy otrzymali by posiłki w postaci kilku czołgów Pzkpf IV i trochę piechoty, z kolei jeśli oni zaczęli by spychać Brytyjczyków, zostali by oni (Brytowie) wsparci z powietrza.
Przed grą, ze względu na ilość chętnych do gry był pomysł podzielenia gry na dwa stoły. Cieszę się, że tak się nie stało, a po grze wszyscy byli bardzo zadowoleni, włącznie ze mną.
Battlefield - British troops must reach the other end of the table. Pole bitwy - Brytyjczycy muszą osiągnąc drugi koniec stołu.
British collumn on the road under the fire of german mortar. Brytyjska koluma na drodze pod ogniem niemieckiego moździerza.
Central British collumn before attack on the farm. Centralna brytyjska kolumna przed atakiem na farmę.
German Pzkpf IV and Hetzer fighting with third British collumn. Niemiecki PzKpfw IV i Hetzer w walce z trzecią brytyjską kolumną.
Burning Pzkpf IV - the way on the hills is now open for British. Płonący PzKpfwf IV - droga na wzgórzach jest dal Brytyjczyków otwarta.
Hard fight in the village, British have to withdraw. Ciężkie walki we wiosce, Brytyjczycy zmuszeni do wycofania się.