wtorek, 21 czerwca 2016

Anglo Egyptian disaster in Sudan. Anglo egipska klęska w Sudanie.

Hello again! I'm back from my Irish holiday (I will give you soon a separate post from that). Today the game we had two weeks ago in our club. It was Sudan game prepared by Campbell. There was 6 players involved in the game  and umpire.
Witam ponownie. Właśnie wróciłem z moich irlandzkich wakacji (napiszę wkrótce specjalną relację z tego wydarzenia). Dzisiaj gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu w naszym klubie. Była to kampania sudańska przygotowana przez Campbella. W grze wzięło udział 6 graczy plus prowadzacy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
MODELS/MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.


ANGLO EGYPTIAN/ANGLO EGIPSKIE
(Michael, Dougie Trail, Peter)

Hussars
British Camel Cavalry
3 x Egyptian Cavalry
Egyptian Camel Cavalry

3 x British infantry battalions
1 x Egyptian infantry battalion
3 x Sudanese infantry battalion

1 x Gatling gun

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Michael Schneider, Ken Pearce, Bartek Żynda)

2 x Horse Cavalry
1 x Camel Cavalry

12 x foot warbands
1 x gun

2. The game. Gra.


As usual in that kind of games, the British and their allies had to go somewhere or relief something. This time it was the tower with the British constructors trapped in. The British had to reach the tower, free the trapped engineers and help some Sudanese troops to withdraw back to Egypt. The Mahdists had to prevent it. Also Mahdists could be deployed on any place on the table. I chose to put all troops as close as we could, to the possible British entry place and of course, hidden and ready to strike.
Jak zawsze w takich grach, Brytyjczycy i ich sprzymierzeńcy muszą gdzieś dotrzeć albo kogoś uwolnić. Tym razem była to wieża z uwięzionymi tam brytyjskimi konstruktorami. Brytyjczycy musieli dotrzeć do wieży, uwolnić inżynierów oraz pomóc pewnej ilości oddziałów sudańskich wycofać się do Egiptu. Mahdyści mieli temu przeciwdziałać. Również Mahdyści mogli rozstawić się w dowolnym miejscu na stole. Wybrałem aby całość naszych sił znalazła się jak najbliżej miejsca, gdzie Brytyjczycy mogli wejść na stół i oczywiście wszyscy byli ukryci i gotowi do walki.

British and Egyptian troops enter the table in few different places in columns. That was their first mistake. It allowed Mahdist to spread the forces and eliminate the opponent one after another. The Egyptian cavalry ride across the table without support failed too and soon unit after unit get slaughtered. Finaly all troops were pushed back to the corner of the table and then finally annihilated.
Brytyjczycy i Egipcjanie weszli na stół w kilku różnych miejscach w kolumnach. To był ich pierwszy błąd. Pozwoliło to Mahdystom na rozdzielenie sił i eliminację przeciwnika jednego za drugim. Rajd egipskiej kawalerii w poprzek stołu, pozbawionej wsparcia również zawiódł i wkrótce odział po oddziałe były kolejno masakrowane. W końcu wszystkie oddziały zostały zagnane w róg stołu i tam ostatecznie unicestwione. 

Anglo Egyptian defeat left Sudanese troops in very bad situation. Our new club member Michael had to face a number of incoming Mahdists. Six big Mahdist warbands supported with a gun moved against him. He fought bravely but finally he get slaughtered too. The game finished with great Mahdist victory!
Anglo egipska klęska postawiła Sudańczyków w bardzo niekorzystnej sytuacji. Nowy członek naszego klubu, Michael musiał sprostać wielkiej ilości nadchodzących Mahdystów. Sześć wielkich grup, wsparte działem ruszyło na niego. Bronił się dzielnie, jednak ostatecznie został również zmasakrowany. Gra skończyła się zdecydowanym zwycięstwem Mahdystów!

3. Links. Linki.


Campbell's relation:
Relacja Campbella:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

czwartek, 9 czerwca 2016

Paris (3) - Musée de l'Armée (2)

Today my last part of the relation from my visit in Paris. This time the second part from the Army Museum, the most awaited part: the Napoleonic and the World Wars. That's are the most impresive collections of the museum and I have spent the most of my time there. Unfortunately, the lights in the museum together with glass displays are not conducive to the performance of the best photos, but I tried my best. This is the result:
Dzisiaj ostatnia część mojej relacji z wizyty w Paryżu. Tym razem druga część zdjęć z Muzeum Armii, z najbardziej wyczekiwanymi kolekcjami: napoleońską i wojen światowych. To najbardziej imponująca część kolekcji i spędziełem tam najwięcej mojego czasu. Niestety, złe światło w połączeniu ze szklanymi gablotami nie sprzyjają wykonywaniu najlepszych zdjęć, jednak starałem się jak najmocniej i oto efekt tych starań:

NAPOLEON IN SAINT HELENA (temporary exhibition)
More Pictures:
Więcej zdjęć:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669534863505

FROM LOUIS XIV TO NAPOLEON III - FROM 1643 TO 1871More Pictures:
Więcej zdjęć:

GALLERY 1: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666908229053
GALLERY 2: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668655379550
GALLERY 3: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669084944161
GALLERY 4: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669442930146

Special gallery about Napoleonic toy soldiers!:
Specjalna galeria dedykowana figurkom żołnierzy z czasów napoleńskich:More Pictures:
Więcej zdjęć:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668656697960

THE TWO WORLD WARS - FROM 1871 TO 1945
More Pictures:
Więcej zdjęć:

GALLERY 1: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669053003202
GALLERY 2: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669053238352

There are two other exhibitions in the museum. One is about General Charles de Gaulle, his life and his influence on France. That is mostly interactive, so not many pictures, but I managed to get two. One is when de Gaulle was in Poland during Polish-Bolshevik War in 1920 and the second shortly after German took Paris in 1940, visiting the Arc de Triumph. The last exhibition is called The Museum of the Order of Liberation, but was closed for renovation, so I have the reason to visit this museum again.
W muzeum są jeszcze dwie ekspozycje. Pierwsza z nich opowiada o życiu generała Charlesa de Gaulle i jego wpływie na Francję. większość tej ekspozycji jest interaktywna, więc niezbyt wiele mozna tam zrobić zdjęć, ja zrobiłem dwa. Pierwsze pochodzi z czasów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, gdy de Gaulle był w Polsce oraz drugie, wykonane krótko po zajęciu Paryża przez Niemców w 1940 roku, odwiedzających Łuk Triumfalny. Ostatnia wystawa nosi nazwę Muzeum Orderu Wolności i była zamknięta z powodu remontu, mam więc powód by odwiedzić to muzeum ponownie.
My last place I have visited in Paris was the Père Lachaise cementary. The main reason was to visit the tomb of Frideric Chopin, however during my way to his tomb I came across that monument for all Poles, who died for France. Beautiful and very emotional. 
Moim ostatnim miejscem, które odwiedziłem we Francji był cmentarz Père Lachaise. Głównym powodem odwiedzin był chęć zobaczenia grobu Fryderyka Chopina, jednak w drodze doń, natknąłem się na  pomnik poświęcony wszystkim Polakom, którzy kiedykolwiek polegli za Francję. Bardzo wzruszający gest.

Paris, à bientôt!

wtorek, 7 czerwca 2016

Fall of the Reich game.

Last Thursday we had 500 pts game with Battlegroup Fall of the Reich. The game was set up, somewhere in East Prussia. Germans were defending. There were two objectives: a large hill and the church tower.
W ostatni czwartek mieliśmy grę na 500 pkt w Battlegroup Fall of the Reich. Gra działa się gdzieś w Prusach Wschodnich. Niemcy się bronili. Były tez dwa cele gry: duże wzgórze i kościelna wieża.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ in Kubelwagen

Volksgrenadier Platoon
Regular, each infantry squad had Panzerfaust, one squad equipped with Assault Riffles, all MG teams had Bipod MG42
Combat Medic

Motorised Reconnaissance Patrol (Recce)
SdKfz 250/9 (Recce)

Panther Platton
Marder III Ausf. H
Off table 88mm AT shot

Officers: 3
BR: 26
PTS: 516

SOVIETS/SOWIECI
(Campbell Hardie)

Forward HQ in Gaz Jeep

Riffle Platoon
Inexperienced, Light Mortar

T-80 (Scout)
BA-64 (Scout)

T-34/85 Platoon
SU-76M battery
SU-85 battery

82mm Mortar Battery (2 mortars)

Officers: 5
BR: 35
PTS: 505

2. The game. Gra.


Campbell started game with pushing everything what he had available forward. However his reinforcements rolls were very, very poor. Alan had ambushed Recce Patrol with 2 panzerfausts. They wait for the soviet tanks, but terrible missed... So the only hope for Germans were in Panthers. Those mighty tanks take their chance against Soviet vehicles, but there were to much of them. Campbell very clever used his mortars and kept most of the German units pinned. That caused that Alan had to pick up battle counters and the German situation was not look well. However when Soviets reached the outskirts of the town, German guns started to decimated Red tanks. Alan even managed to get artillery support. Finally both players were close to their breaking points, but Campbell managed to destroy last Panther and that was enough for Germans. Game finished with Soviet victory.

Campbell zaczał grę przez rzucenie wszystkiego, co miał dostępne do przodu. Jednak jego rzuty na uzupełnienia były bardzo, bardzo słabe. Alan pozostawił w zasadzce patrol rozpoznawczy z 2 panzerfaustami. Zaczekali oni na sowieckie czołgi i okrutnie spudłowali... Tak więc jedyną nadzieją dla Niemców pozostały Pantery. Te wspaniałe czołgi spróbowały swoich szans przeciw sowieckim pojazdom, ale był ich zbyt dużo. Campbell bardzo rozsądnie korzystał ze swoich moździerzy, dzięki którym większość niemieckich oddziałów pozostawała spinowana. To powodowało, że Alan musiał pobierać battle countery i sytuacja Niemców stawała się bardzo poważna. Jednak kiedy Sowieci zbliżyli się do granic miasta, niemieckie działa poczęły dziesiątkować czerwone czołgi. Alanowi udało się nawet uzyskać wsparcie artyleryjskie. W końcu obaj gracze znaleźli się na granicy załamania, jednak to Campbellowi udało się zniszczyć ostatnią Panterę co wystarczyło by złamać Niemców. Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


Campbell's relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1043570349014271&id=158670127504302

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666845149113

sobota, 4 czerwca 2016

Paris (2) - Musée de l'Armée (1)

My computer is fixed, all my photos are save! So today first part from my visit in the Paris's Army Museum. Most of you know the story behind the creation of that place, so I will not put it here. However I can said something, it is absolutely must visit place. It took me about six hours to look at all things available for visitors and I can said one big WOW! This number of uniforms, armour etc. etc. It is overwhelming experience. I made some pictures, which will be available on my Flickr. I am sorry in advance, many of the pictures are very poor quality, The light in the museum is very bad, but I hope that it only force you to visit that place. So here you are some galleries:
Mój komputer został naprawiony, a moje wszystkie zdjęcia, ocalone! Dzisiaj pierwsza cześć relacji z mojej wizyty w paryskim Muzeum Armii. Większość z Was, zna zapewne historię powstania tego przybytku, wiec nie będe jej tutaj umieszczał. Jednak moge tutaj powiedzieć jedno o tym miejscu, że trzeba je choć raz w życiu zobaczyć. Zajęło mi obejrzenie wszystkich ekspozycji, coś około sześciu godzin i mogę tylko wyrazić się o tym miejscu, nie inaczej jak: WOW! Liczba mundurów, zbroi itp. itd. robi oszałamiajace wrażenie. Zrobiłem kilka zdjęć, które będę umieszczał na moim Flickr. Od razu przepraszam, za jakość niektórych zdjęć, jednak oświetlenie w muzeum jest naprawde kiepskie, ale mam nadzieję, że skłoni to Was jednak do odwiedzenia tego miejsca. Oto kilka galerii:

THE DÔME CHURCH

Napoleon's tomb. Sarkofag Napoleona.
Marshal Foch's tomb. Sarkofag marszałka Focha.


More Pictures:
Więcej zdjęć:


COUR D’HONNEUR

Battery in front of the museum. Bateria przed frontem muzeum.
Courtyard. Dziedziniec.


More Pictures:
Więcej zdjęć:


CATHEDRAL OF SAINT-LOUIS DES INVALIDES
More Pictures:
Więcej zdjęć:


ANTIQUE ARMS AND ARMOURS TILL 1643


More Pictures:
Więcej zdjęć:


MUSEUM OF PLANS-RELIEFS
More Pictures:
Więcej zdjęć: 


To be continued...
CDN...