wtorek, 30 października 2018

New units for Mahdists. Nowe oddziały dla Mahdystów.

Few new units with commanders for my Mahdists. All figures are from Perry Miniatures.
Kilka nowych oddziałów z dowódcami dla moich Mahdystów. Wszystkie figurki pochodzą od Perry Miniatures.


niedziela, 21 października 2018

Ostritz, 1813.

Last Thursday we had first game with a new version of Black Powder. This time we decided to play the rules as it has been written, so we did the original sequence of play. I have to admit, that despite my seven years experience with this set, this was  my first time I did it that way and I liked. However was it realistic, I doubt. Sadly my copy arrived yesterday, so I did not have a chance to read the rules before the game, but Bill managed to do the comparison of both versions and with that I was able to play it without any hussle.
W ostatni czwartek mieliśmy pierwsza grę z nową wersją Black Powder. Tym razem zdecydowaliśmy się rozegrać grę według zasad, tak jak zostały one napisane, więc z oryginalną sekwencją gry. Muszę się przyznać, że pomimo mojego siedmioletniego doświadczenia z tymi zasadami, był to mój pierwszy raz by rozegrać je w ten sposób i nawet mi się to spodobało. Jednakże, śmiem wątpić w realizm takiego rozwiązania. Niestety moja kopia zasad przyjechała dopiero do mnie wczoraj i nie mogłem się z nimi zaznajomić przed grą, jednak Bill przygotował porównanie obu zasad i z tym mogłem korzystać z nowej wersji bez jakiegokolwiek problemu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE, DUCHY OF WARSAW and WURTTEMBERG/FRANCJA, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i WIRTEMBERGIA
(Angus, Campbell, Bartek)

CinC - 9

Duchy of Warsaw Infantry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Voltigeur Line
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

French Infantry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Voltigeur Line
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

Wurttemberg Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

Duchy of Warsaw Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Cuirassier Regiment
1 x Lancers Regiment
1 x Horse Gun Battery

French Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Hussars Regiment
1 x Chasseurs a Cheval Regiment

Wurttemberg Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Dragoon Regiment
1 x Chasseurs a Cheval RegimentRUSSIA/ROSJA
(Bill, Mike)

CinC - 9

1st Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

2nd Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

3rd Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

1st Russian Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
2 x Dragoon Regiment
1 x Horse Gun Artillery

2nd Russian Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
2 x Chasseurs a Cheval Regiment2. The game. Gra.


This game was around a small town of Ostritz, however there was no objectives, we were only to test the rules. Angus in first turn took the town and decided to hold it until the end of the game. Campbell moved his German forces fast forward and put unlimbered guns in front of Russian muskets... Not wise. I moved my units slowly forward, try to asecurate against possible Russian countercharge. Russian answer was not as expected at it was. Of course Campbell lost his guns but in the centre and on their right Russians decided to stay in their positions. I decided to take that advantage of luck of initiative against our opponent...
Gra toczyła się wokół małego miasteczka Ostritz, jednak bez konkretnych celów, naszym zamiarem było przetestowanie zasad. Angus już w pierwszej turze zajął miasto i postanowił utrzymać je do końca gry. Campbell ruszył swoich Niemców mocno do przodu, jednak wystawił nieodprzodkowane działa naprzeciw rosyjskich muszkietów... Nie było to rozsądne... Ja ze swoimi oddziałami postanowiłem poruszać się powoli, by zabezpieczyć się przed możliwą kontrszarżą sił rosyjskich. Rosyjska odpowiedź była odmienna od oczekiwanej. Oczywiście Campbell stracił swoje działa, jednak w centrum i na prawej flance Rosjanie postanowili pozostać w ich dotychczasowych pozycjach. Zdecydowałem się wykorzystać ten brak inicjatywy przeciw naszym przeciwnikom.Our cavalries charged the Russians. However Angus decided to charge the guns and he lost his Hussars. I charged Bill's cavalry with my cavalry. Polish horsemen managed to force Russians to withdraw off the field and took great position to face the incoming Russian infantry. On the other end, Russians put themselves in squares to prevent incoming Wurttemberg cavalry charges.
Nasze kawalerie zaszarżowały Rosjan. Jednakże szarża Angusa na działa zakończyła się zniszczeniem jego oddziału huzarów. Ja uderzyłem moją kawalerią przeciw kawalerii rosyjskiej i moim polskim konnym udało się zmusić konnicę rosyjską do wycofania się z pola walki i tym sposobem zająłem znakomita pozycję do nadchodzącego ataku rosyjskiem piechoty. Na drugim końcu, Rosjanie zamknęli się w czworobokach w odpowiedzi na szarżę kawalerii z Wirtembergii.Russians infantry charged my Polish infantry and we started the few rounds of melee. First Russians get stopped and then Poles started to gain the advantage. Russian battalions started to broke, one after another. We used Bill's House stoic rule, which allow unit to reroll failed morale tests, however every single Bill's reroll was worst than the previous one. That finished with a serious problem of the right flank Infantry Brigade, as it started to loose their battalions. Finally all units beside one (shaken and disorganised) get broken. the same happened to the returning Russian cavalry, as it arrived just in front of my horse artillery guns...
Rosyjska piechota zaszarżowała moich Polaków i w ten sposób rozpoczęła kilka rund walki wręcz. Wpierw Rosjanie zostali zatrzymani a następnie Polacy zaczęli zdobywać przewagę. Rosyjskie bataliony zaczęły się łamać, jeden za drugim. W grze użyliśmy domowej zasady Billa, dotyczącą oddziałów z charakterystyką "stoic", która pozwala takiemu oddziałowi przerzucać nie zdany test morale, jednakże każdy kolejny przerzut Billa był gorszy niż ten poprzedni. To skończyło się poważnym problemem dla prawej rosyjskiej brygady piechoty, ponieważ skończyło się to na utracie jej batalionów. Ostatecznie pozostał tylko jeden batalion (dodatkowo zdezorganizowany i z dużą ilością strat), reszta została zniszczona. To samo stało się z powracającą kawalerią, jako że ta powróciła wprost naprzeciw moich dział konnej artylerii...

© Angus Konstam
© Angus Konstam


In the centre and on our right things looked very well to. Campbell and Mike kept their melees and despite of number of hand to hand draws, both kept their lines. Angus finally managed to move his troops against last Russian infantry brigade and managed to crush it. That finished the game with clear French and their allies victory. Russians lost 2 cavalry regiments, 6 infantry battalions and 3 gun batteries against 1 French cavalry regiment, 1 Wurttemberg infantry battalion and 1 Wurttemberg gun battery.
W centrum i na naszej prawej flance sprawy także wyglądały bardzo dobrze. Campbell i Mike prowadzili zaciętą i wyrównaną walkę wręcz i utrzymali swoje linie. Angus ostatecznie zaatakował trzecią rosyjską brygadę piechoty i udało mu się ją zniszczyć. To zakończyło grę z wyraźną wygraną Francuzów i ich sprzymierzeńców. Rosjanie stracili 2 pułki kawalerii, 6 batalionów piechoty i 3 baterie dział przeciw 1 francuskiemu pułkowi kawalerii i jednemu batalionowi piechoty i baterii dział, obu z Wirtembergii.

© Angus Konstam
© Angus Konstam
© Angus Konstam


3. Few words about new version. Kilka słów o nowej wersji.


The book looks quite good, however there are some serious printing mistakes, which not tell any good words about editors of that publication. I am expecting an errata soon. However the rules looks  much better present than in previous version. Finally we got an index! The changes of the rules worked well and I am happy with all of them. However don't expect a revolution, it is just refreshing. I will suggest to buy the rules only for those, who play Black Powder a lot and if you not, then I know much better way of spending 30 pounds ;)
Książka wygląda całkiem dobrze, jednak znalazły się w niej kilka poważnych błędów drukarskich, co nie najlepiej świadczy o pracy edytorów tej publikacji. Spodziewam się wkrótce opublikowanej erraty. Jednakże zasady wyglądają teraz bardziej przejrzyście niż to było w poprzedniej wersji. W końcu dostaliśmy indeks! Zmiany w zasadach sprawdziły się bardzo dobrze i jestem z nich zadowolony. Jednakże nie spodziewajcie się rewolucji, bardziej są to kosmetyczne zmiany. Zakup nowego podręcznika sugerowałbym jedynie osobom, które grają dużo w Black Powder, a ci co nie, to znam dużo lepsze możliwości wydania 30 funtów ;)

4. Links. Linki.


Bill's Black Powder v.1 vs. v.2 comparison:

Bill:
To be updated soon

Angus:

Campbell (SESWC):

Flickr:

czwartek, 18 października 2018

Valdemoro, 1937.

Last Thursday we had a Chain of Command game with Spanish Civil War as a background. I went for Falangist (green), whereas Angus took Ejercito Popular (regular).
W ostatni czwartek mieliśmy grę z użyciem zasad Chain of Command z hiszpańską wojną domową w tle. Ja zagrałem Falangą (green) a Angus wybrał sobie Ejercito Popular (regular).SCENARIO/SCENARIUSZ: Attack/Defence from main CoC book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda, Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.
FALANGA
(Bartek)

Senior officer
Adjutant
Junior officer + 4 rifles

1st section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (2 rifles + LMG team)

2nd section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (4 rifles)

Light mortarEJERCITO POPULAR 
(Angus)

Senior officer
Junior officer

Medium mortar observer

1st section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (2 rifles + LMG team)

2nd section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2. The game. Gra.


During the patrol phase I managed to push Angus to his table edge and get much better jump off points.
Podczas fazy patrolu udało mi się zepchnąć Angusa do jego krawędzi stołu i uzyskałem zdecydowanie lepsze punkty wyjścia.During the first turn I managed to take the church in the middle of the table, the pine forest at the left hand side from the church and behind the hill, where I put my light mortar. Angus managed to take two farms. Sadly after that turn I was so dedicated to the game, that I forgot to take pictures, so the rest of them are from Angus relation.
Podczas pierwszej tury udało mi się zająć pozycje w kościele na środku stołu, świerkowy las po lewej stronie kościoła i za wzgórzem, gdzie ustawiłem swój moździerz. Angusowi udało się zająć obie farmy. Niestety po tej turze, gra tak mnie zajęła, że zapomniałem fotografować gry, więc reszta z tej relacji pochodzi od Angusa.After taking the positions we started fire at each other. That did not give us any results and Angus decided to push his forces forward. I made a mistake and one of my sections was spread on large area and cannot stop Republicans. Quickly Angus cleared the church and forest at the left hand side from the church from my troops. My morale started dropping very quickly and soon I forced to retreat. This time republican forces were victorious.
Po zajęciu pozycji, rozpoczęliśmy wzajemny ostrzał. To nie przyniosło żadnego rezultatu i ostatecznie Angus zdecydował się pchnąć swoje oddziały naprzód. Popełniłem błąd i jedna z moich sekcji była zbyt rozciągnięta na zbyt dużym obszarze i nie była w stanie powstrzymać Republikanów. Bardzo szybko Angus oczyścił kościół i lasek po lewej stronie kościoła z moich oddziałów. Moje morale zaczęło bardzo szybko spadać i w końcu zostałem zmuszony do wycofania się. Tym razem siły republikańskie okazały się zwycięskie.3. Links. Linki.

Angus:

SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 15 października 2018

Two new regiments for Polish-Lithuanian Commonwealth. Dwa nowe pułki dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Today two new regiments for my Polish-Lithuanian Commonwealth forces in 15mm. The first is dragoon regiment and the second is cavalry. All figures are from Wargamer.
Dziś dwa nowe pułki dla moich sił Rzeczypospolitej Obojga Narodów w skali 15mm. Pierwszy z nich to dragoni a drugi to pułk jazdy. Wszystkie figurki pochodzą od Wargamera.

Dragoons mounted/Dragoni konno:


Dragoons dismounted + dragoon Commander/Dragoni pieszo + dowódca dragonii:


Cossack style cavalry/Jazda kozacka:


Pancerni:


Cossack style cavalry with spears + colonel/Jazda kozacka z rohatynami + pułkownik:

My next figures will be Mahdists in 28mm.
Moimi następnymi figurkami będą Mahdyści w skali 28mm.

środa, 10 października 2018

Budyonny near Lvov, 1920. Budionny pod Lwowem, 1920.

Last week  we had a Polish Bolshevik War game with Set An East Ablaze rules. My scenario was loosely based on the situation on the southern front, in the first half of August 1920, where Budyonny 1st Cavalry Army was moving forward on Lwów. On their way was fictitious village defended by join Ukrainian and Polish troops. Their task was to stop Bolshevik against any movement through their defending lines.
W zeszłym tygodniu mieliśmy gre z czasów wojny polsko bolszewickiej z zasadami Set An East Ablaze. Mój scenariusz luźno bazował na sytuacji on południowym froncie, w pierwszej połowie sierpnia 1920, gdzie Konarmia Budionnego posuwała się do przodu na Lwów. Na jej drodze znalazła się fikcyjna wioska, broniona przez połączone oddziały ukraińskie i polskie. Zadaniem było powstrzymianie Bolszewików, by nie przekroczyli ich linii obrony.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Angus Konstam

1. Forces. Siły.POLAND & UKRAINE/POLSKA i UKRAINA
(Alisdair, Alexander)

Initial Ukrainian Forces

Officer
1 x Infantry (10 rifles)
1 x HMG
1 x Field gun.

(Rifles and HMG must be deployed in trenches, gun within 1/3 table length)

Initial Polish Forces

Officer
D3 x Infantry (9 rifles, 1 LMG)

(All units must be deployed anywhere on the table  within 1/3 table length)

Polish Reinforcements:

On the beginning of every turn roll D6, on 5 or 6, 1 unit available, then roll again if 6 is rolled then Tank, Cavalry or Plane is available if not then Polish player receive unit of Infantry)BOLSHEVIK RUSSIA/ROSJA BOLSZEWICKA
(Angus)

Initial Forces:

Officer
2 x D6 units (any Infantry (10 figures), cavalry (10 figures), Armoured Car, Field Gun, HMG, Tachanka) - all starting game 12' from their table edge.

Reinforcements:

Every turn Roll D3, the roll will defined the number of fresh units available (any Infantry (10 figures), cavalry (10 figures), Armoured Car, Field Gun, HMG or Tachanka)All units are M3, only trenches gives the hard cover. Buildings and forest give soft cover.

2. The game. Gra.


Both sides started very well with their initial roll, Poles get 3 units and Bolsheviks 11 (2 x Infantry, 4 x Cavalry, 1 x HMG, 2 x Field Gun, 1 x Tachanka, 1 x Armoured Car). To win the game Reds had to move any units through Polish-Ukrainian table edge. Angus moved his cavalry fast forward and soon it get to the village. Here the problems started. Poles and Ukrainians stood very hard and push back the Bolsheviks. Soon the table was full of Red forces, but as soon they get to village it were annihilated. Soon started arriving Polish reinforcements, they get 2 infantry units and a tank. That helped a lot, because during the fight Poles started losing their units too. Mainly because of very precise artillery barrage. Finally the game has to finish with Ukrainians and Poles still kept the village. Budyonny get stopped, the same way as in 1920!
Obie strony zaczęły bardzo dobrze początkowymi rzutami kośćmi. Polacy otrzymali 3 oddziały a Bolszewicy 11 (2 x piechota, 4 x kawaleria, 1 x ckm, 2 x działo, 1 x taczanka, 1 x samochód pancerny). By wygrać grę Czerwoni musieli przynajmniej jednym oddziałem przekroczyć polsko ukraińską krawędź stołu. Angus szybko wysforował do przodu swoją kawalerię, która po krótkim czasie osiągnęła wioskę. Tu zaczęły się problemy. Polacy i Ukraińcy trzymali się bardzo mocno i odrzucili Bolszewików. Wkrótce stół był pełny czerwonoarmistów, ale jak tylko zbliżyli się zbytnio do wioski, zostawali oni zniszczeni. Wkrótce też nadciągnęły polskie posiłki, dwa oddziały piechoty i czołg. To stanowiło dużą pomoc, ponieważ  również Polacy zaczęli tracić swoje oddziały, głownie dzięki dość celnemu ogniowi bolszewickiej artylerii. Ostatecznie gra musiała się skończyć a wioska była wciąż w rękach Ukraińców i Polaków. Budionny został zatrzymany, tak samo jak w 1920!


3. Links. Linki.


Angus:

SESCW:

Flickr: