czwartek, 26 grudnia 2013

Chromy 1920

Our last game in this year at Hugh's was the first try of our Polish-Bolshevik War collection. As I did not started painted it yet (I bought some figures at this year Salute), being busy with other projects, Colin and specially Campbell had enought figures to arrange game for six players. We used the Setting the East Ablaze! rules, the new Back and Beyond. As so far I was quite happy with this set, now I'm not so enthusiastic to them. I'll try to explain it at the end of the relation.
Nasza ostatnia w tym roku gra u Hugha, była pierwszym wypróbowaniem naszej kolekcji wojny polsko-bolszewickiej. O ile ja jeszcze nie pomalowałem swoich figurek (kupiłem je na tegorocznym Salute), będąc zajęty innymi projektami, Colin i szczególnie Campbell mają już wystarczająco figurek, aby móc zorganizować grę dla sześciu graczy. Użyliśmy zasad Setting the East Ablaze!, nowszej wersji Back and Beyond. O ile na razei byłem zadowolony z tych zasad, tak teraz nie jestem już dla nich aż tak entuzjastyczny, postaram się to wytłumaczyć na końcu tej relacji.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack

1. Introduction/Wprowadzenie.

The Kiev Offensive has started in an attempt to support the Ukrainian People’s Republic from a Bolshevik counter attack and Polish troops have been ordered to secure the strategically important village of Chromy and its railways. Bolsheviks will try to hold the village at any cost...
Ofensywa kijowska własnie się rozpoczęła w związku z zabezpieczeniem Ukraińskiej Republiki Ludowej przed bolszewickim kontratakiem. Polskie oddziały zostały wysłane do zabezpieczenia strategicznie ważnej wioski Chromy z jej linią kolejową. Bolszewicy będą starać się utrzymać wieś za każdą cenę...

2. Odre de Bataille

POLES/POLACY:
(Colin Jack, Hugh Wilson, Bartek Żynda)

HQ - 2 men
Blue Army 1st Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 2nd Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 3rd Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 4th Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 5th Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 6th Infantry Platoon - 10 men
POW 1st Platoon - 9 men
POW 2nd Platoon - 9 men
POW 3rd Platoon - 9 men
75mm Field Gun
FT17 tank
Semi Armoured Train (1x75mm field gun, 3xMMG)

Reinforcements:
Blue Army Cavalry Squadron - 10 men
POW 1st Cavalry Squadron - 9 men
POW 2nd Cavalry Squadron - 9 men
POW 3rd Cavalry Squadron - 9 men
Possible support from airforces (never received in the game)

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY:
(Bill Gilchrist, Ray Neal, Tim Watson)

HQ
Train Guard Platoon - 10 men
Cheka Platoon - 10 men
1st Sailors Platoon - 10 men
2nd Sailors Platoon - 10 men
1st Red Infantry Platoon - 10 men
2nd Red Infantry Platoon - 10 men
3rd Red Infantry Platoon - 10 men
4th Red Infantry Platoon - 10 men
75mm Field Gun
1st MMG team
2nd MMG team
Armoured Car
Armoured Train (2x75mm Field Gun, 4 MMG)
Artillery Observer in the Balloon
Fighter Plane

Reinforcements:
1st Cavalry Squadron - 10 men
2nd Cavalry Squadron - 10 men

2. The game/Gra.

Polish troops started their assault on the village in three columns. Unfortunately for them, their movement was very slow. It was so slow, that some of the units for the whole game did not managed to even reach the opponents. The Polish train was the first, who get in contact with the Bolsheviks, but its fire was very inaccurate...
Polskie oddziały rozpoczęły szturm wioski w trzech kolumnach. Niestety ich ruch był bardzo powolny, tak, że niektóre z nich przez całą grę nawet nie dotarły do przeciwnika. Jako pierwszy kontakt ogniowy rozpoczął polski pociąg, jednak jego ogień był bardzo nieskuteczny.

Then arrived the Polish cavalry. As they have to assault the buildings, have to dismount, and on foot attack the Bolshevik positions. The Polish High Command (I...) gave the rash order to get the buildings in melee, but Bolsheviks positions were to strong, and this attack failed. Everything started to look like it will be very hard day for Poles...
Wtedy przybyła polska kawaleria. Ze względu na to, że została zmuszona do atakowania budynków, musiała zsiąść z koni i na piechotę atakować bolszewickie pozycje. Polskie naczelne dowództwo (ja...) wydało nierozważny rozkaz szturmowania budynków, jednak bolszewickie pozycje były zbyt silne i ten atak się załamał. Wszystko wyglądało, że będzie to bardzo ciężki dzień dla Polaków.

And it was, but harder then I thought. First from our back, the Red Cavalry attacked our Infantry. Poles lost two Blue Army Platoons because of thei sabres. Then Bolshevik plane attacked first Polish cavalry, and then Polish infantry. Polish attack have failed and they was not able to get the village. It was Bolshevik victory!
I w istocie był, jednak cięższy niż myślałem. Wpierw na nasze plecy wpadła Czerwona kawaleria. Na ich szablach roznieśli dwa plutony Błękitnej Armii. Wtedy bolszewicki samolot zaatakował wpierw polską kawalerię, a następnie piechotę. Polski atak się nie powiódł i nie byli oni w stanie zdobyć już wioski. To było bolszewickie zwycięstwo!

4. Summary/Podsumowanie

That was very hard scenario for Poles to win. There was a chance for that, but Polish commander made to many mistakes and therefore the game was lost. As I am able to take whole responsibility for the defeat, there are some serious issues with the rules, which we need to change during our games. First is the rule about casualties of weapons like MMGs. Their crew cannot be treat the same way as the field gun crew, they hadn't the same cover! The buildings  are indestructible, and you cannot hurt soldiers inside the building, they not even get suppressed! Thats are some of the reasons why I'm not happy with this rules. They looks to much abstract to myself, or they simple are not designed for the battles like this we just played. Next time we are going to try Bolt Action and then we would be able to answer all our questions.
To był bardzo trudny scenariusz dla Polaków. Była szansa na zwycięstwo, jednak polski dowódca popełnił zbyt dużo błędów i dlatego gra została przegrana. O ile jestem w stanie wziąć całą odpowiedzialność za porażkę, tak mam pewne zastrzeżenia co do zasad, które musimy zmienić w naszych grach. Po pierwsze nie można traktować broni takich jak np. średnie karabiny maszynowe i sposobów zadawania im strat na równi z działami polowymi, oni nie dysponowali identycznymi osłonami! Budynki  są niezniszczalne i nie jesteś w stanie zadać strat oddziałom w nim się znajdującym, oni nawet nie zostają w jakiś sposób "przygwożdżeni". To są niektóre z powodów przez które nie jestem zadowolony z tych zasad. Są w pewnych kwestiach zbyt abstrakcyjne dla mnie, albo nie są zaprojektowane dla gier przez nas rozgrywanych. Następnym razem mamy zamiar użyć Bolt Action i wtedy powinniśmy uzyskać odpowiedzi na nasze pytania.

And at the end the gallery on flickr:
I na zakończenie galeria na flickru:
wtorek, 24 grudnia 2013

niedziela, 15 grudnia 2013

Helgoland 1864

This week battle was another test game for the Naval Warfare rules created by Bill Gilchrist. This time we tryed the rules with unarmoured ships. The best  for this was battle of Helgoland fought on 9 May of 1864 between the navy of Denmark and the allied navies of Prussia and Austria during the Second War of Schleswig.
W tym tygodniu kolejny raz przetestowaliśmy zasady do bitew morskich stworzonych przez Billa Gilchrista. Tym razem jednak sprawdziliśmy te zasady w stosunku do nieopancerzonych okrętów. Najlepsza do tego wydawała się bitwa pod Helgolandem stoczona 9 maja 1864 roku pomiędzy flotą Danii a połączonymi flotami Austrii i Prus w trakcie drugiej wojny o Schleswig.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Odre de batallie

DENMARK/DANIA:
Niels Juel - frigate - 42 guns (Tim Watson)
Jylland - frigate - 44 guns (Tim Watson)
Hejmdal - corvette - 16 guns (Angus Konstam)

AUSTRIA:
Schwarzenberg - frigate - 51 guns (Bartek Żynda)
Radetzky - frigate - 37 guns (Campbell Hardie)

PRUSSIA/PRUSY:
Preussischer Adler - paddle steamer - 4 guns (Ian Carter)
Blitz - gunboat - 3 guns (Donald Adamson)
Basilisk - gunboat - 3 guns (Donald Adamson)

2. The game/Gra.

The battle started when Austrians and Danes get in contact, but the Prussians were the first who fired in this game. Blitz tryed to hit the Niels Juel, but missed. From the Austrians the Radetzky was the first ship who get in contact with Danish navy. Danes answered with fire and then Schwarzenberg join the action too. For the long time those two squadrons fired each other. Finally both lines lost contact and separate for some time. Unfortunately for Austrians last gunshot from Hejmdal hit Schwarzenberg and Commodore Wilhelm von Tagetthoff get killed...
Bitwa zaczęła się z chwilą wejścia w kontakt Austriaków i Duńczyków, jednak to Prusacy byli tymi, którzy jako pierwsi oddali strzał w tej grze. Blitz próbował trafić Niels Juel, ale chybił. Z Austriaków, Radetzky był tym okrętem, który jako pierwszy wszedł w kontakt z flotą duńską. Duńczycy odpowiedzieli ogniem i zaraz do akcji włączył się Schwarzenberg. Przez długi czas obie eskadry ostrzeliwały się nawzajem. W końcu obie linie się rozeszły i okręty straciły kontakt ze sobą. Na nieszczeście dla Austriaków, ostatnia salwa z Hejmdala trafiła Schwarzenberga i zabiła komandora Wilhelma von Tagetthoffa...
Now Danes decided to destroy Prussian ships. First with their fire they eliminated Blitz, who had stroke. After this Danish ships concentrated fire on Preussischer Adler. It broke off the Prussian ship. Now comes the time for Basilisk. She was rammed by Niels Juel and becouse of the damages she had stroke too. As in real battle the Prussian ships war to weak for big Danish ships.
Teraz Duńczycy zdecydowali się zniszczyć pruskie okręty. Wpierw ogniem swoich dział wyeliminowali z walki Blitz, który się poddał. Następnie skoncetrowały swój ogień na Preussischer Adler. To złamało morale na pruskim okręcie, który wycofał się z walki. Teraz przyszedł czas na Basilisk. Został on staranowany przez Niels Juel i z powodu odniesionych uszkodzeń również się poddała. Tak jak w prawdziwej bitwie, pruskie okręty były za słabe by mierzyć się z większymi okrętami duńskimi.
When it was looked like Danes won the battle, Austrians returned to the action. Thier fire broke off Jylland and Hejmdal, but Niels Juel stayed in action. She answered with her fire and broke off Radetzky. But soon she received fire from Schwarzenberg and last Danish ship broke off the action. Unless like in real battle it Danes were those who withdraw from the battlefield. Victory for Austrians!
Kiedy już wyglądało, że Duńczycy wygrali bitwę, do akacji powrócili Austriacy. Ogień ich dział spowodował ucieczkę Jyllanda i Hejmdala, jednak Niels Juel walczył dalej. Odpowiedział ogniem i zmusił do wycofania się Radetzkiego, wkrótce jednak salwa oddana ze Schwarzenberga spowodowała załamanie morale i ostatni okręt duński wycofał się z bitwy. Zwycięstwo dla Austriaków!

3. Summary/Podsumowanie.
We received different battle result than it happend in real battle. In our game it Danes had to withdraw, not Austrians, who had to look for shelter on the neutral waters. In both real and our battle Prussian ships were to weak for bigger ships and did not played the main role in the battle. The rules worked very smooth this time. New players pick up the rules very easy. There are still some issues, but they should be solved very easily. 
Otrzymaliśmy inny rezultat w naszej grze w porównaniu do prawdziwej bitwy. To Duńczycy zostali zmuszeni do wycofania się, a nie Austriacy, którzy musieli szukać schronienia na wodach neutralnych. W obu bitwach, naszej i prawdziwej Prusacy nie odegrali zasadniczej roli, ich okręty były za słabe dla większych okrętów. Zasady gry i tym razem się sprawdziły, a nowi gracze bardzo szybko je sobie przyswoili. Są jeszcze pewne problemy, ale one powinny zostać rozwiązane bez problemu.

And some links:
I kilka linków:

Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

Angus put the relation on his webjournal:
Angus umieścił relację z gry na swojej stronie:

Bill's gallery on his flickr:
Galeria Billa na jego flickru:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru: