niedziela, 13 kwietnia 2014

The Mekong River (1). Rzeka Mekong (1).

After our last game at Hugh, we decided to use his magnificient table one more time, but for Vietnam game with the Bolt Action  updated with special rules for that period by Bill Gilchrist.
Po naszej ostatniej grze u Hugha, zdecydowaliśmy się jeszcze raz wykorzystać jego stół ale tym razem do gry w czasach Wojny w Wietnamie z wykorzystaniem zasad Bolt Action ze specjalnymi uzupełnieniami dla tego okresu, stworzonymi przez Billa Gilchrista.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack

1. Troops. Siły.

As I don't have the whole list of the available troops during the game, I will put them in the next relation. We had US/Australian troops (Tim Watson, Ray Neal, Hugh Wilson and myself) versus North Vietnamese troops (Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Campbell Hardie).
Jako, że nie dysponuje obecnie listą wszystkich dostępnych w grze oddziałów, zamieszczę ją w następnej relacji. W grze zmierzyły się siły amerykańsko-australijskie (Tim Watson, Ray Neal, Hugh Wilson i ja) z siłami Wietnamu Północnego(Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Campbell Hardie).

2. The game. Gra.

Our game was divided into four separate combats. One with my convoy against ambushed Vietnamese troops, the second US landing troops against second ambushed Vietnamese troops in the village, the third about the American base and finally on the Mekong River. The third and the fourth combats were going to start at the end of the game and probably will absorb much more of my attention with the next game, so today  I will focus on both first combats instead.
Nasza gra podzieliła się na cztery odrębne starcia. Pierwsza z nich dotyczyła mojego konwoju i jego zmagań z zasadzką przygotowaną przez wojska wietnamskie, druga, gdzie amerykański desant natknął się na inną zasadzką wietnamską we wiosce, trzecia o amerykańską bazę i czwarta na rzece Mekong. O ile trzecia i czwarta walka rozwinęła się dopiero pod koniec gry, więcej im uwagi poświęcę przy opisie następnej gry. Dzisiaj skupie się na dwóch pierwszych walkach.

I was the commander of the convoy, who have to move from one table end to the other. There were two roads, however one of them were much shorter then the other. We decided then that the convoy will move along the shorter road, and the longer will be inspected by Ray's cavalry on Hueys. Ray moved his first unit and then he get surprised. Just after the troops left the helicopter, it get hit by Vietnamese RPG and get destroyed. It turned out that the village and surrounded area is full of North Vietnamese troops. Americans had a very hard day. They get surrounded by enemies, but hold the positions supported by Cobras. However the situation haven't been cleared here and we have to wait to the next game. 
Dowodziłem konwojem, którego zadaniem było przedostać się z jednej strony stołu na drugi. Do tego celu prowadziły dwie drogi, jedna krótsza, druga natomiast dłuższa. Wybraliśmy tą krótszą, natomiast dłuższa zostanie zbadana przez kawalerię powietrzną Raya na helikopterach. Ray wysadził swój pierwszy oddział i tu spotkała go niespodzianka, jego helikopter został trafiony wietnamskim pociskiem RPG. Okazało się, że wioska, jak i otaczające ją tereny są pełne wojsk Wietnamu Północnego. Amerykanie mieli bardzo ciężki dzień z tego powodu. Szybko zostali otoczeni przez wroga, jednak utrzymali swoje pozycje wsparci ogniem swoich helikopterów szturmowych Cobra. Sytuacja nie została jednak tutaj rozwiązana i na jej wyklarowanie musimy poczekać do następnej gry.

The hardest times during the game had my convoy. It had moved very slow throught the poor Vietnamese "road". Very quickly the column had been stopped by Vietnamese RPG team. They first destroyed my leading tank and next after my first M113 (lucky for myself it was empty). Small team in soft cover is very hard to kill - that's the reason its succesfull mission. My infantry had to jump off the transporter and deal with RPG issue. But there was not the end. When my troops finally had reached the bridge I have been attacked from the front and from the side. It cost me another M113 and three trucks from the convoy - huge disaster. In that moment the game has been stopped and we decided to send another convoy next game. Hope so to not get in troubles like those again...
Najcięższą przeprawę w grze miał mój konwój. Poruszał się on bardzo powoli po kiepskiej wietnamskiej "drodze". Bardzo szybko kolumna została zatrzymana przez wietnamski RPG. Wpierw zniszczyli mój wiodący czołg a za chwilę mój pierwszy M113 (na szczęście dla mnie był pusty). Mały oddział w lekkiej osłonie jest bardzo trudno zlikwidować - to jest powód takiej skuteczności tej broni. Moja piechota została zmuszona zejść z transportera i rozwiązać kwestię RPG. Ale to nie był koniec. Kiedy tyko moje oddziały dotarły do mostu, zostały zaatakowane od przodu i z boku w efekcie kosztowało mnie to następny M113 i trzy ciężarówki z konwoju - prawdziwa katastrofa. W tym momencie gra została zatrzymana i zdecydowaliśmy się puścić drugi konwój w następnej grze. Mam nadzieję nie wpaść w podobne problemy następnym razem...

3. Summary. Zakończenie.

We are going to continue this game in two weeks time. Bill's rules worked well, however there were some issues. Some of them was about spotting the hidden troops. We decided that it should be possible, but should be very hard to achieve. We are going to use some aftergame ideas next time, so we can check are they going to work or not. Next week we are going back to the club for "Firefly", then I'm taking a wee holiday and after that we will play the secon part of that game. Expect the next post after that.
Grę będziemy kontynuować za dwa tygodnie. Zasady Billa pracowały dość dobrze, jednak pojawiły się pewne problemy. Niektóre z nich dotyczyły możliwości wypatrywania ukrytych jednostek. Zdecydowaliśmy że powinno być to możliwe do osiągnięcia, jednak bardzo trudne do wykonania. Nasze wnioski z gry zamierzamy wykorzystać następnym razem i sprawdzić czy będą działać czy też nie. W następnym tygodniu wracamy do klubu po partię "Firefly", po tym biorę mały urlop i po jego zakończeniu wracamy do drugiej części tej gry. Po niej spodziewajcie się następnego postu.

4. Links. Linki.

Bill's Vietnam chart:


Bill's relation from the game:
Relacja Billa:


My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru:

środa, 9 kwietnia 2014

Polska 1944 (35) Niemcy. Poland 1944 (35) Germans.

Pod koniec zeszłego roku Bill odsprzedał mi część swoich niepomalowanych Niemców w skali 20mm. Wszystkie figurki pochodzą od Britannia Miniatures. Malować je zacząłem w połowie stycznia i właśnie skończyłem pierwszą ich część. Na razie muszę sobie zrobić małą przerwę od figurek w tej skali i pomalować "kilka" pojazdów.
At the end of last year I bought from Bill some part of his unpainted 20mm Germans. All figures are Britannia Miniatures. I have started painted them in the middle of January and now I have finally finished their first part. Right now I need to make a little break from figures of that size and paint "few" vehicles instead.
Oto  figurki:
Here are the figures:
ded
Radios
Panzerfausts
Panzershreck teams  + 2 spare loaders.
tripod MG42 teams
tripod MG34 teams
sniper teams
MG42 teams
MG34 teams
Spare M34s
Flamethrowers.
AT Grenades
SMGs (1)
SMGs (2)
SMGs (3)
StG44s
PPSh
Rifles (1)
Rifles (2)
Rifles (3)
Rifles (4)

Razem: 142 figurki.
Together: 142 figures.

I dwa ostatnie zdjęcia:
And last couple pictures:
On the table.
Boxed

niedziela, 6 kwietnia 2014

River Don pt2. 40k viewes! Don cz. 2. 40 tys. odwiedzin!

Before anything, important message. At the beginning of this week my blog just passed 40 000 views. Thank you very much!
Zanim przejde do głównego tematu, ważne ogłoszenie. Na początku tego tygodnia, mój blog przekroczył liczbę 40 000 odwiedzin. Bardzo za to dziękuję!

This week we continued our game from two weeks ago at Hugh's. The report from the first game you can find here:
W tym tygodniu kontynuowaliśmy naszą grę sprzed dwóch tygodni rozgrywaną u Hugha. Opis poprzedniej gry możecie znaleźć tutaj:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Campbell Hardie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

Soviets/Sowieci.
Soviet side did not get any reinforcements, however Dave O'Brian was not able to visit Hugh that evening and have been replaced by Ray Neal.

Germans/Niemcy.

Germans during the game have received:
Niemcy w trakcie gry otrzymali:

PzKpfw KV-1 753(r) tank
2 squads of Infantry (SMGx2, LMG, 8 rifles)

Italians/Włosi

No reinforcements.
Bez wzmocnień.

2. The game. Gra.

Soviet plans for the game remain the same: push forward as much as they can. Bill continued the tank battle between his T34s and Pz III and some German infantry fortified in small village. Soviet tanks put a big pressure on German tank and forced it to withdraw off the table. When the tank was not present on the battlefield the German soldiers had no chances with soviet tanks and soon all German positions on that part of the table was cleared. Finally the German tank came back, but had been quickly destroyed by Soviet tanks. The same fate came to the German KV-1 with long 75mm gun. Soviets were victorious on that part of the table!
Sowiecki plan na grę pozostawał bez zmian: przeć do przodu ile się da. Bill kontynuował swoje pancerne starcie pomiędzy jego T34 a Pz III i niemiecką piechotą umocnioną w małej wiosce. Sowieckie czołgi przez swoją przewagę zmusiły niemiecki czołg do opuszczenia stołu. Niemiecka piechota pozbawiona wsparcia czołgu nie miała żadnych szans przeciwko wrogim czołgom i wkrótce wszystkie niemieckie pozycje zostały oczyszczone. W końcu niemiecki czołg powrócił, ale został szybko zniszczony przez sowieckie czołgi. Ten sam los spotkał przybyły tu niemiecki KV-1 z długim działem kalibru 75mm. Sowieci odnieśli zwycięstwo na tej części stołu.

In the centre, Soviet troops under new command continued their offensive. Finally they reached the river and first Soviet unit get into the river and started to cross the river. Unlucky for them, Italians managed to recrewed the 88mm AT gun and with its fire and with the Howitzer's fire suppressed infantry in the river and destroyed one of the soviet Churchills. And  then happend something terrible. Soviet called for the plane, but the rookie pilot instead of Italians shoot at Soviet troops. All Red Army units get hardly pinned and it looks that the offensive in the centre has been stopped at all. Ray unpinned his mortar very quickly and with its fire eliminated Italian 88 and the Howitzer. In this moment all Axis troops lost their heavy weapons. So the Soviets were victorious here too!
W centrum, sowieckie oddziały pod nowym dowództwem kontynuowały swoje natarcie. W końcu dotarły one do rzeki i pierwszy oddział piechoty rozpoczął próbę jej sforsowania. Na nieszczęście dla nich Włochom udało się na nowo obsadzić osiemdziesiątkę-ósemkę i z pomocą jej ognia i ognia haubicy przygwoździli piechotę w rzece i zniszczyli jeden z sowieckich Churchillów. I wtedy stało się coś strasznego. Sowieci wezwali wsparcie lotnicze, jednak "zielony" radziecki pilot zamiast ostrzelać pozycje włoskie omyłkowo ostrzelał własne wojska. Wszystkie oddziały Armii Czerwonej zostały poważnie spinowane i wydawało się, że całe sowieckie natarcie zostało zatrzymane. Ray bardzo szybko jednak zdjął piny ze swojego moździerza i jego ogniem zniszczył zarówno osiemdzisiątkę-ósemkę jak i haubicę. W ten sposób wojska osi zostały pozbawione całej swojej ciężkiej broni. Tak więc i tutaj Sowieci odnieśli zwycięstwo!

On the other end Soviet naval troops continued their fight to kept the bridgehead. With the support from their KV-1 they managed to pinned all German infantry units in that area. Germans brought over here two Pz IIs, but they were to weak for heavy Soviet tank and soon one of the German vehicles has been destroyed and the second was hardly pinned. Naval troops defended their bridgehead and were ready to continue their offensive at the back of the German and Italian positions. Navy was victorious too.
Na drugim końcu sowiecka Marynarka kontynuowała walki o utrzymanie zdobytego przyczółka. Przy wsparciu własnego KV-1 spinnowali całą niemiecką piechotę w tym rejonie. Niemcy przyprowadzili tutaj dwa czołgi Pz II, ale były one za słabe dla ciężkiego radzieckiego czołgu i wkrótce jeden z nich został zniszczony a drugi mocno spinowany. Piechota morska obroniła swój przyczółek i była gotowa do rozpoczęcia ataku na tyły niemieckich i włoskich pozycji. Marynarka była również zwycięska.

3. Summary. Podsumowanie.

Soviets get decisive victory during this game, so there was no sense to continue it. Instead we decided to use this table one more time but for the Vietnam game with the same Bolt Action rules.
Sowieci odnieśli decydujące zwycięstwo w tej grze, tak więc nie było sensu jej kontynuowania. Zamiast tego postanowiliśmy wykorzystać jeszcze raz ten stół, ale tym razem dla Wietnamu, z użyciem tych samych zasad Bolt Action.
Sometimes the fancy terrain features can be really annoing. Czasem fajny teren może być naprawdę denerwujący.

Bill's reliation from the same game:
Relacja Billa z tej samej gry:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru: