wtorek, 29 lipca 2014

Polska 1939 (1). TKS z działkiem 20mm. Poland 1939 (1) TKS with 20mm autocannon.

Oficjalnie otwieram nowy wątek na moim blogu. Tym razem będzie on dotyczył Kampanii w Polsce w 1939 roku. W wątku tym pojawią się modele, jakie mam zamiar złożyć i pomalować oraz gry nawiązujące do wydarzeń z przed 75 lat. Docelowo powstaną cztery armie: polska, niemiecka, sowiecka i słowacka, czyli wszystkich stron zaangażowanych w tą kampanię. Dzisiaj pierwsze modele: tankietki TKS z działkiem 20mm. Modele pochodzą od firmy First to Fight i są częścią ich kolekcji Wrzesień 1939. Na marginesie dodam, że modele biorą udział w konkursie malarskim forum Strategie. 
I'm officially opening  a new thread on my blog. It is about the Polish Campaign in 1939. In this thread you will see the models, which I am going to assemble and paint and all games inspired by the events happend 75 years ago. I am going to complete four armies: Polish, German, Soviet and Slovakian, it means all sides involved into this campaign. Today the first models: TKS tankietes with 20mm autocannon. All models comes from First to Fight collection Wrzesień 1939. By the way, those models take the part in the painting competition of the Strategie forum. 


Więcej o pojeździe:
More about the vehicle:


Strona First to Fight:
First to Fight website:

niedziela, 27 lipca 2014

It's the final countdown - week left to CLAYMORE! Ostatnie odliczanie - tylko tydzień pozostał do CLAYMORE!

Just as the reminder, it's only week left. Cannot wait!!! Hope to see you there!
Ten post jako przypomnienie, że już tylko pozostał tydzień. Nie moge się już doczekać!!! Mam nadzieje Was tam zobaczyć!


More info on SESWC website:
Więcej informacji na stronie SESWC:
http://seswc.co.uk/2014/06/claymore-2014/

Here is the list of traders:
Oto lista sprzedawców:


And games:
I gry:

Participation Games at Claymore 2014

 • Angus Wargames Club – WWII Channel Dash
 • Bathgate Wargames Club – Gangsters
 • Dingwall Wargames Club – WWII
 • Edinburgh League of Gamers Blood Bowl Division – Bloodbowl
 • Flames of War – WWII
 • Glasgow & District Wargaming Society – A Million Ways to Die in the West
 • Glasgow Games Group – Battletech
 • RAF Leuchars Wargamers – Dambusters
 • Richard Morrill – WWII (Chain of Command)
 • Thule Gamers – Bannockburn

Demonstration Games at Claymore 2014

 • David Imrie – ECW
 • Dunfermline Wargames Club – Austerlitz
 • Durham Wargames Group – Waterloo
 • Falkirk and District Wargames Club – Indian Mutiny
 • Glasgow Wargames Club – Uncharted Seas
 • Gourock Wargames Club – WWI
 • Tyneside Wargames Club – 10mm WWI

Following clubs did not announced yet kind of their games:
Te kluby jeszcze nie ogłosiły rodzaju swoich gier:

 • Coatbridge & Airdrie Wargaming Club
 • Grimsby Wargames Society
 • Iron Brigade
 • Kirriemuir Wargames Club
 • League of Augsburg
 • SESWC/Spartan Games

And of course Bring and Buy with a lot of bargains, where you can meet me and say hello.
I oczywiście Bring and Buy, z mnóstwem okazji, gdzie będzie można mnie spotkać i się przywitać.

SEE YOU THERE!!!
DO ZOBACZENIA NA MIEJSCU!!!


sobota, 26 lipca 2014

Paymaster - the gametest. Paymaster - gra testowa.

Last Thursday Michael Schneider invited me to test his new idea for Renaissance games. He called it Paymaster. It gives to the game element of mercenary. More about this you can read on Michaels blog. You can find the link on the end of this relation. To test Paymaster we used Pike and Shotte rules and Michael's figures.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony przez Michaela Schneidera do przetestowania jego nowego pomysłu do gier z czasów Renesansu. Nazwał ten dodatek Paymaster. Dodaje on element najemnictwa do gier. Więcej na ten temat znajdziecie na blogu Michaela. Link znajdziecie na końcu tej relacji. Aby przetestować Paymastera użyliśmy zasad Pike and Shotte oraz figurek Michaela.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Ordre de Bataille.

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Campbell Hardie, Donald Adamson)
Created by Michael Schneider

KINGDOM OF FRANCE/KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda, Tim Watson)
Created by Michael Schneider


2. The Game. Gra.

We, as the French set up our troops behind the stone wall with cavalry on both flanks. Reich forces was set as two flanks: one cavalry and the second infantry. Germans were whole game attacking side and French were defending. The game started with huge cavalry battle on our right flank. First French pushed back the Germans, but shortly became outnumbered and had to withdraw behind our pikemen. Germans decide to not charge the pikes and battle was over there with some kind of draw. Donald managed to use the Paymaster rule here and collected some French gold, but not to much...
My, jako Francuzi ustawiliśmy swoje armie za kamiennym murem z kawalerią na obu naszych skrzydłach. Siły Rzeszy zostały rozstawione w dwóch skrzydłach, jednym całym złożonym z kawalerii i drugim z piechoty. Niemcy przez większość byli strona atakującą, Francuzi natomiast broniącą się. Gra rozpoczęła się wielką potyczką kawaleryjską na naszym prawym skrzydle. Na początku Francuzom udało się odepchnąć Niemców, jednak szybko stracili szybko tu przewagę i musieli wycofać się za swoich pikinierów. Niemcy nie zdecydowali się szarży na piki i osiągnięto tu swego rodzaju remis. Donaldowi udało się tutaj zastosować zasady Paymastera i zebrał trochę francuskiego złota, jednak niezbyt wiele...

The decisive moments were on the French left flank. For the most of the time nothing happend over here, because Germans were moving very slowly. Finally almost at the end of the game they were close enought to start the  fight. With German light artillery they managed to disorder the French infantry so they were not able to react. On that troops Campbell charged with his pikemen. This was deadly charge for Swiss (they fought for French) and they broke. After them whole flank was broken and the game was over. German troops get into French camp and took all guns and most of the gold. What a glorious victory!!!
Decydujące zdarzenia rozegrały się jednak na francuskiej lewej flance. Przez większość czasu nie działo się tam nic, ponieważ Niemcy poruszali się bardzo wolno. W końcu, prawie pod koniec gry znaleźli się na tyle blisko by rozpocząć walkę. Niemiecka lekka artyleria zdezorganizowała francuską piechotę, w związku z czym nie byli w stanie odpowiednio reagować. Na takie oddziały Campbell natarł swoimi pikinierami. Ta zabójcza szarża złamała Szwajcarów (walczyli dla Francji). Za nimi padło całe skrzydło i gra była skończona. Niemieccy żołnierze wpadli do francuskiego obozu i zdobyli wszystkie działa i większość złota. Co za  zwycięstwo!!!

3. Summary. Podsumowanie.

The Paymaster rule works quite well. It add some new taste to the game. All like them, however, the French players not used it at all - the battle situation not allowed usto do so. Anyway more tests to follow.
Paymaster działa bardzo dobrze. Dodaje pewnego smaku grze. Wszystkim się podobał, chociaż francuscy gracze nie użyli ich wcale - sytuacja bitewna na to nie pozwoliła. Zasady będą oczywiście dalej testowane.

4. Links. Linki.

Michael's relation with his introduction to Paymaster.
Relacja Michaela z wprowadzeniem do Paymastera.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na flickru:

środa, 23 lipca 2014

Siberia 1919 (pt 2). Syberia 1919 (cz 2.)

Today continuation of the previous game. The relation from the first game you can read here:
Dzisiaj kontynuacja poprzedniej gry. Relacje z poprzedniej możecie przeczytać tutaj:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/07/siberia-1919-syberia-1919.html
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2014/07/28mm-back-of-background-siberia-1919.html

Again, I will not give you the full lists of the involved armies, therefore this game will be continued next week and not all targets are know to all. However this game had few different players and this time I will give you the sides:
I znowu, nie podam szczegółowych list zaangażowanych armii, ponieważ ta gra będzie kontynuowana w następnym tygodniu i nie wszystkie cele są jeszcze jasne dla wszystkich. Jednakże ze względu, że kilku graczy się wymieniło podam wam listę stron:

White Russians: Hugh Wilson (both games)
Red Russians: Bill Gilchrist (1st game), Tim Watson (2nd game)
Czech Legion: Bartek Żynda (both)
Mongols: Donald Adamson (both)
Japanese: Colin Jack (both)
Chinese 1: Martin Gibson (1st), Ray Neal (2nd)
Chinese 2: Dave O'Brian (1st), Campbell Hardie (2nd)

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack, Hugh Wilson


The game. Gra.

I've started the game being engaged in two battles (with Red Russians and Chinese 1) and it was very obvious that I will be fighting another one very soon (against Mongols). My target was not to die brave but leave safely the table with my cargo. Oh yes! I haven't wrote anything about my cargo last time. It was Tsars treasure. That explain why everybody was going to stop me... I decided that I will not survive if I kept the gold for myself only so I decided to buy my way through. Ray instead Martin was going to make a deal. For half of the gold and one of the armoured trains he decided to help me the fulfil my task. Now everything started looks right. Two my units took control over one of the boats and with a little help from Ray's soldiers I managed to survive the attack of the Red cavalry. The  last problem were the Mongols. They attempt to attack my soldiers carrying the gold from the train but they had been pushed back. Finally they decided to attack the second train, left by me to Ray. They thought that it will be an easy target, but they were mistaken. Ray managed to get into the train and set up the machine gun... In this moment the game has stopped and will be continued next time.
Zacząłem grę będąc zaangażowanym w dwie bitwy (z Czerwonymi Rosjanami i Chińczykami nr 1) i wszystko wskazywało, że wkrótce będę zaangażowany w następną (z Mongołami). Moim celem nie było było bohatersko polec w boju, a bezpiecznie opuścić stół z moim ładunkiem. O tak! Nie napisałem nic o moim ładunku ostatnim razem. Był to skarb carski. To by tłumaczyło, dlaczego w poprzedniej grze wszyscy próbowali mnie zatrzymać... Zdecydowałem się, że dłużej nie przeżyję w ten sposób tej gry dlatego postanowiłem kupić swoją ucieczkę. Ray w przeciwieństwie do Martina okazał się bardziej skory do zawarcia ugody. Za cenę jednego pociągu pancernego i połowy złota zdecydował się mi pomóc. Teraz wszystko zaczęło wyglądać lepiej dla mnie. Dwa moje oddziały przejęły kontrolę nad jedna z łodzi a z pomocą żołnierzy Raya udało mi się przeżyć atak kawalerii Czerwonych. Ostatnim problemem pozostali Mongołowie. Próbowali zaatakować mój oddział przenoszący złoto, ale zostali odparci. W końcu zdecydowali się zaatakować pociąg pozostawiony przeze mnie Rayowi. Myśleli, że będzie to łatwa zdobycz, jednak Ray dotarł przed nimi do pociągu i obsadził karabin maszynowy... W tym momencie nasza gra została zakończona i będzie kontynuowana następnym razem.

On the other table ends we had few separate battles. On the west end Whites fought against Mongols and Reds. In that battle two sides used the planes. You can believe or not but one of that planes was Mongolian. However they lost it very quickly... Over here there is no result as well. On the east end Japanese made they way to the town defending by the Chinese 1, so the Chinese 2 did it as well. It looks like we will have a fierce battle over here next time. Everybody waiting now for the next game...
Na pozostałych końcach stołu mieliśmy kilka osobnych starć. Na zachodnim krańcu Biali walczyli przeciwko Mongołom i Czerwonym. Podczas tamtej bitwy użyto samolotów. Możecie wierzyć lub nie, ale jeden z nich był mongolski. Jednakże dość szybko go stracili... Tu także nie osiągnięto rezultatu. Na krańcu wschodnim Japończycy i Chińczycy nr 2 podeszli pod miasto. Wygląda na to, że rozegra się tu dość zacięta bitwa następnym razem. Wszyscy więc czekają na nadchodzącą grę.

WEST/ZACHÓD:

EAST/WSCHÓD:


And now, something new on my blog. I'm going to show you the table view as the movie from this time. This is trial one, as I have to learn how to made them to receive the best result. I hope you will enjoy it.
A teraz coś zupełnie nowego na moim blogu. Zamierzam od teraz pokazywać Wam nasze stoły w postaci filmików. Ten tutaj to taka mała próba by nauczyć się właściwej formy prezentacji i by osiągnąć jak najlepszy rezultat. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba.Of course there is a gallery on Flickr, as usual.
Oczywiście jest tez galeria na Flickru.

niedziela, 20 lipca 2014

Francuskie okręty liniowe. French Ships of the Line.

Kolejny ukończony projekt, który od dłuższego czasu zalegał w mojej szufladzie. Na początku tego roku wziąłem udział w konkursie malarskim forum Strategie (w obecnym też wziąłem udział, ale o tym napisze w innym miejscu). Mój okręt HMS Britannia zajęła wtedy drugie miejsce. Nie osiągnąłbym tego wyróżnienia bez czegoś na czym mógłbym szkolić techniki malarskie itp. Takimi "myszami doświadczalnymi" były okręty francuskie. Teraz udało mi się je w końcu dokończyć i dziś mam przyjemność je w końcu pokazać.
Another finished project, which from long period of time awaits layed in my drawer. On the beginning of this year I took part in painting competition of the Strategie forum (I'm taking the part in the current one, but I will write about it later). My ship HMS Britannia took the second prize. I wouldn't achieve this result without something I can call the "laboratory mice". These "mice" were French Ships of the Line. Now I finally managed to finish them and can show you them right now.

Wszystkie modele to Langton Miniatures w skali 1/1200.
All models are 1/1200th Langton Miniatures.

Achille
Argonaute
Heros
Cornelie

Zdjęcie eskadry:
Squadron picture:
Wszystkie moje okręty:
All my ships: 

sobota, 19 lipca 2014

Normanowie - pospolite ruszenie. Normans - Levies.

Te figurki zalegały w mojej szufladzie już zbyt długo. To pospolite ruszenie Normanów od Conquest Games. Część z nich już Wam pokazywałem, natomiast ich druga czekała na dokończenie malunku. Chodziło tu głównie o wzory na tarcze. Nie miałem pomysłu jak je pomalować ale w końcu postanowiłem, że tak dalej być nie może. Krótkie poszukiwania w internecie i oto figurki gotowe.  Figurki te zasilą moją armię normańska do SAGI, którą mam nadzieje kiedyś w końcu skończyć...
These figures were lying in my drawer too long. There are the Norman Levies from Conquest Games. I have already showed some of them a long time ago, while these were awaited to finish the painting. The problem was with shield patterns. I had no idea how to paint them, but finally decided that it can not be any longer. Quick research on the internet and here you are, the figures are ready. These figures will join my Norman army for SAGA, which I believe to finish one day...


piątek, 18 lipca 2014

How to revitalize the old brushes - the link. Link do jak odnawiać stare pędzle.

Today something completely different. From some time I use the very special process with my brushes proposed by Arbal on his blog. Arbal used some polish products for that proces, however I found some substitutes here in UK. And for example instead of solvent acrylic I use white spirit. As the hair conditioner I use the one from Basic range from Sainsbury's - it is very cheap and does the job very well. Since I started use this process my waste of brushes has minimised to one on every six, seven revitalized - it is very good score.
Dzisiaj coś zupełnie innego. Od pewnego czasu korzystam ze specjalnego procesu rewitalizacji moich pędzli, zaproponowanego przez Arbala na jego blogu. Arbal używa do tego kilku polskich produktów, ja z kolei znalazłem kilka zamienników tutaj w UK. I tak zamiast proponowanego zmywacza akrylowego używam białego spirytusu, a odżywkę do włosów kupuję z serii Basic od Sainsburego - bardzo tania i sprawdza się doskonale. Od czasu kiedy zacząłem używać tego procesu tracę tylko jeden pędzel na sześć, siedem odzyskanych - to bardzo dobry wynik.

And here is the link to the  Arbal's blog:
Tutaj link do bloga Arbala:

środa, 16 lipca 2014

iNyezane - 22.01.1879

Last Thursday we tried a new Black Powder supplement: Zulu War. Donald Adamson bring all the figures and most of the terrains with him. It was first time we used this rules for 15mm figures. We halfed all ranges for that game, with change sequence of the turn (played in our club, such is initiative than shooting and then orders).
W ostatni czwartek wypróbowaliśmy nowy dodatek do Black Powder: Zulu War. Donald Adamson przyniósł na tą okoliczność swoje figurki i większość terenów. Był to pierwszy raz kiedy użyliśmy figurek w skali 15mm do tych zasad. W tym celu wszystkie odległości zostały zmniejszone o połowę i dodatkowo użyliśmy sekwencji tury obowiązującej w naszym klubie, czyli wpierw ruchów z inicjatywą, następnie strzelanie i dopiero wtedy rozkazy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Neil Smith
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Donald Adamson, Bill Gilchrist, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bill Gilchrist, Colin Jack, Michael Schneider)

Command Brigade:
3rd Regiment of Foot
99th Regiment of Foot
Royal Engineers
7 pounder gun

Naval Brigade:
Squadron of Mounted Infantry
Stanger and Victoria Mounted Rifles
7 pounder gun
Gatling gun

Natal Native Contingent Brigade:
Natal Hussars
1st Battalion, 2nd Regiment NNC
2nd Battalion, 2nd Regiment NNC
One Company Natal Native PioneersZULU/ZULUSI
(Bartek Żynda, Campbell Hardie, Tim Watson)

10 units

2. The Game. Gra.

It was one of the fastest game we ever had. It was quite historical, however Zulu suffered much bigger casualties then in the original battle. But from the beginning. I divided Zulu troops into three columns and tried first to engage British troops in two separate battles. Unfortunately for me I lost my first unit very quickly. They moved to close to the British line and get in the range of their rifles. It was prelude of that what is going to happen during next few turns...
Była to jedna z najszybciej przez nas rozegranych gier. Odbyła się ona prawie tak jak ta oryginalna, z tą różnicą, że Zulusi ponieśli dużo większe straty. Ale od początku. Podzieliłem siły zuluskie na trzy kolumny i próbowałem związać Brytyjczyków w dwie oddzielne bitwy. Niestety dla mnie bardzo szybko straciłem jeden z moich oddziałów, który niefortunnie zbliżył się do brytyjskiej linii na odległość jej strzału. To było preludium tego co miało nas spotkać w toku kolejnych tur...

On our left flank, Campbell tried assault the Naval Brigade commanded by Michael. Over there he tasted the power of Gatling gun. Lucky for British it jammed in the moment when there was no more Zulu troops in front of them. In that way we lost another five units...
Na naszej lewej flance Campbell spróbował zaatakować pozycje Brygady Marynarki Wojennej dowodzonej przez Michaela. W tym miejscu spróbował potęgi działka Gatlinga. Na całe szczeście dla Brytyjczyków zacięło się ono dopiero w momencie, gdy już nie było tam żadnych oddziałów zuluskich. W ten sposób straciliśmy kolejne pięć oddziałów.

When Campbell's Zulu tested the Gatling gun fire, I moved back all my troops and together with Tim's troops decided to assault the Natal Brigade (they seemed to be the weakest part of the British troops). However Tim failed few times with ordering his troops and very quick my units were much ahead than his. I was ready for charge, but Bill managed to face upcoming Zulu and fired at them. They became disorganised and were not able to processed any other action than firing. In that way British finally suffered the first casualties. Then Tim finally managed to bring his troops, but it was to late. The new British line was formed and we lost another unit from their fire. After this we managed to get in touch in melee, but we lost it too. Finally with three units we had to withdraw from the field...
W czasie kiedy Campbell testował ogień działka Gatlinga, wycofałem moje oddziały i razem z jednostkami Tima ruszyłem w kierunku Brygady Natalu (wydawali się najsłabszą częścią brytyjskich sił). Jednakże Tim kilka razy nieskutecznie wydawał rozkazy i moi wojownicy szybko znaleźli się przed jego. Byłem gotowy do wykonania szarży, jednak Billowi udało się ustawić frontem swoje oddziały do moich i oddać strzał. To zdezorganizowało moje jednostki i nie były już w stanie wykonać innej akcji jak tylko strzelania. W ten sposób Brytyjczycy ponieśli swoje pierwsze strzały. W końcu Timowi udało się sprowadzić jego oddziały, ale było już za późno. Nowa brytyjska linia została uformowana i od ognia tej linii straciliśmy kolejny oddział. Udało nam się w końcu dopaść Natalczyków ale w walce wręcz również zostaliśmy pokonani. Z pozostałymi nam trzema oddziałami musieliśmy wycofać się z pola bitwy...

3. Summary. Podsumowanie.

The new supplement gives us opportunity of refight very interesting battles, however some troops are to strong according to the new book. Bill promised to look at them and prepare new list of the troops. Our battle was more or less the same as it was the original battle (British lost something about few soldiers, and Zulu around 300) - so this is good. Now is the time for Battle of Isandlwana ;) I hope we will have the opportunity to play it one day.
Nowy suplement daje nam możliwość odtworzenia wielu ciekawych bitew, jednakże pewne oddziały wydaje się, że maja zawyżone statystyki. Bill obiecał przyjrzeć się temu i przygotować nową listę oddziałów. Nasza bitwa zakończyła się mniej więcej z takim samym rezultatem jak prawdziwa (Brytyjczycy stracili tylko kilku żołnierzy, natomiast Zulusi coś koło 300) - to dobrze. Teraz czas na bitwę pod Isandlwana ;) Mam nadzieję kiedyś ją rozegrać.

At the end the gallery on flickr:
Na koniec galeria na flickru: