wtorek, 26 lutego 2013

PzKpfw III - Pułk Ułanów Karpackich; Carpathians Uhlans Regiment

Jakiś czas temu, na forum Strategie.pl został ogłoszony konkurs z okazji 10 000 postów jednego z użytkowników: AWu. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było pomalowanie jednego z modeli od Zvezdy w skali 15mm, dodatkowym utrudnieniem było odwzorowanie historycznego pojazdu w oparciu o fotografię z okresu. Generalnie nie uczestniczę w tego typu konkursach, powiedzmy że poziom mojego malowania nie nadaje się jeszcze do zmagań konkursowych, ale w tym wypadku zrobiłem wyjątek i wystawiłem swój model w tym konkursie.
Some time ago, on the Strategie.pl forum to celebrate 10 000 posts of one of its users: AWu, the painting competition has been announced. Condition to participate in the painting competition was one of the models from the Zvezda 15mm scale range, an additional difficulty was the historical reproduction of the vehicle, based on a photograph from the period. Generally I do not participate in this kind of contests, let's say that the level of my painting is not ready for the struggle of competition, but in this case I made an exception and put my model.

Z oferty Zvezdy  wybrałem PzKpfw III i postanowiłem go przerobić na jeden z czołgów uzywanych przez Pułk Ułanów Karpackich a dokładnie pluton ppor. Z. Paciorka. Zanim pokażę swój model, kilka słów wyjaśnienia jak te niemieckie czołgi znalazły się w armii polskiej. W czerwcu 1942 Pułk Ułanów Karpackich, cały czas w trakcie szkolenia został wysłany do osłony linii komunikacyjnych na zapleczu frontu (podporządkowany brytyjskiej brygadzie "Z", która zajmowała się ochroną tamy na Nilu). Ze względu, że cały dostępny sprzęt (w tym samochody pancerne Humber, w które miał być wyposażony pułk)  szły dla jednostek frontowych, postanowiono tymczasowo wyposażyć jednostkę polską w zdobyczny sprzęt niemiecki i włoski i w ten sposób trzy czołgi PzKpfw III J trafiły do pułku. Pułk nie wziął wtedy udziału w walce a poniemieckie czołgi zostały wkrótce zamienione na amerykańskie Stuarty.
From the Zvezda offer I picked the PzKpfw III and decided to convert it to one of the tanks used by the platoon of 2nd Ltn. Z. Paciorek from the Carpathian Uhlan Regiment. Before I show you my model, a few words of explanation how the German tanks appeared in Polish army.  In June 1942 the Carpathian Lancers Regiment, beeing still in training, was sent to guard the lines of communication at the back of the front line (subordinated to the British brigade "Z", which was responsible for the protection of the dam on the Nile). Due to the fact that the entire available equipment (including Humber armored cars, in which the regiment supposed to be equipped) went to the front units, it was decided to temporarily equip the Polish unit with the captured  German and Italian equipment and thus three tanks PzKpfw III J went to the regiment. The regiment did not take part in the battle and soon  German tanks were  replaced with American Stuarts.

Przechodzimy w końcu do modelu. Pierwsza sprawa wiązała się z konwersją z wersji G do wersji J. Była ona kosmetyczna i polegała na wymianie jarzma karabinu maszynowego zamontowanego w kadłubie. wykorzystałem tutaj jedno z jarzm pozostałych po moich Shermanach 24 pułku ułanów. Drugim utrudnieniem było malowanie. Dzięki istniejącemu wątkowi na jednym z forów modelarskich dotyczącego tego pojazdu, sprawa wydawała się prosta. Jednak dalej zastanawiała mnie kolorystyka samego pojazdu. Gdzieś w internecie znalazłem informację, że przekazane Polakom czołgi były przemalowane w barwy używane przez siły brytyjskie i tu okazała się pomocna zeszłoroczna wizyta w Bovington. Mając już jakieś podstawy do malowania przystąpiłem do dzieła. Akurat w tym czasie (czołg malowałem na początku stycznia), zacząłem używać pewien produkt od GW, a mianowicie Purity Seal. Na moje nieszczęście użyłem go do wykończenia mojego czołgu. Niestety moje niedoświadczenie w tej materii dało znać o sobie i czołg po tym eksperymencie wyglądał tragicznie. Pozostały dwie możliwości albo czołg miał odbyć kąpiel w Dettolu, co wiązało by się z wycofaniem z konkursu albo dokonać możliwych poprawek i wystawić model do konkursu. Wybrałem to drugie, przynajmniej wracam na tarczy... Pewnie mój model zajął ostatnie miejsce w konkursie, ale ja się tym nie martwię. Po pierwsze udało mi się skończyć model, co nie udało się kilku innym osobom pomimo ich zgłoszenia, no i już raczej chyba gorzej być nie może, no bo nie można zająć gorszego miejsca w konkursie niż ostatnie, co dobrze wróży następnym konkursom o ile wezmę w nich udział.
Finally about my model. The first case involved a conversion from version G to version  J. It was just cosmetic and was about to exchange the yoke of a machine gun mounted in the hull. I used one of the yokes left after my Shermans from the 24 Uhlan Regiment. The second problem was about the painting. Due to the existing thread on one of the modelling forums, about that vehicle, the case seemed to be simple. However, I still wondered about the colors on the vehicle itself. Somewhere on the internet I found the information that these tanks, given to Poles, ware repainted in the colors used by British forces, and very helpful was last year's visit to Bovington. Now, having already some basis for painting, I proceeded to work. Just at that time (tank was painted in early January), I started using a product from GW, the Purity Seal. To my misfortune I used it to finish my tank. Unfortunately, my inexperience in this matter showed its face and the tank after the experiment looked terrible. Remained two options either tank was due to take a bath in Dettol, which led to the withdrawal from the contest, or make some corrections and issue a possible model for the competition. I chose the second, at least I come back on the shield... Probably my model came last in the competition, but I do not worry. I managed to finish my model, some other people not managed to finish their projects inspite their declaration, and form the other side, you cannot be worst than the last in the competition, so it good for the next one if I attend any.
A oto i model:
And here is the model:

W konkursie wygrała naprawdę znakomita praca Marcina: ZIS-5:
The competition was won by a really great work from Marcin: ZIS-5:

Reszta prac pod tym linkiem:
The rest of the works at this link:

 piątek, 22 lutego 2013

Byzantine vs Welsh; the Saga game. Bizancjum vs Walijczycy, gra Saga.

Some time ago, Colin Jack asked me to lead a game based on a system of Saga. As I have already played a several games on this system and I like it very much, I agreed to lead the basic game. For this purpose, we used Colin figures: the very old Byzantines (one of the first figures in his collection - perhaps even older than me...) and some newer Welsh. Opponents of the rather exotic for themselves, but this is one of the beauties of the Saga.
Jakiś czas temu Colin Jack poprosił mnie o poprowadzenie gry w oparciu o system Saga. Jako, że rozegrałem już kilka gier w tym systemie i bardzo go lubię, zgodziłem się poprowadzić podstawową grę. W tym celu uzyliśmy figurek Colina: jego bardzo starych Bizantyjczyków (jednych z pierwszych figurek w jego kolekcji - chyba nawet starszych ode mnie...) i troche nowszych Walijczyków. Przeciwnicy raczej egzotyczni dla siebie, ale to jest jeden z uroków Sagi.
The battlefield. Pole bitwy.

Colin played the Byzantines, Campbell Hardie played the Welsh. I met those two armies for the first time and really like both of them. The Byzantine army in the Saga is quite strong (high levels of armaments), but slow in action and quickly collects Fatigue markers whilst Welsh army is weak in armament but very strong in ranged weapons, which makes it a very good army for defending. This feature of the Welsh decided of their victory. They stopped the Byzantines in the middle of the field and threw them with missiles, and then broke them in melee.
Bizantyjczykami zagrał Colin, Walijczykami zagrał Campbell Hardie. Z oboma armiami spotkałem się po raz pierwszy i obie bardzo mi się spodobały. Armia bizantyjska w Sadze jest dość silna (wysokie poziomy uzbrojenia), jednak powolna w działaniu i dość szybko zbiera znaczniki Fatigue. Walijczycy to armia o dość słabym uzbrojeniu, jednak wyposarzona w olbrzymią ilość broni miotających, co czyni ją bardzo dobrą armią do obrony. Ta cecha Walijczyków zadecydowała o ich zwycięstwie. Zatrzymali oni Bizantyjczyków w środku pola i zarzucili ich  pociskami, a następnie wybili ich w walce. 
The Welsh. Walijczycy.
The Byzantine. Bizancjum.
The Byzantine Warlord last moment. Ostatni moment bizantyjskiego wodza.

Our game was purely educational in nature, so we used only the empty table, which clearly can be seen in the pictures, but it was about learning here. Next games will be on the better tables.
Nasza gra miała czysto charakter szkoleniowy, więc użyliśmy jedynie pustego stołu, co dobitnie widać na zdjęciach, ale chodziło tu o naukę. Następne gry będą na lepszych stołach. 

And as usual the gallery on flickr at the end:
I jak zawsze na końcu, galeria na flikru:

 

wtorek, 19 lutego 2013

Polska 1944 (23); Poland 1944(23) - Sowieci - struktura; Soviets - the organization.

Jakiś czas temu przy prezentacji moich Sowietów w 20mm zostałem zapytany o rozpiskę armii. Wykonałem ją, ale zrobiłem coś jeszcze. Przejrzałem różne struktury Sowietów w czasie walk na terenie Polski w 1944 i na tej podstawie rozpisałem swoje figurki. Są to dwie jednostki: dywizja piechoty i dywizja pancerna, oraz dodatkowo wsparcie lotnicze. Na rozpisce znajdziecie pozycje zapisane w dwóch kolorach: czarnym (to już mam) i czerwonym (muszę zrobić). Oddziały są rozpisane pod system Rapid Fire! A oto moje struktury:
Some time ago, when I was presented my Soviet in 20mm I had been asked about my army list. I did it now, but I did something more than this. I've looked the Soviet army structures during the campaign in Poland in 1944 and according to this I created my list. There are two units: infantry and armoured division plus air support. On the list you can find positions writen in two colors: black (I got them) and red (I still need them). All units are created for Rapid Fire! This is my lists:

Piechota:
Infantry:

Czołgi:
Tanks:
Tak więc moja radość z zakończenia tego projektu była przedwczesna...
So my joy at the completion of the project was too early...niedziela, 17 lutego 2013

D13 Highway

We played our last weekly game at Hugh wilson's home with the using of Bolt Action rules again. This time we played the late war period.
Naszą ostatnią cotygodniową grę rozegraliśmy w domu u Hugh Wilsona i ponownie użyliśmy zasad Bolt Action. Tym razem rozegraliśmy grę w późnym okresie wojny.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
1. Orders/Rozkazy.
Following the D-Day landings, the Allies have pushed inland and there is now a chance to trap a significant portion of the German army if the Falaise gap can be closed. 4th Canadian Armoured Division pushed back Germans and took controll over D13 Highway. However the Germans received some support and now they will try to regain the road that they need to escape from the last closing Allied net.
Po lądowaniu w D-Day, Alianci wdarli się w głąb lądu i teraz jest szansa na uwięzienie znacznej części niemieckich sił, jeśli worek Falaise zostanie zamknięty. 4. Kanadyjska Dywizja Pancerna odepchnęła Niemców i opanowała drogę D13. Jednakże Niemcy otrzymali pewne wzmocnienie i teraz będą próbować odzyskać drogę i spróbować ucieczki z coraz szybciej zamykającej się alianckiej sieci.

2. Ordre de bataille 
Canadians:
Kanadyjczycy:
(Colin, Dave O'Brian, Donald Adamson, Martin Gibson)
Platoon of Argyll and Sutherland Highlanders of Canada
(all Regular)
HQ: Officer (+3), Medic, Sniper team, FOO team, PIAT team
1st Rifle Section: NCO, 7 rifles, Bren team
2nd Rifle Section: NCO, 7 rifles, Bren team
3rd Rifle Section: NCO, 7 rifles, Bren team
Platoon of South Alberta Regiment
(all Regular)
2 x Sherman: Medium 9, Medium AT 9+
1 x Firefly: Medium 9, Heavy AT 10+
Reinforcement/Uzupełnienia:
M10: Light 8, Heavy AT 10+
Germans:
Niemcy:
(Dave Paterson, Hugh, Tim Watson, Bartek Żynda)
(all Regular)
Kampgruppe HQ:  Officer (+2)
1st Panzer platoon:
PzKpfw IV: Medium 9, Heavy AT 10+
Marder III: A/C 7, Heavy AT 10+
PzKpfw V 'Panther': Medium (Heavy to Front); SH AT 11+
2nd Pancer platoon:
2 x PzKpfw VI 'Tiger': Heavy, SH AT 11+
Falschirmjager HQ: Officer (+2), Medic, 3 rifles 
1st Section: NCO, 7 rifles, LMG team
2nd Section: NCO, 7 rifles, LMG team
MMG Section: 3 men
Panzergrenadier HQ: Officer (+2), Medic, 3 rifles
1st Section: NCO, 7 rifles, LMG team
2nd Section: NCO, 7 rifles, LMG team
3. The game/ Gra.
Germans divided their forces into two parts. Main group was to take the first village, and then support the second group, which was to take the second village. German tanks were to move under the cover of trees, not to be in the range of Allied airforces. German attack was started by Tigers. The tanks fired the  buildings of the first village, but no enemy units have been detected...
Niemcy podzielili swoje siły na dwie części. Głowna ich część miała zająć pierwszą wioskę, a następnie wesprzeć drugą grupę, która miała zająć drugą wioskę. Niemieckie czołgi miały poruszać się pod osłoną drzew, aby nie być w zasięgu lotnictwa Aliantów. Atak rozpoczęły niemieckie Tygrysy. Ostrzelały one budynki pierwszej wioski, jednak żadnych wrogich jednostek nie wykryto... 
Then the Panzergrienadiers began their attack. They have been welcomed by machine guns from Sherman hidden in the bushes. Then appeared Pz IV, but this tank has been welcomed with the salvo from the second hidden Sherman, but it was off target. Then arrived the Panther and quickly eliminated the first Canadian tank, and then arrived the Marder and the other Allied tank was destroyed.
Wtedy atak rozpoczęli Panzergrienadierzy. Przywitani zostali karabinami maszynowymi ukrytego w zaroślach Shermana. Wtedy pojawił się tam Pz IV, którego przywitała niecelna salwa drugiego zamaskowanego Shermana. Wtedy przyjechała Pantera i szybko wyeliminowała pierwszy kanadyjski czołg, zaraz za nią pojawił się Marder i po drugim alianckim czołgu pozostało ledwie wspomnienie. 
After this undeniable success, the Germans began rounding the first village. However the Grenadiers were fired by a hidden in the village machine gun  and the German tanks by third Allied tank: Firefly. But again, without any success.
Po tym niewątpliwym sukcesie, Niemcy przystąpili do okrążania pierwszej wioski. Grenadierzy zostali jednak ostrzelani przez ukryty we wiosce karabin maszynowy a niemieckie czołgi przez trzeci aliancki czołg: Firefly. Jednak znowu bezskutecznie.
Panther supported by Marder and one of the Tigers attacked the Firefly, which retreated deeper into the forest. Infantry began assaulting the buildings. The Canadian MG was quickly eliminated, but it turned out that the second building is full of enemy soldiers. Thus began a long siege. Canadians who ware in big trouble now called for an air support and for the M10 Wolverine. However, the pilot, who came was a rookie and mistakenly has fired  arrived gun and destroyed it...
Panthera wspierana przez Mardera i jednego z Tygrysów zaatakowała Firefly, który wycofał się głębiej w las. Piechota rozpoczęła szturm budynków. Kanadyjski MG został szybko wyeliminowany, jednak okazało się, że w drugim budynku pełno jest wrogich żołnierzy. rozpoczęło się więc długie oblężenie. Kanadyjczycy będący w dużych opałach wezwali lotnictwo oraz wsparcie w postaci M10 Wolverine. Jednak pilot, który przybył okazał się żółtodziobem i omyłkowo ostrzelał przybyłe działo i je zniszczył...
 After getting the advantage, Pz IV and Tigers moved towards the second village. Tanks were to be supported by a platoon of Falschirmjagers. It turned out to be a very bad move, because the Pz IV was destroyed by PIAT team, hidden on the way from the fifth, and the German paratroopers were shot by the mortar. Fortunately for the Germans, the mortar shots were off target. Germans quickly eliminated PIAT team and Tigers together with a concealed German machine gun destroyed the mortar and Canadian defence HQ.
Po zdobyciu przewagi, Pz IV i Tygrysy ruszyły w kierunku drugiej wioski. Czołgi miały zostac wsparte przez pluton Falschirmjagerów. Okazało się to bardzo złym ruchem, ponieważ Pz IV został zniszczony przez ukrytych przy drodze żołnierzy z PIATem, a niemieccy spadochroniarze zostali ostrzelani przez moździeż. Na szczęście dla Niemców, strzały z moździerza były niecelne. Niemcy w krótkim czasie wyeliminowali obsługe PIATa, a przybyłe Tygrysy rozbiły wraz z zamaskowanym niemieckim karabinem maszynowym obsługę moździerza wraz z całym dowództwem kanadyjskiej obrony. 
Falschirmjagers who find themselves in the open were surprised by the second section of Canadians. This started a battle, which cost a lot of dead Germans. Canadians bravely resisted and even crazy charge on their backs by the Tiger did broke them. It was only till the German MG arrived and their resistance was broken. The road to the second village seemed to be already open, especially that as a result of the melee the first village was captured and the Firefly eliminated  by the Panther.
Falschirmjagerzy, którzy znaleźli się w otwartym terenie zostali zaskoczeni przez drugą sekcję Kanadyjczyków. Wywiązała się walka, która kosztowała Niemców sporo zabitych. Kanadyjczycy dzielnie stawiali opór i nawet szalona szarża Tygrysa na ich tyły nie dały im rady. Dopiero gdy przybył niemiecki MG, ich opór został złamany. Droga do drugiej wioski wydawała się juz otwarta, tym bardziej, że w wyniku walki wręcz pierwsza wioska została opanowana, a Firefly wyeliminowany przez Pantherę.
However the Germans moved to the second village was fired by concealed sniper. Soon after the Tigers pinned the Canadian. This was probably last moments of the last Canadian section blocked the D13 Highway, but we hadn't enough time to check it, becouse the time for game was over and we had to pack our toys and go back home. However, the game finished with a clear German victory. It was great game!
Niemiecka piechota została jednak ostrzelana przez zamaskowanego snajpera. Tygrysy jednak szybko swoim ogniem spinowały Kanadyjczyka. Chwile ostatniej sekcji blokującej drogę D13 były więc policzone, jednak nam aby to sprawdzić nie wystarczyło już czasu i trzeba było pakować zabawki i wracać do domu. Jednakze gra skończyła się wyraźnym zwycięstwem niemieckim.To była bardzo udana gra!4. Links/Linki.

For pictures in better resolution visit my flickr:
Zdjęcia w lepszej rozdzielczości można znaleźć na moim flickru:
   

sobota, 9 lutego 2013

East Prussia 1914; Wschodnie Prusy 1914.

Because of the EGM, we did not have too much time on the game. So we played a quick game with a new version of the rules Back and Beyond. It was a game with no specific tasks for the sides, just the usual "kill as many as possible."
Z powodu EGM, nie mieliśmy zbyt dużo czasu na grę. Rozegraliśmy więc szybką grę z użyciem nowej wersji zasad Back and Beyond. Była to gra bez konkretnych zadań dla stron, po prostu zwykłe "zabić ich jak najwięcej". 

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Angus Konstam, SESWC
The battlefield. Pole bitwy.


It was August 1944. Russian offensive in East Prussia met the German defense. The forces are aligned: eight infantry companies (10 figures each), a cavalry squadron, two machine guns, field gun and two commanders. The game was to eliminate as much as possible enemy forces.
Był sierpień 1944 roku. Ofensywa rosyjska w Prusach Wschodnich napotkała obronę niemiecką. Siły były wyrównane: po osiem kompanii piechoty (10 figurek w każdej), szwadronie kawalerii, dwóch karabinach maszynowych, działa polowego i dwóch dowódców. Gra polegała na jak największym wyeliminowaniu sił wroga. 
Russian initial positions. Rosyjskie pozycje wyjściowe.
Cossacks. Kozacy.
German left flank. Niemiecka prawa flanka.
German right flank. Niemiecka prawa flanka.
German (Colin Jack and Michael) plan was to strike at the center and on the left szkrzydle the Russian forces, while on the right wing set up a strong defense based on the village. Russians (Angus, Paul and myself) decided to attack all the forces, more or less equal forces on each of the directions.
Niemiecki (Colin Jack i Michael) plan polegał na uderzeniu w centrum i na ich lewym szkrzydle na siły rosyjskie, natomiast na prawym skrzydle ustanowiono silną obrone oparta o wieś. Rosjanie (Angus, Paul i ja) postanowili atakować wszystkimi siłami, mniej więcej równymi siłami na każdym z kierunków.
On the Russian right wing, the Germans attacked the Russians, who previously took the farm. Strengthened in this way, the Russians successfully repelled the attack, beeing supported with a machine gun and field gun. Quite surprisingly ended Uhlans charge, who found themselves in the middle of the field and were decimated by the Russian infantry and machine gun. However the German attack  did not broke down and continued, especially when the Russians had to face a new problem, the out of ammunition in one of the companies.
Na prawym rosyjskim skrzydle Niemcy uderzyli na Rosjan, którzy zajęli wcześniej farmę. Umocnieni w ten sposób Rosjanie z powodzeniem odparli ten atak, bedąc wzmocnieni karabinem maszynowym i działem polowym. Dość zaskakująco skończyła się szarża Ułanów, którzy znaleźli się w śroku pola i zostali zdziesiątkowani przez rosyjską piechotę i karabin maszynowy. Niemieckie natarcie jednak nie załamało się i było kontynuowane, szczególnie że Rosjanie musieli stawic czoła nowemu problemowi, jakim był brak amunicji w jednej z kompanii.

In the center of the battlefield the best German troops moved towards the enemy. But here they entered deep into the woods and become blocked by the Russians, because the way out from the forest probably will finished with heavy losses for them.
W centrum pola walki najlepsze niemieckie oddziały ruszyły w kierunku wroga. Jednak tutaj weszły one wgłąb lasku i zostały zablokowane przez Rosjan, ponieważ wyjście z nich najprawdopodobniej skończyło by się dla nich ciężkimi stratami. 
On the left wing ruled the Cossacks. At first they did not really able to decide to choose any of the targets,, but the opportunity presented itself to itself. Jegr company came to an open field. Cossacks charged at them and inflicted them quite a significant losses, but the Germans managed to retreat and hide behind trees. Then the Cossacks found themselves under fire from machine guns located in the village. This resulted in a significant losses among them and they had to withdraw from the battlefield. Russian infantry, which had to support the Cossacks, was stopped by machine guns fire and did not play on that flank a significant role.
Na lewym skrzydle rządzili Kozacy. Na początku nie bardzo mogli zdecydowac się który z celów wybrać, jednak okazja sama się nadarzyła. Kompania Jegrów wyszła na otwarte pole. Kozacy zaszarżowali na nich i zadali im dość znaczne straty, jednak Niemcy zdołali się wycofać i schować za drzewami. Kozacy wtedy znaleźli sie pod ogniem karabinów maszynowych znajdujących się we wsi. Spowodowało to znaczne straty wśród nich i musieli wycofać się z pola walki. Rosyjska piechota, która miała wspierać Kozaków, została zatrzymana przez ogień karabinów maszynowych i nie odegrała na tym skrzydle znaczącej roli.
 The game ended without a clear victory to any of the sides. Cavalry seems to behave quite realistic according to these rules, which determines the choice of the system for the Polish-Bolshevik war. In addition, we used the new rules "Out of Ammo", which took its toll especially the Russians on their right flank, very realistic rule in my opinion.
Next game Bolt Action (Western Front 1944) and then SAGA.
Gra zakończyła się, bez wyraźnego zwycięstwa żadnej ze stron. Kawaleria wydaje się zachowywać dość realistycznie według tych zasad, co przesądza nad wyborem tego systemu dla wojny polsko-bolszewickiej. Dodatkowo użyliśmy nowej zasady  "Out of Ammo", która dała się we znaki szczególnie Rosjanom na ich prawej flance, bardzo realistyczna zasada w mojej opinii.
Następna gra Bolt Action (front zachodni 1944) a potem SAGA. 


And some link at the end:
I kilka linków na koniec:

1. Relation on Angus Konstam website:
1. Relacja na stronie Angusa Konstama:
 

2. Gallery on my flickr:
2. Galeria na moim flickr: