poniedziałek, 24 października 2016

Trafalgar Day 2016.

The situation, when I arrived. RN lines broke the Franco-Spanish lines. My Ships on the down left corner.

From some time few our club members, including myself, collecting 1/1200 Langton Miniatures ships for the battle of Trafalgar. We still about 15 ships short, but that is only temporary. Few days ago we had another anniversary of that one of the decisive battles in human history, so we decided to refight it again. For that purpose Angus hired the Dean Bowling Club for a Sunday and we were able to have a game with most of our ships (we used about 45 ships in total). Army lists and scenario were prepared by Jack Glanville and the whole game was umpired by John Ewing. For the game we used the Kiss Me,Hardy rules from the TFL.
Od jakiegoś juz czasu członkowie naszego klubu, włączając i mnie, kolekcjonują okręty w skali 1/1200 od Langton Miniatures do bitwy pod Trafalgarem. Cały czas brakuje nam około 15, jednak jest to tymczasowe. Kilka dni temu mieliśmy kolejną rocznicę, tej jednej z najważniejszych bitew w historii ludzkości, więc postanowiliśmy ja odtworzyć. Dla tego celu Angus wynajął Dean Bowling Club na niedzielę, gdzie mogliśmy rozegrać naszą grę z większością naszych okrętów (razem użylismy ich 45). Listy i scenariusz zostały opracowane przez Jack'a Glanville, natomiast cała gra była prowadzona przez Johna Ewinga. Do gry użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy od TFL.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville, Derek Hodge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson, Dougie Trail, Bartek Żynda, Jim Louttit
British squadrons (Jack's and Angus's) moving into the action.
The battle gets more chaotic now.


The Royal Navy was played by J.P., Michael Schneider, Angus Konstam, Jack Glanville and Donald Adamson. Derek Hodge together with Chris Henry played the Spaniards and Sandy Gilespie, John Ewing, Campbell Hardie and myself played French.
Okretami Royal Navy dowodzili J.P., Michael Schneider, Angus Konstam, Jack Glanville i Donald Adamson. Derek Hodge razem z Chrisem Henry dowodzili Hiszpanami oraz Sandy Gilespie, John Ewing, Campbell Hardie i ja graliśmy Francuzami.
My British Ships of the line under the Michael's command.
Chaos of the batttle.

As I was quite late for the game, arrived on the second part of the game and I cannot give all story behind the game. I take two French ships separate from John's squadron and lead them to battle, however I had to maneuver first against the wind to come back on the battlefield. It took me some time to do it, but finally I managed to fired twice, but without any significant success. The game finished with a British victory, none of the ships were sunk and some of them changed the colors (6 Spanish, 2 French and 1 British). It was great fun and we will repeat it next year with a bigger number of the ships!
Jako, że do gry przystąpiłem mocno spóźniony, wziąłem jedynie udział w drugiej jej części i nie moge przekazać jej Wam w całości. Z eskadry Johna dostałem dwa okrety francuskie i poprowadziłem je do boju. to znaczy wpierw pod wiatr musiałem na pole bitwy wrócić, co zajęło mi trochę czasu. W końcu udało mi się dwa razy oddać salwy z moich dział, jednak bez większych sukcesów. Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, żaden z okrętów nie został zatopiony jednak kilku udało się zmienić kolory (6 hiszpańskich, 2 francuskie i 1 brytyjski). To była wspaniała zabawa i na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku, jednak teraz z większa ilością okrętów!
J.P.'s ships in troubles.
Fate of the Spanish fleet...
HMS Victory n troubles. However she managed to win all combats and even took a prize. Also Adm. Nelson did not die this time!

For more detailed relations from the game check the links below:
Dla bardziej szczegółowych relacji sięgnijcie do linków poniżej:

Angus:

Jack:

Campbell:

Dereck:
(awaiting)

Michael:

My Flickr gallery:

piątek, 21 października 2016

Dark Age Clash.

Last Thursday I invited Michael to the Dark Age game with Hail Caesar rules. The idea behind that game, was to use all figures from our entire collections. My Norman are much more numerous than Michael's, so he received support of my Vikings. That way all our figures were on the table.
W ostatni czwartek zaprosiłem Michaela do gry z wczesnego okresu średniowiecza przy użyciu zasad Hail Caesar. Główna ideą tej gry, było użycie naszych cąłych kolekcji z tego okresu. Moi Normanowie są dużo liczniejsi od Michaelowych, więc uzyskał on wsparcie moich Wikingów. W ten sposób wszystkie nasze figurki znalazły się na stole.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda, Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: some help from Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda, Michael Schneider

1. Forces. Siły.


NORMANS&VIKINGS/NORMANOWIE I WIKINGOWIE
(Michael Schneider)

Norman CinC (9)
Viking CinC (8)

1 unit of heavy Norman cavalry

3 units of heavy Norman infantry
1 unit of heavy Viking infantry
1 unit of heavy Viking infantry with bows
1 unit of medium Viking infanatry
1 unit of Berserkers

1 unit of Archers
1 unit of crosbows

LOTHARYNGIANS/LOTARYNGOWIE
(Bartek Żynda)

1st CinC (9)
2nd CinC (8)

2 units of heavy cavalry
1 unit of medium cavalry

1 unit of heavy infantry
1 unit of medium infantry
2 units of light infantry

2 units of Archers
1 unit of Crossbows

2. The game. Gra.


We started game on both sides of a small river. This time my order dice was against me and soon some of my units crossed the river and some not. That put one of my units of Archers as an easy prey for the Norman cavalry. They charged on them, but my Archers survived and managed to withdraw on my bank of the river.
Zaczęliśmy grę po przeciwnych stronach małej rzeczki. Tym razem moje rzuty na rozkazy nie były zbyt dobre i raczej przeciw mnie w wyniku czego części moich oddziałów udało się przekroczyć rzeczkę, a części nie. To wystawiło moich łuczników, jako łatwy łup dla normańskich kawalerzystów. Zaszarżowali na nich, jednak moim łucznikom udało sie przeżyć i w konsekwencji wycofać na drugi brzeg rzeczki.

Now the past hunters become the prey for my cavalry. Outnumbered Normans get slaughtered by my knights. Then my cavalry charged on Vikings. Again the infantry survived the charge, but then came Bill and explained us, that some things we did very wrong. So far I played that rules few times before but I never read them, for Michael it was first time and he did not read them too. After some Bill's advices the game changed dramatically for me...
Teraz niedoszli myśliwi, sami stali się łupem mojej kawalerii. Normanowie zostali zmasakrowani, przez moich liczniejszych rycerzy. Potem moja konnica zaszarżowała na pozycje Wikingów. Znów piechocie udało się przeżyć szarżę, i wtedy do naszego stołu przyszedł Bill i wytłumaczył nam, że pewne rzeczy robimy źle. Do tej pory udało mi się rozegrać kilka gier z tymi zasadami, jednak nigdy ich nie przeczytałem, dla Michaela była to z nimi pierwsza gra i też ich nie przeczytał. Po wskazówkach Bill sytuacja mojej armii znieniła sie bardzo dramatycznie...

The main thing in hand to hand clashes is the number of support, which give you bigger number of attack dice. This time my cavalry was outnumbered by the Vikings and soon all my horses were destroyed. The game turn into huge disaster for my army.
Główną rzeczą w walce wręcz jest liczba jednostek wspierających, co przenosi się na liczbę kości ataku. Tym razem moja kawaleria była mniej liczniejsza od Wikingów i wkrótce przestała istnieć. Gra zamieniała się w klęskę mojej armii.

Michael encouraged by the Vikings success push his infantry against my infantry and soon he was victorious here too. I only managed to destroy his crossbowmen, but at this stage my army no longer existed as a whole. The battle was over and my army withdraw with a shame.
Michael zachęcony sukcesem Wikingów pchnął swoją piechotę przeciw mojej i wkrótce również i tu odniósł zwycięstwo. Mi udało się jedynie zniszczyć jego kuszników, ale na tym etapie moja armia przestała już istniec jako całość. Musiała, okryta wstydem, wycofać się z pola walki.

3. Summary. Podsumowanie.


It was great game with the Hail Caesar rules. We will continue to enlarge your armies and soon we will come back to the rules again. However before next game, we will have to read  the rules. From the other point of view I was able to use all my Dark Age figures, which I am happy with.  So my golden rule in wargaming is achieved. That rule is to use all my figures and models in game at least once. So I did it!
To była świetna gra z zasadami Hail Caesar. Będziemy kontynuowali rozbudowę naszych armii, jednak przed następnym razem postaramy się przeczytać zasady. Z innej strony udało mi się użyć wszystkich figurek z mojej kolekcji wczesnego średniowiecza, z czego jestem bardzo zadowolony. Moja złota zasada wargamingu została osiągnięta. Jest nią to by przynajmniej raz użyć każdej figurki i modelu w grze. Tym razem mi się to udało!

4. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

wtorek, 18 października 2016

End of Rat Race (Battlegroup Fall of the Reich).

Last Thursday in our club, we had another Battlegroup Fall of the Reich game. I was asked for that game by Alan. This time I prepared the game for the 300 points only, to better get him through the rules. I have used the scenario "End of Rat Race" from the supplement.
W ostatni czwartek w naszym klubie, mieliśmy kolejną grę z Battlegroup Fall of the Reich. O tą grę zostałem poproszony przez Alana. Tym razem przygotowałem grę tylko na 300 pkt., by lepiej zapoznać go z zasadami. Do gry użyłem scenariusza "End of Rat Race" z dodatku.

SCENARIO/SCENARIUSZ: End of Rat Race
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ (Kubelwagen)

Volksgrenadier Platoon (irregular) (Command squad with 2 panzerfausts; 3 squads with 2 panzerfausts each; 3 MG (bipod MG34) teams; medium mortar)

Panther A tank (Pancer Ace)

Motorised Reconnaissance Patrol (2 panzerfausts, Kubelwagen)

309 pts/15 BR

SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

Forward HQ (Jeep)

Motorised Riffle Platoon (Command squad; 4 riffle squads with 1 panzerfaust each; Maxim MG team; light mortar team)

SU-76M Battery

"Razvedka" Long Range Patrol (2 Gaz Jeeps, AT granades, 1 panzerfaust)

302 pts/24 BR

2. The game. Gra.


The "End of Rat Race" scenario is quite tricky for the Allied player, because it force him to think about the strategy for the whole game, before the game get started. That is because his troops enter the table in column and in particular order, which can not be changed till the end of the game.
"End of Rat Race" jest dość trudnym scenariuszem dla alianckiego gracza, ponieważ wymusza on na nim wymyślenie strategi na całą grę, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dzieje się to w wyniku wymuszonego wejścia na stół w kolumnie, gdzie kazda jednostka ma swoją kolejność i nie mozna jej zmienić do końca gry.

This time Alan was a little late for the game, so we used one of our club member, who this time want to remain unknow, let call him Friedrich. He was responsible for the initial German set up. First he rolled very low (double 1!), so I asked him to do it again and believe or not he rolled 1 and 2! So there was no excuses, he had to put 3 units on table. He did it very wise. He chose Panther tank and two MG teams. He put them all in ambush fire. Splendid!
Tym razem Alan trochę się spóźnił do klubu, więc wykorzystałem jednego z członków klubu, który pragnął pozostać anonimowy tym razem, dla dalszego porządku nazwijmy go Friedrich. Stał się on odpowiedzialny za początkowe rozstawienie Niemców. Pierwszy rzut był bardzo niski (podwójne 1), więc poprosiłem go o drugi rzut i wierzcie, lub nie tym razem wyrzucił 1 i 2! Więc nie było już więcej wymówek i grę rozpoczynał z trzema jednostkami. Dokonał jednak mądrego wyboru i wybrał Panterę i dwa karabiny maszynowe. Wszystkim im dał rozkaz Ambush Fire. Cudownie!

Then the Soviets enter the table. I was expecting the Panther will be put just behind the road blockade and put the Recce troops in front of my column and behind them all my SU guns. As I was expected he allowed my Recce forces take cover in woods and put his all attention on my guns. I can only tell, that soon all of them were converted in wrecks. What can I do against the Panzer Ace Panther tank?
Wtedy Sowieci weszli na stół. Tak jak przewidywałem Pantera zostąła ustawiona zaraz za drogową blokadą, więc na przodzie kolumny umieściłem mój oddział rozpoznawczy a zaraz za nim moje działa SU. Ponownie tak jak przewidywałem przeuścił on mój oddział rozpoznawczy i całą swoją uwagę skupił na działach. Mogę tylko powiedzieć, że wkrótce wszystkie je, wkrótce zamienił we wraki. Co począć, jak na przeciw masz pancernego asa w Panterze?

Then Alan arrived and he took control over the Germans. We slowly started bringing our troops on the table and both started mortar each other. My shoots were much more accurate, as Alan forget to spread his forces. that caused him a lot of pins and that gave him a lot of counters. He forgot about crap German morale during that period...
Wtedy przybył Alan i przejął kontrolę nad Niemcami. Powoli zaczęliśmy wprowadzać resztę naszych oddziałów na stół i zaczęlismy nawzajem się ostrzeliwać z moździerzy. Mój ostrzał był jednak dużo bardziej skuteczny, ponieważ Alan zapomniał by rozproszyć swoje oddziały, to spowodowało dużą liczbę pinów i konieczność pobrania dużej ilości żetonów. Zapomniał o bardzo kiepskim niemieckim morale w tym okresie...

The scenario forced me to the be very aggressive. I had to push my forces forward, what also cost me with a lot of counters. Finally I was only one point behind my morale would collapse and then I noticed the opportunity for me. My last soldier from the Recce unit, those with panzerfaust, was very close to the German tank. I took my chance and fired. Lucky for me it get hit and soon the tank exploded! German morale collapsed and I won the game!
Scenariusz zmusił mnie do bycia bardzo agresywnym. Musiałem pchać swoje oddziały do przodu, co oczywiście kosztowało mnie dużą ilość żetonów. W końcu byłem tylko jeden punkt od tego by moje morale uległo załamaniu i wtedy dostrzegłem dla siebie szansę. Mój ostatni żyjacy jeszcze żołnierz z oddziału rozpoznawczego, ten z panzerfaustem, znalazł się bardzo blisko niemieckiego czołgu. Zaryzykowałem i oddzałem strzał. Szczęśliwie dla mnie uzyskałem trafienie i wkrótce czołg eksplodował! Niemieckie morale upadło, dzięki czemu wygrałem grę!
Soviet counters.
German counters.

3. Summary. Podsumowanie.


Alan  was quite happy with the game. The rules seems to be quite understand for him. He still has some struggle with the creating his forces (the point system, what should be in and what not), but we will take care about it very soon. He is young and learnt it very quickly. Next games with the Battlegroup system will be very soon.
Alan był bardzo zadowolony z gry. Opanował już zasady, jednak wciąz ma problem z tworzeniem rozpisek (system punktowy i co powinno się w rozpisce znaleźć a co nie), jednak tym zajmiemy się już wkrótce. Jest młody i uczy się bardzo szybko. Następne gry z systemem Battlegroup pojawią się więc, już wkrótce.

4. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

piątek, 7 października 2016

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Polish Lithuanian Commonwealth. Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Last Thursday I had another introduction game with By Fire and Sword rules. This time I showed it to both Michaels. One of them (Michael S.) had the opportunity to play that rules before, but mostly because of the game chaos, to many people around the game, he never get the rules correctly. This time the game was smaller, with less troops, everything better to learn the rules. I'm sorry, but this time only few pictures from the game (dome with my tablet), as my camera battery charger get broke and I await for a new one. It should arrive next week, I hope.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę wprowadzającą w zasady Ogniem i Mieczem. Tym razem pokazałem ją obu Michaelom. Jeden z nich (Michael S.) miał już okazję wypróbować zasady, jednak ze względu na panujący chaos i zbyt dużą liczbę gapiów, nie miał szans na zapoznanie się z zasadami w sposób zadawalający. Tym razem gra była mniejsza, z mniejsza ilością oddziałów, czyli lepsza okazja do nauczenia się zasad. Tym razem przepraszam Was bardzo, ale tylko kilka zdjęć z gry (wykonanych moim tabletem), ponieważ ładowarka do baterii do mojego aparatu się zepsuła i oczekuję na nową. Mam taką nadzieję, że dotrze do mnie w przyszłym tygodniu.

SCENARIO/SCENARIUSZ: From rulebook (No 1), Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


To the known from the rulebook way the creating the armies I added my House rule. After every point level, there is a D10 test. On 6-10 the one can go higher on 1-5 cannot. This is how I created our armies (on Polish Lithuanian Skirmish Force (1653-57) example). I started with the Colonel. Upgraded them to 3 orders. Then I use the basic 4 banners with Cossack Style Cavalry (2 of 3 bases and 2 of 2 bases). Then upgraded the 2 bases Cossacks into 3 bases and then convert one banner of Cossack into Dragoons. After that to move of another level I had to made a roll. I rolled 4 so no more upgrades. The same way I created the Swedish army. So the outcome was:
Do znanej z podręcznika metody tworzenia rozpisek, dodałem swoją zasadę. Polega ona na tym, że za przejście do wyższego poziomu punktowego trzeba przejść test (K10). Na 6-10 jest to możliwe, na 1-5 nie. W ten sposób stworzyłem nasze armie (na podstawie Podjazdu Koronnego (1653-57)). Zacząłem od Pułkownika, dałem mu 3 rozkazy zamiast 2. Po tym użyłem podstawowych 4 chorągwi kozackich (2 trzy podstawkowe i 2 dwu). dodałem po podstawce do dwupodstawkowych Kozaków i zamieniłem jedną ich chorągiew na Dragonów. Po tym by przejść na następny poziom musiałem zdać test, wyrzuciłem 4 i na tym skończyłem tworzenie mojej armii. W ten sama sposób stworzyłem rozpiskę dla Szwedów i oto co z tego wyszło:

POLISH SKIRMISH FORCE (1653-57)
(Bartek Żynda)

Colonel (3 orders)

3 banners of Cossack style cavalry (3 bases each)
1 banner of Dragoons (3 bases)

SWEDISH DETACHMENT (1648-60)
(Michael Schneider, Michael Charge)

1 Mercenary Reiter Company (with arquebuses) (2 bases)
1 Mercenary Reiter Company (2 bases)
1 New Type Muskeeter Company (3 bases)
Regimental gun

2. The game. Gra.


We all moved our forces fast forward to take the objectives (we played the first scenario form the book). However Michaels moved only into the central, when I moved to take the central and the left on my side. When they were still busy with moving their forces I use the opportunity to charge with my big Cossack unit (I joined two banners into one big) and charged on the Reiter company. As they had the movement order, cannot react on that charge and soon been forced to flee. During the chase, my Cossacks contacted with Reiters with arquebusiers, who also had movement order. This time it finished only with disorganised Reiters. 
Wszyscy szybko ruszyliśmy by zająć punkty do zbadania (graliśmy pierwszy scenariusz z podręcznika). Jednak Michaele ruszyli tylko w kierunku centralnego, kiedy ja ruszyłem by zająć centralny i ten po mojej lewej. Kiedy byli oni wciaż zajęci przesuwaniem swoich oddziałów zaszarżowałem moimi kozakami na ich kompanię rajtarów. Jako, ze ci mieli wciąż rozkaz ruch, nie mogli temu przeciwdziałać i wkrótce zostali zmuszeni do ucieczki. Podczas pościgu, moi kozacy wpadli na rajtarów z arkebuzami, którzy także mieli rozkaz ruch. tym razem jednak skończyło się jedynie na zdezorganizowanych rajtarach.

Michael S. managed to rally his Reiters and prepared his company against my possible second charge, which occurred, of course. This time it wasn't so easy for my Cossacks. From Reiters fire in charge, they lost a base, but during the melee my Cossacks once again proved their value. Another Reiter company was forced to flee.
Michaelowi S. udało się zebrać swoich rajtarów i przygotowac ich na możliwą drugą szarżę moich kazaków, która oczywiście następiła. Tym razem nie było jednak tak łatwo dla moich kozaków. Od ognia w szarży stracili podstawkę, jednak w walce wręcz znów udowodnili swoją wartość. Następna kompania rajtarów została zmuszona do ucieczki.

Completely different situation was in the centre. My smaller Cossack Style banner charged on Musketeers. This time my Cossacks has been pushed back and forced to flee by accurate fire of their muskets supported by the gun fire. That moment of glory finished after the second Reiter company was forced to flee. Now the Musketeers were surrounded. They went off the hill (!) and prepared themselves against the Cossack charge. This time the whole Swedish company was destroyed during the fight. That finished the game.
Zupełnie inaczej to wyglądało to w centrum. Moja mniejsza chorągiew kozacka zaszarżowała na muszkieterów. Tym razem to moi kozacy zostali odepchnięci i następnie zmuszeni do ucieczki przez bardzo celny ogień muszkietów, wspartych ogniem działa. Ten moment ich chwały skończył się z chwilą zmuszenia drugiej kompanii rajtarów do ucieczki. Teraz muszkieterzy zostali okrążeni. Zeszli ze wzgórza (!) i przygotowali się do szarży kozaków. Tym razem jednak w walce zniszczona została cała szwecka kompania. To oczywiście zakończyło grę.

Both Michaels were happy with the rules. They got them very quickly. Liked very much its historical background. Now I need to paint even more troops...
Obom michaelom zasady się spodobały. Szybko przyswajali sobie zasady. Szczególnie podobało im się historyczne przygotowanie zasad. Teraz będę musiał pomalować jeszcze więcej oddziałów...

3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

niedziela, 2 października 2016

Over the Hills.

With this post I would like to start the new threat on my blog: reviews of the rules. Today the first one: Over the Hills.
Z tym postem, chciałbym zacząć nowy wątek na moim blogu: recenzje zasad. Dzisiaj pierwsza z nich: Over the Hills.

I just finished reading the rules. After the first game my opinion about the game was not enthusiastic as the game was sometimes a chaos. Now I read them and finally can said a little more about this. The rules are divided into three parts: the basic rules, an optional rules and appendices. So let start from the beginning.
Właśnie skończyłem czytać zasady. Po pierwszej grze moja opinia na ich temat, nie była zbyt entuzjastyczna, a to dla tego, że gra czasami była zbyt chaotyczna. Teraz po przeczytaniu mogę w końcu coś więcej o nich powiedzieć. Zasady są podzielone na trzy części: zasady podstawowe, zasady opcjonalne i dodatki. Zacznijmy więc od początku.

The Over the Hills rules are writen by Adrian McWalter and Quinton Dalton and published by Partizan Press in 2016.
Zasady Over the Hills zostały napisane przez Adriana McWaltera i Quintona Daltona i opublikowane przez Partizan Press w 2016 roku.

1. Basic rules. Zasady podstawowe.


The very interesting is an engine of the rules. It uses the single D10, so everyone who used to use a bucket of dice can be surprised. The game divided sides on side A and side B and depending on side it executes different orders during the turn. The turn started with A moving and then rally their forces and then B is able to fires defensive fire and so on. This is put in a very logical order. I really like that part, it gives something new to the rules not only A does all actions and then B does their actions. 
Bardzo interesujący jest silnik gry. Używa pojedynczych kości K10, węc wszyscy przyzwyczajenie do używania wiader z kostkami, moga poczuć się zaskoczonymi. Gra jest podzielona na dwie strony: A i B i w zalezności od tego w trakcie tury wykonuje różne rozkazy. Tura zaczyna się od ruchu strony A, następnie przechodzi do porządkowana jednostek strony B i wtedy dochodzi do ognia obronnego strony B i tak dalej. Wszystko to jest ustawione w bardzo logiczną całość. Naprawdę ta część bardzo mi się podoba, ponieważ jest to coś nowego i nnego od strona A wykonuje wszystkie swoje akcje a nastepnie strona B.

Every unit has it starting Fatigue Score. It is the number of the fatigues the unt can score, before it become destroyed. Unit can receive fatigues as the effect of firing, melee, forced movement, lost of the friendly units etc. So it is more the morale level of the unit, than unit's casualties. The number of fatigues define an unit's abillity for shooting and also for executing the orders etc., so it is very important to keep that level very low. So the very important in the game are the commanders, who can rally, inspire and lead the units. We have three levels of the commanders: Brigade, Divisional and Army. Depends of the level they are able to inflict the units. So this part is done very well too.
Każdy oddział ma swoją startową wartość fatyg. Jest to liczba, która określa ilość fatyg, jakie oddział może ponieść w trakcie gry zanim zostanie zniszczony. Fatygę można otrzymać w wyniku ostrzału, walki wręcz, forsownego marszu, utraty sprzymieżonych jednostek itp. Jest więc bardziej poziom morale, niż liczba strat zadanych naszemu oddziałowi. Liczba fatyg określa tez zdolność do prowadzenia ostrzału naszej jednostki, wykonywania rozkazów itp., ważne jest więc utrzymywanie tego poziomu na niskim poziomie. Bardzo ważni są więc dowódcy, którzy mogą porządkować, inspirować i prowadzić oddziały. Mamy trzy poziomy dowódców: brygady, dywizji i armii. W zależności od ich poziomu są oni w stanie wpływać na nasze jednostki. Ta część jest również bardzo dobrze zrobiona.

Units shoots with a roll against their present fatigue score. So for example the units fatigue starting score is 8 and it has already 2 fatigues it is rolling against 6 etc. It need to score below or equal that number to inflict fatigue. In the same way works the melee. We only roll one dice. The only issue I have it is the arc of fire, which is only in front of the unit against usually 45°.
Oddziały strzelają przez rzut przeciw ich obecnej wartości fatygi. Na przykład jeśli wartość startowa oddziału wynosiła 8 i w chwili obecnej oddział miał 2 fatygi to rzuca przeciw 6 itd. Musi wyrzucić poniżej lub równo tej wartości by zadać fatygę. W ten sam sposób odbywa się walka wręcz. Rzucamy tylko jedna kością. Jedynym moja wątpliwością tu jest kąt ostrzału, który tu jednostka ma tylko do przodu, a nie jak zazwyczaj 45°.

The game recognise the four types of units: infantry, cavalry, artillery and commanders. Every units depend of its type and formations can move a number of movement segments. For example for infantry one movement segment is 6'' and for cavalry 12''. We also can change our unit formation and it has it cost in movement segments too.
Gra rozróżnia cztery typy jednostek: piechotę, kawalerię, artylerię i dowódców. Kazdy oddział w zależności od swojego typu i formacji może wykonać określonę liczbę segmentów ruchu. Na przykład dla piechoty jeden segment ruchu wynosi 6 cali a dla kawalerii 12 cali. Za zmiany formacji równiez płacimy segmentami ruchu.

The basic rules can be played to the most of the conflicts of the black powder era (18th and 19th century), even if the authors states that not. The things, that put the rules into Napoleonic period only are the optional rules.
Zasady podstawowe moga być wykorzystane do kazdego konfliktu z ery czarnego prochu (XVIII i XIX wiek), nawet jeśli autorzy temu przeczą. Rzeczą, która powoduje, że zasady nabierają napoleońskiego kolorytu są zasady opcjonalne.

2. The optional rules. Zasady opcjonalne.


That is the Napoleonic taste, that Angus was talking about. Now we can divide our armies into two systems: the French and the Prussian. It will affect our maneuvering of our units, shooting abilities and command. Also it brings few more factors, like weather, which could affect our units.  I don't want to write to much about it, as do not show the ideas of the authors. But with that rules the game became much more interesting.
To jest ten napoleoński smaczek, o którym wspominał Angus. Teraz nasze arme podzielone sa na dwa systemy: francuski i pruski. To wpływa na manewry naszych oddziałów, zdolności strzeleckie i dowódców. Również przynosi kilka nowych czynników, takich jak np. pogoda, która wpływa na nasze oddziały. Nie chcę tu pisac o tych pomysłach zbyt dużo, aby nie odkrywać za nadto pomysłów autorów. Jednak z tymi zasadami gra staje się naprawde interesująca.

3. Appendices. Dodatki.


There is several appendices, which are: the game creator, characteristics of the main players during the Napoleonic wars, the army creator, historical formations and deployments for the main players, scale calculator as the game is design for 28mm and how to convert it for different scales, a War of 1812 in America appendix and finally the all armies statistics. All appendices are very helpful, except the army statistics. The main armies are done very well, but the smallest players are not done very well. For example Duchy of Warsaw can use the Cuirassiers during the 3rd and 4th coalition, when the only unit of Polish cuirassiers (14th Regiment of Cavalry) was formed in 1809! There is more of that, especially the fatigue levels of few units should be recalculated.
W zasadach znajdziemy kilka dodatków, są to: kreator pola bitwy, charakterystyki armii głównych graczy w wojnach napoleońskich, kreator armii, historyczne formacje głównych graczy, kalkulator zamiany skal (gra jest zaprojektowana dla skali 28mm), dodatek do wojny 1812 roku toczonej w Ameryce i ostatni statystyki wszystkich armii. Wszystkie dodatki są bardzo pomocne dla graczy, poza statystykami armii. O ile główne armie są zrobione bardzo dobrze, to jest już gorzej z mniejszymi armiami. Na przykład Księstwo Warszawskie może używac kirasjerów podczas trzeciej i czwartej koalicji, gdzie jedyny oddział polskich kirasjerów (14. pułk jazdy) został sformowany w 1809 roku! Jest tego więcej, szczególnie wartości startowe fatyg w kilku przypadkach powinny być ponownie skalkulowane.

4. Summary. Podsumowanie.


The Over the Hills rules came as the competitive rules for the Black Powder and possible will not overtake the leading position, but a very interesting step into Napoleonic wargaming. Overal I really like the rules and I think that I will change my prime selection for that period. However, few thing need to be changed like the arc of fire, the small army statistics and some other minor things. Some of the ideas of authors should be highlighted: the turn sequence and the units morale with the fatigue system. Those two are the strongest points of the rules. In score of 1 to 10 (when 10 is the absolutely brilliant) I gave them strong 8.
Over the Hills są naturalną konkurencją dla Black Powder i prawdopodobnie nie zdetronizuja nich i ich wiodącej pozycji, jednak są interesującym krokiem w wargamingu napoleońskim.Ogólnie bardzo mi się zasady spodobały i myślę, że staną się one moimi podstawowymi zasadami do tego okresu. Jednak kilka rzeczy musi zostać zmienione, jak kąt ostrzału, statystyki pomniejszych armii i jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy. Niektóre pomysły autorów powinny zostac wyróżnione: sekwencja tury i morale jednostek z systemem fatyg. To są najsilniejsze strony zasad. W skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza asolutnie wspaniałe) daje tym zasadom silne 8.

sobota, 1 października 2016

Soldiers of God - the siege. Soldiers of God - oblężenie.

Last Thursday in our club we had another meeting with Soldiers of God rules. This time, for the first time we try the siege rules. I was very happy with the rules so far and I was very curious, how it will work with siege, especially so far I did not met good rules, which would be able to deal with this subject. For the game we used the 10mm collection of castle and toys from JP.
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Soldiers of God. Tym razem, po raz pierwszy spróbowaliśmy zasad dotyczących oblężenia. Do tej pory byłem bardzo zadowolony z zasad i byłem bardzo ciekawy, jak poradzą sobie one z tym zagadnieniem, tym bardziej, że jak na razie żaden znany mi system nie radził sobie z tym zagadnieniem zbyt dobrze. Do gry użyliśmy kolekcji zabawek i zamku w skali 10mm od JP.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: JP, SESWC
MODELS/MODELE: JP

1. Forces. Siły. 


This time it will be without flags, as the JP's collection is quite mixed of various nations. Jack put the action somewhere in Eastern Europe, but I will stay without clearly sides. We had the castle defended by Jack and Angus Konstam and they had 3 units of infantry, a heavy and light cavalry and the bombarda, also they had the barrels full of hot oil, but they forgot to use them... Against them was an army lead by JP (2 heavy cavalries, three infantry units, 2 siege towers and a battering ram) supported by Campbell Hardie (2 light cavalry and 2 units of crossbows) and me (three units of infantry, 1 siege tower and a battering ram).
Tym razem będzie bez flag, jako że kolekcja JP składa się z wielu narodowości. Jack umiejscowił akcję gdzieś w Europie wschodniej, jednak ja pozostanę bez wskazywania stron. Mieliśmy zamek broniony przez Jack'a i Angusa Konstama, którzy mieli do dyspozycji 3 oddziały piechoty, cięzką i lekką kawalerię oraz bomabrdę, mieli równiez beczki z olejem, ale tych zapomnieli uzyć... Przeciw nim stanęła armia prowadzona przez JP (2 oddziały ciężkiej kawalerii, trzy oddziały piechoty, 2 wieże oblężnicze oraz taran) wspomagane przez siły Campbella Hardiego (2 oddziały lekkiej kawalerii i 2 oddziały kuszników) oraz mnie (trzy oddziały piechoty, 1 wieża oblężnicza i taran).

2. The game. Gra.


Our forces almost without the problems reach the walls, I only lost a battering ram hit by lucky shot of Angus's bombarda. Then without any problems we climb on the walls and the real fight begins. My forces did not break through Angus's defends mostly because of Jack's experience with the rules, who save his fellow morale many times by burning their orders cards. Also Campbell's attack has not been fully successful as the defenders were safe behind the thick castle walls.
Nasze siły prawie bez żadnych problemów dotarły do murów, jedynie ja straciłem taran, za sprawą szczęśliwego strzału Angusowej bombardy. Wtedy już bez dalszych problemów wspieliśmy się szybko na mury i zaczeła się prawdziwa walka. Moim oddziałom nie udało się przerwać obrony Angusa a to głównie za sprawą doświadczenia Jack'a, który wielokrotnie ocalał morale swojego kolegi przez poświęcanie ich kart rozkazów. Również atak Campbella nie zakończył się sukcesem, głównie dzięki temu, że obrońcy pozostali bezpieczni za grubymi murami zamku.

So the game decided on JP's side. This time his dice were against him. He reach the walls very quickly, but then the problems begins. First one of his infantry units get broke then he lost a lot of time to finally broke the gate with his ram. Finally when he broke through his cavalry get massacred by Jack's cavalry. Our morale dropped to a very low level and ultimately we lost the game.
Gra więc rozstrzygnęła się po stronie JP. Tym razem kostki były jednak przeciw niemu. Dotarł do muru bardzo szybko, ale właśnie wtedy zaczęły się problemy. Wpierw jeden z jego oddziałów piechoty został rozbity oraz stracił bardzo dużo czasu na rozbicie bramy. Wkońcu gdy mu się to udało, jego kawaleria została rozbita przez kawalerię Jack'a. Nasze morale spadło do bardzo niskiego poziomu i ostatecznie przegraliśmy grę.

3. Summary. Podsumowanie.


I can said that Soldiers of God did very well with the siege. It is very well balanced and did not put any of the side as the superior one. Of course the defenders have the advantage of the walls, but it is quite resonable played. So far I can said that SoG pass the test and are my favourite if we are talking about medieval sieges. 
Mogę powiedzieć, że Soldiers of God bardzo dobrze poradziło sobie z oblężeniem. Jest dość dobrze zbalasowana i nie stawia żadnej ze stron jako tej przeważającej. Oczywiście obrońcy mają przewagę murów, jednak jest to dość rozsądnie rozegrane. Jak na razie mogę powiedzieć, że SoG zdało test i zostają moimi ulubionymi zasadami, jeżeli chodzi o średniowieczne oblężenia.

4. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Jack:

Angus:

Campbell:

Flickr: