sobota, 26 stycznia 2013

Battle of Shubra Khit, Egypt, Bastille Day 1798, Egypt, Bastille Day 1798

Last game in SESWC was very big Napoleonic game in 28mm with Black Powder rules. We used the scenario put on base of the real battle of Shabura Khit (13th July 1798). We used Chris Henry's figures. In the game the French forces under command of young general Napoleon Bonaparte (Donald Adamson, Michael, Angus Konstam and myself) had to capture the Shubra Khit village, whilst the Ottoman and Mamluk forces (Chris, Colin Jack and Campbell Hardie) had to couse the significant casualties on the opponets. Bill Gilchrist umpired the game.
Ostatnio w SESWC rozegraliśmy dużą grę napoleońską w skali 28mm z użyciem zasad Black Powder. Użyliśmy scenariusza opartego luźno na bitwie o Shabura Khit (Chobrakhitt) 13 Lipca 1798 roku. Uzylismy figurek należących do Chrisa Henry'ego. W tej grze siły francuskie pod dowództwem młodego generała Napoleona Banapartego (Donald Adamson, Michael, Angus Konstam i ja) mieli za zadanie zająć wioskę Shubra Khit, natomiast siły Ottomańskie i Mameluków (Chris, Colin Jack i Campbell Hardie) miały zadać jak największe straty siłom francuskim. Bitwę prowadził Bill Gilchrist.
The battlefield. Pole bitwy.

The Battle.
Bitwa.

French started the battle with the quick assault of the village under the personal command of Bonaparte. 
Francuzi rozpoczęli bitwę od szybkiego szturmu na wioskę, pod osobistym dowództwem Bonapartego.
The village was defending by Albanian troops supported by Turks. They fought well, but French troops ware much better and they took the first building.
Wioska była broniona przez oddziały albańskie, wspierane przez Turków. Walczyli oni dzielnie, ale Francuzi byli znacznie lepsi i to oni zdobyli pierwszy budynek.
In the meantime on the French left wing the Mameluks cavalry prepared they way to charge. The French cavalry was blocked by the rought terrain and cannot did a movement, so the infantry on this flank took the defending positions. One battalion did not this on time and been massacred by Spahisi.
W międzyczasie na francuskim lewym skrzydle mamelucka kawaleria przygotowywała się do szarży. Francuska konnica była blokowana przez trudny teren, w związku z czym piechota na tej flance musiała przyjąć pozycje obronne. Jeden z batalionów nie zrobił tego na czas i został zmasakrowany przez Spahisów.
 To make much more cofused French cavalry, Mameluks took they position in front of the rough terrain, so the the Frenchmen cannot do anything at all...
By bardziej zdenerwować francuską kawalerię, Mamelucy zajęli pozycje na przeciwko trudnego terenu, tak więc Francuzi nie byli w stanie wykonać żadnego ruchu tutaj...
In the village the fight goes on. After the first victory the French troops decided to destroy Ottoman cannons. they charged the first one, destroyed it and then they had been destroyed by Janissaries. (By the way it was very good day for Janissaries).
We wiosce walka trwała nadal. Po pierwszym zwycięstwie oddziały francuskie zdecydowały się zniszczyć otomańskie działa, zniszczyli pierwsze, ale wtedy dostali się pod lufy Janczarów i zostali przezeń zniszczeni. (Tak na marginesie to był to dobry dzień dla Janczarów).
In the same time the victorious Spahisi continued they charge. They choose new French troops just arrived on the battlefield, but they forgot about the French cavalry. Spahisi has been attacked by them and twice push back, just in front the French cannons. The artillery finished the job, and the Spahisi become the legend.
W tym samym czasie zwycięscy Spahisi kontynuowali swoją szarżę. Za cel wybrali sobie nadciągające nowe oddziały francuskie, jednak zapomnieli o francuskiej kawalerii. Spahisi zostali przez nią zaatakowani i dwukrotnie spychani w zaciętej walce, prosto pod lufy francuskich armat. Artyleria skończyła pracę i Spahisi przeszli do legendy.
After this victory French troops assaulted the next building. The Albanians had a lot of luck this time, becouse by their fire they disordered one of the French units, and the other cannot atack the building. Finally the French commander took the 'Follow me' command, and the albanian luck has finished. The French was not very effective, and it took few turns to finally took this building. The second building was taken.
Po tym zwycięstwie jednostki francuskie zdecydowały się wziąć szturmem następny budynek. Albańczycy mieli jednak wiele szczęścia tym razem, ponieważ swoim ogniem dezorganizowali jeden z francuskich oddziałów i drugi nie mógł atakować budynku. W końcu francuski dowódca użył komendy "Za mną" i albańskie szczęście się skończyło. Francuzi byli jednak mało efektywni i zajęło im kilka tur by w końcu zdobyć ten budynek. Drugi budynek został więc zdobyty.
The Ottomans forgot about the third building and Frenchmen took it in the next turn. 75% of the village was in French hands. The victory was very close. However Turks still had one building left.
Otomani zapomnieli o trzecim budynku i Francuzi zajęli go w następnej turze. 75% wioski było w rękach Francuzów. Zwycięstwo było blisko. Jednakże Turcy cały czas byli w posiadaniu ostatniego domostwa.

The French troops moved forward. But then something terrible happend. During the fire beetwen troops in the first captured building and the Turks supported by Janissaries, the French unit took a lot casualties and had been destroyed. In this building the bullet hit Bonaparte and and he fell dead... Mon Dieu!!! The empty building was very quick took by Janissaries.
Francuskie oddziały rozpoczęły marsz naprzód. Ale wtedy stało się coś strasznego. Podczas wymiany ognia pomiędzy oddziałami z zajętego pierwszego budynku a Turkami i wspierającymi ich Janczarami, francuzi ponieśli wiele strat i ich oddział został zniesiony. W tym budynku kula dosięgła również Bonapartego, który padł zabity...Mon Dieu!!! Pusty bydynek został szybko zajęty przez Janczarów.
It was the end of the battle... The final chapter of the battle took place on the left flank.  French Camel cavalry clashed with the Mamluks, and it was defeated...
To był właściwie koniec bitwy... Ostatni rozdział bitwy rozegrał się na lewej flance. Francuska kawaleria na wielbłądach starła się z Mamelukami i została ona pokonana...
The battle ended in with a clear Ottoman and Mamluk victory. Particularly painful for French was the death of  Bonaparte. It seems to me that the Ottomans and Mamluks factors were strongly overestimated. In a real battle, the French took an incredible victory and even they were strongly surprised that it came so easily. In the real battle were killed 75 French and  a lmost 400 Mamluks. But anyway it was very good game. Colin summed it up thus: 'I never expected that the Napoleonic game can bring so much fun'.
Bitwa zakończyła się wyraźnym zwycięstwem sił otomańsko-mameluckich. Szczególnie bolesna dla Francuzów była śmierć Bonapartego. wydaje mi się, że siły Otomanów i Mameluków miały zawyżone współczynniki. w rzeczywistej bitwie Francuzi odnieśli niesamowite zwycięstwo i nawet oni byli bardzo zaskoczeni z jaką łatwościaą im to przyszło. W prawdziwej bitwie poległo 75 Francuzów i aż 400 Mameluków. Ale mimo tego była to bardzo dobra gra. Colin podsumował to tak: "Nigdy nie spodziewałem się, ze napoleońska gra może przynieść tyle radości".


You can find another relation on Angus blog:
Możecie przeczytać inna relację z gry na blogu Angusa:

More pictures are on my flickr:
Więcej zdjęć z gry na moim flickru:

Next game probably will be 1WW, and then SAGA.
Następna gra prawdopodobnie IWŚ potem SAGA.niedziela, 20 stycznia 2013

Polska 1944 (19); Poland 1944 (20) - Kfz 15 Horch + 15-cm Nebelwerfer 41

Jakiś czas temu, będąc na zakupach w centrum Edynburga, na wystawie jednego z Charity Shops wpadł mi w oko model Kfz.15 Horch wraz z 15cm Nebelwerfer 41. Jest to jeden z modeli dołączanych do czasopism (gotowy sklejony model), niestety nie udało mi się tego ustalić jakiego... Nie jest to istotne. Cena £3 jeszcze bardziej skusiła mnie do zakupu. Prezentowany model był w malowaniu 6 Pz.Div z czasów  bitwy pod Kurskiem w 1943 roku.
Some time ago, when I was on shoping in the Edinburgh City Centre, on the one of the Charity Shops displays I spot model of Kfz.15 Horch with 15cm Nebelwerfer 41. It is one of this models usually attached to the magazines (ready made model), unfortunately, I was unable to find which one... But it doesn't matter. The prize, £3  even more tempted me to buy. This model has been presented in colors of 6 Pz.Div. from the times of battle of Kursk in 1943.

Ponieważ chciałem mieć model pasujący do reszty moich modeli, potrzebne było przemalowanie. Do pozbycia się starej farby użyłem doskonałego specyfiku, jakim jest płyn do dezynfekcji ran firmy Dettol. Doskonale usuwa on starą farbę, przy okazji nie uszkadza on modelu. Model po tym zabiegu ma specyficzny zapach, ale nie powinno to sprawiać problemu.
Because I wanted to have a model that matches the rest of my models, it was necessary to repaint. To remove old paint I used the excellent specific, which is the antiseptic liquid from Dettol. It perfectly removes old paint, by the way does not damage the model. Model after the treatment has a peculiar odor, but this should not cause a problem.

Po usunięciu farby pomalowałem go w barwy bardziej pasujące do roku 1944 i mojej kolekcji "Polska 1944". Aby dodatkowo uatrakcyjnić ten model dodałem kierowcę i pasażera (figurki Dixon Miniatures). W najbliższym czasie planuję jeszcze dodać obsługę Nebelwerfera. Na dzień dzisiejszy model prezentuje się tak:
After removing the old paint I painted it in the colors more suitable to the year 1944 and my collection of "Poland 1944". To make this model more attractive  I added the driver and a passenger (both are Dixon Miniatures figures). In the near future I plan to add crew for Nebelwerfer. At this moment, the model looks like this:
Figurki wymagają jeszcze zmatowienia, ale zanim to zrobię muszę opanować technikę matowienia specyfikiem od GamesWorkshop - Purity Seal. 
Figures still need more matt, but before I will do this, I still need to improve my matt techinic with GamesWorkshop's product - Purity Seal.

piątek, 18 stycznia 2013

Rue de Steenvoorde 1940

Today's report from yesterday's battle will be completely different than before. After the advices of several people and observations of the relations on others blogs, I decided to present my battles a little differently than before , In my opinion in a more interesting way. Thanks Phil (his blog) for the good advices and Sławek (his blog) for the way of relations, which I decided to copy.
Dzisiejsza relacja z wczorajszej bitwy będzie zupełnie inna, niż dotychczas. Za namowami kilku osób i obserwując relacje innych, postanowiłem moje rozegrane bitwy przedstawiać trochę inaczej, wydaje mi się, że w sposób bardziej interesujący. Phil (jego blog) dziękuję za dobrą radę i Sławek (jego blog) za sposób prowadzenia relacji, który postanowiłem skopiować.

Our last game was played at Hugh's Wilson home. Susanne Wilson, as always prepared 'before the battle' meal, for which we are sincerely grateful to her. Table sizes 5 to 14 feet has been fully prepared with items belonging to Hugh and it looked excellent (which you can judge by the pictures attached to the post). Figures and models came from the collections of: Hugh, Colin Jack, Campbell Hardie and Donald Anderson (important issues did not allow him to take part in the fun). The scenario based on real events has been prepared by Campbell.
Nasza ostatnia gra, została rozegrana w domu u Hugha Wilsona. Susanne Wilson, jak zawsze przygotowała przedbitewny posiłek, za co wszyscy jesteśmy jej serdecznie wdzięczni. Stół o wymiarach 5 na 14 stóp został w całości przygotowany z elementów należących do Hugha i wyglądał znakomicie (co sami możecie osądzić po załączonych do postu zdjęciach). Figurki i modele pochodziły z kolekcji: Hugha, Colina Jacka, Campbella Hardiego i Donalda Andersona (ważne sprawy nie pozwoliły mu na wzięcie udziału w zabawie). Scenariusz oparty na prawdziwych zdarzeniach został przygotowany przez Campbella.
The battlefield. The view from south to the north. Pole bitwy widok ze strony południowej na północną.


Ordre de bataille

British Orders (Martin Gibson and myself)
Rozkazy brytyjskie (Martin Gibson i ja)

Gentlemen, the situation is serious. The Hun have pushed us back and we are being evacuated from Dunkirk. We, the rearguard have been ordered to withdraw in good order to Dunkirk to escape to Blighty. Our allies, the French will be taking over the line but we need to buy them time to set up. They will be digging in just south of Steenvoorde while we advance to Dunkirk from the more southerly village of Eecke. Unfortunately it will be on foot as Jerry aircraft shot our pickup convey to bits just a few minutes ago.
I cannot stress the importance of this enough. We are not here to hold ground but to escape to Dunkirk, ensuring that the French can have time to hold the line for us. We are to minimise casualties where possible so we live to fight another day.
Panowie sytuacja jest poważna. Hunowie zepchnęli nas i jesteśmy w trakcie ewakuacji z Dunkierki. My, tylnia straż otrzymaliśmy rozkaz by wycofać się w dobrym porządku do Dunkierki by uciec na Wyspy. Nasi alianci, Francuzi przygotują linię oporu, ale musimy zapewnić im na to czas. Przygotują ją na południe od Steenvoorde, kiedy my będziemy wycofywać się z bardziej na południe położonej wioski Eacke. Niestety dla nas, bedziemy musieli zrobić to na piechotę, ponieważ Teutońskie samoloty zniszczyły nasz konwój kilka minut temu.
Przypominam jak jest to ważne. Nie jesteśmy tutaj by utrzymać pozycje, ale po to by wycofać się do Dunkierki, upewniając się, że Francuzi mają wystarczająco czasu by utrzymać linię dla nas. Musimy maksymalnie ograniczyć nasze straty, aby przeżyć do dnia kiedy walka będzie ponownie mozliwa.
Destroyed British convoy. Zniszczony brytyjski konwój.

British: ALL REGULAR

Command Section: Major, Lieutenant, 2 NCO’s (2 pistols, 2 Rifles and a swagger stick +1 h/h combat) – one of the NCO’s is a medic.

Section 1: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 2: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 3: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 4: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 5: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 6: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Royal Artillery Team 1: 25lbr with 3+D4 ammo (smoke or HE)

Royal Artillery Team 2: 25lbr with 3+D4 ammo (smoke or HE)

Reinforcements:

Royal Enniskillen Dragoons: 3 Vickers MkVI

Special Rule: Stubborn – All British units will save on a natural morale role with no modifiers (8). The British side MUST move at least 2 units a turn north. If the turn ends on an Allied move and one or less units have withdrawn then the final move must be a withdrawal. If the turn ends on an Axis move and one or less units has withdrawn then the first British move must be a withdrawal.
Zasada specjalna: Stubborn – Wszystkie brytyjskie jednostki sejwują na naturalne morale bez modyfikacji (8). Brytyjczycy MUSZĄ poruszyć przynajmniej 2 oddziały w kierunku północnym na turę. Jeżeli tura kończy się na ruchu aliantów i tylko jeden, lub żaden z oddziałów nie wycofał się, wtedy ostatni ruch musi być wycofaniem się. Jeśli tura kończy się na ruchu niemieckim, i jeden lub żaden oddział nie wycofał się, wtedy pierwszy ruch brytyjski w następnej turze musi być wycofaniem się.

French Orders (Tim Watson)
Rozkazy francuskie (Tim Watson)
Our English “allies” are deserting us thanks to that untrustworthy soak Churchill yet they are determined to fight to the last Frenchman. We are to set up a line South of Steenvoorde and let les Anglais run to Dunkirque where they will evacuate to Perfidious Albion. For the honour and glory of France we will hold the line and allow them to run.
Nasi angielscy „alianci” porzucaja nas i dzięki temu nierzetelnemu Churchillowi są bardzo zdeterminowani by walczyć do ostatniego Francuza. Jesteśmy tu by utworzyć linię na południe od Steenvoorde i pozwolić Anglais uciec do Dunkirque, gdzie beda mogli się ewakuować do Perfidnego Albionu. Dla honoru i chwały Francji, utrzymamy tą linię i pozwolimy im uciec.

French: ALL REGULAR

Officer - Capitaine

Section 1: 10 Rifles, LMG/Loader

Section 2: 10 Rifles, LMG/Loader

Section 2: 10 Rifles, LMG/Loader

Section 4: 12 Rifles – GREEN

MMG

25mm ATG

Medium Mortar

The French will arrive on turn D4 then roll 2 D4 turns to prepare their positions. They are forbidden to advance more than 4 feet onto the northern end of the table. They may engage any Germans within range with a penalty in preparation.
Francuzi przybęda na turę numer D4 i wtedy na rzut 2D4 tur przygotują swoje pozycje. Nie mogą poruszyć się dalej niż na odległość 4 stóp od północnej krawędzi stołu. Mogą razić jakichkolwiek Niemców znajdujących sie w zasięgu ich broni, jednak taka akcja wydłuzy czas przygotowania pozycji.

German Orders (Colin & Hugh)
Rozkazy niemieckie (Colin i Hugh)
We have the British on the run. They are abandoning their French allies and scuttling to Dunkirk where we will push them into the sea. All our panzers are to the west of us but advanced elements have just take the village of Eecke and have reported British troops in headlong retreat to the North. It is our job to overrun them and inflict maximum casualties on them, break the French line south of Steenvoorde and advance to glory. We will keep pushing forward no matter the cost. Victory is within our grasp. Heil Hitler!
Zmusiliśmy Brytyjczyków do odwrotu. Porzucili oni swoich francuskich aliantów i czmychają do Dunkierki, gdzie zepchniemy ich do morza. Wszystkie nasze czołgi znajdują się na zachód od nas, ale pewne wysunięte elementy właśnie zajęły wieś Eacke i stwierdziły obecność brytyjskich oddziałów wycofujących się na północ. Naszym zadaniem jest prześcignąć ich i zadać im jak największe straty, złamać francuską linię na południe od Steenvoorde i tym sposobem zdobyć sławę. Będziemy parli naprzód bez względu na koszty, Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Heil Hitler!

German: ALL REGULAR UNLESS OTHERWISE STATED
Command Section: Major, Lieutenant & 2 NCO (1 Pistol, 3 SMG) in Kubalwagon
Section 1: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 2: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 3: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 4: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 5: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Combat Engineers: NCO/SMG 10 rifles and SMG VETERAN:
Armoured Cars: Light Autocannon/MMG
75mm Field Gun: Light Howitzer, VETERAN
FAO Team, Rifle, SMG, Pistol, VETERAN
37mm ATG
MMG
Mortars
Start with D3 from table of reinforcements + Command

Each turn D2 reinforcements arrive.

Reinforcements (2D6):

2 or 12 Nothing

3 Armoured Car

4 Towed 75mm Field Gun then MMG

5 Hanomag & Infantry section

6,7,8 Truck & Infantry section

9 Hanomag & Combat Engineers, then Towed 37mm ATG

10 FAO in vehicle then Mortar team.

11 Armoured Car


How the game was played:
Jak rozegrano grę:


The British decided to wait for the Germans on their positions on both sides of the road. Each of the teams delegates one section, which will be withdrawing whilst the rest will resist to the enemy when it appear.
Brytyjczycy postanowili poczekać na Niemców na swoich pozycjach po obu stronach drogi. Kazdy z zespołów wydelegował jedną sekcję, która będzie wycofywała się, reszta zaś stawi opór wrogowi, kiedy ten się pojawi.
Team No 1 - Bart
Team No2 - Martin

British guns. Brytyjskie działa.
Finally the Germans arrived, but before that happened the first event took place. In the distance the French aircraft appear, which fired the first encountered unit (by drawing, it turned out that they were British ...) What to do ... such a life.
W końcu pojawili się Niemcy, ale zanim to się wydarzyło miał miejsce pierwszy event. W oddali pokazał się francuski samolot, który ostrzelał pierwszy napotkany oddział (w drodze losowania okazało się, że byli to Brytyjczycy...) Co zrobić... takie życie.
Then was the single shot. The 8Rad, the first in German column, stand in the fire and exploded...
Wtedy słychać było pojedynczy strzał. 8Rad, pierwszy w niemieckiej kolumnie, stanął w płomieniach i eksplodował...
It was British AT rifle team!
To była brytyjska sekcja karabinu ppanc.!
Germans discovered that, it will not be easy... They tried to crush the British defense with artillery, unsuccessfully... Their missiles missed the target...
Niemcy odkryli, nie będzie łatwo... Próbowali skruszyć brytyjską obrone przy pomocy artylerii, bezskutecznie... Ich pociski chybiły... 
Thus it was necessary to get closer to the enemy, but this began to retreat.
Trzeba więc było zbliżyć się do wroga, ale ten zaczął się wycofywać.
In the meantime the French arrived, who began preparing their defensive positions and it would be all when it comes to any other activity from their side... They will not let Britis to fight to the last Frenchmen...
W międzyczasie przybyli Francuzi, którzy rozpoczęli przygotowywanie swoich pozycji obronnych i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakąkolwiek inną aktywność z ich strony... Nie pozwolą Brytyjczykom walczyć do ostatniego Francuza...
Germans in a series of hand to hand fights , broke up a major defense of the British and their motorized troops overrun the Brits. But once again remaind its presence the British AT rifle, which began elimination of Hanomags.
Niemcy w serii pojedynków na bagnety, rozbili główną obronę Brytyjczyków i ich oddziały zmotoryzowane dostały się na ich tyły. Jednak znowu dał znac o sobie brytyjski karabin ppanc, który rozpoczął eliminowanie Hanomagów.
It was enough! Germans decided to solve the problem AT Rifle in melee. Problem has been solved!
Tego było za wiele! Niemcy postanowili rozwiązać problem karabinu ppanc. w walce wręcz. Problem został rozwiązany!

This was not the end of surprises for the Germans. Suddenly on their heads and roofs of their vehicles sprinkled the rain of steel. It was the British heavy artillery. Germans suffered heavy losses, but more and more new units arrived on the battlefield.
To nie był koniec niespodzianek dla Niemców. Nagle na ich głowy i dachy pojazdów posypał się deszcz stali. To dała znać o sobie, brytyjska ciężka artyleria. Niemcy doznali dużych strat, ale coraz to nowe jednostki przybywały na pole bitwy.
British losses were quite large, and it also increased by the French pilot, who again appeared over the battlefield and again accidentally fired at the British.
Straty brytyjskie były już dość duże, a dodatkowo powiększył je francuski pilot, który znów pojawił się nad polem walki i znowu omyłkowo ostrzelał Brytyjczyków. 
Due to the lack of time, we had to finish the game. It ended with a minor Germans victory. To tell the truth it have lost because of my insubordination, rather than withdraw my forces, I stood to fight against Germans... 
The game was really successful. The end of the turn system proved to be excellent. Additional special events, prepared specially for this game, provide an extra flavor. Campblell as a umpiring the game deserves an A + + + . Our work on improving  Bolt Action! rules are underway!
Ze względu na upływ czasu, musieliśmy skończyć naszą grę. Skończyła się ona minimalnym zwycięstwem Niemców. tak po prawdzie, przegraliśmy grę, ze względu na moją niesubordynację, zamiast wycofać swoje oddziały, zdecydowałem się walczyć przeciwko Niemcom... 
Gra była bardzo udana. system końca tury sprawował się znakomicie. Dodatkowe specjalne zdarzenia dodały grze ekstra smaku. Campbell jako prowadzący grę, zasłużył na ocenę celującą. Nasze prace nad udoskonalaniem zasad Bolt Action! trwają.

Gallery from the game on flickr:
Galeria z gry na flickr:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157632554488340/with/8391860895/

Next game: SAGA.
Następna gra: SAGA.